Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Praktický rádce Brňana – územní plán

Město Brno zajišťuje ve svém území hospodářský, sociální a kulturní rozvoj a ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí prostřednictvím územního plánu. Územní plán je rozsáhlý dokument, který určuje využití městského území občany, podniky i městem/státem tak, aby se při rozvoji města pamatovalo na všechny zájmové skupiny. Územní plán by měl být trvale udržitelný - naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích. Každá obec v ČR pořizuje územní plán pro své území na základě stavebního zákona č. 183/2006.

Co najdu v územním plánu?

V územním plánu se stanoví základní koncepce rozvoje území a funkční využití ploch (např. bydlení, veřejná vybavenost, doprava, zeleň, průmysl). Dále je zde řešeno vzájemné uspořádání ploch a základní regulace území (např. do jaké výšky je možné stavět). V územním plánu se vyznačují hranice současného zastavěného území, zastavitelného území do budoucna a také veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit.

Co naopak neřeší územní plán?

Kácení a výsadbu dřevin, spoje a jejich návaznost, otevírací doby, vyhlašování nových památek či chráněných území, lavičky či odpadkové koše, nájemní smlouvy, věcná břemena a demoliční výměry, vlastnické vztahy, kdo kdy bude na daném pozemku skutečně stavět. Územní plán je pouze obecným plánem využití území, byť závazným. Většinu konkrétních situací popsaných výše potom řeší Magistrát města Brna a úřady městských částí.

Kdy potřebuji znát územní plán?

Když se rozhodujete:

  • o koupi a prodeji pozemku, domu a dalších budov
  • o stavbě domu či dalších budov na získaném pozemku
  • o umístění podnikatelských aktivit a realizaci podnikatelských záměrů

Jak je to s platností územního plánu?

Současný územní plán města Brna byl schválen v roce 1994 a za posledních 16 let ho zastupitelé mnohokrát měnili. Nový územní plán je v přípravě od roku 2002, kdy byl zveřejněn záměr pořídit nový územní plán. Do jeho schválení bude platný stávající územní plán, včetně jeho aktualizací.

Jak se tvoří území plán a kdy se do toho mohu zapojit?

Pozor: Následující odstavce mohou obsahovat zastaralé informace.

Nový územní plán města Brna se vytváří v několika etapách. Občané se mohou zapojit ve třech z nich - a to ve fázích zadání, konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Územní plán pořizuje Magistrát města Brna, který také hradí veškeré náklady zpracovateli - architektonické firmě Arch. Design. Informace k průběhu přípravy najdete na webových stránkách města: www.brno.cz/pripravovany­-uzemni­-plan­-mesta­-brna­-upmb/.

Na podzim roku 2005 město vydalo návrh zadání územního plánu, po připomínkách veřejnosti byl schválen zastupitelstvem konečný návrh zadání v dubnu 2006. Ze zadání vyplynula povinnost zpracovat dvě varianty konceptu, v prosinci 2006 ještě zastupitelstvo odhlasovalo i třetí variantu, která řeší alternativu kontroverzní stavby rychlostní silnice R43 přes Brno-Bystrc. Po zapracování připomínek a námitek ze strany veřejnosti i institucí je na volbě zastupitelstva, kterou variantu konceptu odsouhlasí k dopracování do finální podoby územního plánu. Finální návrh územního plánu bude opět zveřejněn a projednán.

  • Koncept územního plánu se projednává veřejně a jeho součástí musí být pro veřejnost srozumitelný výklad. Den a místo veřejného jednání musí Magistrát města Brna oznámit nejméně 30 dnů předem na úřední desce (možno sledovat na internetu, www.brno.cz) a kdykoliv v této lhůtě také musí mít občané možnost si koncept řešení prohlédnout. Připomínky mohou všichni občané i majitelé pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena, uplatňovat ještě nejpozději do 30 dnů od veřejného jednání. Magistrát je povinen jim do 30 dnů od schválení souborného stanoviska sdělit, že jejich námitkám bylo vyhověno. V opačném případě musí uvést důvody, proč jim vyhověno nebylo. Po vypořádání připomínek rozhodne zastupitelstvo města o tom, která z variant konceptu bude dále rozpracována a vznikne z ní návrh územního plánu. Koncept byl zveřejněn 15. listopadu 2010 a veřejné projednání proběhlo v únoru 2011.
  • Návrh územního plánu musí být vystaven a veřejně přístupný po dobu nejméně 30 dnů u pořizovatele, případně na dalších stanovených místech. Město je povinno tyto skutečnosti občanům oznámit veřejnou vyhláškou. V této fázi mohou námitky podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Připomínky a námitky lze podat nejpozději na veřejném projednání. Připomínka či námitka musí obsahovat odůvodnění, vymezení dotčeného území, u námitek dotčených vlastníků i údaje z katastru nemovitostí. Osoby oprávněné k podávání námitek musí být o této lhůtě k podávání námitek informovány.

Pro občany je důležité, že mohou podávat připomínky nejen samostatně, ale především prostřednictvím zástupce veřejnosti, což je osoba, kterou zmocní svým podpisem nejméně 200 obyvatel Brna. Zástupce veřejnosti má poměrně silné postavení v územním plánování, protože nepodává připomínky, ale tzv. námitky, jejichž váha je větší a rozhodnutí proti nim mohou být přezkoumána soudní cestou. Postup ustanovení zástupce veřejnosti upravuje § 23 stavebního zákona.

V roce 2011 dále pokračoval proces schvalování nového územního plánu, během roku měly být zpracovány podané námitky a připomínky, vyhodnoceny vyjádření městkých části, uskutečnila se anketa.

Začátkem roku 2013 bylo schváleno pozastavení procesu schvalování nového územního plánu, neboť dle rozsudku Nejvyššího správního soudu musí být nejdříve některé komunikační systémy nejdříve být schváleny nadřazenou krajskou dokumentací, neboť mají nadmístní význam. Teprve pak mohou být řešeny v územním plánu Brna. Od poloviny roku proces pokračuje, ale nový územní plán nebude dokončen, dokud nebudou vydány nové Zásady územního rozvoje Jihomorasvského kraje. Předtím samozřejmě musís být vypořádány námitky, pořizovatel má uloženo doplnění vyhodnocen vlivu na životní prostředí, jdnání s dotčenými orgány, aktualizaci uspořádání apod. - podrobněji sdělení vydané městem Brnem 3. 7. 2013.

Mám se jako laik vůbec zajímat o územní plán města Brna?

Ano. Územní plán je tvořen pro lidi, kteří město obývají. Váš názor na to, jakým směrem se bude Brno dále rozvíjet, je důležitý. Jako obyvatel města máte možnost jeho podobu ovlivnit tak, aby Vám a dalším generacím nabízelo příznivé životní prostředí, dostupné služby, bydlení i pracovní a volnočasové aktivity. Máte možnost ovlivnit záměry, které mohou před Vašimi okny vyrůst v následujících letech a proti nimž je těžko se bránit, pokud je územní plán dovoluje.

Kde naleznu aktuálně platný územní plán pro Brno?

www.brno.cz - sekce Územní plán

Kde naleznu další informace k územnímu plánování, územnímu a stavebnímu řízení?

  • Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, tel. 542 174 104, e-mail: oupr@brno.cz

  • Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, Brno, www.uur.cz, tel: 542 423 111, e-mail: sekretariat@uur.cz
  • stavební úřady brněnských městských částí
  • bezplatná publikace Brněnská příroda a územní plán, vydal Ekologický Institut Veronica
 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024