Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Ochrana osobních údajů ZO ČSOP Veronica

Informace o správci osobních údajů

ZO ČSOP Veronica, se sídlem Panská 9, 602 00 Brno, IČO: 13693620, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 49133 (dále jen „Ekologický institut Veronica“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Ekologický institut Veronica respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Ekologický institut Veronica proto přijalo odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování osobních údajů. Zaměstnanci Ekologického institutu Veronica jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Ekologický institut Veronica Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při poskytnutí daru, účasti na námi pořádané akci, školení, semináři. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Při zpracování osobních údajů se Ekologický institut Veronica řídí zejména těmito zásadami:

a. Ekologický institut Veronica provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.

b. Ekologický institut Veronica v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné.

c. Ekologický institut Veronica vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro vás pochopitelné.

d. Ekologický institut Veronica dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života , aby zajistil integritu a důvěrnost osobních údajů.

e. Ekologický institut Veronica zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem.

f. Ekologický institut Veronica zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizuje.

g. Ekologický institut Veronica uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

h. Ekologický institut Veronica zajišťuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používá standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování.

i. Ekologický institut Veronica provádí pravidelné posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

j. Ekologický institut Veronica provádí záznamy o činnostech zpracování a plní informační povinnost vůči subjektům údajů.

k. Ekologický institut Veronica umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů.

Co opravňuje Ekologický institut Veronica ke zpracování údajů

Ekologický institut Veronica je oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

 • Plnění smlouvy. Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je uzavření darovací smlouvy prostřednictvím registrace dárce. Za tímto účelem jste povinni nám poskytnout Vaše osobní údaje, neboť bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzavřít.

 • Splnění právních povinností. Zpracováváme Vašich osobních údajů za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.

 • Souhlas. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi předem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje RozVerky,, možného zapojení se do činnosti a akcí. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.   

 • Oprávněné zájmy. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na Ekologický institut Veronica prostřednictvím e-mailu na kontaktní osobu Miroslava Procházku miroslav.prochazka@veronica.cz, a to včetně odhlášení se z databáze dárců, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely. Jestliže si přejete aktualizovat Váš email v databázi odběratelů elektronického zpravodaje RozVerky, nebo se chcete z databáze odhlásit, můžete kontaktovat Petr Ledvina na emailu petr.ledvina@veronica.cz.

Pokud už nechcete dostávat emailové novinky a informace od Ekologického institutu Veronica prostřednictvím elektronického zpravodaje RozVerky, můžete se odhlásit. Odkaz na odhlášení naleznete v každém našem emailu.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ekologický institut Veronica zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:

1 -  rozsah

pro podpis online výzvy Ekologický institut Veronica zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení    

 • e-mail                          

 • telefon (je-li uveden)    

 • adresa (je-li uvedena)

 • pohlaví (muž/žena) (je-li uvedeno)   

2 – účel, právní základ

Ekologický institut Veronica zpracovává osobní údajů a na základě souhlasu pro tyto účely:

 • zasílání žádostí o pomoc a podporu Ekologického institutu Veronica - dobrovolnictví, finanční podpora a jiné možnosti spolupráce s Ekologickým institutem Veronica.    

Doba zpracování osobních údajů

Ekologický institut Veronica zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 10 let). Po uplynutí této doby Ekologický institut Veronica uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků Ekologického institutu Veronica).

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše, v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je subjekt povinen své osobní údaje Ekologickému institutu Veronica poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost registrace subjektu či nemožnost přijetí daru, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

Zdroj osobních údajů

Ekologický institut Veronica získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

Způsob zpracování osobních údajů

Ekologický institut Veronica zpracovává osobní údaje subjektů automatizovanými i manuálními prostředky.

Informování o poskytování osobních údajů třetím osobám, příjemci osobních údajů

Ekologický institut Veronica může ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů Ekologického institutu Veronica a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.

Ekologický institut Veronica zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů. Ekologický institut Veronica zpracovává osobní údaje subjektů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které Ekologický institut Veronica využívá při poskytování služeb a produktů (zejména účetní oblasti) nebo které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností:

 • dobrovolníci, zaměstnanci a     smluvní partneři Ekologického institutu Veronica ve smyslu naplňování cílů Ekologického institutu Veronica.    

 • Poskytovatel webhostingu INTERNET CZ, a. s. (působí na trhu pod značkou Forpsi) a další, jsou li v souladu s nároky GDPR.    

 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Ekologický institut Veronica nevyužívá.    

Automatizované rozhodování

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Flicker, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme službu Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Ekologický institut Veronica nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a Ekologickým institutem Veronica; je povoleno právem použitelným pro Ekologický institut Veronica za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

Práva subjektu údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Právo přístupu k osobním údajům - subjekt je oprávněn požádat Ekologický institut Veronica o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů,

Právo odvolat souhlas - V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu miroslav.prochazka@veronica.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na opravu osobních údajů - Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Ekologický institut Veronica je v takovém případě povinnen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů. Požádá-li subjekt Ekologický institut Veronica, předá Ekologický institut Veronica osobní údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku - Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností Ekologického institutu Veronica týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat Ekologický institut Veronica, aby mu poskytl vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je Ekologický institut Veronica povinen shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). Ekologický institut Veronica je povinen v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje  zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Poslední revize: 24. 5 .2018

 

...

 

...

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 3. 6. 2024