Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Projekt Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích 2015-2016

Resilience and adaptation to climate change in regional strategies

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a pro posílení resilience. Na strategii navazuje metodický postup její konverze do regionální úrovně a implementace v konkrétních podmínkách českých regionů a mikroregionů. Projekt je přímo navázán na národní i mezinárodní strategické dokumenty a bude využívat synergii několika typů partnerů na české straně, doplněnou o intenzivní spolupráci se zkušeným a mezinárodně etablovaným norským partnerem. Vzhledem k očekávané nehomogenitě znalostí o klimatické změně a potenciálních rozdílech v přístupu k ní v jednotlivých regionech bude projekt zahrnovat také vstupní informační kampaň zjišťující postoje společnosti v několika různých lokalitách.

Postup vypracování strategie bude zahrnovat jednak metody analýzy zranitelnosti jednotlivých složek a subjektů v různých typech krajiny a společnosti, jednak syntetickou část umožňující stanovit konkrétní opatření, jimiž budou rizika vyvolaná klimatickou změnou snižována preventivně, nebo na ně budou připravována pružná mitigační opatření. Vytvořená strategie bude implementována v rámci místních akčních skupin (MAS), což zajistí participaci stakeholderů různých sektorů (veřejný, soukromý, neziskový). Diseminační aktivity zahrnou i další cílové skupiny včetně škol.

Hlavními výsledky projektu jsou písemně formulovaná Strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a na ní navazující metodický postup pro posílení resilience a dále pak změny ve strategických dokumentech v nejméně 20 regionech (územích místních akčních skupin MAS), vycházející z analýzy zranitelnosti konkrétního území a obsahující dopady do koncepčních a realizačních plánů komunitně vedeného místního rozvoje a plány pro dosažení adaptace na klimatickou změnu.

Logo EHP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 4. 10. 2021