Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Metodický list - sledování a ochrana netopýrů

Úvod

Česká republika podepsala dne 26. 3. 1994 Dohodu o ochraně netopýrů v Evropě. Dohoda vychází z Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (tzv. Bonnské úmluvy), k níž ČR přistoupila v tomtéž roce. 

Pro účinnou ochranu netopýrů přímo v terénu je nezbytné znát jejich letní i zimní stanoviště. Důležité jsou zejména zprávy o zimovištích ve starých štolách, jeskyních a sklepech, o letních koloniích na půdách hájoven, ve starých dutých stromech apod. I když to na první pohled tak nevypadá, samotná informace o výskytu druhu může být tím nejdůležitějším krokem k jeho ochraně. Informace slouží k doplnění síťových map výskytu druhů, případně ke konkrétním opatřením na jejich ochranu. Proto vždy uvádějte spolu s místem výskytu i číslo kvadrátu síťového mapování.

Dále je důležité zajistit, aby lidé měli o netopýrech základní znalosti, nebáli se jich a na druhé straně je nerušili a neubližovali jim.

Následující náměty jsou samozřejmě míněny tak, že se jimi budete zabývat do té míry, kolik na to budete mít energie, lidí a peněz.

Postup

 • Organizační jednotka ČSOP či jiné organizace (dále jen skupina), která pracuje v podprogramu zabývajícím se netopýry, vymezí oblast své působnosti při ochraně netopýrů (okres, kraj, region, území lesní správy či lesního závodu LČR apod.). Tohle je zatím formální záležitost, “niky” působnosti jednotlivých organizací se zatím nepřekrývají, ale je to dobré vědět.
 • Skupina naváže kontakt s lesní správou (lesním závodem) LČR, orgánem ochrany přírody, speleologickou společností, Českou společností na ochranu netopýrů (ČESON) apod.
 • Skupina naváže kontakt s místními médii, školami apod. a široce popularizuje ochranu netopýrů. Informuje veřejnost, že lokality netopýrů se mapují a vyzve ji ke spolupráci (např. prostřednictvím netopýří noci, posíláním informačních letáků (jsou k dispozici v kanceláři ÚVR ČSOP).

Propagace

 • Skupina organizuje "Evropskou noc pro netopýry" (vždy na konci srpna), která může obsahovat akce jako jsou:
 • přednášky,
 • promítání videa, diapozitivů,
 • odchyt a kroužkování netopýrů,
 • detektoring, poslech nahrávek,
 • tisková konference,
 • soutěže pro děti,
 • nástěnky.

Zprávu o konání "netopýří noci" pošle skupina koordinátorovi programu (Daniel Horáček, tel.: 603 780 392, e-mail: chiroptero.dan@gmail.com).

 • Pokud skupina obdržela grant z programu Biodiverzita či Sledování a ochrana netopýrů v lesích je povinna dodat závěrečnou zprávu, kde popíše formy propagace (tisk rozhlas, televize) a rukopis článku o aktivitách skupiny souvisejících s ochranou netopýrů určený do Depeší, Veroniky, Krás našeho domova, Niky apod. Pokud není skupina schopna takový článek napsat, spojte se s profesorem češtiny nejbližšího gymnázia, žurnalistou okresních novin apod.

Praktické možnosti ochrany

Lesy:

LČR jsou správcem řady objektů, ve kterých mohou sídlit netopýři. V souladu s Programem 2000 a Smlouvou o spolupráci mezi LČR a ČSOP požádá LČR vnitřní cestou své zaměstnance o informace o výskytu netopýrů a vrápenců (viz přiložený vzor informační karty). Získané informace budou použity pro evidenci výskytu v rámci ČR, výzkumné účely, případně ke konkrétním opatřením k ochraně netopýrů.

ČSOP zajistí zpětnou vazbu, to znamená dá vědět informátorovi, jak bylo s údajem naloženo (elektronicky, poštou).

Skupina navštíví po dohodě s příslušnou organizační jednotkou LČR nalezené lokality netopýrů (zimoviště, přechodný úkryt, letní kolonie) a prověří, zda nehrozí nějaké nebezpečí pro jejich populaci (nadměrné vyrušování, přestavba objektu apod.).

V případě, že je lokalita ohrožena, navrhne, kroky k jejich ochraně (druh opatření, doporučené období, kompenzační opatření - např. instalace budek pro netopýry na budovách, zabezpečení proti predátorům), eventuálně je i zajistí.

Stará důlní díla :

 • U starých důlních děl ve vydobyté hornině skupina po dohodě s majitelem pozemků zajistí zabezpečení vstupu do důlního díla.
 • Prvním, administrativně i technicky nejjednodušším krokem, je oplocení vstupu do důlního díla.
 • Následným krokem je zabezpečení vstupu uzamykatelnou průletnou mříží. Postup při takovém zásahu je složitý a vyžaduje především dva souhlasy: 1. Orgánu ochrany přírody, 2. Báňského úřadu. Dále je nutné mít souhlas majitele (majitelů) a dalších zainteresovaných osob. Konkrétní postup je třeba konzultovat s koordinátorem programu.

Účast ve správních řízeních:

 • Skupina se může u příslušného Baňského úřadu, Okresního úřadu, Správy CHKO či Správy NP přihlásit ke správnímu řízení ve všech věcech, týkajících se starých a opuštěných důlních děl, jejich uzávěr, rekonstrukce střešních prostor historických budov a pod .
 • Pokud je takové řízení zahájeno, je orgán statní správy povinen informovat příslušnou skupinu a ta (pokud se do osmi dnů přihlásí) se stává právoplatným účastníkem správního řízení
 • Skupina ve správním řízení uplatňuje takové řešení, které je vhodné pro netopýry (uzavírání štol průletnou mříží, rekonstrukce střech až v podzimním období, vletové otvory pro netopýry do střešních prostor, viz např. brožura Vlašín, Málková: Netopýři)

Vyvěšování budek pro netopýry:

 • Výrobu budek je vhodné rovněž konzultovat s koordinátorem programu.
 • Vyvěšování na pozemcích LČR je třeba projednat s územně příslušnou organizační jednotkou LČR.
 • Budky pro netopýry nebývají obsazovány tak hojně jako budky ptačí. Navíc je jejich vyvěšování komplikované (je vhodnější pro zkušené "netopýráře"). Budky se věší buď na stromy nebo na budovy. Pokud se budky věší na živé stromy, je vyvinut a vyzkoušen systém tzv. dřevěných hřebíků (nutno konzultovat s koordinátorem). Pokud se věší na budovy, je vhodné umísťovat je minimálně 2,5 m nad zem. Horní výška není omezena, ale je třeba dbát, aby byla budka dostupná pro případnou kontrolu či údržbu.
 • Budky jsou netopýry využívány v letním období. Je vhodné je tedy umísťovat na jaře. Pozor! Netopýři mají (na rozdíl od ptáků) vyvinutý čich. Pokud budku natřete páchnoucí látkou (barvou, mořidlem), neobsadí ji. Budky je vhodné vyvěšovat na okrajích porostu, otvorem směrem dolů po svahu (na orientaci vzhledem ke světovým stranám nezáleží).
 • Vyvěšené linie budek je vhodné pravidelně kontrolovat. Pokud je budka obsazena plchy nebo plšíkem lískovým, jde o nezamýšlený, avšak přesto kladný efekt.

Návrhy chráněných území a Natura 2000 :

 • pokud se skupina domnívá, že některé území, podzemní prostora apod. je pro ochranu netopýru natolik významné, že je potřeba jej chránit, může podat ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. návrh příslušnému orgánu ochrany přírody. V úvahu přichází především kategorie přírodní památka a přechodně chráněná plocha
 • od letošního roku je vhodné sledovat výskyt netopýrů také v souvislosti se soustavou Natura 2000. Členskému státu vzniká povinnost zabezpečit ochranu formou chráněných území pro následující druhy z řádu Letounů
  Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
  Netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)
  Netopýr východní (Myotis blythii)
  Netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
  Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
  Netopýr velký (Myotis myotis)
  Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
 • Podle české legislativy jsou chráněny tyto druhy :

Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:

vrápenec malý - Rhinolophus hipposideros, vrápenec velký - Rhinolophus ferrumequinum

Za druhy silně ohrožené se prohlašují:

netopýr černý - Barbastella barbastellus, netopýr parkový - Pipistrellus nathusii, netopýr pobřežní - Myotis dasycneme, netopýr stromový - Nyctalus leisleri, netopýr velkouchý - myotis bechsteini, netopýr velký - Myotis myotis, netopýr ostrouchý - Myotis blythi

Za druhy ohrožené se prohlašují:

netopýr Brandtův - Myotis brandti, netopýr brvitý - Myotis emarginatus, netopýr dlouhouchý - Plecotus austriacus, netopýr pestrý - Vespertilio murinus

Podle shora zmíněné mezinárodní dohody by měly být chráněny druhy všechny (ale nejsou)

O výskytu druhů důležitých pro soustavu Natura 2000 a o případných návrzích na ochranu stanoviště informujte prosím koordinátora projektu.

Sledování netopýrů

 • pokud skupina obdržela grant z programu Biodiverzita či Sledování a ochrana netopýrů v lesích je povinna dodat závěrečnou správu, kde všechny zjištěné informace budou lokalizovány (včetně čísla kvadrátu síťového mapování) a datovány. Není nezbytné vždy určovat přesně všechny druhy, hlavně si však nic nedomýšlejte a nepřipisujte. Některé jedince prostě neurčíte proto, že je to problém často i pro zkušené odborníky (M. branti, P.pigmeus), jiné prostě proto, že je nechceme zbytečně vyrušovat. Zpráva, které bude obsahovat větší množství jedinců neurčených do druhu není chybou - naopak!
 • skupina může šířit přiložený list pro záznam výskytu netopýrů mezi laiky, případně takto získané informace ověřovat. Tuto kartu nevyplňují zpracovatelé závěrečné zprávy, pokud obsahuje příslušné informace.

Záznam o výskytu netopýrů a vrápenců

Netopýři či vrápenci se vyskytují:

 

Objekt

(např. lesovna, seník, štola)

 

Majitel objektu

(např. LČR, obec, neznámý)

Katastrální území či nejbližší obec

Lesní správa

(pokud jde o majetek LČR)

Okres

Kraj

Datum pozorování (stačí přibližně)

 

Výskyt zejména

? v létě ? v zimě

(zaškrtněte)

Počet jedinců (stačí přibližně)

 

 

Poznámka

(např. lokalita je ohrožena, netopýrů ubývá (přibývá), konkrétní druh netopýra (není podmínkou)

 

Záznam provedl (podpis):

(Jméno, kontakt, adresa)

 

 

*? Informace považujte za důvěrné.

*? Souhlasím s publikací v odborném tisku.

(zaškrtněte)

Zaslat koordinátorovi programu (Daniel Horáček, tel.: 603 780 392, e-mail: chiroptero.dan@gmail.com) nebo KÚVR ČSOP, Michelská 48/5, 140 00 Praha 4.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 20. 5. 2024