Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Magistrát města Opavy

V rámci projektu magistrát zlepšil svůj chod vzhledem k životnímu prostředí zavedením opatření, jako jsou např. snížení množství a třídění odpadu, šetření energiemi, efektivnější tisk a snížení spotřeby papíru a kancelářských potřeb, využívání služebních jízdních kol, nákup místních produktů a výrobků s menším negativním dopadem na životní prostředí a dalšími aktivitami, či realizací informační kampaně včetně proškolení zaměstnanců. Zároveň byly provedeny analýzy vybraných příspěvkových organizací města k zjištění možností zavedení podobných úsporných opatření.

Úvodní informace

Adresa:Horní náměstí 69, Opava
Kraj:Moravskoslezský kraj
Web:http://www.opava-city.cz/cs/opava-zavadi-zelene-uradovani
Telefon: 553 756 111
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis:

Typ organizace:Magistrát
Počet zaměstnanců:376
Charakteristika budov(y):Magistrát je rozmístěn celkem v 6 budovách na třech místech. (Horní náměstí 69, 67, Krnovská 71, Přemyslovců 32). Dvě budovy jsou v centru města, přičemž samotná radnice je reprezentativní historická budova – kulturní památka. Čtyři několikapatrové budovy se nacházejí v úřednickém areálu na Krnovské ulici. Na ulici Přemyslovců je navíc umístěn prostor garáží a skladů.
Kontaktní osoba:Bc. Kateřina Hnátová
Telefon kontakt.. osoby:553 756 723
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:

Aktivita 1 – Příprava operativních dokumentů

1/ Tvorba Akčního plánu, který navazoval na již zpracovanou Vstupní analýzu. V Akčním plánu byly konkretizovány kroky k naplnění environmentálních opatření s cílem uvedení vybraných opatření do provozu.

2/ Tvorba Metodiky monitoringu obsahující metodiku monitorování, indikátory a měřitelná kritéria dopadů zaváděných opatření.

Aktivita 2 – Komunikační podpora procesu

3/ Komunikační podpora procesu - vytvoření pracovní skupiny tvořené zástupci Magistrátu města Opavy a Sítě ekologických poraden.

4/ Informační kampaň pro zaměstnance magistrátu: zřízení stránky v rámci intranetu, tvorba informačních materiálů, školení pro všechny zaměstnance včetně pracovníků zabývajících se úklidem.

Aktivita 3 - Zavádění opatření a monitoring dopadu opatření a jeho vyhodnocení

5/ Zavádění navržených opatření do provozu a monitoring dopadu opatření a jeho vyhodnocení.

6/ Drobné investice směřující k zavedení zeleného úřadování.

Aktivita 4 – Zpracování vstupních analýz u vybraných příspěvkových organizací

7/ Do projektu bylo zapojeno 6 příspěvkových organizací města (všechny vyjma škol). U těchto organizací byly zpracovány vstupní analýzy, které zahrnují šetření současného stavu provozu příspěvkových organizací ve vztahu k dopadu na životní prostředí, dotazníková šetření u zaměstnanců, návrhy realizovatelných opatření, návrhy indikátorů a měřitelných kritérií pro vybraná navrhovaná opatření, analýzy nákladů a přínosů u vybraných navrhovaných opatření.

Aktivita 5 - Medializace projektu

8/ Průběžná spolupráce s médii, prezentace výstupů v městském zpravodaji a na webových stránkách magistrátu a Sítě ekologických poraden STEP.

 9/ Vyhodnocení akčního plánu a monitorovacích indikátorů: akční plán a přijaté indikátory se každoročně vyhodnocují (poslední dostupné údaje za rok 2018)

Období zavádění:2011-2014, pokračue doposud
Shrnutí opatření:V rámci projektu magistrát zlepšil svůj chod vzhledem k životnímu prostředí zavedením opatření, jako jsou např. snížení množství a třídění odpadu, šetření energiemi, efektivnější tisk a snížení spotřeby papíru a kancelářských potřeb, využívání služebních jízdních kol, nákup místních produktů a výrobků s menším negativním dopadem na životní prostředí a dalšími aktivitami, či realizací informační kampaně včetně proškolení zaměstnanců. Zároveň byly provedeny analýzy vybraných příspěvkových organizací města k zjištění možností zavedení podobných úsporných opatření.
Podrobný popis opatření:

1/ Oblast Papír a kancelářské potřeby:

Oboustranný tisk a kopírování

Preference elektronické komunikace

Evidence tisku

Využívání „šmíráků"

Zvýšení podílu výrobků z recyklovaného papíru při nákupech kancelářských a hygienických potřeb.

Proškolení pracovníků zodpovědných za objednávání (příklady a výhody environmentálně vhodnějších kancelářských potřeb)

2/ Oblast Odpady

Omezení nákupů balené vody - nahrazení džbánky

Omezování množství obalů při nákupech - preference velkých balení, výrobků s menším množstvím obalů, náhradních náplní apod.

Preference výrobků s dlouhou životností

Používání opakovaně plnitelných obalů (např. pro čisticí prostředky)

Zachování systému opakovaného plnění tonerů a využívání repasovaných součástek / náhradních dílů

Zavedení sběru tříděného odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, elektroodpad)

Zachování předávání skartovaného materiálu papírně k recyklaci

Proškolení úklidového personálu v návaznosti na systém separace odpadů, změna pracovních postupů

Revize smlouvy s odvozovou firmou, úpravy počtů a typů kontejnerů

3/ Oblast Spotřeba energie - vytápění a izolace

Vhodná regulace topení na centrální úrovni

Informování zaměstnanců o vhodné regulaci topení na úrovni jednotlivých kanceláří Rozmístění teploměrů do vybraných kanceláří

Zpracování průkazu ENB

4/ Oblast Osvětlení

Náhrada zbylých žárovek v budovách za zářivky nebo LED osvětlení

Stanovení a dodržování režimu osvětlení WC

Informování zaměstnanců o vhodném režimu svícení

Pořízení lampiček s LED osvětlením s kuželovitým zdrojem světla na stoly

5/ Oblast: Elektrospotřebiče, kancelářská a výpočetní technika

Nákupy úsporných spotřebičů (en. štítek, značení Energy star, TCO)

6/ Oblast Stravování

Preference regionálních produktů, kde je to možné a vhodné

7/ Oblast Úklid

Doplnění rohoží a čisticích zón

Zpracovaný úklidový plán - úklidové postupy zahrnující prvky eko-úklidu, proškolení úklidového personálu

Nákup vybavení a pomůcek souvisejících s eko-úklidem

Zahrnutí environmentálních požadavků do nákupů úklidových prostředků (např. za ro 2018 nakoupeno úklidových prostředků za 104 tsíc Kč, z toho ekologických za 53 tisíc Kč.)

8/ Oblast Hospodaření s vodou

Náhrada nevhodných splachovadel úspornými systémy

9/ oblast doprava: úřad vlastní a využívá služební jízdní kola, k roku 2018 jich je k dispozici 5.

Dosažené úspěchy:

Postupná realizace uvedených opatření. Zvýšení environmentálního povědomí zaměstnanců úřadu. Příklad úřadu pro veřejnost.

Interní směrnice:Zásady environmentálně šetrného provozu Magistrátu města Opavy.

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Podpořeno z programu švýcarsko - české spolupráce, Fond environmentální odbornosti.
Podrobnosti:Celkový rozpočet projektu: 1 321 744 Kč, náklady na spolufinancování: 15 %.

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:U úřadu této velikosti je nezbytně nutné, aby realizaci zaštítilo vedení města. Ve vysokém počtu úředníků se vždy najdou jak příznivci, tak i odpůrci různých opatření, kteří budou bez podpory vedení změny bojkotovat a aktivně podrývat snahu ostatních.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):Realizaci opatření výrazně ovlivňuje postoj vedení města včetně tajemníka úřadu – úředníci byli ochotni své návyky měnit do té míry, jak důsledné bylo samotné vedení. Díky vstřícnému postoji se mnoho opatření realizovalo, avšak chyběla vůle dotahovat věci do konce – např. zavést třídění odpadů a šetření energiemi povinně nikoli dobrovolně. Rozdíl je patrný např. ve srovnání s krajským úřadem Moravskoslezského kraje, kde ředitel úřadu šetrný přístup k životnímu prostředí jasně deklaroval.
Ovlivnění dalších institucí: Přístup magistrátu k životnímu prostředí je jasným signálem pro příspěvkové organizace města i veřejnost, která změnu ocenila.

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:Se zaměstnanci jsme komunikovali prostřednictvím informací na intranetu, školení, ankety a koordinátorky projektu, která komunikovala s jednotlivými pracovníky a odpovídala na dotazy či zprostředkovávala informace od kolegů z pracovní skupiny. Veřejnost jsme informovali prostřednictvím městského zpravodaje, webových stránek a výstupů médií z tiskové konference.

Datum aktualizace údajů: prosinec 2019.

Fotogalerie

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis:

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube