Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Zelené úřadování - snaha o udržitelnou veřejnou správu

Rubrika „ekologická poradna“ z časopisu Veronica. Zobrazte si všechny poradenské články.

V  České republice se veřejné instituce začínají zajímat o to, jak by mohly nakupovat a provozovat své prostory šetrněji k životnímu prostředí, jaké prostředí nabízejí svým zaměstnancům, návštěvníkům a klientům, a jak jsou v tomto ohledu vnímány. Veřejné instituce (úřadů, škol, knihoven...) svým chováním mají kromě možného příznivějšího vztahu k  přírodě i další role: pozitivně ovlivňují své okolí - zaměstnance a jejich rodiny, návštěvníky, spoluobčany, žáky, firmy atd.

Co je zelené úřadování?

Zelené úřadování je zkrácený název pro environmentálně příznivé chování institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské, krajské úřady, školy, školky, domy s pečovatelskou službou. Úřadování znamená jednak systémová opatření (např. důsledné třídění vzniklého odpadu nebo oboustranný tisk) a jednak takzvané zelené nakupování. Zelené nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad používání vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Přednostně až výlučně jsou vybírány produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v  úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní závadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně.

V  České republice se až jedna čtvrtina hrubého domácího produktu vydá na nakupování ve veřejném sektoru, o kterém můžeme rozhodnout, za co utratit peníze. Veřejný sektor je takto nejsilnější nákupčím - konzumentem u nás a lze úspěšně využívat jeho nákupní sílu.

Co zelené úřadování přináší?

 • Reálné snížení zátěže životního prostředí díky pořizování ekologicky příznivého zboží a služeb

 • Poptávka zvyšuje dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu. Může také znamenat úspory nákladů

 • Působení příkladem na ostatní jednotlivce, jiné úřady, firmy

 • Podpora uvádění na trh a šíření ekologicky příznivých výrobků

 • Stimulace ekologické inovace výrobků

 • Zdravější prostředí pro své pracovníky a návštěvníky

Legislativa

Podpora udržitelné spotřebě je zakotvena v různých dokumentech na mezinárodní i národní úrovni. Světový summit o životním prostředí v Johannesburgu 2002 stanovil v jednom ze svých cílů podporovat strategie nakupování ve veřejné správě, které podněcují rozvoj a šíření ekologicky šetrného zboží a služeb.

Akční program pro životní prostředí EU (usnesení č. 1600/2002/EG) mluví o podpoře nakupování ve veřejném sektoru, které se řídí ekologickými kritérii spolu se zohledněním ekologického značení. Do nákupních postupů lze zahrnout kritéria týkající se životního cyklu výrobku včetně výrobní fáze.

V  České republice platí usnesení vlády č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků (EŠV) - doporučuje vládě a státní správě upřednostňování těchto výrobků.

Při nákupu nového zboží, služeb, rekonstrukcí či staveb budov je důležitý Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), který pro zadání veřejné zakázky umožňuje stanovit dílčí hodnoticí kritéria. Dílčí hodnoticí kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky a mohou jimi být vedle nabídkové ceny i kvalita, technická úroveň, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady či návratnost nákladů.

Principy

Základní principy, kterými se řídí a na kterých stojí zelené úřadování:

 • Preventivní ochrana životního prostředí

 • Úspory zdrojů

 • Předcházení vzniku odpadů

 • Nakládání se vzniklými odpady šetrnější k životnímu prostředí

 • Omezení expozice životního a pracovního prostředí nebezpečnými chemickými látkami

 • Podpora využívání lokálních zdrojů

 • Soulad s legislativními požadavky

Kritéria a opatření

Základní principy se zrcadlí v konkrétních opatřeních a nákupních kritériích. V jakých oblastech můžeme zavést zelené úřadování?

 • Kancelářské potřeby

 • Papírování

 • Nakládání s odpady

 • Spotřeba energie

  • Vytápění budov

  • Izolace, těsnění oken

  • Používání elektrických přístrojů

 • Osvětlení

 • Čištění a úklid

 • Zařízení interiéru a nátěrové hmoty

 • Hospodaření s vodou

 • Jídlo - občerstvení na poradách, kantýna, jídelna

Udržitelná veřejná správa

Zelené úřadování může mít kromě environmentálního rozměru a často i finančního přínosu i vliv sociální - např. nákupem občerstvení (káva, čaj) s certifikací Fair Trade pro porady. Hovoříme o udržitelné veřejné správě.

Jak začít a kde se dozvědět více

Se zeleným úřadováním lze začít kdykoliv. Může se začít celým „balíkem" opatření, ale má smysl začít i jedním dílčím opatřením. Je dobré, jste-li úřad, si nejprve nechat zastupitelstvem schválit tento záměr. Ke správnému fungování je nutné motivovat všechny zaměstnance, nejlépe formou školení. Hlavní opatření lze uveřejnit formou závazné směrnice.

www.zeleneuradovani.cz - webová stránka věnovaná zelenému úřadování a všemu, co s tím souvisí. Jsou zde podrobná kritéria pro nákup nových výrobků či služeb.

Nakupujte zeleně - publikace sestavená Sítí ekologických poraden popisuje základní zásady a dobré příklady ekologicky šetrného chování úřadů u nás i v zahraničí. Obsahuje rovněž základní kritéria, směrnice a dalších legislativní rámce, na základě kterých lze zelené úřadování zavést či dokonce vyžadovat. Zahraniční i české příklady jsou dostupné na www.ekoporadna.cz/zelene_uradovani.php

Autor/ka: Petr Ledvina
Z časopisu Veronica č. 1/2007, rubrika „ekologická poradna“

Všechny poradenské články z časopisu Veronica

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 11. 4. 2024