Otázky a odpovědi z ekologické poradny
Ekologická poradna Veronica radí

Nachází se tu otázky a odpovědi na nej­různější ekolo­gická témata. Pro snažší orientaci jsou zařa­zeny do kategorií.

Vyberte kategorii

Výběr dle klíčových slov

Dotaz: Jaké škodliviny vznikají při spalování obalů? Legislativa.

Kategorie: Škodliviny v životním prostředí

Ráda bych věděla, jaké škodliviny se vytváří při spalování různých obalů od cukrovinek apod. Rodiče na chatě, u které je zahrádka se zeleninou, podobné věci hází do kamen a nevěří mí, že si tím možná „hnojí“ své výpěstky.
29. 6. 2009

Váš dotaz má dvě roviny - jedna věc je, co může vznikat za škodliviny, druhá je rovina legislativy (zákony).

Co se týká spalování jako procesu, tak doporučujeme naší knížku: Chemické látky v životním prostředí a zdraví, autor MUDr. Šuta (zdarma ke stažení). Obal cukrovinek může bohužel být například z PVC, což je jeden z nejhorších možných plastů: popis str. 23-24. Podložky pod cukrovinky bývají z polystyrenu, při jehož hoření vzniká styren - str. 22, o styrenu na str. 33-34. Bohužel ani ostatní plasty nejsou bezproblémové a navíc plasty jsou obohaceny různými látkami, jako jsou změkčovadla, barviva a stabilizátory. Obsahují často těžké kovy, které se při spalování jednak uvolňují do ovzduší a jednak zůstávají v popelu. Navíc hoření není vždy dokonalé - viz dva texty toxikologa Ing. Linharta: http://www.ekolist.cz/dotaz.shtml?x=149411 a http://ekolist.cz/dotaz.shtml?x=88520
Stručně řečeno: Při spalování v kamnech, kotli či na otevřeném ohništi, tedy za poměrně nízkých teplot, vzniká mnohem více nebezpečných škodlivin než v průměrné spalovně či průmyslovém podniku, které jsou navíc vybaveny speciálními filtry. Při spalování plastických hmot v malých topeništích se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny, chlorované furany, kyanovodík, fosgen, těžké kovy. Ty mohou zapříčinit krevní abnormality, poškození jater, rakovinu a vady při narození.

Co se týká legislativy, tak je spalování v kotli i venku plastů zakázáno. V kamnech se může topit jen tím, co schválí výrobce (což nikdy není plastový odpad) a venku se smí pálit jen suchý rostlinný materiál. Je to podle zákona o odpadech (z. č. 185/2001) a především podle zákona o ovzduší (číslo 86 z roku 2002 ve znění pozdějších předpisů)
paragraf 3 zákona o ovzduší: Povinnosti právnických a fyzických osob,
odstavec 5: V  otevřených  ohništích,  zahradních  krbech  nebo  v  otevřených  grilovacích  zařízeních  lze  spalovat  jen  dřevo, dřevěné uhlí, suché   rostlinné  materiály  a  plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva  nebo  materiály  nesmějí  být kontaminovány chemickými látkami.   Obec  může  obecně  závaznou  vyhláškou stanovit podmínky pro spalování   rostlinných materiálů podle § 50 odst. 3 písm. a) nebo jejich spalování  zakázat,   pokud  zajistí  jiný  způsob  pro  jejich  odstranění  podle   zvláštního právního předpisu.

a co se týká vnitřních kamen/krbů/kotlů tak o tom mluví odstavec 2 a 4 stejného paragrafu:
odstavec 2: Veškerá paliva lze vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat   jen v souladu se zvláštními právními předpisy a s tímto zákonem a  v  souladu  s požadavky na kvalitu ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.  Jako  palivo  nelze  použít odpad  podle zákona o  odpadech.
odstavec 4:  Spalování  látek ve zdrojích  znečišťování ovzduší, které nejsou  palivy  určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v   souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2, je  zakázáno.
Zdroj znečištění ovzduší je v tomto případě kotel vašich rodičů.

Pokud tedy vaši doopravdy rodiče pálí plastový odpad, dělají věc nelegální a navíc je to i špatné řešení: škodí životnímu prostředí, sami sobě a svému okolí.

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Škodliviny v životním prostředí“

Celkový počet odpovězených dotazů 406. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube