Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Úřad městské části Praha-Letňany

Městský úřad v Praze Letňanech má kanceláře vybaveny plastovými koši na separaci papíru a plastů. Ve společných prostorách budovy jsou umístěny sběrné nádoby na papír a plast,přítomen je i lis na PET lahve. Veškerá technika je po skončení pracovní doby odpojena z el. sítě a PC během dne nastaveny na úsporný režim. Nakupuje ekologický kancelářský papír s certifikáty severská labuť a EU květina. Použité náplně z tiskáren jsou předávány k ekologické likvidaci, při nákupu nového vybavení kancelářskou technikou je kladen důraz na její energetickou úspornost, je využíván  oboustranný tisk. V rámci vstupního vzdělávání nových zaměstnanců jsou odpovědnými pracovníky předávány informace  o problematice ekologizace provozu budovy radnice.

Úvodní informace

Adresa:Bechyňská 639, Praha
Kraj:Hlavní město Praha
Web:http://www.letnany.cz
Telefon:+420 284 028 111
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: environmentální osvěta zaměstnanců prostřednictvím veřejné nástěnky

environmentální osvěta zaměstnanců prostřednictvím veřejné nástěnky

Typ organizace:Městký úřad
Počet zaměstnanců:99
Charakteristika budov(y):1 budova, kolaudace 1992
Kontaktní osoba:Jana Káparová
Telefon kontakt.. osoby: 284 028 184, 731 450 843
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:
Období zavádění:od 2007 doposud
Shrnutí opatření:Městský úřad v Praze Letňanech má kanceláře vybaveny plastovými koši na separaci papíru a plastů. Ve společných prostorách budovy jsou umístěny sběrné nádoby na papír a plast,přítomen je i lis na PET lahve. Veškerá technika je po skončení pracovní doby odpojena z el. sítě a PC během dne nastaveny na úsporný režim. Nakupuje ekologický kancelářský papír s certifikáty severská labuť a EU květina. Použité náplně z tiskáren jsou předávány k ekologické likvidaci, při nákupu nového vybavení kancelářskou technikou je kladen důraz na její energetickou úspornost, je využíván  oboustranný tisk. V rámci vstupního vzdělávání nových zaměstnanců jsou odpovědnými pracovníky předávány informace  o problematice ekologizace provozu budovy radnice.
Podrobný popis opatření:

a) nakládání s odpady

Využitelné odpady třídit dle jednotlivých druhů, a to:

PET lahve (plasty) – žluté koše (u vedoucích odborů), papír – modré koše, směsný komunální odpad – černé koše, nádoby na papír a PET lahve(plasty) si budou zaměstnanci vynášet sami. Byly umístěny nádoby na separovaný odpad na chodbách úřadu. Použité náplně z tiskáren předávat při převzetí nové náplně stanovenému zaměstnanci odboru kancelář tajemníka. Použité baterie a akumulátory odkládat do nainstalovaných nádob v přízemí objektu budovy ÚMČ P18.

Termín plnění: trvale, Zodpovídá: všechny odbory

 

b) úspory energie

Zajistit vlhkost vzduchu pracovního prostředí v kancelářích min. 30 % max. 70 %, po celý rok (optimum 45 %) – dle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Vlhkost vzduchu pravidelně kontrolovat.

Termín plnění: březen 2008, Zodpovídá: odbor hosp. správy a investic

V budově udržovat dostatečné, nikoli však nadbytečné osvětlení.

Termín plnění: březen 2008, Zodpovídá: všechny odbory

Vypínat počítače po skončení pracovní doby. V průběhu pracovní doby využívat nastavení úsporného režimu.

Termín plnění: ihned, Zodpovídá: všechny odbory

Při nákupu nových přístrojů dbát na jejich energetickou úspornost. Zejména u ledniček a zdrojů světla se řídit energetickým štítkem - nakupovat výrobky třídy A, výpočetní techniky (zejména monitorů) požadovat energetickou úspornost.

Termín plnění: průběžně, Zodpovídá: odbor kancelář tajemníka, informatika

 

c) pracovní pomůcky

Používat recyklovaný kancelářský papír. Povinnost používání recyklovaného papíru, pokud to dovoluje stávající technika(tiskárny, kopírky). Upřednostňovat recyklovaný papír na výrobu propagačních materiálů – při objednávání propagačních materiálů (např. zpravodaje, publikace, informační letáky, vizitky) vyžadovat tisk na recyklovaném papíře. Na materiál uvést informaci: „tištěno na recyklovaném papíře". Oboustranné využívání papírů. Listy papíru přednostně popisovat, kopírovat, popř. tisknout oboustranně.

Termín plnění: průběžně Zodpovídá: všechny odbory

Používat hygienické potřeby z recyklovaného papíru. Dávat přednost výrobkům z recyklovaného papíru u hygienických potřeb.

Termín plnění: průběžně Zodpovídá: odbor kancelář tajemníka

Nákup a používání kancelářských potřeb: Dávat přednost používání kuličkových per s vyměnitelnou náplní před jednorázovými. Upřednostňovat nákupy výrobků z jiných materiálů než PVC (z tohoto plastu bývají vyrobeny některé typy složek, euroobaly, apod.). Používat tužky a pastelky s nelakovaným a nebarveným povrchem. Používat pokud možno fixy a zvýrazňovače na vodní bázi (water based) nebo tyto nahradit např. tlustými dřevěnými, nelakovanými pastelkami nebo suchými (tužkovými) zvýrazňovači. Psací a kreslicí potřeby používat z ekologičtějších materiálů (dlouhá životnost, přírodní materiály, recyklované materiály), např. kovové, dřevěné nebo z recyklovaného papíru. Používat lepidla na vodní bázi, která pokryjí potřeby běžného kancelářského provozu (vyhnout se lepidlům s organickými rozpouštědly).

Používání síťových tiskáren. Při obnově kancelářské techniky upřednostňovat využití síťových tiskáren, tzn. společná tiskárna pro kancelář, event. několik kanceláří.

Termín plnění: průběžně, Zodpovídá: odbor kancelář tajemníka, informatika

 

d) doprava

Využití maximální kapacity vozů. Pracovní cesty plánovat s ohledem na maximální vytíženost jednotlivých vozidel.

Termín plnění: průběžně, Zodpovídá: odbor kancelář tajemníka

Parkování pro cyklisty, Instalace stojanu na kola před budovou úřadu pro návštěvníky.

Termín plnění: březen 2008

 

e) vzdělávání a komunikace

Vybrané zaměstnance pravidelně proškolovat při změnách zákonných povinností v oblasti životního prostředí.

Termín plnění: průběžně, Zodpovídá: ODŽP

Zajistit předání základních informací o problematice ekologizace provozu budovy ÚMČ P18 v rámci vstupního vzdělávání nových zaměstnanců.

Termín plnění: průběžně dle potřeby po schválení organizační směrnice, Zodpovídá: odbor kancelář starosty

Ekologická opatření realizovaná ÚMČ P18 mediálně prezentovat. O opatřeních informovat veřejnost (informační plochy v rámci budovy, prezentovat stručně na materiálech vydávaných pro tuto cílovou skupinu).

Termín plnění: průběžně, Zodpovídá: ODŽP ve spolupráci s tisk.mluvčí

Šířit myšlenku ekologizace provozu i praktické zkušenosti z přijímaných opatření na úřadem spravované subjekty.

Termín plnění: březen 2008 a dále průběžně, Zodpovídá: ODŽP ve spolupráci s odborem školství, kultury a tělovýchovy.

 

f) nákupy materiálů a služeb a zadávání veřejných zakázek

Při nákupech materiálů, služeb a při zadávání zakázek vyžadovat ekologicky vhodné výrobky a služby (např. vlastnící certifikát ekologicky šetrný výrobek, využívající recyklované materiály, místní produkty) za předpokladu, že je to technicky a ekonomicky možné (stavební práce, úklidové práce, kancelářské potřeby a technika, atd.). Při zadání zpracování tištěných dokumentů pokud možno požadovat oboustranný tisk, event. tisk na recyklovaný papír.

Termín plnění: průběžně, Zodpovídá: všechny odbory

Navrhnout a vytvořit systém měřitelných kritérií/parametrů reflektující přijímaná opatření a na jeho základě pravidelně (ročně) vyhodnocovat úspěšnost projektu Ekologizace budovy ÚMČ P18.

Termín plnění: březen 2008, Zodpovídá: ODŽP

Provádět vyhodnocení účinnosti navržených opatření dle stanovených kritérií.

Termín plnění: každoročně od r. 2008, Zodpovídá: ODŽP

MČ se zapojila do projektu „Zelená obec" a tím umožňuje občanům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž přispívá k ochraně životního prostředí. Cílem projektu „Zelená obec" je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou občané odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v přízemí naproti informačnímu centru pod schody.Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. 

Dosažené úspěchy:

Zavedeno v příspěvkových organizacích (dále PO), např.:

v třídách, v pracovnách, v kancelářích, PO byl zaveden jednotný systém (směsných) odpadkových košů. Plastové láhve byly odkládány do separovaného kontejneru. Kontejner na použité AKU nebyl v dosahu PO, ale tyto výrobky byly PO produkovány v zanedbatelném rozsahu,

úspoře energií byla věnována v PO maximální pozornost. Dle sdělení ředitelky PO a zjištění z její prováděné kontrolní činnosti - PC, tiskárny byly po skončení pracovní doby vypínány; pedagogové, vedoucí ŠJ, kontrolovali při odchodech zhasnutí osvětlení. Nákupy elektrických výrobků nebyly ve sledovaném období realizovány. PO využívá úsporné žárovky a zářivky,

v každé třídě (celkem 5 tříd) byl k dispozici zvlhčovač a ionizér. Přístroje na měření vlhkosti PO nevlastní. Po celou pracovní dobu byl a je k dispozici pro děti a zaměstnance čaj. Další druh pití je zpravidla k dispozici v průběhu oběda, jako povinná příloha,

PO používala recyklovaný papír, pro výuku a v případě hygienických potřeb. V tiskárnách PC jej nepoužívala, neboť v souvislosti s recyklovaným tonerem došlo opakovaně k poruše tiskárny a technikem bylo doporučeno používat pouze originální tonery. Pouze na originální a doporučené tonery se vztahuje případná záruka. V případě vhodnosti je upřednostněn oboustranný tisk, PO vlastní tři tiskárny na něž byla napojena většina PC,

při nákupu hraček bylo zejména upřednostněno kritérium vhodnosti, doporučení (certifikáty) pro  určitou věkovou hranici dětí. Byly používány výrobky a hračky jak z plastu, dřeva, tak z ostatních materiálů. Stejně bylo postupováno i při nákupech tužek, pastelek, fixek, lepidel, apod., 

Interní směrnice:Interní směrnice není, je usnesení RMČ, usnesení ZMČ. V PO rozpracováno na místní podmínky.

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:Bez připomínek.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí: PO (školy, školky, knihovna a td...)

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:seminář Zeleného úřadování pro zaměstnance na MČ - Síť ekologických poraden - Ostrava, články v Letňanských listech, web MČ – informace

Datum aktualizace údajů: před více než 2 roky.

Fotogalerie

Popis: environmentální osvěta zaměstnanců prostřednictvím veřejné nástěnky Popis: Popis: Popis:

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube