Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Jaké jsou povinnosti obce týkající se odpadů?

Kategorie: Odpady, kompostování

Dobrý den, mám dotaz týkající se odpadů. Bydlím na malé vesnici /100 obyvatel/, chtěla bych přimět starostu k umístění většího počtu popelnic na tříděný odpad a není s ním moc řeč, nemá prý peníze (zatím máme jednu popelnici na PET lahve a jednu na sklo na celou obec a na ty PET lahve je neustále plná). Také jsem se ho ptala, kdy k nám přijede sběr nebezpečného odpadu a to prý neví. Jaké má obec povinnosti týkající se odpadů? Většina obyvatelstva stále totiž topí svým odpadem a je to na ovzduší v zimních měsících znát.

9. 10. 2007

Pěkný den z Veroniky,
(1) povinnosti obce jsou dané zákonem o odpadech č. 185/2001. Z hlediska nebezpečných odpadů je důležitý je hlavně paragraf 17: " § 17 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. 

(2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území,včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

(3) Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují,a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou.

(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

(5) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady.Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona. " tj. obec musí aspoň 2x ročně dělat svoz nebezpečného odpadu! + může vydat vyhlášku o svozu odpadu.

Peníze na kontejnery: jednak můžou být od autorizované obalové společnosti Ekokom, za vytříděný odpad a zároveň Ekokom sám může zaplatit kontejnery.
K legislativě ví asi nejvíce Ekologický právní servis, chtít Markétu Višinkovou.

Pálení odpadu: Dle zákona o ovzduší č. 86/2002, paragraf 3, odstavec 2:

"(2) Veškerá paliva lze vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat jen v  souladu se zvláštními právními předpisy,4),5) a s tímto zákonem a v souladu s požadavky na kvalitu ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem. Jako palivo nelze použít odpad podle zákona o odpadech." zakazuje pálit odpad (resp. cokoliv co není přepsáno výrobcem) v kamnech.

Pokutu v tomto případě uděluje obec. Pokud nechce konat (udělit pokutu) obraťte se na nařízený orgán, tj. Krajský úřad. Kdybyste cokoliv potřebovala, volejte či se stavte. 

Ekologický institut Veronica

Všechny dotazy v kategorii „Odpady, kompostování“

Celkový počet odpovězených dotazů 405. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 25. 3. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube