Zelené úřadování - příklady dobré praxe

Přehledná mapa databáze příkladů dobré praxe zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrného provozu institucí v České republice.

Krajský úřad Libereckého kraje

Úřad Libereckého kraje třídí papír, PET lahve, sklo, baterie a akumulátory, tonery, elektrické a elektronické zařízení. Bylo provedeno zateplení pláště budovy a zaměstnanci jsou poučeni o dodržování úsporných opatření. Byla přijata interní směrnice ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje.

Úvodní informace

Adresa:U Jezu 642/2a, Liberec
Kraj:Liberecký kraj
Web:http://www.kraj-lbc.cz/
Telefon:485 226 613
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: Znak Libereckého kraje

Znak Libereckého kraje

Typ organizace:krajský úřad
Počet zaměstnanců:
Charakteristika budov(y):
Kontaktní osoba:Ing. Markéta Miklasová
Telefon kontakt.. osoby:
E-mail kontakt. osoby:[email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:
Období zavádění:
Shrnutí opatření:Úřad Libereckého kraje třídí papír, PET lahve, sklo, baterie a akumulátory, tonery, elektrické a elektronické zařízení. Bylo provedeno zateplení pláště budovy a zaměstnanci jsou poučeni o dodržování úsporných opatření. Byla přijata interní směrnice ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje.
Podrobný popis opatření:

Třídění odpadu

Na krajském úřadě je již od roku 2002 zaveden systém třídění odpadů. Budova je vybavena dostatečným množstvím barevně rozlišených nádob na základní separované komodity (345 ks modrých košů na papír, 90 ks žlutých košů na PET lahve a tetrapaky a 75 ks zelených košů na sklo), které jsou dostupné všem zaměstnancům i návštěvníkům budovy. Odděleně se shromažďují i další složky odpadu vznikající při běžné činnosti úřadu.

Tříděné komodity:

papír (neznečištěný, vč. mokrých papírových ručníků a utěrek) - modré nádoby

PET lahve (sešlápnuté) - žluté nádoby tetrapaky (vymyté) - žluté koše, příp. červené kontejnery u zasedacích místností a ve vestibulu

sklo (čiré i barevné) - zelené nádoby

baterie a akumulátory - červené schránky v kuchyňkách tonery - odevzdávat na odd. hospodářské správy

CD a DVD nosiče - odevzdávat na odd. hospodářské správy

drobné elektrické a elektronické zařízení - nádoba v přízemí budovy

nebezpečné odpady - shromažďovány v oddělené místnosti suterénu budovy v označených nádobách tak, aby nedošlo k jejich úniku, odcizení či znehodnocení. Většinou se jedná o odpady vznikající v autoprovozu nebo při údržbě budovy. 

Tepelná energie

Budova je zásobována teplem prostřednictvím dálkového teplovodu a její vytápění je řízeno z energetického centra. Jedná se o klimatizovaný objekt s nuceným větráním. V roce 2000 a 2005 bylo provedeno zateplení pláště budovy, čímž došlo k částečnému poklesu celkové spotřeby tepelné energie. 

Elektrická energie

K osvětlení prostor budovy jsou nainstalovány zářivky nebo nízkoenergetické žárovky a na vhodných místech pohybová čidla. Zaměstnanci jsou poučeni o dodržování úsporných opatření (dostatečné, nikoli zbytečné osvětlení pracovních i ostatních společných prostor, vypínání PC a ostatního zařízení po skončení pracovní doby, nastavení).

Dosažené úspěchy:
Interní směrnice:Byla vydána interní směrnice a průběžně je zveřejňována zpráva o jejím plnění. V březnu 2011 bylo vyhodnoceno plnění interní směrnice ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje (OS-08/03/07) za období 2007 - 2010. Vyhodnocení včetně odkazů na konkrétní výsledky, množství spotřebované energie je dostupné na http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page3456/Naplnovani-smernice

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:
Podrobnosti:

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí: interní elektronickou poštou. Veřejnost je o projektu informována prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje, příp. ostatních informačních médií. Krajský úřad má v úmyslu principy ekologického provozu rozšířit i na další instituce působící na území kraje, v první řadě na městské a obecní úřady a vlastní příspěvkové organizace. Rádi bychom byli určitým vzorem a inspirací ostatním úřadům i dalším organizacím. Všem zájemcům jsme připraveni poskytnout metodickou pomoc a předat praktické informace a zkušenosti se zaváděním ekologických opatření.

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:

Fotogalerie

Popis: Znak Libereckého kraje

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady zeleného úřadování, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected]. Tuto databázi příkladů dobré praxe vytvořil Ekologický institut Veronica za finanční podpory SFŽP, Ministerstva životního prostředí a za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Síť ekologických poraden a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
Logo SFŽP Logo MŽP

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 11. 10. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube