Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Praktický rádce Brňana – seznam zkratek

AOPK -Agentura ochrany přírody a krajiny

BVaK -Brněnské vodárny a kanalizace
CITES -Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů aplaně rostoucích rostlin
ČIŽP -Česká inspekce životního prostředí
ČOV -čistírna odpadních vod
DDM - Důmdětí a mládeže
JmK -Jihomoravský kraj
MMB -Magistrát města Brna
MZM -Moravské zemské muzeum
OŽP -odbor životního prostředí
SSO -sběrné středisko odpadů (sběrný dvůr, ekodvůr)
ÚMČ - úřadměstské části
VFU - Veterinárnía farmaceutická univerzita Brno
VKP -významný krajinný prvek
VZmB -Veřejná zeleň města Brna
ZO ČSOP -základní organizace Českého svazu ochránců přírody
ŽP -životní prostředí

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 4. 10. 2021