Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích

Resilience and adaptation to climate change in regional strategies

Hlavní cíle a aktivity projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a pro posílení resilience. Na strategii navazuje metodický postup její konverze do regionální úrovně a implementace v konkrétních podmínkách českých regionů a mikroregionů. Projekt je přímo navázán na národní i mezinárodní strategické dokumenty a bude využívat synergii několika typů partnerů na české straně, doplněnou o intenzivní spolupráci se zkušeným a mezinárodně etablovaným norským partnerem. Vzhledem k očekávané nehomogenitě znalostí o klimatické změně a potenciálních rozdílech v přístupu k ní v jednotlivých regionech bude projekt zahrnovat také vstupní informační kampaň zjišťující postoje společnosti v několika různých lokalitách.

Postup vypracování strategie bude zahrnovat jednak metody analýzy zranitelnosti jednotlivých složek a subjektů v různých typech krajiny a společnosti, jednak syntetickou část umožňující stanovit konkrétní opatření, jimiž budou rizika vyvolaná klimatickou změnou snižována preventivně, nebo na ně budou připravována pružná mitigační opatření. Vytvořená strategie bude implementována v rámci místních akčních skupin (MAS), což zajistí participaci stakeholderů různých sektorů (veřejný, soukromý, neziskový). Diseminační aktivity zahrnou i další cílové skupiny včetně škol.

Hlavními výsledky projektu jsou písemně formulovaná Strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a na ní navazující metodický postup pro posílení resilience a dále pak změny ve strategických dokumentech v nejméně 20 regionech (územích místních akčních skupin MAS), vycházející z analýzy zranitelnosti konkrétního území a obsahující dopady do koncepčních a realizačních plánů komunitně vedeného místního rozvoje a plány pro dosažení adaptace na klimatickou změnu.

Partneři projektu:

 Logolink všech partnerů projektu

Aktivity projektu:

1. KOMUNIKACE, BUDOVÁNÍ KAPACIT A DISEMINACE

Cílem aktivity je dosažení stavu, ve kterém budou významní stakeholdeři cílové skupiny dostatečně informováni o probíhající klimatické změně a jejích potenciálních důsledcích včetně dopadů spojených s biodiverzitou. Bude tak vytvořeno informační i organizační zázemí pro tvorbu a realizaci příslušných adaptačních strategií. Aktivita bude zároveň působit jako zpětnovazební, tedy bude přinášet řešitelskému týmu informace o aktuálním stavu vědění, postojích společnosti a pokroku při řešení.

Aktivita bude probíhat po celou dobu řešení projektu a bude se sestávat ze 4 základních částí:
1) Zjištění stavu znalostí a postojů stakeholderů v regionech a obecně i společnosti ve vztahu ke klimatické změně, potenciálním dopadům na živ. prostředí a biodiverzitu a jeho prostřednictvím na společnost.
2) Kontaktní informační kampaň zahrnující vytvoření materiálů o probíhající klimatické změně, jejích potenciálních dopadech na regionální i globální úrovni a možnostech adaptačních strategií
3) Vytvoření struktur, přednostně na bázi existujících regionálních aktivit (MAS), které budou schopné definovat klíčové zranitelnosti ve svém regionu a participativním způsobem vytvořit a v budoucnosti i do celkového rozvoje regionu začlenit strategii adaptace na klimatickou změnu využívající prvky resilience a ochrany biodiverzity.
4) Diseminační aktivity jak k MAS, tak k širší veřejnosti. Zvláštní pozornost je soustředěna na mladou generaci (školy). Součástí diseminačních aktivit bude i komunikace zaměřená na vytvoření zpětné vazby a zefektivnění procesu implementace.

Výstupy:

Hlavní řešitel: Aktivit se zúčastní všichni partneři pod vedením žadatele Veronica, NSMAS zajistí workshopy, HiOA se zúčastní alespoň 2 seminářů a přenosem svých know-how.

2. FORMOVÁNÍ STRATEGIE ADAPTACE NA KLIMATICKOU ZMĚNU NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Při formování strategie adaptace bude pozornost věnována jak analytické, tak strategické části dokumentu. Budou také představeny příklady dobré praxe.

Na aktivitě se podílí norský partner - HiOA, který v této aktivitě připraví Oslo expertní seminář s účastí dalších norských expertů na klimatickou změnu a na resilienci komunit a regionů a navštíví nejméně 2 semináře v ČR. Na seminářích dojde k výměně zkušeností s českými experty.

Hlavní řešitel: expertní tým VŠB, podílí se norský partner.

3. IMPLEMENTACE STRATEGIE ZAHRNUJÍCÍ ANALÝZY ZRANITELNOSTI A NAVRŽENÍ ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ

S využitím vypracované strategie a metodiky a se zapracováním informací z cyklu regionálních seminářů (Aktivita 1) budou provedeny konzultace strategických plánů v nejméně 20 MAS. 

Hlavní řešitel: Národní sí'ť MAS.

 Logo EHP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 6. 2024