Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Praktický rádce Brňana - odpady

Najděte si nejbližší sběrné středisko odpadů v naší Ekomapě.

Nakládání s komunálními odpady (sběr, svoz, shromažďování, využívání odpadů) na území města Brna se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 4/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. Způsob vybírání peněžních prostředků za odpady je formou místního poplatku. Podrobné informace získáte na Oddělení správy poplatku za komunální odpad Magistrátu města Brna, Šumavská 33 (budova A, 9. patro), tel.: 542 174 301, 542 174 304, 542 174 305, e-mail: [email protected], informace o místním poplatku.

Tyto rady jsou určeny hlavně občanům města Brna. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (živnostníci) mají za povinnost vzniklý odpad předat do vlastnictví pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu, úpravě, využití nebo odstranění odpadů. Před předáním odpadů si musí ověřit, zda osoba, které předávají odpad, je k jeho převzetí oprávněna, tj. vyžádat si povolení (souhlas) krajského úřadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně provozního řádu zařízení, kde jsou uvedeny odpady, k jejichž převzetí je osoba oprávněna. Samotný živnostenský list nebo koncesní listiny jsou pro ověření oprávněnosti nedostatečnými doklady.

Co z odpadu lze ve městě Brně vytřídit a kam vytříděný odpad ukládat?

sklo bílé a barevné

Zálohované lahve je možno vracet v obchodní síti všude tam, kde výrobky v těchto obalech nabízejí.

menší kusy skla

velké kusy skla

papír

textil

 • Sběr použitelného šatstva zajišťuje v Brně Diecézní charita Brno, která provozuje humanitární šatník na ulici Rosická 1 (bývalá administrativní budova u železniční stanice Brno Dolní nádraží, za autobusovým nádražím Zvonařka). Přinést sem textil je možné PO - PÁ: 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00 (pátek jen do 14:00), kontakt tel. 731 428 371 (Ludmila Sedláčková), www.dchb.charita.cz, k dispozici jsou rovněž kontejnery na šatstvo (seznam kontejnerů).
 • kontejnery rozmístěné na ulici - provozuje městská společnost SAKO Brno. Dle telefonního vyjádření lze do kontejnerů odevzdávat šatstvo nositelné i nenositelné, které se využije materiálově - třeba na hadry. Seznam kontejnerů v Brně.
 • Pěkné oblečení, které může využít někdo další, lze věnovat Nadaci Veronica do obchůdku. Kromě textilu můžete přinést i módní doplňky, pěkné knihy, bižuterii nebo obrazy. Finance získané prodejem jsou použity na projekty, které pečují o přírodu a chrání životní prostředí ve městě Brně. Obchod Nadace Veronica sídlí na Pekařské 38 a Palacké třídě 25 (Královo Pole)
 • Sbírka nepotřebného šatstva pro potřebné občany, organizuje Magistrát města Brna, Křenová 20 (Oddělení sociální prevence a pomoci), každou první středu v měsíci od 16 do 20 hod., popř. i v úředních hodinách po a st 8 až 17 hodin a pá 8 až 12hodin, kontaktní osoba Pavel Drietomský, tel.: 544 502 623, podrobnosti na webu města. Uvítají hlavně pánské sportovnější oblečení, ve kterém lze přežít na ulici, v chatce apod. Možnost dohodnout sbírku s kolegy na pracovišti, odvoz pak zajištěn.
 • Podívejte se na naší Ekomapu na místa, kam můžete odevzdat starší textil (Charitativní bazar, Diecézní charita, kontejnery na textil,...)

kovy

Kovový odpad odložený do nádob na zbytkový komunální odpad snižuje výhřevnost spalovaného odpadu.

plasty, PET láhve

 • V Brně lze třídit v podstatě veškerý plastový odpad
 • žluté kontejnery pro třídění plastů (seznam na www.sako.cz/kontejnery/cz)

Nezapomeňte PET lahve před odložením do kontejneru sešlápnout!

pěnový polystyren

hliníkové fólie

hliníkové plechovky

 • Žluté kontejnery rozmístěné v ulicích, surovina je poté roztříděna na dotřiďovací lince (seznam na www.sako.cz/kontejnery/cz)

nápojové kartony (obaly od mléka, džusů, vína)

 • Žluté kontejnery rozmístěné v ulicích, surovina je poté roztříděna na dotřiďovací lince (seznam na www.sako.cz/kontejnery/cz)

Kam s nebezpečnými složkami komunálního odpadu?

Do skupiny nebezpečných odpadů patří baterie všeho druhu, oleje, barvy, ředidla, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, znečištěné hadry, pesticidy, léky, lepidla, fotochemikálie aj.

Nebezpečný odpad je možno odevzdat:

staré léky

 • přednostně všechny lékárny
 • seznam výše uvedených míst, kam lze dávat nebezpečný odpad

staré autobaterie

minerální oleje, zářivky, monočlánky, pneumatiky

Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) patří do kategorie výrobků, které po dosloužení patří mezi odpady s povinností zpětného odběru. Odevzdat je můžete:

potravinářské oleje

Kromě výše uvedených míst potravinářské oleje odebere třeba firma Kobylka, s.r.o., Svatopetrská 20, tel. 545 234 360, 602 537 574, e-mail: [email protected], www.kobylka.cz

Co s objemným odpadem?

Příkladem objemného odpadu mohou být koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, zrcadla, sporáky, různé přístroje, zařízení apod. Objemný odpad se nesmí odkládat k nádobám určeným pro běžný komunální odpad! Pro odkládání využijte:

autovraky

Opuštěný autovrak hlaste:

Při odhlašování vozidla na Odboru dopravy Magistrátu města Brna je majitel povinen doložit potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku specializovanou firmou.

Co s použitým elektrozařízením pocházejícím z domácností?

Elektrozařízení pocházející z domácností (televizory a monitory počítačů, počítače, tiskárny, kopírky, rádia, elektromotory, chladničky, elektrické nářadí a hračky atd.) jsou výrobky podléhající zpětnému odběru. Můžete je:

 • Bezplatně předat ve velké většině sběrných středisek odpadů (viz seznam).
 • Při nákupu nového elektrozařízení můžete využít povinnosti prodejce, který musí zajistit, abyste mohli použité elektrozařízení zdarma odevzdat ve stejném počtu kusů zařízení podobného typu a použití. Povinnost splní tím, že Vám sdělí místo zpětného odběru, které musí být stejně dostupné jako místo prodeje. Pokud není schopen toto sdělit (místo zpětného odběru neexistuje), je povinen zajistit zpětný odběr, tj. výrobek bezplatně odebrat.
 • Odevzdat v ostatních sběrných střediscích za mírný poplatek.

Kam je možné odkládat stavební odpad?

Nakládání se stavebním odpadem na území města Brna není akutálně upraveno žádnou vyhláškou.

 • V menších objemech odkládejte do některých sběrných středisek odpadů. Stavební odpad nesmí obsahovat azbest. Pozor, stavební odpad neodebírají všechna sběrná střediska v jednotlivých městských částech (viz seznam míst, které odebírají i stavební odpad).

Recyklovatelné materiály můžete nabídnout firmám:

 • firma Dufonev, recyklační linka na skládce Černovice, tel. 775 887 390, e-mail: [email protected], www.dufonev.cz
 • firma Setra, Zvonařka 16, tel. 543 256 706, 543 256 892, e-mail: [email protected], www.setra-cr.cz
 • firma SATESO, Dlouhá 1157/36, Šlapanice (skládka-recyklační dvůr na suť je podél ulice Zemědělská, Šlapanice), tel. 603 816 128, e-mail: [email protected], www.sateso.cz (primárně pro obyvatele Šlapanic a Bedřichovic, dále jen na základě písemné smlouvy, nebo na základě předchozí ústní dohody s provozovatelem sběrného střediska odpadů)

Jak odstranit stavební odpad obsahující azbest?

Mezi stavební odpad obsahující azbest patří například eternit, donedávna používaný jako střešní krytina. Azbest patří mezi karcinogenní látky, a proto je nakládání s ním omezeno řadou předpisů. Odstranění střešní krytiny je třeba proto svěřit jen odborné firmě a zajistit, že se nedostane mezi normální stavební odpad. Ptejte se stavební firmy, zda má povolení k nakládání s azbestem, a tím pádem zná i příslušné technologie na jeho co nejšetrnější odstranění.

Pokud se přece jen rozhodnete, že např. krytinu odstraníte sami, musíte splnit tyto podmínky:

 • používat speciální, ochranné pomůcky (zejména respirátory - normální prachový filtr azbestová vlákna nezachytí)
 • zamezit jakémukoliv mechanickému narušení eternitové krytiny (odření, rozlomení tj. v žádném případě nelámat, neřezat, nekartáčovat a neshazovat ze střechy)
 • v průběhu odstraňování nevětrat, nejlépe ani několik dalších dní
 • stírat navlhko (vysavač vlákna jen rozptýlí)
 • zamezit šíření azbestových vláken (zakrýt kontejnér, přívěs, na kterém krytinu přepravujete...)
 • předávat ji jedině osobě, která je oprávněná s azbestovým odpadem nakládat (např. na skládku společnosti SATESO do Šlapanic)

Nezapomeňte, že azbestová vlákna jsou nebezpečná zejména pro Vás a Vaše nejbližší, kteří se v okolí místa, kde probíhá manipulace s azbestem, pohybují a bydlí.

Více informací o azbestu

Kam je možné v Brně odložit biologicky rozložitelný odpad (bioodpad)?

Bioodpad - odpad ze zeleně, dřevní hmota, kuchyňský odpad. Všude, kde nám to místní podmínky dovolí, doporučujeme zakládat domácí komposty. V kancelářích je možné likvidovat bioodpad s pomocí žížal (více informací získáte v Ekologické poradně Veronica, tel. 542 422 750). Bioodpad také můžeme doma uchovávat ve speciálních koších a do kontejnerů na bioodpad je odevzdávat v biologicky rozložitelných sáčcích. Bioodpad odebírají vybraná sběrná střediska odpadů v příslušných městských částech.

Kam se starším šatstvem, obuví, hračkami?

 • Podívejte se na naší Ekomapu, kam můžete odevzdat starší textil (Charitativní bazer, Diecézní charita, kontejnery na textil,...)
 • Obchůdek Nadace Veronica - Pekařská 38 a Palacká třída 25 (Královo Pole)

Vyhazuje firma/živnostník svůj výrobní odpad do veřejného velkoobjemového kontejneru?

Zapište si den, hodinu, druh odpadu, poznávací značku automobilu, barvu a jeho typ, popř. název firmy. Udělejte fotodokumentaci.

 • Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, tel. 156.

Případně ohlaste:

Objevili jste někde nelegální skládku?

Ohlašte ji:

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 1. 10. 2022