Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu

Přehledná mapa a databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu institucí v České republice. Přehled institucí, kterou mohou být i pro Vás zdrojem inspirace.

Městský úřad Chrudim

Městskému úřadu v Chrudimi se jako jednomu z mála měst podařilo zavést systém EMAS. V rámci opatření se podařilo nastavit spořiče obrazovek u PC, nakoupit prodlužovací přívody se zásuvkami a jedním vypínačem, doplnit nádoby na třídění hliníku a skla pořídit průkazky na MHD, používat recyklovaný papír, vybavit budovy Městského úřadu Chrudim a partnerských organizací informačními materiály týkající se třídění odpadů a šetření energií, zvýšit podíl vytříděného odpadu, snížit spotřebu vody, zavést principy systému EMAS v příspěvkových organizacích a obchodních společnostech města.

Úvodní informace

Adresa:Resselovo náměstí 77, Chrudim
Kraj:Pardubický kraj
Web:https://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2306&n=emas
Telefon:469 657 100
E-mail:[email protected]

Informace o instituci a budovách

Popis: Služební elektrokolo

Služební elektrokolo

Typ organizace:městský úřad
Počet zaměstnanců:218
Charakteristika budov(y):Úřad je rozmístěn ve třech samostatně stojících budovách: - stará radnice, Resselovo náměstí 1 - nová radnice, Resselovo náměstí 77 - budova bývalého okresního úřadu, Pardubická 67 Úřad zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a dalších právních předpisů na území města Chrudim a v jeho správním obvodu.
Kontaktní osoba:Šárka Trunečková
Telefon kontakt.. osoby:469 657 100
E-mail kontakt. osoby: [email protected]

Realizovaná opatření

Proces zavádění:

Zavedení systému EMAS bylo projednáno a schváleno Radou města a Zastupitelstvem města. Zastupitelstvo města schválilo zavedení systému EMAS na úřadě dne 24. 9. 2007. Zavedením systému byl pověřen Odbor životního prostředí a  zajišťoval ho pracovní tým o počtu tří zaměstnanců – složený ze dvou pracovníků Odboru životního prostředí a koordinátorky projektu Zdravé město. Rada města jmenovala pracovní skupinu, ve které je zástupce každého odboru. Tato skupina spolupracovala s pracovním týmem při zpracovávání všech dokumentů souvisejících se systémem a její členové také zodpovídali za předávání informací o systému všem pracovníkům na odborech. EMAS je každoročně vyhodnocován a tzv. environmentální prohlášení je zveřejněno (dostupné za roky 2009 až 2018)
Abychom pomohli všem zaměstnancům úřadu s pochopením systému EMAS a aby si mohli udělat základní představu, co zavedení systému přinese pro jejich každodenní práci, byl lednu 2008 zorganizován seminář pro zaměstnance úřadu, kde dostali první informace a byli obecně seznámeni s principy systému.

Zavádění systému EMAS jsme zahájili po schválení Zastupitelstvem města, koncem roku 2007, kdy proběhlo úvodní environmentální přezkoumání. Všechny kroky byly projednávány s pracovní skupinou a postupně s nimi byli seznamováni všichni zaměstnanci. Celé zavádění systému EMAS na Městském úřadě trvalo zhruba dva roky.

Postup

Při zavádění systému EMAS bylo postupováno podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) a podle metodiky poskytnuté Ministerstvem životního prostředí.

Řešeny byly čtyři základní oblasti:

 1. Zelené nakupování
 2. Odpadové hospodářství
 3. Řízení dopravy ve městě
 4. Emise do ovzduší

Vlastní zavádění systému EMAS probíhalo v postupných logicky navazujících krocích:

1. Vytvoření Environmentální politiky města
2. Úvodní environmentální přezkoumání
3. Sestavení Legislativního registru
4. Vytvoření environmentálního programu
5. Vytvoření Systému environmentálního managementu
6. Audit
7. Vytvoření Environmentálního prohlášení
8. Ověření
9. Registrace

Bylo provedeno Environmentální přezkoumání. Jde o podrobnou analýzu dopadů činnosti úřadu na životní prostředí. V rámci přezkoumání jsou identifikovány environmentální aspekty činnosti úřadu a je posouzena jejich významnost z hlediska dopadů na životní prostředí. Zároveň je provedena identifikace, zda existují řídící kontroly, posouzení jejich současné úrovně a efektivity. „Environmentální aspekt – ten prvek činností nebo služeb organizace, který může vykazovat interakce s životním prostředím. Aspekty jsou buď přímé, nebo nepřímé. Přímé aspekty jsou přímým důsledkem vlastních činností úřadu a výkonu správních činností, nepřímé jsou ty, ke kterým dochází v důsledku využívání služeb jiných subjektů.“

Pro Městský úřad Chrudim byly identifikovány tyto činnosti, které nejvíce ovlivňují životní prostředí – jde o přímé aspekty: spotřeba energií a vody, nákup kancelářských potřeb a dalšího zboží produkce odpadů využívání služebních vozidel.

Nepřímé jsou takové environmentální aspekty, jejichž dopady mohou zaměstnanci městského úřadu ovlivňovat jen částečně a nepřímo. Při úvodním enviromentálním přezkoumání byly identifikovány dva okruhy nepřímých aspektů:
nepřímé environmentální aspekty spojené s činností jednotlivých dodavatelů úřadu. Tyto aspekty úřad neřídí přímo, ale ovlivňuje je formou smluvního (nebo obdobného) vztahu nepřímé environmentální aspekty spojené se samosprávnými činnostmi města.

Stávající certifikát EMAS je platný do roku 2021.

Období zavádění:2008 - doposud
Shrnutí opatření:Městskému úřadu v Chrudimi se jako jednomu z mála měst podařilo zavést systém EMAS. V rámci opatření se podařilo nastavit spořiče obrazovek u PC, nakoupit prodlužovací přívody se zásuvkami a jedním vypínačem, doplnit nádoby na třídění hliníku a skla pořídit průkazky na MHD, používat recyklovaný papír, vybavit budovy Městského úřadu Chrudim a partnerských organizací informačními materiály týkající se třídění odpadů a šetření energií, zvýšit podíl vytříděného odpadu, snížit spotřebu vody, zavést principy systému EMAS v příspěvkových organizacích a obchodních společnostech města.
Podrobný popis opatření:

Opatření, která řešila snížení vlivu konkrétních činností na životní prostředí, byla celá řada a týkala se zejména přímých aspektů. Dále jsou rozepsána podle jednotlivých činností, které byly identifikovány jako ty s největším dopadem na životní prostředí:

Spotřeba energií a vody:

 • šetření elektrickou energií – nákup prodlužovacích kabelů s vypínačem, nákup spotřebičů typu „A", postupná výměna žárovek za úsporné zářivky,
 • šetření vodou – nákup úsporných splachovačů na WC, oprava kašny na náměstí
 • dále byli zaměstnanci úřadu proškoleni o šetření energiemi, vodou při běžném provozu (důsledné zhasínání ve všech prostorách úřadu, šetření vodou, větrání při vypnutém topení apod.)

Nákup kancelářských potřeb a dalšího zboží:

je nakupován recyklovaný kancelářský papír, obálky, bloky a další potřeby, recyklovatelné tonery do tiskáren. Úklidová firma musí při úklidu budov úřadu používat pouze ekologicky šetrné čisticí prostředky.

Produkce odpadů:

kromě papíru a plastů, které se už v budovách úřadu třídily, bylo třídění odpadů rozšířeno i na třídění skla a hliníku.

Využívání služebních vozidel:

byl zaveden systém sdílení služebních vozidel, pro cesty po městě byla zakoupena přenosná karta na městskou dopravu.

Budovy úřadu byly vybaveny samolepkami „Zhasínej", letáky s informacemi o třídění odpadu a letáky o systému EMAS.

Opatření týkající se nepřímých aspektů byla dvojího druhu

 • všichni dodavatelé služeb pro město a městský úřad jsou informováni o tom, že je zde zaveden systém EMAS a že musí dodržovat zásady s tím spojené,
 • při samosprávné činnosti města je veřejnost zapojována do rozhodovacích procesů.

Obecné a specifické cíle

Pro všechny čtyři sledované oblasti byly u významných aspektů navrženy následující obecné a specifické cíle včetně jejich časového měřítka a konkrétních opatření.

1. emise do ovzduší (změna klimatu)

Obecný cíl Specifický cíl Akce
Minimalizovat negativní vliv na ŽP snížit spotřebu el.energie nutné při provozu úřadu o 10 % oproti roku 2008 po revizi výměna žárovek za úsporné zářivky, nastavení spořičů obrazovky, vypínání spotřebičů ve "stand-by" režimu (monitory, tiskárny, nabíječky)
Minimalizovat negativní vliv na ŽP snížit spotřebu PHM na osobu o 5% oproti roku 2008 zavedení systému spolujízd
Snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů zjištění energetické náročnosti budov regulace teploty v kancelářích

2. odpadové hospodářství

Obecný cíl Specifický cíl Akce
Snížit množství odpadu ukládaného na skládku snížit množství odpadu podobného komunálnímu produkovanému provozem úřadu o 5% oproti roku 2008 sledovat množství odpadu odváženého na skládku
Zvýšit podíl tříděných složek odpadu zvýšit množství vytříděných plastů a papíru o 25 %, zahájit třídění skla, hliníku a baterií oproti roku 2008 poučit zaměstnance úřadu o důsledném třídění, vybavit budovy úřadu nádobami na třídění hliníku a skla a zásobníky na pitnou vodu

3. řízení dopravy ve městě

Obecný cíl Specifický cíl Akce
Minimalizovat negativní vliv na ŽP snížit spotřebu PHM na osobu o 5% oproti roku 2008 úprava směrnice pro používání silničních motorových vozidel a organizace autoprovozu
Minimalizovat negativní vliv na ŽP omezit cesty služebními vozidly na území města jízdní kola pro zaměstnance, přenosné průkazky MHD, nákup elektrokola pro zaměstnance

4. zelené nakupování

Obecný cíl Specifický cíl Akce
Minimalizovat negativní vliv na ŽP zahájit používání recyklovaného papíru, snížit spotřebu papíru o 5% oproti roku 2008 prověřit možnost používání recyklovaného papíru, oboustranné kopírování a tisk, využívat mailovou korespondenci, tisknout jen to, co je nutné, flash disk pro zastupitele
Minimalizovat negativní vliv na ŽP postupně používat pouze tonery s možností opětovného plnění prověření možnosti recyklace tonerů do kopírek
Minimalizovat negativní vliv na ŽP k úklidu budov používat pouze ekologicky šetrné čistící prostředky nákup ekologicky šetrných čisticích prostředků

Tam kde byly u různých oblastí vyhodnoceny stejné vlivy činností, byly pro ně vytvořeny společné obecné a specifické cíle.

Dosažené úspěchy:

Podařilo se zavést systém EMAS na Městském úřadu Chrudim a ověřit Environmentální prohlášení.

Po roce aplikace se nám tento systém osvědčil a na základě našich zkušeností jsme se rozhodli rozšířit zavedení systému EMAS i do příspěvkových organizací města a Obchodních společností města. Tuto aktivitu řešíme ve spolupráci s Ekocentrem Paleta. V těchto organizacích není cílem ověření, ale aplikace systému.

V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 „Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008" díky zavádění systému EMAS na svém městském úřadu udělovanou Ministerstvem vnitra ČR.

V roce 2011 získalo město Chrudim Bronzovou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci systému EMAS.

Ocenění 2017: Odborné posouzení ministra životního prostředí k realizaci místní Agendy 21 v r. 2016 (splnění kategorie „A" Kritérií místní Agendy 21 městem Chrudim.

V rámci zavádění systému EMAS se podařilo :

 • pevně nastavit spořiče obrazovek u PC
 • nakoupit prodlužovací přívody se zásuvkami a jedním vypínačem
 • doplnit nádoby na třídění hliníku a skla
 • pořídit průkazky na MHD
 • používat recyklovaný papír
 • provést optimalizaci separačních hnízd ve městě
 • vybavit budovy Městského úřadu Chrudim a partnerských organizací informačními materiály týkající se třídění odpadů a šetření energií
 • zvýšit podíl vytříděného odpadu
 • snížit spotřebu vody
 • zavést principy systému EMAS v příspěvkových organizacích a obchodních společnostech města
Interní směrnice:Příručka EMAS

Rozpočet - peníze

Jak byl proces financován:Náklady na zavedení systému zahrnují jednak náklady na vlastní ověření a dále náklady na opatření, která vyplynout z přezkoumání.
Podrobnosti:Náklady na zavedení systému zahrnují jednak náklady na vlastní ověření a dále náklady na opatření, která vyplynout z přezkoumání. Cca 102 000 Kč - ověření systému EMAS; plakáty, letáky - 20 000 Kč; zavedení systému v obchodních společnostech města a příspěvkových organizacích - 305 000 Kč, elektrokolo – 25 000 Kč apod. - bylo uhrazeno z Revolvingového fondu MŽP. Další náklady na výše uvedená opatření jsme hradili z vlastních zdrojů.

Doporučení, inspirace, rizika, pozitivní okamžiky

Doporučení pro ostatní instituce:

Zavedení systému na Městském úřadu Chrudim byl dlouhý a nelehký proces, který se nám na konec podařilo dovést k úspěšnému ověření. Už z principu systému EMAS však jde o proces kontinuální a systém se stále musí rozvíjet a zlepšovat. V této, dá se říci, první fázi jsme se zaměřili na základní opatření a zajištění běžného provozu úřadu tak, abychom jeho dopady na životní prostředí minimalizovali. V dalších letech se chceme zaměřit hlavně na nepřímé aspekty a přímé aspekty spojené s výkonem správních činností úřadu.

Doporučení

Pokud bych měla shrnout, s jakými problémy jsme se při zavádění systému setkali a formulovat doporučení, pak by byla následující:

 • na počátku je nutné zajistit podporu vedení města,
 • nepodcenit počáteční vysvětlení principů systému zaměstnancům, je to nutné pro jejich spolupráci v dalších etapách zavádění,
 • vytvořit pracovní skupinu, ve které je zástupce z každého odboru, ulehčí to práci s vytvářením Systému environmentálního managementu a zajistí informovanost všech zaměstnanců úřadu,
 • důkladně se věnovat úvodnímu environmentálnímu přezkoumání a sestavení legislativního registru, pak se mnohem lépe stanovují cíle a opatření.
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně):
Ovlivnění dalších institucí: Ovlivnili jsme další příspěvkové organizace města

Propagace - vnitřní, vnější, média

Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy:

Komunikace s veřejností:

 • webové stránky města – www.chrudim-city.cz
 • rubrika dotazů a odpovědí na webu
 • pravidelná měsíčník chrudimské radnice – Chrudimský zpravodaj
 • tiskové zprávy
 • plakátovací plochy
 • letáky
 • úřední desky
 • ankety, dotazníky, průzkumy
 • veřejná projednání
 • plánovací setkání
 • kulaté stoly
 • pracovní skupiny
 • osobní pozvánky
 • webový portál s Helpdeskem zaměřený na odpady, čistotu a pořádek ve městě a údržbu městské zeleně

Datum aktualizace údajů: prosinec 2019.

Fotogalerie

Popis: Služební elektrokolo Popis: Používaný recyklovaný papír a výrobky z něj Popis: Cedule u vypínačů - zhasínej Popis: Odpadkové koše Popis: Certifikát EMAS (do roku 2021)

Podívejte se na všechny příklady environmentálně šetrného provozu.

Aktuální počet příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu v databázi: 25.

Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na [email protected].

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube