Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Proč nepoužívat fukary na úklid veřejných prostor

Revidováno: 11. 12. 2020 (původní text: 17. 2. 2012)
Doporučení Ekologické poradny Veronica

V oblasti úklidu veřejných prostor i soukromých zahrad se ve stále větší míře začíná využívat nového nástroje, tzv. fukarů, neboli foukačů. Ty práci zdánlivě urychlí, zvyšují ale prašnost, produkují emise spojené se spalováním benzínu (fosilní palivo) a jsou nadměrně hlučné . Proto je jejich používání legislativně omezováno. V Brně jsou až na výjimky zakázány úplně. V případě, že budete svědky využívání fukaru, volejte městskou policii, aby zjednala nápravu.

Definice a vlastnosti prachu

Prachem rozumíme tuhé částice aerosolu, jejichž rozměry se pohybují mezi 1-100 µm (1 mikrometr je milióntina metru). Prach vzniká při celé řadě procesů, ať již lidského (řezání, vrtání, broušení, ...) či přírodního (sopečná činnost, abrazní pochody, ...) původu. Částice větší než 30 µm mají za běžných podmínek tendenci poměrně rychle sedimentovat.

Stav ovzduší v ČR z hlediska prašnosti

Prach má na lidský organismus zdraví škodlivé účinky. Proto je množství prachu v ovzduší monitorováno, hodnoceno a legislativně je upravována lidská činnost prach způsobující. Podle výroční zprávy Českého hydrometeorologického úřadu úroveň znečištění částicemi PM10 (částice menší než 10 µm ) dlouhodobě převyšuje stanovené limity. V roce 2010 bylo zvýšenou prašností postiženo 48 % obyvatel ČR (zdroj: ČHMÚ), za rok 2016 pak 7,3 % obyvatel (zdroj: ČHMÚ), za rok 2019 necelé 1 % (ČHMÚ). Největší koncentrace byla v oblastech Moravskoslezského kraje, na mnoha místech v Ústeckém, Středočeském, Zlínském a Olomouckém kraji a v aglomeracích Praha a Brno. V Brně se špatný stav ovzduší váže především na městský okruh a významné dopravní tepny.

Vliv prachu na lidské zdraví

Jak již bylo uvedeno, vysoká koncentrace prachu ve vzduchu je zdraví škodlivá. Prach vstupuje do lidského těla především skrze dýchací cesty. Zde paradoxně platí, že čím jsou částice menší, tím hlouběji do lidského těla se prach dostane a je škodlivější. Zatímco větší částice (do 5 µm) jsou zachyceny řasinkovým epitelem a s hlenem tělo opustí, drobnější částice se dostávají až do plic, kde se usazují. To je nebezpečné především jestliže na sebe prach naváže ještě další částice jako polycyklické aromatické uhlovodíky nebo těžké kovy.

Kromě dýchacích cest se mohou prachové částice usazovat i v očích, nosu a ústech, což je při dlouhodobém působení příčinou snížení obranyschopnosti těla. Prach obsahující pyly, plísňové póry a podobné může způsobovat zvýšenou citlivost, podráždění či alergické reakce. Jestliže se na prach naváží příslušné látky, může být dokonce příčinou intoxikace těla nebo mít karcinogenní účinky.

Fukary, foukače

Fukar, někdy zvaný foukač, je zahradnický nástroj určený k shromažďování materiálu pomocí proudu vzduchu. Často se prodává jako vysavač listí s funkcí foukání. Některé nové přístroje umí materiál i nasávat a drtit. V posledních letech došlo v ČR k výraznému nárůstu využívání fukarů, zejména ze strany firem zajišťujících údržbu pořádku veřejných prostor. Až na výjimky nepoužívají tyto firmy fukary v režimu vysavače, nýbrž naopak - vyfukovaný vzduch žene nepořádek žádaným směrem.. Spolu s tím ovšem vzrostl i počet stížností proti fukarům. Kritizovány jsou především z důvodu hlučnosti, zvyšování prašnosti a množství emisí.

Hlukem se rozumí každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Lidský organismus přitom není schopný se na hluk adaptovat. Základní hladina hluku je 50 dB, obtěžující ale mohou být i zvuky s výrazně nižší hlasitostí.

Hlučnost v současnosti (podzim 2020) prodávaných benzínových fukarů na trhu je kolem 68 dB, ale prodávají se i výrobky s hlučností kolem 89 dB. Hlasitost je udávána pro vzdálenost 15 m od zdroje, přičemž přímo u zdroje může dosahovat až 110 dB.

Účinky prašnosti na lidský organismus byly již uvedeny výše. Fukary kromě nahromadění sbíraného materiálu viditelně víří prach. Ten často obsahuje kromě inertních částic i mnoho dalších složek. Jsou to především póry různých plísní, které obsahují choroboplodné zárodky a mikroorganismy. Dále pyly (především v místech veřejné zeleně) způsobující alergické reakce nebo pesticidy a herbicidy, které zůstaly po nepřesné aplikaci nepoužité na komunikacích. Opomíjené jsou zbytky zvířecích exkrementů, které jsou rozvířeny do vzduchu a taktéž obsahují mnoho dalších mikroorganismů.

V neposlední řadě představují fukary problém tím, že jsou poháněny běžným spalovacím motorem. Vyžadují tedy pohonné látky, většinou benzín a motorový olej. Produkují tudíž emise škodlivé pro lidské zdraví a zároveň přispívající ke změně klimatu, především benzo[a]pyren a oxid uhličitý.

Legislativa

Možné negativní dopady fukarů a foukačů se týkají především v oblasti ochrany ovzduší, která je vymezena zákonem o ochraně ovzduší (č. 201/2012). Dle paragrafu jedna se ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší.

Přímo v Brně se k tomuto tématu vyjadřuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010, k zajištění udržování čistoty silnic a jiných veřejných prostranství. V té se ve článku 2 uvádí: „Osoba provádějící čištění ulic a jiných veřejných prostranství je povinna zvolit takové technologie čištění, které nezvyšují prašnost. Není-li to možné, je povinna učinit přiměřená opatření proti vyvolání prašnosti, např. kropení apod."

Za čistotu veřejných prostranství zodpovídají v Brně jednotlivé městské části. Ty si na tuto činnost najímají specializované úklidové firmy. Například ve smlouvě uzavřené s městskou částí Brno-střed se tyto firmy zavazují kromě dodržování platné legislativy vč. ustanovení obecně závazných vyhlášek města Brna také „nepoužívat tzv. fukary při údržbě čistoty komunikačních ploch, výjimkou mohou být místa jinak nedostupná a i zde mohou být fukary použity jen v maximálně omezené míře".

Realita

Některé z úklidových firem zákaz používání fukarů komentovaly s tím, že je dosud stejně nepoužívaly, takže se pro ně nic nemění. Přesto je i v současnosti nadále možné se s používáním fukarů setkat. Fukary pro úklid svého okolí používá i řada institucí, například nemocnice či univerzity. Jejich zastáncem pro úklid listí je i Veřejná zeleň města Brna. Argumentuje tím, že v podzimních měsících je vyšší vlhkost vzduchu a nadměrná prašnost tedy nehrozí. Zároveň prýpoužití fukaru produkuje stejné množství prachu jako metařská četa. Přitom je ale jeho používání rychlejší a efektivnější. Tyto argumenty jsou velmi sporné a dle našeho mínění neobhajitelné. Navícrozhodující je platná legislativa. Do jaké míry je využití fukarů na špatně dostupných místech oprávněné už je na osobním posouzení konkrétní situace. V případě, že se setkáte s neoprávněným využitím fukaru, kontaktujte městskou policii, která zjedná nápravu.

Autor: Jan Kyselý; Ekologická poradna Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Škodliviny v životním prostředí Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 432. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 18. 4. 2024