Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Seznamy chráněných druhů

Seznam druhů rostlin přílohy II směrnice o stanovištích (č. 92/43/EEC) a druhů navrhovaných do přílohy II s kladným stanoviskem Evropské komise

Druhy rostlin přílohy II směrnice č. 92/43/EEC se současným výskytem v ČR

Druhy rostlin navržené s kladným stanoviskem EK (netučně)

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum):
Pelyněk jihomoravský (Artemisia pancicii):
Sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides):
Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica):
Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis):
Včelník rakouský (Dracocephalum austriacum):
Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus):
Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii):
Koniklec otevřený (Pulsatilla patens):
Lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum):
Matizna bahenní (Angelica palustris, Ostericum palustre):
Žabníček splývavý (Luronium natans):
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
Dvouhrotec zelený (Dicranum viride)
Srpntka fermežová (Depanocladus vernicosus)
Mozolka skalní (Mannia triandra)

Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum): návrh Polska
Hadinec nachový (Echium russicum):
Zvonovec liliolistý (Adenophora lilifolia):
Zvonek český (Campanula bohemica):
Zvonek jesenický (Campanula gelida) :
Rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium):
Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus):
Hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri):
Hvozdík moravský (Dianthus moravicus):
Kuřička Smejkalova (Minuartia smejkalii):
Pcháč žlutoostenný (Cirsium brachycephalum):
Srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia):
Stařinec dlouholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica):
Katrán tatarský (Crambe tataria): návrh Maďarska
Hořeček český (Gentianella bohemica):
Lipnice jesenická (Poa riphaea):
Kavyl olysalý (Stipa zalesskii):
Kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria):
Mečík bahenní (Gladiolus palustris): návrh Polska a Maďarska
Jazýček jaderský (Himantoglossum adriaticum):
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis):
Oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum):
Svízel sudetský (Galium sudeticum):
Všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica subsp. sudetica):

Seznam druhů živočichů přílohy II směrnice o stanovištích (č. 92/43/EEC) a druhů navrhovaných do přílohy II s kladným stanoviskem Evropské komise

tučně – druhy přílohy II
netučně – druhy navrhované do přílohy II a předběžně schválené Evropskou komisí

Savci:

vrápenec velký - Rhinolophus ferrumequinum
vrápenec malý - Rhinolophus hipossideros
netopýr černý - Barbastella barbastellus
netopýr velkouchý - Myotis bechsteinii
netopýr východní - Myotis blythii
netopýr pobřežní - Myotis dasycneme
netopýr brvitý – Myotis emarginatus
netopýr velký – Myotis myotis
sysel obecný - Spermophilus citellus
bobr evropský – Castor fiber
vlk - Canis lupus
* medvěd hnědý – Ursus arctos
vydra říční – Lutra lutra
rys ostrovid – Lynx lynx
tchoř stepní – Mustela eversmannii

Plazi:

želva bahenní – Emys orbicularis

Obojživelníci:

čolek dravý - Triturus carnifex
čolek dunajský - Triturus dobrogicus
čolek velký – Triturus cristatus
kuňka ohnivá – Bombina bombina
kuňka žlutobřichá - Bombina variegata
čolek karpatský – Triturus montandoni

 

Kruhoústí a ryby:

mihule ukrajinská - Eudontomyzon mariae
mihule potoční - Lampetra planeri
losos atlantský – Salmo salar
bolen dravý – Aspius aspius
hrouzek běloploutvý - Gobio albipinnatus
hořavka duhová - Rhodeus sericeus amarus
sekavec písečný - Cobitis taenia
piskoř pruhovaný - Misgurnus fosilis
ježdík žlutý - Gymnocephalus schraetzer
drsek větší – Zingel zingel
vranka obecná – Cottus gobio
hrouzek Kesslerův – Gobio kessleri
hlavačka mramorovaná - Proteorhinus marmoratus
ostrucha křivočará - Pelecus cultratus
sekavec – Cobitis elongata
ježdík dunajský - Gymnocephalus baloni

Motýli:

* přástevník kostivalový - Panaxia quadriopunctata
bourovec trnkový - Eriogaster catax
hnědásek chrastavcový - Euphydryas aurinia
hnědásek osikový - Hypodryas maturna
ohniváček černočárý - Lycaena dispar
modrásek bahenní - Maculinea nausithous
modrásek očkovaný - Maculinea teleius
žluťásek barvoměnný - Colias myrnidone
ohniváček rdesnový - Lycaena helle
modrásek - Polyommatus eroides
* bělásek - Leptidea morsei

Brouci:

tesařík obrovský - Cerambyx cerdo
lesák rumělkový - Cucujus cinnaberinus
potápník široký - Dytiscus latissimus
potápník – Graphoderus bilineatus
kovařík – Limoniscus violaceus
roháč obecný – Lucanus cervus
* páchník hnědý - Osmoderma eremita
* tesařík alpský – Rosalia alpina
* střevlík – Carabus menetriesi pacholei
Boros schneideri
chrobák - Bolbelasmus unicornis
střevlík – Carabus hungaricus
střevlík – Carabus variolosus
Rhysodes sulcatus
Phryganophilus ruficollis

Rovnokřídlí:

saranče - Stenobothrus eurasius

Vážky:

vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis
klínatka rohatá - Ophiogomphus cecilia
šidélko ozdobné - Coenagrion ornatum

 

Štírci:

Anthrenochernes stellae

Korýši:

* rak kamenáč - Austropotamobius torrentium

Měkkýši:

vrkoč útlý – Vertigo angustior
vrkoč Geyerův – Vertigo geyerii
vrkoč bažinný – Vertigo moulinsiana
perlorodka říční - Margaritifera margaritifera
velevrub tupý – Unio crassus
svinutec tenký – Anisus vorticulus

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024