Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Výroční zpráva 2003

Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formu šířit ekologickou osvětu. Po roce 1990 se činnost rozrostla a vydavatelská práce se postupem času stala doplňkem širokému spektru ekologických programů zaštiťovaných ZO ČSOP Veronica. V roce 1999 byl ustaven Ekologický institut Veronica (EIV). Cílem EIV je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím kulturním hodnotám. EIV má statut nevládní neziskové organizace, který je dán jeho přímým propojením s občanským sdružením - Českým svazem ochránců přírody a jeho základní organizací Veronica. EIV se především zabývá ochranou a rozvojem kulturní venkovské krajiny, podporou trvale udržitelného rozvoje venkovských a městských sídel a podporou občanské angažovanosti v problémech životního prostředí města Brna.

 

Časopis Veronica

Kontakt: Václav Štěpánek, Dalibor Zachoval

Časopis Veronica vychází už od roku 1986. V roce 2003 byl vydáván XVII. ročník časopisu, a to jako dvouměsíčník, tedy šestkrát do roka. Každé z čísel (vyjma čtvrtého) bylo z jedné třetiny věnováno některému aktuálnímu tématu ochrany životního prostředí:

 • V prvním čísle byla hlavní pozornost věnována ochraně památných stromů a chráněným dřevinám. Dalšími tématy byla problematika genových modifikací, lanovky v CHKO či stavby, které jsou od druhé světové války součástí naší krajiny.
 • Hlavním tématem druhého čísla byla klimatická rizika, současné rozmary počasí a pro nás nové hydrometeorologické jevy, jako jsou například tornáda. Zaměřili jsme se rovněž na vodní hospodářství v krajině a na mohutné dřeviny v nivách.
 • V čísle tři jsme se věnovali konfliktům mezi rybáři a myslivci na jedné straně a ochránci přírody na straně druhé. Pozornost jsme zaměřili rovněž na myslivost v chráněných územích a na problematiku vypásání luk na Podorlicku.
 • Čtvrté číslo jsme se rozhodli udělat "pestré", tzn. že odpadl tematický blok článků. Čtenáři tak měli možnost se seznámit s nejnovějším vývojem kauzy Temelín, s možnostmi protipovodňových opatření i se zpoplatněním dopravní zácpy v Londýně. Prostřednictvím reportáže jsme pak navštívili deltu Dunaje.
 • V pátém čísle se příznivci našeho časopisu mohli dočíst o drobných památkách v krajině, jako jsou kříže a kapličky, i o důvodech, proč je třeba chránit staré plužiny. Jeden z příspěvků se také zaměřil na stále aktuální téma kácení stromů v prvních zónách NP Šumava.
 • V šestém čísle zhodnotili autoři ekologickou výchovu v České republice. Vize, že by na Labi měly být vybudovány - z důvodu celoroční splavnosti - jezy, byla tématem dalších příspěvků. Součástí tohoto čísla byla rovněž reportáž ze Spojených států, která informovala o možnostech ekologického čištění vod i o tamních problémech s nedostatkem pitné i užitkové vody.

Veronica pokračovala ve svých pravidelných rubrikách. V rámci rubriky Přírodní parky byly představeny PP Březná, Rakovecké údolí, Terezské údolí, Údolí Krounky a Novohradky, Výhon a Lysicko.
Rubrika Ekologická poradna informovala o genových technologiích a geneticky modifikovaných organismech, ptačích budkách, tzv. pasivním stavění, tepelných čerpadlech, možnostech úspor energie pomocí slunečních kolektorů i o zažitých pověrách o přírodě.
Veronica pravidelně přinášela recenze ekologické literatury, informace o životním prostředí v naší republice a blízkém zahraničí i zprávy o pozoruhodných objevech a netypických jevech v živé i neživé přírodě.
Jednotlivá čísla jsou tradičně doplněna díly našich předních básníků, prozaiků i výtvarníků. Prostor jsme poskytli též začínajícím autorům. V rubrice Galerie redakce prezentovala díla autorů, kteří se při své tvorbě často inspirují přírodou: především autora obálek tohoto ročníku časopisu Františka Gregora, dále Jana Jakuba Zahradníčka, Jiřího Jílka, Vladimíra Drápala, Jana Steklíka, Jaroslava Ungermana a Karla Rechlíka.

Další publikace

Během roku 2003 jsme navíc připravili přílohu pojednávající o problematickém projektu kanál D-O-L. Autoři zde přibližují historii plánování této vodní cesty i možné dopady na přírodu a krajinu. Příloha Natura 2000 pak seznámila čtenáře s realizací soustavy chráněných území i s obsahem konkrétních směrnic EU. Obě přílohy vyšly v nákladu 2 000 kusů.

Kulturní akce

Kontakt: Jaroslav Ungerman, Mojmír Vlašín, Dalibor Zachoval

Pěknou a všeobecně vítanou se stala tradice výstav v prostorách Domu ochránců přírody, a to jak fotografií, tak kreseb inspirovaných přírodou a krajinou.
Výstavní činnost v roce 2003 zahájila retrospektivní výstava z archivu časopisu Veronica, věnovaná (trochu opožděně) 15. výročí pravidelného vydávání Veroniky. Návštěvníci měli možnost zhlédnout výběr kreseb a fotografií od řady autorů, s nimiž redakce během své ediční činnosti spolupracovala. Na tuto exhibici navázala výstava fotografií Rudolfa Drápala, kreseb a textů Olgy Skácelové a textů Rudolfa Pecháčka nazvaná Studánky Brna a okolí. Kolekci kreseb, pastelů a fotografií, jež vznikala několik desetiletí, prezentoval v květnu pod názvem Cestovní obrázky náš dlouholetý spolupracovník Jaroslav Ungerman. V druhé polovině roku představil v našich prostorách své fotografie František Zoubek výstavou nazvanou Rok pod Pálavou.
Renesanční dům u Klimešů v Pouzdřanech nabídl rovněž v roce 2003 své výstavní prostory, které Nadace Veronica spolu s redakcí časopisu ráda využila. U příležitosti Dne Země zde byla uspořádána vernisáž výstavy kreseb Annegret Heinl, Karla Nepraše a Jana Steklíka pod názvem Něco z Křižovnické školy.
Všechny vernisáže doprovázela svou hudbou cimbálová muzika Veronica, která samozřejmě nechyběla ani na dalších slavnostech a setkáních.
Veronica a její Akademické Insitní Divadelní Studio (A.I.D.S.) připravily další divadelní hru s ekologickou tematikou. U příležitosti svátku svaté Veroniky (7. února) tak byla v prostorách divadla Husa na provázku uvedena hra Labyrint ekologické výchovy aneb Recyklovaný Komenský. Představení bylo jako vždy beznadějně vyprodáno.

Ochrana přírody a krajiny

Kontakt: Katrin Hromádková, Marie Kotyzová, Jaroslav Ungerman, Mojmír Vlašín

Natura 2000

Při vytváření soustavy evropských území nazývané soustava Natura 2000 je důležitá úloha nevládních organizací jako oponenta státních institucí při vytváření oficiálního seznamu a partnera při schvalování.
Vychází se přitom z předpokladu, že stát bude mít tendenci vybírat pokud možno bezproblémová území, zatímco nevládní organizace budou chtít pokrýt ochranou maximum ohrožených území. Nevládní organizace vypracovávají v jednotlivých státech tzv. stínové seznamy. Ty by měly sloužit jako kontrolní mechanismus správného a úplného stanovení těchto území. ZO ČSOP Veronica na popud WWF International a za podpory MŽP vytvořila první českou pracovní verzi stínového seznamu Natury 2000, která byla poskytnuta širokému okruhu expertů k připomínkování. Do data vstupu České republiky do EU bude vytvořena verze druhá.
Spolu s WWF International začala Veronica zpracovávat návrhy stínových seznamů ze všech přistupujících zemí do EU tak, aby mohla být v roce 2004 vytvořena elektronická a tištěná verze Společného stínového seznamu vstupujících zemí do EU. Smyslem této aktivity je pomocí stínových seznamů Natury 2000 poukázat na nejcennější lokality těchto zemí a zároveň přimět vlády těchto zemí, aby tyto lokality neopomenuly.
V roce 2003 Veronica pokračovala v činnosti na projektu Phare MicroAccess Natura 2000 - Zvyšování odborné a organizační způsobilosti pro budování a využívání soustavy Natura 2000. Cílem projektu bylo připravit podmínky pro dlouhodobou spolupráci v propagaci a podpoře vytváření soustavy Natura 2000. Součástí projektu bylo uspořádání dalších dvou seminářů na téma Natura 2000. Jednalo se o seminář Nevládní organizace a Natura 2000, který proběhl ve dnech 17. a 18. ledna 2003 v Brně. Semináře se účastnilo přibližně čtyřicet zástupců z dvaceti pěti nevládních organizací, zejména z jižní Moravy. Dále se ve dnech 14. a 15. února 2003 konal ve Šlapanicích seminář s názvem Myslivost, rybářství a Natura 2000 pro všechny subjekty nacházející se v blízkosti budoucích území soustavy Natura 2000.
V rámci projektu byl vydán a distribuován balíček informační materiálů. Jeho součástí byl soubor nejzajímavějších příspěvků prezentovaných na seminářích o soustavě Natura 2000, dále soubor základní legislativy Evropské unie týkající se Natury 2000 a plakát s vyobrazením prioritních území soustavy Natura 2000.
V projektu Ochrana přírody v příhraničních lokalitách soustavy Natura 2000 v ČR a sousedních státech prostřednictvím nevládních organizací se Veronica pod vedením organizace Arnika podílela na řešení ochrany údolní nivy řeky Moravy a Dyje v hraničním úseku se Slovenskem v úseku Lanžhot-Hodonín ve spolupráci s Institutem aplikované ekologie Daphne. Projekt podpořený z programu Phare MacroAccess umožnil úspěšně komunikovat se zastupiteli obcí i s širokou veřejností v tomto regionu.
Společně jsme připravili výstavu, která představila soustavu Natura 2000 jako ochranu přírody pro třetí tisíciletí z hlediska principů, podle kterých se postupuje v celé EU, a které rovněž přijala Česká republika jako země přistupující k EU. Výstava upozornila na vysoké přírodní hodnoty údolní nivy dolního toku řeky Moravy, které si pozornost a zachování pro příští generace určitě zaslouží. V průběhu měsíce května 2003 byla výstava umístěna ve vybraných obcích Podluží a v červnu se přesunula do obcí oblasti Záhorie na Slovensku. Při příležitosti otevření výstavy se uskutečnily také besedy občanů s odborníky v ochraně přírody, zemědělci, lesníky, rybáři a dalšími uživateli tohoto území. Dalšími výstupy projektu byl informační list o organizaci výstavy a leták distribuovaný do všech obcí Podluží.

Informační kampaň na Břeclavsku. Veronica získala finanční podporu od ÚVR ČSOP k zajištění několika setkání s veřejností ve spolupráci se Správou CHKO Pálava. Setkání byla součástí informační kampaně k propagaci a popularizaci soustavy Natura 2000. Pro širokou veřejnost byl vydán informační materiál charakterizující vybrané oblasti ptactva na jižní Moravě: Hovoransko-Čejkovicko, Jaroslavické rybníky, Lednické rybníky, Pálava, Soutok a Tvrdonicko a Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny. Na posledně jmenovanou lokalitu byla uspořádána odborná exkurze pro širokou veřejnost.

Koalice pro Naturu 2000. U příležitosti konání semináře Nevládní organizace a Natura 2000 byla založena pracovní skupina pro Naturu 2000 s názvem Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000. Zakladateli koalice kromě ZO ČSOP Veronica byly Arnika, Beskydčan, Česká společnost ornitologická, Hájenka Štramberk, Moravský ornitologický spolek, REC, Sdružení Krajina, Společnost pro krajinu a Zelený kruh. Úkolem koalice je oponentura oficiálního seznamu navržených území pro soustavu Natura 2000 a sjednocení názorů zúčastněných nevládních organizací.

Péče o handicapované živočichy

Veronica ve spolupráci se Zoologickou zahradou v Brně, Ptačím centrem a za podpory Škoda-Volkswagen group fungovala jako součást sítě stanic pro handicapované živočichy. Živočichové, kteří potřebují pomoc stanice, jsou většinou zranění, vysílení nebo dezorientovaní. Stanice takové živočichy ošetří, a pokud to je možné, opět vypustí do přírody.
Zajímavostí je případ netopýra nalezeného v Brně, na kterého upozornil anonymní nálezce ve snaze netopýra zachránit. Jednalo se o plně dorostlou samici netopýra Saviova (Hypsugo savii), což pro českou republiku znamená objev nového živočišného druhu.
Celkové údaje o druzích a počtech zvířat, o které jsme se postarali, jsou patrné z tabulky:

 

Druh živočichaPočetPředánoVypuštěnoUhynuloUtraceno
Ptačí centrumPřírodovědecká fakulta MUZOO
Netopýr hvízdavý
(Pipistrellus pipistrellus)
47   1   40 1 5
Netopýr parkový
(Pipistrellus nathusii)
2       1 1  
Netopýr večerní
(Eptesicus serotinus)
2       2    
Netopýr pestrý
(Vespertilio murinus)
1       1    
Netopýr řasnatý
(Myotis nattereri)
1         1  
Netopýr Saviův
(Hypsugo savii)
1   1        
Ježek východní
(Erinaceus concolor)
1       1    
Plch velký
(Glis glis)
6 6          
Užovka podplamatá
(Natrix tessellata)
1       1    
Dlask tlustozobý
(Coccothraustes coccothraustes)
1       1    
Sýkora koňadra
(Parus major)
1       1    
Poštolka obecná
(Falco tinnunculus)
1     1      
Rehek domácí
(Phopenicurus ochruros)
1 1          
Rorýs obecný
(Apus apus)
1 1          
Celkem 67 8 2 1 48 3 5

Ochrana čápa bílého

Budování náhradních hnízdních podložek pro čápy bílé na samostatných sloupech se stalo trvalou součástí aktivit Veroniky. Celkově ve spolupráci s dalšími organizacemi bylo postaveno za deset let 29 podložek. Obsazenost je 30 procent, což je u těchto ptáků celkem dobrý výsledek. V roce 2003 byla provedena revize obsazených i neobsazených podložek.

Netopýři

Evropská noc pro netopýry. Již po šesté pořádala v sobotu 6. září 2003 ZO ČSOP Veronica Evropskou noc pro netopýry, kterou zaštiťuje mezinárodní ochranářská organizace Eurobats. Stejně jako v předešlém roce ji zorganizovala Veronica spolu se Správou CHKO Moravský kras a organizací Česon. Akce se uskutečnila v areálu chráněné krajinné oblasti Moravský kras a v prostorách hotelu Skalní Mlýn. Noci pro netopýry se zúčastnilo více než 150 zájemců, z toho přibližně čtyřicet procent dětí.

Budky pro netopýry. Úbytkem úkrytových možností a likvidací doupných stromů došlo v mnoha oblastech ke snížení početnosti některých druhů stromových netopýrů. Z tohoto důvodu jsme realizovali projekt ÚVR ČSOP s názvem Instalace netopýřích budek v lesním porostu. Po dohodě s Lesy ČR, s.p., oblastní správou toků Brno byly objednány budky pro netopýry u Semenářského závodu Týniště nad Orlicí. Podél vodního toku Rakovec od obce Ořešín směrem na Útěchov u Brna bylo instalováno dvacet netopýřích budek. Na každou budku byla umístěna tabulka se základními informacemi, kontakty a pořadovým číslem. Přínosem je mimo jiné zvýšení informovanosti místních obyvatel o těchto chráněných druzích živočichů.

Zimoviště netopýrů. ZO ČSOP Veronica a ZO ČSOP Veverka spolupracovaly při sledování zimovišť ve štolách Valerie, Stříbrnice a Maršovská a při zabezpečení dalšího zimoviště netopýrů. Veronica koordinuje program ochrany netopýrů v rámci celosvazového programu Biodivezita. Pravidelně kontrolujeme některá zimoviště netopýrů v okolí Brna a vyprošťujeme zbloudilé netopýry z bytů a dalších pro ně nevhodných prostor a přemisťujeme je na vhodná stanoviště.

Vánoční stromky - stromy pro život v lese

Myšlenka projektu spočívá v předvánočním prodeji jedlí bělokorých v květináči, které po Vánocích zůstanou na zahrádkách nebo se vysazují do lesů v okolí Brna. V roce 2003 Veronica opět prodala 500 kusů vánočních jedliček.
Na projektu Vánoční stromky - stromy pro život se kromě Veroniky podílejí další brněnské organizace: Dům ekologické výchovy Lipka, Rezekvítek, Rozmarýnek a sdružení YMCA, a to ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Nabízíme tak alternativu živých vánočních stromečků k řezaným, aby lidé mohli využít tradic vánočních svátků k podpoře městské zeleně nebo lesa výsadbou naší původní dřeviny jedle bělokoré.
Na jaře 2003 mohli zájemci již po čtvrté zasadit svou vánoční jedličku, kterou si měli možnost zakoupit na několika prodejních místech v Brně před Vánoci v předchozím roce.
Výsadba jedliček se konala v sobotu 29. března nedaleko Soběšic. Zúčastnilo se jí více než dvě stě lidí, kteří vysadily téměř tři sta jedliček. Z 1 100 prodaných vánočních stromečků se do lesního porostu vrátilo asi patnáct procent.

Mezinárodní spolupráce v ochraně niv Moravy a Dyje

Veronica již řadu let spolupracuje se slovenskou nevládní organizací Daphne a rakouskými organizacemi Distelverein a WWF DCP na projektu ochrany a trvale udržitelného využívání údolní nivy Moravy a Dyje v prostoru jižní Moravy, jihozápadního Slovenska a severovýchodní části Rakouska. Dlouholetá spolupráce dosáhla mezinárodního uznání, Ceny Ramsarského výboru, která byla organizacím udělena na základě výjimečných výsledků dosažených v oblasti rozumného využívání mokřadů, obnovy mokřadů, vzdělávání a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti.
V minulém roce trilaterální spolupráce směřovala zejména na sledování a hodnocení situace v uvedeném trilaterálním prostoru z hlediska ochrany přírody s konkrétním zaměřením na plánované budování kanálu Dunaj-Odra-Labe. Výsledkem byl poziční dokument nazvaný Kanál Dunaj-Odra-Labe: příležitost nebo hrozba?, který byl publikován a předán Evropské komisi do Bruselu jako oponentní názor k záměru dopravní lobby.
V květnu proběhla v Bratislavě pátá mezinárodní konference na téma Trilaterální managementový plán ramsarských území a Natura 2000. Konference byla určena státním institucím, nevládním organizacím a zájmovým skupinám působícím v trilaterálním prostoru.

Monitorovací aktivity

Veronica v rámci programu Ochrana přírody a krajiny sledovala v roce 2003 situaci v kauzách, které jsou již dlouhou dobu objektem jejího zájmu. Jedná se o Nové Mlýny, vysílač na Děvíně a regulaci řeky Vláry.

Obnovitelné zdroje a efektivní využívání energie

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Jan Hollan, Ludvík Trnka

 

Základním východiskem energetického programu Veroniky je ochrana zemského klimatu snižováním emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Podporujeme takové alternativy, které eliminují spalování fosilních paliv a přispívají k efektivnímu využívání energie. Dlouhodobě se podílíme na řadě pilotních projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů a efektivní využívání energie, které se nejčastěji realizují v Centru modelových ekologických projektů v Hostětíně s cílem ukázat možnost 100% nefosilní vesnice. Kromě toho se zaměřujeme na vzdělávací a osvětovou činnost a na podporu dalších nevládních organizací při prosazování těchto principů do regionálních i celostátních konceptů a politik.

Solární program

V roce 2003 pokračoval společný česko-rakouský solární projekt Sluneční síť, v němž Veronica spolupracuje s rakouskými organizacemi AEE (Sdružení pro obnovitelné zdroje energie) a výzkumným a zkušebním centrem ‚arsenal research' a s jihočeským nevládním sdružením Calla. Projekt je podporován programem Evropské unie INTERREG III a též z prostředků rakouského ministerstva životního prostředí a vlády Dolního Rakouska. Na české straně jej spolufinancujeme prostředky z grantů Phare a Ministerstva životního prostředí.
V rámci projektu Sluneční síť jsme uskutečnili:

Svépomocné instalace solárních systémů
Připravili jsem praktické semináře spojené s instalací solárních systémů využívajících moderní technologii TiNOX. Červnového semináře v Českých Budějovicích a podzimní instalace v Podolí u Brna se zúčastnilo celkem 30 zájemců o využití sluneční energie. Pro účastníky seminářů jsme připravili pracovní verzi překladu montážní příručky, kterou původně vydalo partnerské rakouské sdružení AEE. Připravujeme aktualizovanou verzi příručky, která vyjde do konce roku 2004.
Ve spolupráci s rakouskými partnery jsme připravovali certifikaci svépomocného systému pro český trh.

Vzdělávací program pro odbornou veřejnost
V říjnu jsme uspořádali exkurzi pro učitele středních odborných škol. Tři desítky učitelů se podrobně seznámily s funkcí i didaktickým využitím fasádního solárního systému na SPŠ v Břeclavi. Další část exkurze proběhla v rakouském Zistersdorfu v zemském učilišti pro instalatéry a topenáře, které má špičkovou evropskou úroveň ve výuce využívání obnovitelných zdrojů a energeticky efektivních zařízení. Díky účasti českých a rakouských učitelů se podařilo navázat spolupráci mezi školami.
Jako doprovodný program listopadové výstavy Aquatherm v Praze jsme ve spolupráci s Ligou ekologických alternativ připravili Den pro solární energii. Semináře o projektování velkých solárních systémů, na němž přednášeli čeští experti společně s rakouským zástupcem z AEE, se zúčastnilo přes 100 zájemců z řad projektantů a solárních firem.
Pod garancí jihočeské nevládní organizace Calla proběhla 6. listopadu v Olomouci 2. česko-rakouská solární konference Slunce 2003, na jejíž organizaci i zabezpečení programu jsme se rovněž podíleli.
Informace o celém projektu Sluneční síť, zejména o všech vzniklých produktech, o situaci na českém solárním trhu a dokumentaci uspořádaných akcí viz na www.solar-net.info (německá a česká mutace).

Ekologické stavitelství

I v tomto oboru se prolíná naše snaha kombinovat osvětu a vzdělávání s konkrétním ověřováním principů při praktických realizacích. Středem našeho zájmu jsou pasivní domy jako model stavění pro 21. století. V naší činnosti využíváme jak odborníků z řad pracovníků a externích spolupracovníků EIV, tak spolupráce s českými a zejména rakouskými organizacemi, které se na problematiku pasivních staveb a solární architektury zaměřují.

Pilotní projekt
V Hostětíně připravujeme ve spolupráci s rakouským architektem W. Reinbergem a brněnským ateliérem Zlámal a Stolek stavbu pasivní budovy Centra modelových ekologických projektů. Rovněž jsme zde zahájili stavbu skladu u moštárny v Hostětíně, který bude izolován slaměnými balíky. Podrobně o těchto stavbách píšeme v kapitole Centrum modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně

Osvěta a vzdělávání
V květnu 2003 jsme pětadvaceti zájemcům z řad českých projektantů a architektů umožnili účast na konferenci Sanace starých domů s využitím praxe pasivních staveb, kterou ve Vídni pořádalo rakouské nevládní sdružení AEE. Během roku jsme uspořádali řadu přednášek pro veřejnost, studenty středních odborných škol. Své výsledky jsme rovněž prezentovali na odborných konferencích. Viz též www.veronica.cz/solar.html.

Energie a regionální rozvoj

Od roku 2002 zastáváme pozici reprezentanta nevládních organizací v řídicích výborech územních energetických koncepcí Jihomoravského i Zlínského kraje. Do těchto koncepcí se snažíme prosazovat co možná největší využití obnovitelných zdrojů energie a potenciálu úspor energie. Proti tomuto úsilí často vystupují zejména zástupci velkých průmyslových podniků, dodavatelé paliv a elektřiny z fosilních zdrojů a překvapivě někdy i velmi konzervativní zpracovatelé těchto koncepcí. Prosazování požadavků nevládních organizací korespondujících s relevantní energetickou politikou Evropské unie i se závazky a zodpovědností ČR v oblasti ochrany klimatu je v těchto pracovních skupinách velmi těžkým úkolem.
I v této oblasti těžíme ze zkušeností z pilotních projektů, na jejichž realizaci jsme se podíleli. Jedná se zejména o projekt výtopny na biomasu, která funguje od roku 2000 v Hostětíně. Výsledky analýzy ekonomických, energetických a palivových toků této výtopny jsou cenným východiskem pro argumentaci o vlivu lokální energetiky na udržitelný regionální rozvoj.

Ekologické poradenství

Ekologická poradna pro Brno - Zelený telefon města Brna

Kontakt: Libor Kik Palášek, Věrka Pospíšilíková, Šárka Štěrbová

Přízemí Domu ochránců přírody sloužilo již šestým rokem jako zázemí oficiální informační službě Zelený telefon města Brna, jehož činnost podporuje Magistrát města Brna. Pracovníci Ekologické poradny Veronica - Zeleného telefonu města Brna poskytují informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešení, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí. Dále předávají kontakty na další instituce, které mohou pomoci při řešení otázek životního prostředí, zpracovávají odborné posudky a poskytují podrobné konzultace. Touto činností se podílejí na vytváření ekologického povědomí obyvatelstva.
Tato služba, doplněná videotékou a výpůjční knihovnou, je určena zejména občanům města Brna, ale pravidelně zodpovídáme dotazy i z jiných míst republiky. Běžná otvírací doba poradny je pondělí až čtvrtek od 9 do 17 hodin, v pátek pak od 9 do 14 hodin. Naše webová stránka www.veronica.cz se sekcí Ekologická poradna, je pomocníkem pro ty, kteří hledají odpovědi na dotazy a další informace o stavu životního prostředí na internetu. Je zde připraven i formulář pro položení dotazu elektronicky.
V průběhu roku 2003 jsme zodpověděli celkem 2 610 registrovaných dotazů podaných osobně (72 % dotazů položeno při osobní návštěvě), telefonicky či e-mailem.

Od ledna 2003 probíhal v kavárně Podivný Hamlet na Kounicově ulici cyklus přednášek Ekologická poradna radí na téma… Program v jednotlivých měsících byl následující:

 • leden - Alternativní energie aneb Čím topit? (RNDr. Yvonna Gaillyová)
 • únor - Jak konkrétně přispět k ochraně mokřadů? (RNDr. Mojmír Vlašín)
 • březen - Světelné znečištění aneb Noc ve městě? (RNDr. Jan Hollan)
 • duben - Ochrana hospodářských zvířat (Dita Michaličková ze Společnosti pro zvířata při ČSOP)
 • květen - Studánky Brna a okolí aneb Je dobré pít jen vodu balenou? (Rudolf Pecháček)
 • červen - Cyklistická doprava v Brně aneb Kolo ve městě? (Jiří Jedlička)
 • září - Netopýři aneb Co můžeme udělat pro létající savce? (RNDr. Mojmír Vlašín)
 • říjen - Ekologické zemědělství aneb Vychutnejte ten rozdíl! (Ing. Šárka Štěrbová)
 • listopad - Uvědomělá architektura aneb Co všechno je ekodům? (akad. arch. Aleš Brotánek)
  Každá z těchto přednášek byla uvozena vysíláním v Českém rozhlase Brno v pondělním dopoledním pořadu Apetýt.

Další velkou akcí poradny bylo spolupořádání Dne Země na hradě Veveří. Pro víkendové oslavy Dne Země jsme připravili čtyři stanoviště s tématy: prevence vzniku odpadů, praní a čištění, studánky v Brně a okolí a prodej ekologické literatury.

Během roku 2003 jsem pracovali na aktualizaci Praktického rádce Jak chránit životní prostředí v Brně. Oproti předchozímu vydání z roku 1999 byly některé kapitoly mírně rozšířeny a zpřehledněny, přibyly důležité seznamy jako třeba umístění kontejnerů na PET-lahve či výkupen sběrných surovin. Rádce si zachovává podobu prostředníka, který zprostředkovává kontakty na instituce, jež se konkrétní problematikou ochrany životního prostředí zabývají. Od ledna 2004 je Praktický rádce k dostání v naší Ekologické poradně Veronica.

Z prostředí Sítě ekologických poraden, jíž je Ekologická poradna Veronica zakládajícím členem, vzešla inspirace vytvořit Ekomapu města Brna. Po řadě jednání vznikl model tvorby ekomapy, v němž je Odbor životního prostředí magistrátu města Brna nositelem projektu, vlastníkem elektronického mapového podkladu a dodavatelem velké části dat. Veronica se na ekomapě podílela dodáním informací o institucích, které se ochraně přírody v Brně věnují, informací o studánkách a vrtech v Brně, o ekostezkách a síti prodejen zdravé výživy. Všechny námi zpracovávané údaje předpokládaly dlouhodobou orientaci v této oblasti a některé i přímou verifikaci v terénu. Vydání Ekomapy předpokládá MMB v první čtvrtině roku 2004.
Během celého roku 2003 jsme se věnovali přípravě mezinárodního projektu zaměřeného na prevenci vzniku odpadů The Waste Prevention Passport, který vyvrcholí v březnu a dubnu 2004. Klade si za cíl dát občanům přehledný návod, jak konkrétně omezovat množství odpadů ve svých domácnostech. Konkrétním výstupem projektu za rok 2003 byla příprava "odpadového stanoviště" na Dni Země na hradě Veveří, kde se děti učily nakupovat svou snídani s ohledem na množství odpadů z obalů konzumovaných potravin, dále poradenství veřejným institucím (Kancelář veřejného ochránce práv, Ministerstvo životního prostředí, Fakulta sociálních studií), jak zacházet s odpady při provozu instituce, příprava manuálu o minimalizaci odpadů ve firmách apod.

Specializované poradny

Energetická poradna

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Jan Hollan, Ludvík Trnka

O úspory energie a potažmo i finančních prostředků za energie vydávané je mezi návštěvníky Ekologické poradny stále velký zájem. Je zjevné, že lidé se na "alternativní" zdroje dívají stále méně jako na podřadné a velmi vážně uvažují o jejich využívání. U nás se pak většinou dozví některé hlavní zásady při orientaci v této problematice. Stejně významný je zájem o konzultace o formách zateplení, zejména užitím netradičních materiálů, jako je sláma či ovčí vlna. V říjnu 2003 jsme zavedli také aktivnější poradnu zaměřenou na oblast úspor energie využívané domácími elektrospotřebiči, a to tím, že jsme zřídili půjčovnu měřičů spotřeby elektřiny. Bezplatným zapůjčením přístroje si pak mohli Brňané změřit své spotřebiče a vyhodnotit, případně s námi zkonzultovat, další možná opatření.

Poradenství o ekologickém zemědělství a biopotravinách

Kontakt: Šárka Štěrbová

Naší nejvýznamnější akcí propagující ekologické zemědělství byla organizace tradičního, tentokrát jednodenního, Podzimního biojarmarku ekologických zemědělců (3. října 2003), kterého se zúčastnilo přes 1 000 návštěvníků. Nejednalo se o pouze o akci prodejní, součástí biojarmarku byla také malá výstava o ekologickém zemědělství, prodej odborné literatury, seminář a poradenství. Dlouhodobě usilujeme o propagaci způsobu hospodaření, který je zdravý pro spotřebitele i pro krajinu. Biojarmark byl zároveň součástí celoměstské akce Brněnské dny pro zdraví pořádané Kanceláří Brno - Zdravé město.

Spotřebitelská poradna

Kontakt: Gerta Mazalová, Spotřebitelský informační servis, tel. 542 422 751

Během roku 2003 bylo v rámci ekologické poradny poskytováno ve středu odpoledne i spotřebitelské poradenství, kterého se ujala zástupkyně Sdružení obrany spotřebitelů.
Během roku 2003 poskytla ekologická poradna prostor i spotřebitelskému poradenství. Vždy ve středu odpoledne zde občanům radila zástupkyně Sdružení obrany spotřebitelů.

Studánková poradna

Kontakt: Rudolf Pecháček, ČSOP, Regionální sdružení v Brně, tel. 542 422 753

I v roce 2003 byla vždy v pondělí odpoledne otevřena poradna pro zájemce, které zajímá složení a kvalita vody. V porovnání s rokem 2002 se snížil počet osobních dotazů a zvýšil podíl telefonických.
Největší zájem byl o kvalitu vody ve studánkách v okolí Brna. Na druhém místě v počtu dotazů byl zájem o kvalitu vody ve studních vlastních a v okolí bydliště. Mírně vzrostl zájem o kvalitu balené vody, její skladování a také o využití vody z brněnských veřejně přístupných vrtů (Balbín, U dálnice, Floriánek, Líšeň, Ochoz, Žabovřesky). Stálému zájmu se těší soubor dvanácti mapek, tedy dvanácti výletních tras s popisem studánek v okolí Brna, které vydalo v minulých letech Regionální sdružení ČSOP v Brně.

Podíl Veroniky na činnosti Sítě ekologických poraden ČR

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Šárka Štěrbová

Ekologická poradna Veronica je členem Sítě ekologických poraden - STEP ČR (www.ekoporadna.cz). Síť ekologických poraden je střechovou organizací, na jejíž činnosti se od založení v roce 1997 podílíme (dlouhodobě plníme funkce sekretariátu) a snažíme se spoluutvářet celkovou strategii. Yvonna Gaillyová je předsedkyní výkonného výboru. V roce 2003 se Veronica podílela na řešení řady společných projektů STEP:

 • Společně jsme zpracovali a do života uvedli koncept ekologicky šetrného ("zeleného") úřadu pro Kancelář veřejného ochránce práv v Brně.
 • Přispěli jsme k přípravě a aktivně jsme se účastnili mezinárodní konference Udržitelná spotřeba - výzva pro 21. století, kterou STEP společně s Národním komitétem UNEP uspořádal 29.-30. 5. v Průhonicích.
  Referovali jsme na následujících seminářích STEP:
 • Environmentální poradenství v příkladech, Spálené Poříčí 9.-10. září
 • Jak poskytovat ekologické poradenství, Zlín 16.-17. října
 • Ekologicky šetrný provoz pro MŽP, Praha 14. listopadu

Centrum modelových ekologických projektů Hostětín

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Radim Machů, Věrka Pospíšilíková, Ludvík Trnka

V obci Hostětín v Bílých Karpatech se již řadu let rozvíjejí programy a pilotní projekty, které jsou příkladem udržitelného regionálního rozvoje. Veronica se na projektech podílí jako nevládní partner obce, koordinátor a někdy i jako investor. Soubor úspěšně řešených příkladů, "pilotních projektů", se postupně stává základem Centra modelových ekologických projektů pro venkov. Projekty jsou velmi komplexní a na jejich realizaci se podílí řada partnerů zejména z prostředí veřejné správy a českých i zahraničních neziskových organizací. Vzhledem ke značné komplexnosti projektů realizovaných v Hostětíně je zřejmé, že jejich finanční zajištění pochází z mnoha zdrojů a že se využívá řada mechanismů - státní prostředky, dary nadací i soukromých firem, zahraniční vládní fondy, úvěry, prostředky z mnohostranných (evropských) projektů atd.

Činnost Centra a jeho návštěvníci

Na základě realizovaných pilotních projektů připravujeme vzdělávací programy pro jednotlivé cílové skupiny k následujícím tématům: trvale udržitelný regionální rozvoj, voda a krajina, hospodaření s energií (využívání obnovitelných zdrojů energie, nízkoenergetické stavění), krajina a ovocnářství. Přípravu vzdělávacího programu podporuje program EU Phare.
V současné době navštěvují Centrum v Hostětíně zejména organizované exkurze, ale i jednotlivci z řad veřejnosti. Přivádí je zájem o fungující pilotní projekty a o zkušenosti z nich plynoucí.

Nejvýznamnější akce centra v roce 2003

Venkovská krajina
Konference krajinných ekologů spojená se studiem konkrétních jevů v krajině v okolí Hostětína. Konference se konala v Hostětíně a ve Slavičíně ve dnech 16. až 18. května. Akce se stala základem budoucí tradice setkávání krajinných ekologů v oblasti Bílých Karpat - další ročník je připraven na květen 2004. Vydali jsme rovněž sborník referátů.

Letní škola udržitelných technologií
Týdenní vzdělávací akce zahrnující teoretickou a praktickou výuku se konala od 13. do 20. července. Účastníci se důkladně seznámili s pilotními projekty v Hostětíně, vyslechli teoretické přednášky k tématům Globální problémy a Udržitelné hospodaření s energií. Praktická činnost se týkala zejména údržby luk a přípravy stavby budovy Centra.

Týden pro jablko
Už po druhé proběhla v Hostětíně ve dnech 22.-28. září vzdělávací a poznávací akce spojená s ovocnářským programem pro základní školy z okolních měst a obcí, která nese název Týden pro jablko.
Během pěti dnů si 120 dětí z okolních obcí (Rokytnice, Šanov, Nezdenice, Újezdec u Luhačovic, Nivnice a Slavičín) vyzkoušelo v sadu za moštárnou výrobu jablečného moštu, od sběru jablek až po uzavření pasterované jablečné šťávy víčkem do skleněné lahve. Než se jim mošt zahřál do pasterační teploty, byl čas pro nakreslení originální etikety a nakouknutí do skutečného provozu v moštárně.
Vyvrcholením Týdne pak byla Jablečná slavnost konaná o Svatováclavské neděli. Na tuto velkou osvětovou akci pro širokou veřejnost se sjelo přes tisíc návštěvníků ze širokého okolí.
Přímo při provozu si prohlédli výrobu moštu a sušení ovoce. Ochutnávaly se štrůdly, jablečné koláče a další pečivo s jablky od místních hospodyněk, ke zhlédnutí byla výstava odrůd místních jablek a hrušek spojená s odbornou konzultací, nabízela se jablečná šťáva i šťáva z červené řepy, sušené krajánky či hrušky, tradiční kyselice (pro zájemce s jablkem) či guláš připravený z bio-hovězího prodávaného pod značku Tradice Bílých Karpat. Na hostětínské návsi byl připraven trh s místními produkty a ukázkami řemesel. Atmosféru udržovala hrou, zpěvem i tancem cimbálová muzika Veronica a krátkým vystoupením i dětský folklorní soubor Klobučánek.
Doplňkem byl dětský program: malování a různé výtvarné činnosti v sadu za moštárnou. Dobrovolní pomocníci připravili pro děti orientační běh či pochod po nejbližších objektech unikátní instalace Soch v krajině, která vznikla v roce 2002. Na několika stanovištích pochodu byla příležitost malovat, poznávat, soutěžit a v cíli být odměněn drobnou pozorností.

Další vzdělávací akce souvisely zejména s programem využití sluneční energie a jsou zmíněny v kapitole Obnovitelné zdroje…

Pilotní projekty v obci Hostětín a jejich vývoj v roce 2003

 • Kořenová čistírna odpadních vod. Výstavba čistírny v roce 1996 a její uvedení do provozu v roce 1997 znamenaly první velký úspěch prosazení ekologické alternativy. V roce 2003 bylo podle návrhu odborníků zejména z Ekocentra Spálené Poříčí uskutečněno na čistírně několik důležitých úprav.
 • Slunce pro Bílé Karpaty. V rámci programu byla provedena instalace takřka čtyřiceti levných, avšak dostatečně účinných svépomocných kolektorů. V roce 2001 jsme ve spolupráci s rakouskými partnery instalovali velký solární systém využívající nejmodernější technologie TiNOX na střechu moštárny. V roce 2003 jsme tento systém definitivně propojili se solárním zásobníkem izolovaným slaměnými balíky a uvedli do provozu. Rovněž bylo navrženo zapojení, které umožní využívat solární systém i pro technologii v moštárně a propojení do obecní sítě.
 • Sušárna ovoce byla zrekonstruována na pozemku Nadace Veronica místní ochranářskou organizací v roce 1999. Od té doby se zde zpracuje ročně kolem 4 tun ovoce pro potřeby místních obyvatel i zájemců z okolních obcí. V roce 2003 byla obnovena pec, přistavěli jsme komín a provedli další údržbu unikátního a oblíbeného zařízení.
 • Výtopna na biomasu byla uvedena do provozu před topnou sezonou v roce 2000. Palivem je dřevní štěpka a výtopna dodává teplo do více než 80 % domů v Hostětíně. V roce 2003 jsme provedli podrobnou analýzu energetických, ekonomických a palivových toků ve výtopně.
 • Experimentální stavby. V roce 2002 jsme zahájili výzkum ekologických stavebních materiálů na konkrétních projektech. V Hostětíně vznikly dvě menší stavby využívající slaměné balíky. V roce 2003 jsme postavili hrubou stavbu skladu na mošt, který bude též zateplen slaměnými balíky. Schválení proběhlo řádným stavebním řízením.
 • Seminární centrum je nejvýznamnější stavbou připravovanou ve spolupráci s českými a rakouskými architekty jako pasivní dům. V roce 2003 byla dokončena projektová dokumentace pro územní řízení, podobu připravované stavby jsme projednávali jak s veřejností, tak se Správou CHKO Bílé Karpaty a po úpravách předložili k územnímu řízení, které úspěšně skončilo v listopadu 2003. O podporu financování stavby nyní žádáme Státní fond životního prostředí.
 • Moštárna vyrábí od roku 2000 pod značkou Tradice Bílých Karpat více než 100 tisíc litrů jablečného moštu ročně převážně v bio-kvalitě. V roce 2003 byl na trh uveden nový výrobek - jablečný mošt s červenou řepou - samozřejmě v bio-kvalitě.

Některé příklady

Ekologické a ekonomické hodnocení výtopny
Provedli jsme analýzu řady energetických i ekonomických parametrů provozu biomasové výtopny v Hostětíně tak, aby data mohla být dále publikována a napomáhala v rozhodování dalších obcí pro využití obnovitelných zdrojů. Výtopna zásobuje přes 80 % objektů v obci.
Podrobná analýza obsahuje přehled o:
 • měsíčních spotřebách tepla
 • ztrátách v síti v jednotlivých měsících
 • spotřebě paliva (dřevní štěpky) a kvalitě paliva
 • elektrické spotřebě biomasové soustavy
 • nákladech na výrobu tepla
V rozvoji využití biomasy v regionálním měřítku a při osvětovém programu spolupracujeme s obdobnými zařízeními ve Slavičíně a ve Štítné nad Vláří.

Experimentální stavby
Po zkušenostech se slaměnými balíky použitými na stavbu zahradního skladu a izolování solárního tanku jsme se pro tento materiál rozhodli i při stavbě skladu na mošt (lahvovaný i v nádržích). Zejména z důvodu zabezpečení stabilní teploty jsme zvolili velkorysou izolaci 40 cm slaměných balíků. Tento systém umožňuje úplně vynechat jakékoliv topení a naopak v létě nebude docházet k přehřívání. Stavba včetně slaměné izolace byla úředně povolena a výstavba započala v létě. Nyní je ve fázi hrubé zděné stavby, izolování je naplánováno na jaro 2004. Ačkoliv se "slaměné stavby" stále více objevují (zejména díky "domu s deštníkem" Skupiny ekologické architektury), je patrné, že k jednoznačnému legislativnímu definování tohoto materiálu je ještě dlouhá cesta. Sklad v Hostětíně ukazuje variantu pečlivě připravené dokumentace s propracovanou požární zprávou, která se jeví jako všeobecně použitelná pro stavby druhořadého významu s požadavkem na určitou vyšší teplotu v zimě, resp. nižší v létě i bez instalace vytápění.

Veronica a sdružení Tradice Bílých Karpat

Moštárna a zpracování místních zemědělských produktů
Veronica je jedním ze zakládajících členů občanského sdružení Tradice Bílých Karpat, které jsme ustavili zejména s cílem propojit ochranu přírody a krajiny v Bílých Karpatech se šetrnými způsoby zpracování místních produktů a s distribucí regionálních produktů. Nejvýznamnější aktivitou roku 2003 byl průzkum současné produkce v Bílých Karpatech, která navazuje na tradice regionu a potenciálně se může ucházet o ochrannou známku Tradice Bílých Karpat. Výsledkem šetření bude Katalog regionálních produktů, určený jak pro veřejnost, tak pro cílený marketing a distribuci. Katalog bude vydán na jaře 2004 ve formátu A5. Bude složen ze dvou částí: z obálky s volnými katalogovými listy a z ceníku s dalšími upřesňujícími informacemi. Celý projekt se rozvíjí díky mnohaleté spolupráci s lucemburskou nadací Hëllef fir d'Natur a podpoře lucemburského ministerstva životního prostředí a informace o něm lze nalézt na www.tradicebk.cz.

 

Veronica a Unie pro řeku Moravu

Od roku 1994 zajišťuje Veronica sekretariát občanského sdružení Unie pro řeku Moravu, sdružující jako své členy řadu nevládních organizací a jednotlivců. Unie usiluje o revitalizaci odpřírodněných řek a údolních niv, zasazuje se ve správních řízeních za zamezení další degradace vodních zdrojů. Veronikou vydaná publikace Řeky pro život je návodem, jak toho dosáhnout.

V roce 2003 Unie získala grant MŽP ČR k řešení projektu Účast ve správních řízeních k protipovodňové prevenci z pozice ochrany přírody a krajiny. Projekt se soustředil na kvalifikované zastupování Unie ve správních řízeních jejími pověřenými členy u vybraných případů, kde hrozil výrazný zásah do ekologických podmínek toku a likvidace ohrožených druhů živočichů ve vodě a příbřežní zóně. Pro jednotlivé případy se zpracovala stanoviska, případně návrh upraveného řešení. Týkalo se to např. zásahu do toku a udělení potřebné výjimky na opravy povodňových škod a zajištění průtočnosti koryta vodního toku Dřevnice, ochrany a revitalizace údolní nivy řeky Moravy v Mohelnické brázdě nebo zájmů ochrany přírody ve správním řízení o udělení výjimky na stavbu malé vodní elektrárny na Dyji. Dále jsme se zúčastnili správních řízení o povolení vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace (Boskovice, Letovice) nebo povolení výjimky použití závadných látek na rybnících (Černá Hora). V závěru projekt shrnul návrhy pro alternativní řešení, časový postup a výsledky správních řízení, pozitivní a negativní poznatky vyplývající z naší účasti v jednotlivých kauzách a podal určité zobecnění pro obdobnou činnost dalších nevládních organizací. Získané zkušenosti lze využít při řešení podobných případů v budoucnosti.

Unie je zakládajícím členem mezinárodní nevládní organizace s názvem Dunajské environmentální fórum, sdružující ekologické organizace ze všech států v povodí Dunaje. Ke vzájemné informovanosti je vydáván Bulletin DEF v angličtině a ve všech národních jazycích - v roce 2003 vyšla jeho 3 čísla. Hlavním cílem těchto mezinárodních aktivit je snížit znečištění vod způsobené živinami a toxickými látkami. K tomu směřovala také školicí a publikační činnost - ze dvou akcí v ČR byl vydán sborník textů Živiny a toxické látky ve vodě a způsoby jejich odstraňování.

Se vstupem nových zemí do Evropské unie vyvstává další významný úkol, a to důsledně naplnit její tzv. Rámcovou směrnici o vodách, týkající se vodní politiky Společenství. S tím cílem probíhala v roce 2003 mezinárodní spolupráce v rozvoji komunikační strategie pro účast obcí a široké veřejnosti na ochraně vod.

Podíl na koncepční činnosti

Veronica se podílí na přípravě koncepcí a zpracování strategických dokumentů města Brna, Jihomoravského kraje a celé ČR a zastupování neziskového sektoru v komisích a výborech:

Město Brno

Mezi koncepční a dlouhodobé programy patří naše účast na práci Poradního sboru pro ekologickou výchovu při Magistrátu města Brna. Tento poradní sbor, který byl ustaven v roce 1998, se snaží především vytvářet prostor pro pracovní setkávání a spolupráci všech organizací usilujících v Brně o environmentální osvětu.
S Kanceláří Brno - Zdravé město spolupracovala Veronica na projektu Brněnské dny pro zdraví.

Jihomoravský kraj

Na základě volby Regionální konference nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (REKO) zajišťují členové ZO ČSOP Veronica komunikaci s krajem v oblastech energie a bydlení, zemědělství a venkov. Ředitelka Yvonna Gaillyová je členkou řídicího výboru a členkou pracovní skupiny pro zpracování krajské energetické koncepce. Stejnou funkci zastává i ve Zlínském kraji.

První ročník soutěže studentských prací
ZO ČSOP Veronica spolu s nadací Envioptimum a pod záštitou Jihomoravského kraje uspořádala Soutěž studentských prací na téma ekologie a životní prostředí se vztahem k území Jihomoravského kraje. Soutěž byla určena pro všechny studenty, kteří obhájili diplomovou, bakalářskou nebo doktorskou práci v roce 2003.
Celkem bylo do soutěže přihlášeno jednatřicet studentských prací, které byly hodnoceny šestičlennou komisí složenou z vysokoškolských pedagogů, zástupců Ekologického institutu Veronica a odborníků z praxe.
Studentská konference se konala 19. listopadu 2003 v sále Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Na konferenci prezentovalo výsledky svých prací devatenáct účastníků soutěže. Vyvrcholením konference bylo finanční ocenění nejlepších prací, které předal hejtman Jihomoravského kraje, a udělení ceny Ekologického institutu Veronica.
Cílem soutěže bylo navázání spolupráce vysokých škol s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a vytvoření tradice interdisciplinárních setkávání studentů a pedagogů vysokých škol, které spojuje zájem o životní prostředí a ekologii.

Česká republika

Veronica je členem Koalice pro Naturu 2000. Je zastoupena ve Výboru pro spolupráci s regiony Rady vlády pro nevládní neziskové organizace, v meziresortní skupině pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu při MŽP a v Radě pro ekologicky šetrné výrobky. Dále má zastoupení v Česko-německém výboru pro životní prostředí (za ČSOP), v Radě Národního parku Podyjí a v ekologické sekci Pracovní skupiny pro ekologické lesnictví - FSC. ÚVR ČSOP pak jmenovala Jaroslava Ungermana k zastupování ČSOP ve Výběrové komisi pro hodnocení projektů v rámci udělování grantů programu SAPARD.

Český svaz ochránců přírody

Máme zastoupení v Ústřední výkonné radě ČSOP a v komisích ochrany přírody a zahraničních vztahů.

Finanční zpráva

Rozvaha k 31. 12. 2003 / Výsledovka

Komentář k hospodaření ZO ČSOP Veronica

V roce 2003 se řešily dva velké projekty podporované Evropskou unií - programem Phare. Příspěvek na závěrečný rok tříletého ovocnářského projektu v Bílých Karpatech jsme dostali od Hëllef fir d'Natur z Lucemburska. Dokončoval se rovněž dvouletý projekt Sluneční síť, který je společným programem českých a rakouských nevládních organizací. V roce 2003 jsme uspěli v grantových řízeních a získali nadační příspěvky od Nadace Partnerství. Finanční prostředky jsme získali také od WWF.
Pravidelným a důležitým příjmem jsou dotace z Ministerstva životního prostředí na vydávání časopisu, odborných publikací, menší odborné projekty a na činnost Zeleného telefonu města Brna. Ten dlouhodobě podporuje i Magistrát města Brna. Na vydávání časopisu přispěl též Státní fond životního prostředí ČR a Magistrát města Brna. Fakturované služby se zvýšily díky prodeji knih a službami pro jiné organizace např. Sagittaria v Olomouci a Espace Environnement Association v Belgii. Do této kategorie spadají prostředky projektu Sluneční síť, který realizujeme pro AEE v Rakousku.
U řady rozpracovaných projektů se finanční zdroje přesunuly do roku 2004.

Poděkování

Za spolupráci, pomoc, dary finanční i materiální děkujeme následujícím organizacím a institucím:

Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, Brno * Akademie věd ČR, ústav biologie obratlovců * Arnika * Ateliér Fontes, s.r.o. * Ateliér Zlámal a Stolek * Brněnská asociace nestátních a neziskových organizací * BTG ČR * Calla, České Budějovice * Ceeweb * Centrum pro dopravu a energii * Centrum pro komunitní práci * Česká společnost ornitologická, Praha * Českomoravská myslivecká jednota * Českomoravský cement, a.s. * Český rozhlas, Brno * ČSOP, Regionální sdružení v Brně * Česon * Deník Rovnost * Design centrum ČR * Děti Země, Brno * Dům ekologické výchovy Lipka * Econnet * Ekologický právní servis * Ekologická nadace Envioptimum, Brno * Firma Grisoft * Firma WTI, Vrbno pod Pradědem * Fakulta architektury VUT Brno * Hnutí Duha * INEX - sdružení dobrovolných aktivit * Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, Starý Hrozenkov * Kancelář Brno - Zdravé město * Katedra environmentálních studií FSS MU * Knihkupectví a antikvariát Tyché, České Budějovice * Knihkupectví Academia, Praha, Brno * Krajské úřady Jihomoravského, Olomouckého, Pardubického a Zlínského kraje * Lesy České republiky, s.p., závod Židlochovice * Liga ekologických alternativ * Magistrát města Brna, odbor životního prostředí * Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně * Město Slavičín * Ministerstvo životního prostředí, Praha, Brno * Modré knihkupectví, Brno * Moravské zemské muzeum, Brno * Nadace Partnerství * Nadace pro rozvoj občanské společnosti * Nadace Via * Nadace Veronica * Nesehnutí * Obec Hostětín * Poradní sbor Pálava * PRO-BIO Šumperk * Ptačí centrum, o.p.s., Brno * REC, ČR * Přírodovědecká fakulta MU * Regionální rozvojová agentura jižní Moravy * Rezekvítek * ROSA, o.p.s., České Budějovice * Sdružení obrany spotřebitelů ČR * Sdružení Vaňkovka * Síť ekologických poraden ČR * Společnost pro Moravský kras, Blansko * Správy chráněných krajinných oblastí Bílé Karpaty, Litovelské Pomoraví, Moravský kras a Pálava * Statutární město Brno * Středisko ekologické výchovy Rychta, Krásensko * Školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny * Unie pro řeku Moravu * Ústřední výkonná rada a Kancelář ÚVR ČSOP, Praha * Vzdělávací a informační středisko, Veselí nad Moravou * VITA Ostrava * Vysoké učení technické, FAST * YMCA, Brno * Zelený kruh, Praha * ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou * ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky * ZO ČSOP Veverka, Veverská Bítýška * ZOO Brno

Zahraničním partnerům a dárcům:

AEE Intec, Rakousko * ARGE Erneuerbare Energie, Rakousko * arsenal research, Rakousko * Biomass Technology Group, Nizozemí * Danube Environmental Forum, Bratislava * Daphne - Institut aplikované ekologie, Bratislava * die umweltberatung a 17&4, Rakousko * Distelverein, Rakousko * Eco - Counselling Europe * E.V.A. Rakousko * EU Phare * Hëllef fir d'Natur, Lucembursko * IUCN International * ‚Architekt Reinberg´, Rakousko * Ministerstvo životního prostředí, Lucembursko * Österreichisches Ökologie Institut * Program Matra, Nizozemí * REC Budapešť * Regionální centrum IUCN Warszava * Royal Netherlands Embassy Praha * Stiftung Oekofonds, Lucembursko * WWF International * WWF Rakousko

Jednotlivcům:

Raymond Aendekerk * RNDr. Libor Ambrozek * Stáňa Bártová * Andreas Beckmann * Michael Berger * Pierce Brosnan *akad. arch. Aleš Brotánek * Ing. Václav Čermák * Ing. Jana Drápalová * RNDr. Jarmila Dupejová * Frans Feil * Ferencovi * Ing. Kamila Florová * Mgr. Petr Francán * Ing. Michal Franek * Mgr. Kateřina Gančarčíková * Ing. Jiří Hirš, CSc. * Ing. Petr Hlobil * Ing. Jaroslav Hrabec * Mgr. Miroslav Janík * Petr Janůj * Rostislav Kárský * rodina Klimešových, Pouzdřany * Ing. Miroslava Knotková * Hana Korvasová * Petr Kramoliš * prof. RNDr. Hana Librová, CSc. * Ing. Aleš Máchal * JUDr. Herta Matlová * Franz Meister * RNDr. Blanka Mikátová * Mgr. Martin Nawrath * prof. Petr Oslzlý * RNDr. Miroslav Patrik * Karel Polanecký * Rostislav Pospíšil * RNDr. Petr Roth * Christian Schrefel * RNDr. Olga Skácelová * Ing. arch. Eva Staňková * Jan Steklík * Ing. Zdeněk Ševčík * Jan Šimek * Šárka Špačková * Ing. Zdeněk Tauš * Armin Themessl * RNDr. Danuše Tomášová * Ing. Zbyněk Ulčák * Ing. Jiří Urban * Mgr. Miroslav Vojtek * Adri van Westerop

Muzikantům Veroniky:

Klára Bednářová * Miloš Bělehrad * Jiří Burša * Jiří Dušek * Blanka Dvořáčková * Vítězslav Horák * Martin Janoška * František Knotek * Alena Kubešová * Jaroslav Lesák * Jiří Macháček * Petr Mička * Jaromír Novotný * Josef Pavlík * Rostislav Stloukal * Jiří Studeník * mladí muzikanti: Jirka, Zdeňka, Vlasta, Mirek a Matěj

Poděkování patří rovněž občanům Hostětína, všem členům redakční rady časopisu Veronica, autorům textů a ilustrací v časopise a dalších publikacích, autorům výstav stejně jako účastníkům Letní školy v Hostětíně a všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří nám ochotně pomáhali s pořádáním akcí během celého roku 2003.

Personální zajištění

Předseda ZO ČSOP Veronica:

doc. Ing. Antonín Buček, CSc.

Rada Ekologického institutu Veronica:

doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
RNDr. Miroslav Kundrata
doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
PhDr. Libor Musil, CSc.

Pracovníci Ekologického institutu Veronica:

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka EIV, institucionální rozvoj, mezinárodní kontakty, energetické programy, spotřebitelství
Ing. Katrin Hromádková, ochrana přírody, mokřady, institucionální rozvoj
Radka Kolková, účetní
Ing. Marie Kotyzová, ochrana přírody
Mgr. Radim Machů, programy péče o krajinu, Centrum modelových projektů v Hostětíně
Ing. Libor Palášek, civilní služba
Ing. Věra Pospíšilíková, ekologická poradna pro Brno, komunální programy
Ing. Šárka Štěrbová, ekologická poradna, trvale udržitelné zemědělství
Ing. Ludvík Trnka, ekologické stavitelství, alternativní zdroje energie
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., programy pro zemědělství a venkov, Unie pro řeku Moravu
RNDr. Mojmír Vlašín, ochrana přírody, biodiverzita

Externí spolupracovníci:

doc. Ing. Antonín Buček, CSc., programy péče o krajinu, programy mezinárodní spolupráce
Ing. Kamila Florová, ochrana vod
RNDr. Jan Hollan, hospodaření s energií
doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., programy péče o krajinu, programy mezinárodní spolupráce
Ing. Helena Králová, CSc., ochrana vod
Miloslav Delin, Mgr. Veronika Chládková, Petr Ledvina, Bohumila Najvarová, Rudolf Pecháček, Mgr. Pavla Přibylová, Světlana Vlašínová, ekologická poradna
Ladislav Čmel, správce výpočetní techniky

Redakce časopisu Veronica:

Šéfredaktor: Mgr. Dalibor Zachoval

Externí spolupracovníci:

Zdena Divácká, předplatitelská agenda, příprava distribuce
Ing. arch. Kateřina Holenková, výtvarná redakce
Ing. Dana Kumprechtová, Ph.D., překlady
Ing. Věra Pospíšilíková / Světlana Vlašínová, sekretariát redakce
Ing. Jiří Turek, korektury

Redakční rada:

doc. Ing. Antonín Buček, CSc., Ing. Petr Čermák, Ph.D., Ing. Ivo Dostál, RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., Ing. Dana Kellnerová, Ing. arch. Jarmila Kocourková, RNDr. Miroslav Kundrata, doc. Ing. Jan Lacina, CSc., Ing. Ivo Machar, Ph.D., PhDr. Libor Musil, CSc., RNDr. Jitka Pellantová, Ing. Pavel Pešout, Ing. Věra Pospíšilíková, RNDr. Olga Skácelová, Jan Steklík, PhDr. Václav Štěpánek (předseda redakční rady), Ing. Jiří Turek, RNDr. Andrea Viceníková, RNDr. Mojmír Vlašín

 

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 7. 11. 2023