Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Praktický rádce Brňana – ovzduší

Zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) se zabývá jak ochranou ovzduší před vnášením škodlivých látek, tak ochranou klimatického systému Země.

Největšími zdroji znečišťování ovzduší jsou spalovací zdroje (domácí spaloviště na uhlí), spalovny odpadu, zemědělské produkce a automobilová doprava produkující především prašné částice, přízemní ozón a benzo [a] pyren. Nadlimitním koncentracím těchto látek je vystavena většina populace České republiky.

V únicích do ovzduší jsou významnými skupinami látek skleníkové plyny. Největší četnosti ohlášeného množství u skleníkových plynů dosahuje oxid uhličitý. Ohlašovací práh nejčastěji překračuje oxid uhličitý a oxid dusný. Ty vznikají nejčastěji při spalování fosilních paliv. Pokles znečištění ovzduší na území České republiky během devadesátých let vystřídala vzrůstající tendence koncentrace plynů NOx a SO2 od přelomu tisíciletí do roku 2003. S výjimkou roku 2004, kdy došlo k poklesu koncentrací těchto látek a ke zlepšení rozptylových podmínek, dochází dodnes k nárůstu znečištění a tím i ohrožování zdraví veřejného i zdraví životního prostředí. Největším nebezpečím zůstává dopravní situace ve městech.

Orgány veřejné správy zabývající se znečištěním ovzduší

Chcete znát aktuální stav ovzduší ve Vašem bydlišti?

Na internetových stránkách Magistrátu statutárního města Brna ovzdusi.brno.cz lze nalézt informace o aktuálním stavu ovzduší ve městě Brně. V Brně existuje pět monitorovacích stanic a znečištění se monitoruje od roku 1993.

Limity znečištění pro základní znečišťující látky a jejich stručný popis včetně databáze údajů o únicích vybraných znečišťujících látek a jejich limitní množství lze nalézt na stránkách České informační agentury životního prostředí www.cenia.cz, zřizovaných Ministerstvem životního prostředí.

Chcete znát aktuální informace o pylové situaci?

 • Česká pylová informační služba, MUDr. Ondřej Rybníček, II. dětská klinika DN, FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno, komunikace e-mailem

Vypaluje někdo trávu?

Volejte:

 • příslušný úřad městské části,,
 • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, tel. 150,
 • Městskou policii, tel. 156.

Pálí někdo na zahradě listí, trávu či dřevo?

Podle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vlastník věci se musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku (§ 1013), tedy nesmí pálit nic, čehož imise by vás nadmíru obtěžovaly.

Pálení je ošetřeno vyhláškou č. 9/2015 Sb., kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů. Jednotlivá omezení jsou v příloze této výhlášky.  Bez omezení lze pálit na Brně-středu, v Židenicích, na Brně-jihu, v Bystrci, v Řečkovicích a Mokré Hoře, v Ivanovicích. V ostatních městských částech je pálení je částečně povoleno v některých dnech týdnu (a popř. jen v některém období roku). Doporučujeme aktuální stav ověřit a vlastní pálení nahlásit u příslušného úřadu městské části.

Pálí na svém pozemku někdo odpad (plasty ap.)?

 • Pro rychlé zakročení volejte Městskou policii, tel. 156.

Zdá se Vám, že nějaký komín kouří nadměrně?

Obraťte se na:

 • Příslušný úřad městské části,
 • Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna, oddělení ochrany a tvorby životního prostředí, Kounicova 67, tel. 542 174 / klapky 558, 557, 659 a 564.

Cítíte únik škodlivé látky (chlóru, čpavku, sirovodíku aj.)?

Kontaktujte:

 • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, tel. 150,
 • Policii ČR, tel. 158,
 • Městskou policii, tel. 156.

Provádí někdo lakování či stříkání velkých konstrukcí na volném prostranství?

Může Vám pomoci:

 • Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, Lieberzeitova 14, tel. 545 545 116 (sekretariát), havarijní linka 731 405 100, web: www.cizp.cz, e-mail: podatelna@cizp.cz, public_rdt@cizp.cz (lakovny)
 • Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna, oddělení ochrany ovzduší, Kounicova 67, tel. 542 174 / klapky 558, 557, 659 a 564.

Cítíte obtěžující zápach, například ze zemědělského podniku?

 • Česká inspekce životního prostředí, odděleni ochrany ovzduší, Lieberzeitova 14, tel. 545 545 116 (sekretariát), havarijní linka 731 405 100, www.cizp.cz, e-mail: podatelna@cizp.cz, public_rdt@cizp.cz.

Nechává někdo bezdůvodně běžet motor stojícího auta?

 • Uvědomte o této skutečnosti policistu Policie ČR či strážníka Městské policie.

Kdo odpoví na otázky o dopadech znečištění ovzduší na lidské zdraví?

 • Státní zdravotní ústav, tel. č. 267 081 111 (ústředna), www.szu.cz, zdravust@szu.cz.

Jak mohu přispět ke zlepšení lokálního ovzduší ve svém městě?

 • Preferuji pěší chůzi, cyklodopravu, případně hromadnou dopravu před osobní automobilovou dopravou.
 • Netopím uhlím a nepálím odpad.
 • Třídím odpad a generuji minimální podíl spalitelného odpadu.
 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024