Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Natura na jižní Moravě

Vítáme vás na informačním mediu o Evropské soustavě chráněných území Natura 2000 v Jihomoravském kraji.

Jaké informace zde najdete:

Co je to Natura 2000

V Evropské unii jsou v oblasti ochrany přírody důležité především dvě právní normy - tak zvaná směrnice o biotopech (Habitat Directive 92/43/EEC) a směrnice o ochraně volně žijících ptáků, neboli ptačí směrnice (Bird Directive 79/409/EEC). Povinností každé členské země EU je zapracovat tyto vyhlášky do svého legislativního systému. To už se stalo novelou zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/92 Sb.). Co však bude pro naši ochranu přírody opravdu tvrdým oříškem, bude vybudování soustavy chráněných území známé pod jménem Natura 2000.

Co to je?

Natura 2000 je pragmatickým nástrojem ochrany přírodního prostředí a druhů, nikoli apriorním omezením veškeré lidské činnosti ve využívání krajiny. Výběr území na základě vědeckých kriterií řídí evropská komise, praktické zajištění je na členských státech EU. Území se vyhlašují zvlášť podle ptačí směrnice a zvlášť podle směrnice o biotopech. Ptačí území jsou převážně vyhlášena, o třech územích se ještě stále jedná, ale to se netýká jižní Moravy.

Vyhlašování Natury 2000 v Jihomoravském kraji

V Jihomoravském kraji lze říci, že soustava ptačích území je hotova. Jejich vyhlášení umožnila dlouho očekávaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny (v podobě zákona č. 218/2004 Sb. platná od dubna roku 2004. Zákon vytvořil ptačí oblast jako novou kategorii chráněného území a stanovil, že ptačí oblasti budou zřizovány nařízeními vlády.

Pokud jde o území vyhlašovaná podle biotopové směrnice, je proces složitější, Česká vláda zaslala do Bruselu tzv. národní seznam (vyšel ve sbírce zákonů). Po projednání na biogeografickém semináři bude výsledný, upravený návrh zaslán zpět České vládě, která pak zajistí těmto územím ochranu. Evropská komise kývla na to že pro ochranu Evropsky významných lokalit použije Česká republika jedno ze stávajících kategorií tj. rezervace a památky podle zákona 114/92 Sb.. K seminářům a diskusím o Natuře 2000 jsou zváni i zástupci občanských sdružení a nezávislých expertů. Zcela zásadní je takzvaný biogeografický seminář, který se pro Panonskou biogeografickou oblast konal 26. a 27. září 2005 v Maďarsku. Na základě jeho výsledků bude národní seznam upraven a po té předán jednotlivým vládám, tedy i České k neprodlenému vyhlášení.

Při budovaní soustavy Natura 2000 by měly být mj. zohledněny aspekty uchování a zlepšení biologické různorodosti v trvale obhospodařovaných systémech všech typů. Tento cíl je realizovatelný v konkrétních lokalitách pouze za přispění všech zainteresovaných, včetně vlastníků a aktivní práci s veřejností při objasňování nutných omezení, která by měla být doprovázena příslušnými kompenzacemi. Připravovaná soustava přitom může přinášet jednu z dodatečných příležitostí pro aktivity lidí při využití krajiny (turistika, rybářství, myslivost) a ochrana přírodního prostředí je považována za potenciální klíčovou oblast pro zaměstnanost v agrárním sektoru.

Ptačí oblasti Návrh ptačích oblastí v České republice

V roce 2000 zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolupráci s Českou společností ornitologickou na přípravě návrhu ptačích oblastí pro Českou republiku. Během tří let byly shromážděny aktuální údaje o početnosti a rozšíření druhů přílohy I směrnice o ochraně volně žijících ptáků a stěhovavých druhů. Do práce se zapojily vedle desítek členů ČSO i další nevládní organizace, pracovníci správ národních parků, správ chráněných krajinných parků, okresních úřadů, muzeí apod. Postupně bylo prověřeno několik desítek navržených lokalit, většina z nich však nesplňovala stanovená odborná kritéria. Výsledkem je návrh ptačích oblastí obsahující 41 území, který byl v říjnu 2002 předán Ministerstvu životního prostředí.

Návrh ptačích oblastí v Jihomoravském kraji

Jihomoravském kraji se nachází osm lokalit ptačích oblastí, vyhlášených v souvislosti se soustavou chráněných území Evropské unie Natura 2000. Konkrétně se jedná o tyto lokality (pořadí v seznamu odpovídá číslům v obrázku):

 1. Jaroslavické rybníky (rozloha: 357,6 ha)
 2. Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny (rozloha: 1050 ha)
 3. Pálava (rozloha: 8535,7 ha)
 4. Lednické rybníky (rozloha: 705,9 ha)
 5. Hovoransko – Čejkovicko (rozloha: 1338,8 ha)
 6. Soutok – Tvrdonicko (rozloha: 9660,5 ha)
 7. Bzenecká Doubrava- Strážnické Pomoraví (rozloha : 11 910 ha)
 8. Podyjí (rozloha: 7 564 ha)

obrázek - ptačí území v Jihomoravském kraji

Biotopové oblasti Natury 2000

Na území Jihomoravského kraje se nacházejí dvě Biogeografické oblasti, především je to oblasti Panonská a pak obast Kontinentální. V návrhu který se nazývá Národní seznam je pro území kraje navrženo celkem 179 území (některá ale přesahují hranice kraje). V celé ČR a tedy Jm kraji byla navržena území evropského významu (evropsky významné lokality), které až do definitivního vyhlášení požívají předběžnou ochranu. Tato území můžete hledat jednak podle názvu území nebo podle katastrálního území. Pokud jde o biotopové oblasti, nevládní organizace vytvořili svoji vlastní představu o to jak by některé návrhy mohly vypadat, (některé se neshodují se státním návrhem). Konečné slovo k rozlohám a hranicím těchto území bude mít evropská komise. Před tím ovšem proběhne ještě celá řada jednání. Je ale velmi pravděpodobné, že naprostá většina území bude vyhlášena v dnes navržených hranicích.

Aktivity nevládních organizací - Stínový seznam

Veronica na popud WWF - International a za podpory MŽP, Nadace partnerství a Arniky vytvořila pracovní verzi stínového (prioritního) seznamu Natury 2000, která byla poskytnuta širokému okruhu expertů z různých oborů k připomínkování. Tato verze nazvaná Natura 2000 - stínový čili prioritní seznam nevládních organizací je segmentem pro území Jihomoravského kraje. Zahrnuje již dvě kola připomínek expertů.

Naše návrhy si nečiní nárok být kompletním ani alternativním návrhem, pouze chtějí upozornit na některé neopominutelné lokality a nebo navrhují jiné hranice. Uvedený podklad je pracovním materiálem a v žádném případě nelze říci, že nevládní organizace zásadně nesouhlasí s návrhy podanými Ministerstvem životního prostředí (nevyskytuje-li se některé navržené uzemí ve stínovém seznamu ještě neznamená, že s ním nevládní organizace nesouhlasí, znamená to pouze to, že v dané chvíli o něm nemají jiné informace než jsou v národním seznamu). Tzv., národní seznam je v podstatě zpracován velice kvalitně, ale i tak se zpracovatelé nevyhnuly některým chybám. Je povinností nevládních organizací na ně upozornit a o nich vést kultivovanou diskusi. Tento stínový seznam by k tomu měl přispět.

Poznámka: Spolu s WWF - International Veronica zpracovala návrhy stínových seznamů ze všech přistupujících zemí do EU. V roce 2004 byla vytvořena elektronická a tištěná verze Společného stínového seznamu vstupujících zemí do EU. Smyslem této aktivity je pomocí stínových seznamů Natury 2000 poukázat na nejcennější lokality těchto zemí a zároveň přimět vlády těchto zemí, aby tyto lokality neopomenuly. Tyto stínové seznamy nejsou součástí tohoto informačního zdroje.

Vyhlášená chráněná území v kraji

Česká republika má dobře rozvinutý systém chráněných území (přesněji zvláště chráněných území) národní parky, chráněné krajinné oblasti, (národní) přírodní rezervace, a (národní)přírodní památky. Maloplošná zvlášť chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky) pokrývají celkem 824 km2, tedy asi 1% rozlohy státu.

Velkoplošná zvlášť chráněná území. V České republice jsou 4 národní parky. Z toho jeden leží na území Jihomoravského kraje (NP Podyjí) Chráněné krajinné oblasti (CHKO) představují důležitý prvek v systému chráněných oblastí, a zaujímají více než 10000 km2, tedy zhruba 13% rozlohy České republiky. Jejich celkový počet je 25 a jsou ve všech částech země. Využívání půdy v těchto oblastech je regulováno, a poskytuje se zde ochrana před určitými ekonomickými aktivitami (např. před těžbou), a dále zde existují restrikce pro určité postupy v rámci lesního hospodářství a zemědělství.

Na vyhlášená zvláště chráněná území, tak jak jsou v evidenci ústředního seznamu státní ochrany přírody, se můžete podívat zde.

O biocentrech a biokoridorech (neboli o územních systémech ekologické stability)

V souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny jsou jako důležité definovány významné krajinné prvky. Ze zákona to jsou lesy, rašeliniště, řeky a vodní toky, rybníky, jezera a nivy (záplavové nížiny), další území mohou být registrována. Právní existence významných krajinných prvků a jejich poměrně jednoduchá registrace vytvářejí významný nástroj sloužící k zachování krajiny v České republice.

V rámci zachování přírody v České republice byl zaveden princip územního systému ekologické stability. Představuje aktivní a dynamický přístup, kde ústředními myšlenkami je vytvoření vzájemně propojené sítě ekosystémů (biocenter), které udržují přirozenou rovnováhu na místními, regionální a nadregionálními úrovni.

Územní systémy v jihomoravském kraji můžete vidět zde.

Mýty kolem Natury

Kolem naturových území panuje celá řada mýtů.

 • Mýtus: Natura 2000 je nové znárodňování. Již tak ožebračeným zemědělcům se bude zabírat půda kvůli ptákům a jiné havěti.
 • Skutečnost: Vlastnictví není dotčeno, institut vyvlastnění směrnice EU o Natuře (o stanovištích a o ptácích) vůbec neobsahují
 • Mýtus: Natura 2000 je další svévolné omezovaní zemědělců. Nemohou pěstovat to, co by chtěli a jak by chtěli.
 • Skutečnost: Zemědělci v EU jsou masivně podporováni dotacemi tak, že produkují nadbytek potravin za extrémního používaní umělých hnojiv a pesticidů. Soustava Natura 2000 za použití mechanismu agroenviromentálních podpor bude iniciovat ústup od dotování produkce ve prospěch dotování citlivého přístupu k přírodě. Nebudou tedy omezováni, ale naopak podporováni v ekologicky citlivém hospodaření.
 • Mýtus: Natura 2000 je zbytečná, máme v ČR dostatečnou legislativu.
 • Skutečnost: Ano, legislativu máme skutečně lepší než je průměr v EU. Ale příroda nezná hranic. Ochrana v rámci jednoho státu je často nedostatečná. Ochrana v rámci celé EU je účinnější.
 • Mýtus: Pokud má majitel pozemků vlivné přímluvce ve vlivné politické straně, může zabránit vyhlášení naturového území na svém majetku.
 • Skutečnost: nemůže, ale může se mu podařit vyhlášení oddálit, čímž zároveň majitel přichází o možnost podpory z programu Life a Agroenvi.
 • Mýtus: Pokud se na navrženém území plánuje nějaká stavba v celospolečenském zájmu, tak musí vyhlášení Natury ustoupit.
 • Skutečnost: Nemusí, jen pokud se prokáže, že daný celospolečenský zájem nelze realizovat jiným způsobem. I pak je nutno přijmout před povolením stavby příslušná kompenzační opatření.

Pevně věříme, že se postupně podaří mýty překonat a soustavu evropských chráněných území u nás vytvořit k prospěchu jak přírody tak lidí, kteří v regionu žijí.

Stáhněte si celou publikaci ve formátu pdf

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024