Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Výroční zpráva 2002

Úvod
Publikace
Kulturní akce
Ochrana přírody
Ochrana krajiny
Unie pro řeku Moravu
Centrum Hostětín
Obnovitelné zdroje energie
Ekologické poradenství
Podíl na koncepční činnosti
Finanční zpráva
Poděkování

Úvod

Rodina Veronik

V roce 2002 oslavila Veronica patnácté narozeniny. Přesněji řečeno časopis Veronica pravidelně vychází už 15 let. Časopis byl založen v roce 1986 s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu.

Po roce 1990 se činnost osobností kolem časopisu rozrostla a vydavatelská práce se postupem času stala doplňkem širokému spektru ekologických programů. Tyto programy zastřešuje ZO ČSOP Veronica, celým jménem Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, která je registrovaná od roku 1991. ZO má samostatnou právní subjektivitu a právní formou je občanským sdružením - nevládní neziskovou organizací sdílející registraci s celým Českým svazem ochránců přírody. Dnešní činnost ZO ČSOP Veronica zahrnuje jednak činnost profesionálních zaměstnanců, kteří působí pod hlavičkou Ekologického institutu Veronica, jednak činnost pro členy a se členy občanského sdružení, kterých je v současné době přes stovku.

Ekologický institut Veronica (EIV) byl členy ZO ČSOP Veronica ustanoven v roce 1999. Jeho pracovníci řídí a realizují projekty v oblasti ochrany přírody a kulturní venkovské krajiny, podpory trvale udržitelného rozvoje venkovských a městských sídel a podpory občanské angažovanosti v problémech životního prostředí. Ekologický institut (EIV) nemá vlastní právní subjektivitu, je přímo propojen se ZO ČSOP Veronica. Ředitel/ka je jmenován Radou EIV a podléhá předsedovi - statutárnímu zástupci ZO.

Jméno "Veronica" používá důsledně i jeden z projektů EIV - Ekologická poradna Veronica. Ta je naším nástrojem informování, vzdělávání a osvěty veřejnosti, domácností, obcí i malých podniků zejména v oblasti preventivní péče o životní prostředí.

Kdo navštívil kteroukoli akci výše zmíněných členů rodiny Veronik pořádanou pro veřejnost, vernisáž, biojarmark, ale i konferenci či seminář, nemohl minout v oblasti nevládních neziskových ekologických organizací zcela výjimečný fenomén - naši muziku Veronica, přesněji Cimbálovou muziku Veronica, často bez cimbálu, mnohdy s cimbálem.

Zcela samostatná je Nadace Veronica byla zřízena v roce 1992 s vědomím potřeby systémově vytvářet finanční zázemí pro rozvoj nevládních nástrojů péče o krajinu a pro sensibilizaci občanské podpory. Na konci roku 1998 se Nadace Veronica sloučila s Nadací pro záchranu lužního lesa a spravuje její majetek na zvláštním fondu určeném pro výkup pozemků a ochranu lužní krajiny.

Naší společnou adresou je Dům ochránců přírody v Brně, i když tak jednoduché to zase není. Přečtěte si naši výroční zprávu a uvidíte, že již od počátku devadesátých let nám jedno z dítek zdárně vyrůstá v Bílých Karpatech. Dětí máme ostatně jako smetí - jmenují se dnes Tradice Bílých Karpat, Unie pro řeku Moravu, Síť ekologických poraden.

Yvonna Gaillyová,
ředitelka Ekologické institutu Veronica,
zde jménem veškerého příbuzenstva

Publikace

Časopis Veronica / Další publikace

Kontakt: Václav Štěpánek, Dalibor Zachoval

Časopis Veronica

Časopis Veronica vychází už od roku 1986. V roce 2002 byl vydáván XVI. ročník časopisu, a to jako dvouměsíčník, tedy šestkrát do roka. Každé z čísel bylo z jedné třetiny věnováno některému aktuálnímu tématu ochrany životního prostředí:

 • V prvním čísle jsme se věnovali negativnímu vnímání ochránců přírody a ekologů ze strany médií a velké části naší společnosti. Snažili jsme se osvětlit, co vůbec znamená pojem ekologie, o co jde ochráncům přírody, a pokusili jsme se odhalit příčiny negativního nazírání společnosti na tyto aktivity. Současně jsme přinesli sérii článků osvětlujících anarchistické hnutí a jeho postoj k ochraně životního prostředí. Pozornost byla rovněž věnována černým stavbám na území přírodních parků a CHKO a nedostatečným právním postihům, které vznik těchto nepovolených staveb umožňují.
 • Hlavním tématem druhého čísla byly pralesy - časopis přinesl sérii článků o pralesích na našem území i na území Slovenska a Podkarpatské Rusi. Věnoval se rovněž certifikaci dřeva a problematice výstavby na zemědělské půdě. V příspěvku Jana Laciny pak bylo připomenuto sté výročí narození významného botanika profesora Aloise Zlatníka.
 • V čísle tři byla věnována pozornost investiční výstavbě na zelené louce a hlasování Parlamentu v souvislosti se zákony, které se přímo či nepřímo dotýkají ochrany životního prostředí a krajiny. Příspěvek Dalibora Povolného seznámil čtenáře s faunou, flórou, geomorfologií, kulturou i etnikem a historií Afghánistánu.
 • Ve čtvrtém čísle jsme podrobně informovali o krajinotvorných programech, tvorbě ÚSES, ochraně kulturní krajiny a certifikaci lesa. Zaměřili jsme se rovněž na současné, velmi aktuální téma, jakým jsou vodní květy na většině našich vodních ploch, a v reportáži jsme se vydali za nositelem ocenění Ekologický zemědělec roku 2001.
 • Páté číslo bylo věnováno ochraně hub a houbaření, otravám, které mouhou způsobit houby, sběru lesních plodin a nemocím stromů. Prostřednictvím reportáže jsme pak navštívili krajany v rumunském Banátě.
 • V šestém číslezhodnotili autoři zemědělskou politiku Evropské unie. Součástí tohoto čísla byla rovněž reportáž z Beskyd, kde někteří nadšenci začali opět udržovat krajinu pasením ovcí, a problematika ekologického vinařství.

   

Veronica pokračovala ve svých pravidelných rubrikách, v rámci rubriky Přírodní parky byly představeny PP Baba, Bílý potok, Svratecká hornatina, Suchý vrch a Buková hora, Čeřínek a Prakšická vrchovina.

Rubrika Ekologická poradna informovala o možnostech úspor energie v domácnosti, vhodném nočním svícení, přinesla návod jak správně kompostovat, informovala o nové právní úpravě týkající se vratných lahví, popsala výhody staveb ze slámy a seznámila čtenáře s kompetencemi institucí, které nahradily zaniklé okresní úřady.

Veronica pravidelně přinášela recenze nejnovější ekologické literatury, informace o ekologickém dění v naší republice i blízkém zahraničí i zprávy o pozoruhodných objevech a netypických jevech v živé i neživé přírodě.

Jednotlivá čísla jsou tradičně doplněna díly našich předních básníků, prozaiků i výtvarníků, prostor byl poskytnut též začínajícím autorům. V nové rubrice Galerie redakce prezentovala díla autorů, kteří se při své tvorbě výrazně inspirují přírodou: především autora obálek tohoto ročníku časopisu Vojtěcha Štolfy, dále Františka Gregora, Jiřího Šindlera, Anežky Kovalové, Ivana Kelly Köhlera a Miloše Vlčka.

Další publikace

Do srpna 2002 Veronica připravovala obsáhlou publikaci Řeky pro život, jejímž základem je překlad podobné příručky z angličtiny, která po doplnění a úpravě pro české poměry seznamuje s britskými a nizozemskými zkušenostmi s revitalizací řek a péčí o nivní biotopy. Ukazuje cestu ke sladění technického managementu řek se zájmy živé přírody. Publikace se setkala s obrovským zájmem a zbývajících výtisků rychle ubývá.

Kulturní akce

Kontakt: Jaroslav Ungerman, Dalibor Zachoval

Pěknou a všeobecně vítanou se stala tradice výstav v prostorách Domu ochránců přírody, a to jak fotografií, tak kreseb inspirovaných přírodou a krajinou.
Výstavní činnost v roce 2002 zahájily děti z ostrova Socotra a děti ze ZvŠI v Ořechově u Brna svými kresbami a grafikami. Na ně pak navázala výstava fotografií Lubomíra Zelinky pod názvem Metamorfózy lesa. Autor zde prezentoval kolekci fotografií, které vznikala více než čtyřicet let. V druhé polovině roku představil v našich prostorách své kresby Petr Čermáček - výstavou nazvanou Ticho volavek. V závěru roku jsme ve výstavních prostorách připravili expozici k 15. výročí pravidelného vydávání časopisu Veronica. Návštěvníci tak mohli zhlédnout práce fotografů, kreslířů a grafiků, se kterými redakce dlouhodobě spolupracuje.

Renesanční dům u Klimešů v Pouzdřanech nabídl rovněž v roce 2002 své výstavní prostory, které Nadace Veronica spolu s redakcí časopisu s díky využila. U příležitosti Dne Země zde byla uspořádána vernisáž výstavy fotografií Jana Zahradníčka.

Všechny vernisáže doprovázela cimbálová muzika Veronica, která samozřejmě nechyběla ani na dalších slavnostech a ekologických setkáních. Veronica a její Akademické Insitní Divadelní Studio (A.I.D.S.) secvičily další divadelní hru s ekologickou tematikou. U příležitosti svátku svaté Veroniky (7. února) byla v prostorách divadla Husa na provázku sehrána hra Jablko aneb Přímý přenos z jednání elity národa soustředěné v Parlamentu. Repríza následovala při přidělování ceny Ropák roku 2001 a poté na podzim na festivalu TSTTT v Uherském Hradišti.

Ochrana přírody

NATURA 2000 / Handicapovaní živočichové / Netopýři / Čáp bílý / Obojživelníci / Vánoční stromky

Kontakt: Marie Kotyzová, Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, Katrin Zwiebová

NATURA 2000

Podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích Evropské unie jsou všechny členské země povinny navrhnout podle daných kritérií výběr chráněných území významných z hlediska EU pro soustavu Natura 2000. Tato povinnost se týká i všech kandidátských zemí. Do procesu Natura 2000 se již jednoznačně přihlásily tři nevládní organizace: Česká společnost ornitologická, Arnika a ČSOP. V rámci Českého svazu ochránců přírody byla Veronica pověřena koordinací tohoto úkolu.
Pro podporu nevládního zapojení do procesu Natura 2000 a pro výměnu zkušeností se zahraničními ochranářskými organizacemi (zejména WWF) byl formulován rozsáhlý projekt do programu Phare Access 2000. Uvedený projekt - Natura 2000 - Zvyšování odborné a organizační způsobilosti pro budování a využívání soustavy Natura 2000 a vytváření seznamu prioritních lokalit této soustavy byl Evropskou unií podpořen. Cílem projektu je připravit podmínky pro dlouhodobou spolupráci v propagaci a podpoře vytváření soustavy Natura 2000 v zemích střední Evropy s hlavním zaměřením na vzdělávání odborníků z českých nevládních organizací. Souběžným cílem je vytvoření seznamu nejdůležitějších lokalit, které mají atributy prioritních území pro soustavu Natura 2000.

Handicapovaní živočichové

Veronica působí spolu se Zoologickou zahradou Brno a Ptačím centrem, o.p.s., jako Stanice pro handicapované živočichy pro Jihomoravský kraj. V roce 2002 jsme získali k převozu handicapovaných živočichů jeden z vozů, které Národní síť stanic pro handicapované živočichy Českého svazu ochránců přírody sponzorsky obdržela od firmy Škoda-Volkswagen group. Staráme se o drobné savce, zejména netopýry a ježky. V roce 2002 jsme například ošetřili 14 handicapovaných netopýrů (z nichž jeden se dokonce musel podrobit operaci ve veterinární nemocnici v Brně). Na žádost občanů bylo odchyceno 87 netopýrů v bytech a chodbách rodinných domů a opět vypuštěno. Na Hodonínsku jsme na žádost starosty obce odchytávali z rodinného domu užovku obojkovou. Větší savce a ptáky předáváme našim partnerům.

Netopýři

Česká republika podepsala v roce 1994 Dohodu o ochraně netopýrů v Evropě, sestavenou na základě Bonnské úmluvy. Jedním z konkrétních kroků pro naplňování této dohody u nás je společný program ČSOP a MŽP Biodiverzita, jehož zvláštní část Netopýři je koordinována Veronikou stejně jako společný program ČSOP a Lesů České republiky Sledování a ochrana netopýrů v lesích.
Netopýři jsou živočichové, kteří byli a jsou dodnes často opředeni nejrůznějšími předsudky a pověrami. Proto je velmi důležitá osvětová činnost, kterou je bezpochyby i Evropská noc pro netopýry, jejíž hlavní snahou je alespoň částečně změnit podvědomý vztah lidí k těmto ohroženým a tajemným tvorům. Evropskou noc pro netopýry zaštiťuje mezinárodní ochranářská organizace Eurobats.
Evropská noc pro netopýry se konala již po páté. Tentokrát ji pro občany města Brna zorganizovala ZO ČSOP Veronica spolu se Správou CHKO Moravský Kras, AOPK ČR, Správou jeskyní Moravského krasu a Společností pro Moravský kras, a.s. Akce se uskutečnila v areálu chráněné oblasti Moravský Kras u Skalního mlýna a v Kateřinské jeskyni.
ZO ČSOP Veronica ve spolupráci s ZO ČSOP Veverka již zabezpečila pět podzemních prostor (např. štola Valérie, štola Stříbrnice apod.), které jsou zimovištěm netopýrů, a pravidelně kontroluje tato i další zimoviště.
V roce 2002 byla uzavřena štola Na Baritě, která se nachází v okrese Žďár nad Sázavou. Tato štola byla již jednou v minulosti uzavřena, nicméně zamřížování bylo poškozeno a bylo nutné jej opravit. Ve štole Na Baritě zimují silně a kriticky ohrožené druhy ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. a vyhlášky č. 395/92 Sb. (Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Plecotus auritus, Barbastella barbastellus).

Čáp bílý

Cílem projektu podpořeného Ministerstvem životního prostřední v rámci programu Udržování genofondu zvláště chráněných rostlin a živočichů bylo navázání na činnost předchozích let, a tím další zlepšení hnízdních možností čápa bílého instalací čtyř náhradních hnízdních podložek na jižní Moravě. Nová hnízda byla vybudována v obcích Jamolice, Tvrdonice, Valtice a Vlasatice.
Další významnou součástí projektu bylo informovat veřejnost o ochraně čápa bílého. Byl vydán informační materiál (skládačka), který je návodem, jak postupovat při stavbě čapí podložky; podložka je ve skládačce podrobně zakreslena včetně rozměrů a vhodného materiálu.

Obojživelníci

Veronica v rámci programu "Sledování a ochran a obojživelníků a doplnění seznamu úseků silnic rizikových pro migrující obojživelníky" spolupracovala s AOPK ČR. V publikaci Ochrana obojživelníků, která byla vydána v rámci Roku ochrany přírody (1995), byla zveřejněna mapa nejdůležitějších kritických míst pro obojživelníky v době tahu v rámci České republiky. Vzhledem k době, která uplynula od jejího vzniku, bylo nutno shromáždit nové údaje. Tyto údaje byly ve spolupráci s AOPK ČR analyzovány a na jejich základě byla sestavena nová mapa. Mapa znázorňuje velikostí kolečka přibližné množství táhnoucích obojživelníků a tím i významnost daného střetového místa. Mimoto byly zmapované úseky rozděleny podle způsobu ochrany (podchod, značka apod.). Na základě těchto poznatků, nových vědeckých podkladů a praktických zkušeností s ochranou obojživelníků bylo připraveno nové vydání publikace Ochrana obojživelníků, jako č. 1 v nové řadě příruček pro členy ČSOP.

Vánoční stromky - stromy pro život v lese

ZO ČSOP Veronica, společně s Lipkou - Domem ekologické výchovy a se sdružením YMCA, připravily ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (ŠLP Křtiny) již čtvrtý ročník projektu nazvaného Vánoční stromky - stromy pro život.
Jednalo se o prodej dvanácti set kusů asi pětiletých jedlí bělokorých v květináčích, které po vánocích zůstaly na zahrádkách nebo se na jaře 2003 vysadí do lesa v blízkosti Brna. Prodejní místa byla na Lipce, na Rozmarýnku, v Domě ochránců přírody a ve sdružení YMCA. Zájemci ke stromečku získali také návod v podobě letáčku s informacemi jak se o jedličku starat před Vánocemi, během nich i po svátcích a byl zde také uveden termín a lokalita plánovaného vysazování. V roce 2003 je opět připravena společná výsadba jedliček na pozemku ŠLP Křtiny s doprovodným programem jako v předchozích letech.
Hlavním motivem akce je propagovat větší úctu ke stromům. Nechceme, aby vánoční stromky byly vnímány jako řezané květiny, které se po použití zahodí. Chceme, aby se změnil konzumní vztah k symbolu Vánoc. Každý člověk by měl mít možnost výběru - řezaný stromeček, žádný stromeček, umělý stromeček a živý stromeček.

Ochrana krajiny

Trilaterální spolupráce / Rozšíření CHKO Pálava
Seminář "Ochrana mokřadů a Natura 2000
Účast v mezinárodním projektu ekologických organizací Access - Natura 2000
Zemědělství a krajina

Kontakt: Marie Kotyzová, Jaroslav Ungerman, Mojmír Vlašín, Katrin Zwiebová

Trilaterální spolupráce

Řeky Morava a Dyje tvoří hranici mezi Českou republikou, Rakouskem a Slovenskem. Spolu se svými záplavovými oblastmi představují neobyčejnou hodnotu nejen díky přírodní rozmanitosti, ale mají i významný vědecký, rekreační a vzdělávací potenciál. Toto území bylo zařazené mezi mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarským výborem a je na seznamu potenciálních území sítě Natura 2000 (soustava chráněných území evropského významu) ve všech třech zemích. I v roce 2002 pokračovala spolupráce ZO ČSOP Veronica se slovenskou nevládní organizací Daphne, s rakouským Distelvereinem a WWF International v ochraně přírody tohoto území.
Spolupráce ochránců přírody byla v roce 2002 oceněna v celosvětovém měřítku. Cenu Ramsarského výboru na ochranu mokřadů získala také Veronica v rámci spolupráce na ochraně trilaterálního území nivy Moravy a Dyje. Cena Ramsarského výboru byla odevzdána zástupcům partnerských organizací na zahajovacím ceremoniálu 8. zasedání Konference smluvních stran Ramsarského výboru, který se uskutečnil ve Valencii ve Španělsku 18. listopadu 2002. Podle oficiálního listu cena byla udělena ,,na základě výjimečných výsledků dosažených v oblasti rozumného využívání mokřadů, obnovy mokřadů, vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti stejně jako mezinárodní spolupráce´´ .

Rozšíření CHKO Pálava

Veronica spolu s Poradním sborem Pálava a Unií pro řeku Moravu shromažďuje podpisy pod petici za rozšíření CHKO Pálava. V této petici žádáme urychlené rozšíření CHKO Pálava o oblast lednicko-valtickou a lanžhotskou tak, aby byly pokryty mezinárodní závazky vyplývající z Ramsarské úmluvy a Světového kulturního a přírodního dědictví. Vzhledem k tomu, že rozšíření CHKO Pálava je uvedeno ve ,,Státním programu ochrany přírody a krajiny ČR´´, a vzhledem k tomu, že rozšíření nevyžaduje budovat novou administrativní strukturu, žádáme, aby ve smyslu zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byla nařízením vlády bezodkladně rozšířena stávající CHKO Pálava.
Celkový počet petentů se dostal na číslo 2 369. Archy jsme zaslali v několik vlnách vládě a ministrům životního prostředí. Kromě několika víceméně formálních odpovědí se v této věci nestalo vůbec nic.

Seminář "Ochrana mokřadů a Natura 2000"

Seminář Ochrana mokřadů a Natura 2000 se konal 11.-13. listopadu 2002 v hotelu Hubertus ve Valticích na jižní Moravě. Seminář organizovala ZO ČSOP Veronica ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty a Nadací Partnerství v rámci projektu Ochrana a podpora funkce mokřadů v údolních nivách rakousko-českého příhraničí podpořeného Evropskou unií z programu Phare CBC.
Semináře se zúčastnilo takřka sedmdesát zájemců. Nejvíce účastníků přijelo z okresních úřadů, z pracovišť Agentury ochrany přírody a krajiny, ze správ chráněných krajinných oblastí, z obecních úřadů, ale také z krajských úřadů a nevládních organizací. Cílem semináře bylo prohloubit znalosti o ochraně mokřadů na regionální úrovni, v rámci EU (Natura 2000), ale i na mezinárodní úrovni (Ramsarská úmluva). Seminář byl doplněn exkurzí a v návaznosti na něj byla vydána publikace o ohrožení mokřadů projektem kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Účast v mezinárodním projektu ekologických organizací Access - Natura 2000

Veronica se zapojila do projektu nevládních ekologických organizací jako partner a spoluřešitel projektu vedeného nevládní organizací Arnika. Projekt obsahuje kampaň na podporu programu Natura 2000 v předvstupní fázi ČR do EU. Náš příspěvek se týká ochrany a rozšíření lokality mokřadů a luk v prostoru údolní nivy Moravy a Kyjovky od Lanžhota po Hodonín. Společně s Institutem aplikované ekologie Daphne v Bratislavě je mimo jiné připravována výstava k seznámení obcí s mapováním tohoto území pro účely Natury 2000 a jeho přírodními hodnotami v moravské i slovenské části údolní nivy. Vysvětlovací kampaň vyvrcholí sérií instalací výstavy v přilehlých obcích ve zmíněném území s doprovodnými programy v první polovině roku 2003.

Zemědělství a krajina

Naše činnost byla nadále soustředěna na vztahy mezi výrobními způsoby zemědělství a jeho působením ve využívané krajině v souvislostech s celkovým rozvojem venkovského prostoru. Bylo publikováno několik příspěvků k této tematice (Veronica, Ochrana přírody).
Naše mezinárodní spolupráce v přípravě vstupu České republiky do Evropské unie pokračovala prezentací orientace zemědělství ČR ve složitých otázkách Společné zemědělské politiky EU. Završením této spolupráce bylo vydání publikace v anglické verzi pod názvem "Influencing Agriculture Policy for Biodiversity Conservation" (editor Philip Bacon, IUCN Office for Central Europe in Warsow). Publikace shrnuje výsledky studie k problematice zemědělství v České republice, Polsku a Litvě zpracované v roce 2001 s koordinací a gescí Regionálního centra IUCN pro střední Evropu ve Varšavě. Veronica byla zodpovědná za zpracování české části studie.

Veronica a Unie pro řeku Moravu

úvod / účast ve správních řízeních

Kontakt: Jaroslav Ungerman

Aktivita Ekologického institutu Veronica, který vykonává funkci sekretariátu občanského sdružení - sítě ekologických organizací a jednotlivců - Unie pro řeku Moravu, byla zaměřena na praxi zapojení nevládních organizací do správních řízení ve spojitosti s investičními akcemi směrovanými k vodě a vodním tokům. Zobecnění získaných zkušeností při účasti ve správních řízeních v konkrétních lokalitách bylo směrováno k využití dalšími nevládními organizacemi. Takto směřovala naše metodická i morální podpora ekologickým organizacím v povodí Labe a Vltavy po povodni v srpnu 2002 k předání poznatků, které jsme získali v souvislosti s povodní na Moravě v roce 1997. Konečně ani tato kauza na Moravě není ukončena, protože stále pokračují mnohdy kontroverzní opravy toků po povodních a nastupují akce na preventivní protipovodňovou ochranu. Při formování názorů a postojů mají ekologické organizace jako reprezentanti veřejnosti významnou úlohu.
S podporou grantu od Nadace Partnerství byla vydána brožura ,,Protipovodňová ochrana Moravy a Bečvy - koncepce ekologické varianty´´ určená obecním zastupitelům i politikům na vyšších úrovních, ekologickým organizacím i široké veřejnosti. Pro zpracování brožury byla využita studie Unie pro řeku Moravu z roku 2000 ,,Alternativní ekologický návrh protipovodňových opatření v povodích Moravy a Bečvy´´.

Účast ve správních řízeních

V roce 2002 jsme pokračovali v zapojování se do správních řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména s vazbou na vodní toky. Po schválení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jehož platnost v plném znění začala rokem 2002, jsme se přihlásili na obdobné zapojení do správních řízení, které tento zákon umožňuje podle § 115, odstavců 6 a 7. Naše konstruktivní připomínky směřují k většímu respektování ekologických podmínek u vodních toků, a proto také usilujeme o novelizaci vodního zákona tak, aby odpovídal modernímu pojetí vyspělých zemí a zejména tzv. Rámcové vodní směrnici Evropské unie.

Centrum modelových ekologických projektů Hostětín

Dosud realizované pilotní projekty / Experimentální stavby / Činnost Centra a jeho návštěvníci / Příprava stavby školicího střediska / Financování projektů / Veronica a sdružení Tradice Bílých Karpat

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Radim Machů, Ludvík Trnka

V obci Hostětín v Bílých Karpatech se již řadu let rozvíjejí programy, které jsou příkladem šetrného řešení environmentálně problematických činností, jako je například čištění odpadních vod, vytápění domů a ohřev vody a další. Soubor úspěšně řešených příkladů ("pilotních projektů") se postupně stává základem Centra modelových ekologických projektů pro venkov. ZO ČSOP Veronica se na projektech podílí jako nevládní partner obce, koordinátor a někdy i jako investor. Významně se též angažujeme v rámci občanského sdružení Tradice Bílých Karpat, které působí zejména na poli propagace ekologického zemědělství, zpracování místních produktů a distribuce regionálních produktů.

Dosud realizované pilotní projekty:

 • Kořenová čistírna odpadních vod - výstavba čistírny v roce 1996 a její uvedení do provozu v roce 1997 znamenaly první velký úspěch prosazení ekologické alternativy.
 • Slunce pro Bílé Karpaty - v rámci programu byla provedena instalace takřka čtyřiceti levných, avšak dostatečně účinných svépomocných kolektorů. Pro jednotlivé spotřebitele znamená tento program významnou úsporu při ohřevu TUV.
 • Sušárna ovoce - byla zrekonstruována na pozemku Nadace Veronica místní ochranářskou organizací v roce 1999. Od té doby se zde zpracuje ročně kolem 4 tun ovoce pro potřeby místních obyvatel i zájemců z okolních obcí.
 • Výtopna na biomasu - byla uvedena do provozu před topnou sezonou v roce 2000. Palivem je dřevní štěpka a výtopna dodává teplo do více než 80 % domů v Hostětíně.
 • Experimentální stavby - v letošním roce jsme zahájili výzkum ekologických stavebních materiálů na konkrétních projektech.
 • Moštárna - od roku 2000 vyrábí pod značkou Tradice Bílých Karpat více než 100 tisíc litrů jablečného moštu ročně převážně v bio-kvalitě.

Experimentální stavby

V roce 2002 byly postaveny tři zajímavé stavby, které se v mnoha ohledech liší od konzervativních náhledů na stavebnictví. První malou stavbou je "vrbová sprcha". Využíváme zde dvou vlastností vrby, a sice že je velmi rychle rostoucí dřevinou a že snadno zakoření při pouhém zabodnutí do země. Z prutů vrby jsme vytvořili chýšku ve tvaru láhve a dovnitř jsme umístili sprchový kohout napojený na venkovní solární zařízení. Zatím mohou sprchu používat jen odvážní nudisté, ale zanedlouho se celá zazelená a zhoustne.

Druhou stavbou je zahradní domek pro potřeby hospodářství Nadace Veronica, který od loňského léta slouží k uskladnění zemědělského nářadí. Domek je postaven technologií nosných slámových balíků, která původně vychází z potřeby maximálně zlevnit a zjednodušit stavbu použitím velmi laciného a dostupného materiálu. Celou stavbu jsme provedli během 14 dnů za pomoci účastníků letního kursu v Hostětíně. Sláma jako stavební materiál má řadu předností, které lze výhodně využít právě v ekologickém stavitelství. Hlavně je to výborný izolační materiál, má nízkou pořizovací cenu, dobrou lokální dostupnost, snadno se s ní manipuluje, lze ji recyklovat a její spotřeba diverzifikuje možnosti zemědělského sektoru. Nevýhodou je nedostatečná znalost všech vlastností a konstrukčních zásad.

Jako poslední v pořadí byla izolace solárního zásobníku, kterou jsme provedli během října. Solární zásobník je nádrž o objemu cca 10 metrů kubických naplněná vodou, která bude ohřívána z velkoplošného kolektoru instalovaného v loňském roce na střeše moštárny. Jelikož je nádrž umístěna venku, je zapotřebí ji velmi dobře izolovat, aby tepelné úniky byly co možná nejmenší. Celý tank jsme zabalili do tří vrstev izolace. První vrstvu tvoří 5 cm minerální vaty, další dvě vrstvy jsou tvořeny slaměnými balíky o celkové tloušťce 80 cm. Na izolaci bylo použito cca 300 ks balíků a při ceně 5 Kč za jeden vychází tato izolace jako naprosto nejlevnější. Tento druh tepelné izolace je velmi perspektivní díky své jednoduchosti a nízké pořizovací ceně a již máme odezvu od dalších zájemců o přenesení know-how.

Činnost Centra a jeho návštěvníci

Centrum modelových ekologických projektů v Hostětíně je známé především vysokou koncentrací zajímavých ekologických projektů na poměrně malé ploše jedné obce. V současné době navštěvují Centrum v Hostětíně zejména organizované exkurze, ale i jednotlivci z řad veřejnosti. Přivádí je zájem o realizované pilotní projekty a o zkušenosti z nich plynoucí.

 

Struktura návštěvníků, kterých bylo v roce 2002 přes 1 500, podle cílových skupin

 

Na bázi realizovaných pilotních projektů jsme začali připravovat pro jednotlivé cílové skupiny návštěvníků Centra výukové moduly k tématům: trvale udržitelný regionální rozvoj, voda a krajina, hospodaření s energií (využívání obnovitelných zdrojů energie, nízkoenergetické stavění), krajina a další.

Příprava stavby školicího střediska s ubytovací kapacitou

Školicí středisko bude tvořit zázemí Centra a budou zde probíhat školení, přednášky a semináře, případně i pobyty dlouhodobějšího charakteru. Díky tomuto zázemí bude možné jednodušším způsobem soustřeďovat a následně rozšiřovat nejrůznější praktické poznatky o chodu ekologických zařízení.

Samotná budova školicího střediska by měla být ukázkou stavění pro 21. století. To znamená především velmi nízkou spotřebu energie, ale také nízkou spotřebu vody, volbu především přírodních materiálů na stavbu i vybavení a organické začlenění do vymezeného prostoru. Protože chceme volit osvědčené principy ve výstavbě nízkoenergetického domu, požádali jsme o zpracování projektu evropsky proslulého vídeňského architekta G. W. Reinberga, který se ujal úkolu ve spolupráci s českým architektonickým ateliérem Zlámal & Stolek. Výsledkem spolupráce je projekt, který se však kvůli progresivnímu řešení nepodařilo prosadit v územním řízení. Druhá varianta projektu, která je citlivější k tradiční podobě staveb, je nyní ve fázi příprav na projekt pro územní řízení.

Financování projektů

Vzhledem ke značné komplexnosti projektů realizovaných v Hostětíně je zřejmé, že jejich finanční zajištění pochází z mnoha zdrojů a že se využívá řada mechanismů - státní prostředky, dary nadací i soukromých firem, zahraniční vládní fondy, úvěry, prostředky z mnohastranných (evropských) projektů atd. Na financování jak obecních, tak nevládních projektů v Hostětíně se podílejí:

České zdroje:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace pro rozvoj občanské společnosti a program Phare 2001, Česká energetická agentura, Nadace PARTNERSTVÍ, Regional Environmental Centre ČR, Českomoravský cement, a.s., Krytina Hranice, s.r.o., Slovácké strojírny, Uherský Brod. Velké (infrastrukturní) projekty obce Hostětín - výtopna na biomasu, kořenová čistírna odpadních vod - byly financovány zejména z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a dále z prostředků poskytnutých Českou energetickou agenturou a Programem obnovy venkova.

Zahraniční zdroje:
Lucemburské ministerstvo životního prostředí, Senter, Nizozemská vládní agentura, British Embassy - Know How Fund, Praha, Nadace Hëllef fir d'Natur, Lucembursko, Nadace Oekofonds, Lucembursko, Matra - program nizozemské vlády, Twente Energy Institute, Nizozemsko, Spolk. minist. ŽP Rakousko (BMLUW), Dolnorakouská vláda, Spolk. minist. výstavby Rakousko (BMBWK), EU - Interreg, soukromí dárci - Lucembursko.

Veronica a sdružení Tradice Bílých Karpat

Moštárna a zpracování místních zemědělských produktů

Nejvýznamnějším projektem, který pro Tradice Bílých Karpat zajišťujeme, je moštárna. Ta zahájila činnost v roce 2000 a od té doby vyrábí ročně více než 100 tisíc litrů jablečného moštu. Význam hostětínské moštárny spočívá hlavně v zajištění odbytu hospodářům, kteří produkují jablka v kvalitě bio, nenajdou však odbyt na současném náročném trhu s konzumními jablky. V minulém roce byla výroba již zavedena a našel se i čas na rozšiřování nabídky produktů. Jedním z velkých úspěchů je výroba řepné šťávy a mrkvové šťávy, které budou uvedeny na trh v roce 2003. Celý projekt se rozvíjí díky mnohaleté spolupráci s lucemburskou nadací Hëllef fir d'Natur a podpoře lucemburského ministerstva životního prostředí.

Mezi největší úspěchy v loňském roce patří bezpochyby získání dvou cen. První byla cena Nadace Sasakawa za projekt ,,Bělokarpatský mošt´´, kde bylo oceněno zejména smysluplné propojení ochrany přírody s podporou místní ekonomiky. Druhou cenou je vyhlášení hostětínského jablečného moštu ,,Biopotravinou roku 2002´´. Zde byla vyzdvižena především jedinečnost přírodního nealkoholického nápoje na českém trhu, ekologický vratný obal a grafické provedení etikety.

Týden pro jablko

Tak se jmenovala vzdělávací a osvětová akce, kterou poslední zářijový týden uspořádalo v Hostětíně občanské sdružení Tradice Bílých Karpat za vydatného podílu ZO ČSOP Veronica. Cílem akce byla propagace ovocnářství jako tradičního zemědělského oboru v Bílých Karpatech. Děti z okolních škol si vyzkoušely výrobu jablečného moštu, dozvěděly se o starých odrůdách a zúčastnily se soutěže ,,O nejusměvavější jablíčko´´.
Jako součást Týdne pro jablko jsme připravili prezentaci projektů naplňujících koncept trvale udržitelného regionálního rozvoje pro přestavitele odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje.
Vyvrcholením týdne pak byla Jablečná slavnost, na kterou se sjeli lidé ze širokého okolí. Ochutnávaly se štrůdly, jablečné koláče a další pečivo s jablky, návštěvníci si prohlédli výstavu odrůd místních jablek a hrušek a výstavu složenou z malovaných i sochaných jablíček. K tomu vyhrávala cimbálová muzika Veronica a tančil dětský folklorní soubor Slavičánek.

Obnovitelné zdroje energie, efektivní využívání energie

Solární program / Energie a regionální rozvoj / Stavění / Osvěta a vzdělávání

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Jan Hollan, Ludvík Trnka

Naše organizace se dlouhodobě, v podstatě od začátku devadesátých let, podílí na řadě pilotních projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie. Projekty jsou koncentrovány v oblasti kolem obce Hostětín v Bílých Karpatech, s nimi spojená osvětová činnost však tuto oblast přesahuje.

Solární program

V roce 2002 byl zahájen česko-rakouský solární projekt Sluneční síť, ve kterém spolupracují rakouské organizace AEE (Sdružení pro obnovitelné zdroje energie) a výzkumné a zkušební centrum arsenal research s českými nevládními organizacemi Calla a ZO ČSOP Veronica.
V rámci tohoto projektu se Veronica v roli konzultanta podílela na dokončení unikátního solárního fasádního systému na střední průmyslové škole v Břeclavi. Přispěli jsme rovněž do odborného programu při slavnostním zahájení provozu, organizovali jsme seminář pro učitele školy, který jim poskytl podklady pro využití solárního systému ve výuce, a organizovali jsme několik exkurzí k tomuto zařízení.

Dále jsme zorganizovali školicí seminář pro instalatéry solárních systémů, který proběhl v rakouském Villachu v srpnu 2002.

Největší akcí, kterou jsme připravili, byla 1. česko-rakouská solární konference Slunce 2002. Ta se pod záštitou ministra životního prostředí Libora Ambrozka uskutečnila ve dnech 19. a 20. září 2002 v Brně. Konference se zúčastnilo více než 100 zájemců.

Rozvoj solárního programu v Hostětíně byl v roce 2002 zaměřen mj. na dokončení velkoplošného systému instalovaného svépomocně na budově moštárny v Hostětíně.

Projekt Sluneční síť je podporován v rámci programu Interreg III a dále z prostředků rakouského ministerstva životního prostředí a vlády Dolního Rakouska.

Energie a regionální rozvoj

V rámci spolupráce 12 regionálních projektů, kterou programem ,,Život pro venkov´´ podporuje Nadace Partnerství, jsme partnerům z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska představovali nejen solární program, ale rovněž i využití dalších obnovitelných zdrojů energie - zejména biomasy - ve venkovských regionech. S energetickými projekty v Hostětíně se v rámci dvou seminářů (březen, říjen) seznámilo cca 50 účastníků tohoto programu.

Stavění

V této oblasti využíváme dobrého vlastního odborného zázemí ZO ČSOP Veronica, ale především se snažíme zúročit zkušenosti a poznatky ze spolupráce s několika rakouskými organizacemi, které se na špičkové úrovni tomuto tématu věnují (E.V.A. - Energieverwertungsagentur, AEE - ARGE Erneuerbare Energie). Spolupráce s rakouskými partnery je budována dlouhodobě, díky ní se ZO ČSOP Veronica podílí i na několika projektech, které jsou součástí programu česko-rakouského energetického partnerství. Podílíme se jako partner na unikátním projektu městské části Brno-Nový Lískovec zaměřeném na regeneraci panelových domů s nadstandardními požadavky na energetické úspory.

Vedle samotných principů jsme se rovněž věnovali konkrétním pilotním projektům, které prověřovaly možnost využití slámy jako stavebního a izolačního materiálu pro pasivní stavby. Absolvovali jsme mezinárodní školení o využití slámy jako stavebního materiálu a realizovali dvě experimentální stavby. Především však sami připravujeme stavbu budovy s pasivním standardem - Centra modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně - viz kapitolu Centrum modelových ekologických projektů Hostětín

Osvěta a vzdělávání

Vzhledem k tomu, že osvěta v tomto oboru zatím směřuje především k odborné veřejnosti, zaměřili jsme se na tvorbu osvětových a vzdělávacích textů (publikovaných především na internetu), na organizaci odborných seminářů a na individuální poradenství. Především v oblasti individuálního poradenství přesahuje zájem veřejnosti mnohonásobně kapacity naší ekologické poradny. Důvodem je absence populární literatury i realizovaných demonstračních staveb. Jako členové redakční rady časopisu ERA jsme se dále podíleli na publikování základních textů z této oblasti. Speciální pozornost jsme věnovali práci se studenty architektury.

V březnu jsme uspořádali exkurzi na veletrh energetických úspor v rakouském Welsu. Ve dnech 5.-7. dubna jsme se účastnili workshopu stavění ze slaměných balíků v Wösendorfu v Rakousku. Jedním z významných výsledků je navázání spolupráce s rakouskými odborníky na problematiku slaměných staveb a publikace získaných zkušeností.

V květnu jsme připravili přednášku architekta Georga W. Reinberga pro studenty architektury a činné architekty. Přivítali jsme 35 účastníků, kteří se inspirovali novými trendy solární architektury v Rakousku. Závěrečná diskuse však ukázala, že na poli ekologického vzdělávání je v této profesní skupině ještě mnoho práce. Ve dnech 14. a 15. května jsme se podíleli na mezinárodním workshopu vesnického urbanismu a architektury, který pořádala Fakulta architektury VUT Brno.

Spolu s řadou partnerů z Rakouska, Německa, Itálie a Španělska jsme se v rámci projektu TUNE UP realizovaného v programu EU SAVE zabývali hodnocením kvality kursů zaměřených na vzdělávání v řemeslných i studijních oborech souvisejících se zaváděním nových trendů v oblasti efektivního využívání energie. Výsledky projektu budou v České republice využívány například při přípravě projektů pro Evropský sociální fond.

Ekologické poradenství

 

Ekologická poradna pro Brno - Zelený telefon města Brna
Specializované poradny: Energie / Poradenství o ekologickém zemědělství a biopotravinách / Spotřebitelská poradna / Studánková poradna
Podíl Veroniky na činnosti Sítě ekologických poraden ČR

 

Kontakt: Věrka Pospíšilíková, Šárka Štěrbová

Ekologická poradna pro Brno - Zelený telefon města Brna

Přízemí Domu ochránců přírody sloužilo již pátým rokem jako zázemí oficiální informační službě Zelený telefon města Brna (od začátku roku 2003 má Zelený telefon nové číslo: 542 422 750), jehož činnost podporuje Magistrát města Brna. Tato služba, doplněná videotékou a výpůjční knihovnou, je určena zejména občanům města Brna, ale pravidelně zodpovídáme dotazy i z jiných míst republiky. Běžná otvírací doba poradny je pondělí až čtvrtek od 9 do 17 hodin, v pátek pak od 9 do 14 hodin. Během prázdnin byl z důvodu konání letního kursu v obci Hostětín provoz poradny částečně omezen.
V průběhu roku 2002 jsme zodpověděli celkem 2 583 registrovaných dotazů podaných telefonicky, osobně i písemnou formou.

Srovnání počtu dotazů v jednotlivých kategoriích v letech 2000 - 2002

Na čelném místě statistiky dotazů se pravidelně umisťují otázky občanů týkající se zvířat (divokých i domácích). V roce 2002 problematiku ochrany přírody "předběhly" dotazy týkající se odpadů (21,6 % z celkových dotazů). Změna způsobu placení za komunální odpad ve městě Brně a s tím související potřeba informovat občany vedla k dohodě mezi vedoucím OŽP MMB a Zeleným telefonem města Brna o spolupráci na informační kampani oddělení správy poplatku za komunální odpad. Na Zelený telefon se ve velké hojnosti obraceli občané, kteří obecně nebyli spokojeni ze zavedenými změnami, proto jsme se rozhodli uspořádat kulatý stůl na téma Odpady ve městě Brně aneb Jaké změny přináší nový způsob platby za komunální odpad? Kulatého stolu se zúčastnili nejen zástupci města, ale i představitelé Ministerstva životního prostředí. V diskusi občané zdůraznili potřebu finanční průhlednosti celého systému a nutnost více informovat o všech možnostech, které se v Brně občanům nabízejí ke třídění odpadu. Velkou nespokojenost vyvolává skutečnost, že nový systém nikterak neoceňuje lidi, kteří produkují odpadu méně než ostatní a svůj odpad uvědoměle třídí.

Informace z oblasti ochrany přírody přitahují stále velkou pozornost. Témata městské zeleně, zdrojů pitné vody v Brně a okolí, monitoring obojživelníků na jaře a ježků na podzim, informace o stanicích pro handicapované živočichy apod. byly každodenní součástí práce ekologických poradců. Kolegové mající na starost ochranu přírody upořádali v rámci ekologického poradenství řadu přednášek o ochraně přírody nejen v ČR, ale i v Evropské unii. Během prvního pololetí roku 2002 bylo v pěti dílech promítnuto několik snímků Ivana Stříteského. V únoru to byl film Přírodou města Brna, v březnu pak několik starších snímků Proměny pod horou Venušinou, Chvála bláznovství a Akce Špunt, v dubnu pořad o Lednicko-valtickém areálu pod názvem L.V.A. viděti..., v květnu o realizaci regionálního biocentra Čehovická oáza a v červnu videopořady o péči o krajinu Lidé pro krajinu, krajina pro lidi a Revitalizace na jižní Moravě.

V dubnu se Ekologická poradna připojila k oslavám Dne Země na hradě Veveří. Během víkendu prošlo pokladnami hradu kolem 5 000 návštěvníků, kteří měli nejen možnost zhlédnout kulturní program, ale zároveň i příležitost zamyslet se nad problémy, které může ovlivnit každý z nás, tj. "Desatero domácí ekologie". Pracovníci ekologické poradny byli občanům k dispozici pro zodpovídání dotazů, nabízeli letáčky, aktuální publikace apod.

Na konci září Ekologická poradna uspořádala zájezd do obce Hostětín pro všechny zájemce o environmentální projekty a rozvoj venkova. Pro téměř 50 zájemců z Brna a okolí a několik stovek lidí z regionu byla připravena nedělní Jablečná slavnost (více v kapitole VII). Další informace o práci ekologické poradny můžete nalézt na našich webových stránkách v sekci Ekologická poradna.

Specializované poradny

Energie

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Jan Hollan, Ludvík Trnka

S pomocí našich externích odborníků zajišťujeme poradenskou činnost specializovanou na konzultace z oblasti úspor energie, možnosti zateplování, využití obnovitelných zdrojů energie při vytápění, možnosti získávání finančních podpor (podrobné informace o programech Státního fondu životního prostředí), stavění domů s využitím nových poznatků a materiálů (nízkoenergetické domy, pasivní domy, stavění z nepálených cihel, ze slámy apod.). V těchto oblastech bylo nejširší veřejnosti zodpovězeno téměř sto dotazů, přičemž ve většině případů se jednalo o širší odbornou konzultaci konkrétních stavebních záměrů, úprav či přestaveb rodinných domů i bytů.
Další poradenská činnost v oblasti energie úzce souvisí s našimi pilotními projekty realizovanými v obci Hostětín v CHKO Bílé Karpaty (instalace slunečních kolektorů, biomasová výtopna, stavění ze slámy, příprava stavby Centra modelových ekologických projektů pro venkov ) - podrobněji kapitola Centrum Hostětín.

Poradenství o ekologickém zemědělství a biopotravinách

Kontakt: Šárka Štěrbová

V rámci činnosti ekologické poradny jsme v průběhu celého roku 2002 poskytovali také informační servis o ekologickém zemědělství a biopotravinách (podíl 5,2 % z celkového počtu zaznamenaných dotazů). Nejčastěji se spotřebitelé dotazovali na možnosti nákupu čerstvých biopotravin v Brně, na kontaktní adresy ekologických farem v okolí Brna, na podrobná pravidla a zásady ekologického hospodaření.

Naší nejvýznamnější akcí propagující ekologické zemědělství byla organizace tradičního Podzimního biojarmarku ekologických zemědělců (4. a 5. října). Nejednalo se o pouze o akci prodejní, součástí biojarmarku byla také malá výstava o ekologickém zemědělství, prodej odborné literatury, seminář a poradenství. Naším cílem byla propagace způsobu hospodaření, který je zdravý nejen pro krajinu, ale hlavně pro spotřebitele. Biojarmark 2002 hodnotíme jako velice vydařenou akci. Odhadujeme, že ho navštívilo během obou dnů přes 2 000 návštěvníků. Biojarmark byl zároveň součástí celoměstské akce ,,Brněnské dny pro zdraví´´ pořádané Kanceláří Brno - Zdravé město.

Další významnou akcí byla organizace biojarmarku a semináře Biopotraviny na talíři na mezinárodním potravinářském veletrhu Salima 2002 ve dnech 7. a 8. března. Cílem bylo hlavně představit průřez současnou nabídkou biopotravin na trhu a podpořit zájem zpracovatelů, obchodníků i spotřebitelů.

Propagaci ekologického zemědělství jsme se věnovali také prostřednictvím různých besed, diskusních stolů, rozhlasových vysílání, seminářů, uspořádali jsme řadu přednášek i ochutnávek biopotravin. V rámci realizace modelového projektu Biopotraviny dětem jsme se v Mateřské škole Radost věnovali osvětě biopotravin, a to na různých úrovních: informování rodičů a personálu, kontakt s dětmi, spolupráce s dodavateli biopotravin.

Spotřebitelská poradna

Kontakt: Šárka Štěrbová

Ekologická poradna Veronica se v roce 2002 specializovala také na poradenství pro spotřebitele (zejména v rámci řešeného projektu Osvěta v oblasti uvědomělé spotřeby a zdravého životního stylu). Během denního provozu ekologické poradny jsme informovali o ekologicky šetrných výrobcích, bezfosfátových pracích prášcích, ekoznačkách na obalech výrobků, vratných obalech a šetrnosti jednotlivých potravinářských obalů vůči přírodě, o biopotravinách apod. Podobně jsme veřejnosti odpovídali na dotazy v rámci různých pořádaných akcí.
Ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů ČR (projekt Spotřebitelská informační centra) byla Ekologická poradna také místem, kde se občané mohli dovědět více o obecných spotřebitelských tématech (např. zavedení dvouleté záruční doby, práva spotřebitele či reklamace výrobků).

Studánková poradna

Kontakt: Rudolf Pecháček, ČSOP RS v Brně, tel. 542 422 753

Jedním ze zatím málo doceněných přírodních bohatství Brna a okolí jsou velké i malé zdroje vody. Na částečný zájem občanů zareagovalo ČSOP Regionální sdružení v Brně provozováním specializované studánkové poradny. O informace o kvalitě vody v konkrétních studánkách projevilo během roku 2002 zájem kolem 150 klientů. Možnost prohloubit své znalosti o studánkách v Brně a okolí a zároveň projít zajímavé vycházkové trasy mají zájemci i díky sadě dvanácti studánkových mapek, které ČSOP Regionální sdružení v Brně v roce 2002 vydalo: Brněnské vrty a studánky, Prameny v okolí Adamova, Prameny přírodního parku ,,Baba´´, Studánky v okolí Babího lomu, Studánky v údolí Bobravy, Studánky v okolí Brněnské přehrady, Líšeňské studánky a prameny, Studánky v Podkomorských lesích, Studánky mezi Ponávkou a Svitavou, Studánky v okolí Pozořic, Studánky v lese T. G. Masaryka, Studánky mezi Útěchovem a Obřany.

Podíl Veroniky na činnosti Sítě ekologických poraden ČR

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Šárka Štěrbová

Ekologická poradna Veronica je členem Sítě ekologických poraden - STEP ČR. Síť ekologických poraden je střechovou organizací, na jejíž činnosti se od založení - v roce 1997 - podílíme (dlouhodobě plníme funkce sekretariátu) a snažíme se spoluutvářet celkovou strategii. Yvonna Gaillyová zastává ve Výkonném výboru post předsedkyně.
V roce 2002 se Veronica podílela na řešení řady společných projektů STEP:

 • Byl završen tříletý projekt Ekologické poradenství v ČR a jeho přínos pro rozvoj občanské společnosti, který finančně podpořili The Atlantic Philanthropies.
 • Na podnět Ministerstva životního prostředí ČR jsme se podíleli na zpracování Metodiky pro vzdělávání a osvětu v oblasti nakládání s odpady (součást návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR).
 • Při aktualizaci souborné publikace STEP Spotřebitelské otázky a odpovědi ekologických poraden jsme připravili nové kapitoly o ekologickém zemědělství a biopotravinách, geneticky modifikovaných organismech a ekologickém stavění.
 • Ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů ČR jsme realizovali společný projekt Komplexní a průřezová elektronická kartotéka spotřebitelských témat a vzorců udržitelné spotřeby a organizovali jsme semináře pro její uživatele.
 • Pro STEP jsme zajistili přípravu výstavy Možnosti environmentálního poradenství, jejíž vernisáž proběhla 5. června na Ministerstvu životního prostředí ČR v Praze. Činnost STEP zde byla prezentována až do 27. září.
 • Pod hlavičkou programu Národní síť středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsme uspořádali ve dnech 30. května (Brno) a 10. října (Praha) dva semináře s názvem Možnosti environmentálního poradenství.
 • Na festivalu Týká se to také Tebe, který proběhl v Uherském Hradišti ve dnech 22.-24. listopadu, jsme se podíleli na realizaci semináře Krůčky k udržitelnosti aneb Jak se daří místní Agendě 21 v ČR. Úspěšné příklady jsou nyní v aktuální verzi na webové stránce STEP ČR www.ekoporadna.cz.

Podíl na koncepční činnosti

 

Město Brno / Jihomoravský kraj / Česká republika / Český svaz ochránců přírody

 

Veronica se podílí na přípravě koncepcí a zpracování strategických dokumentů města Brna, Jihomoravského kraje a celé ČR a zastupování neziskového sektoru v komisích a výborech:

Město Brno

Mezi koncepční a dlouhodobé programy patří naše účast na práci Poradního sboru pro ekologickou výchovu při Magistrátu města Brna. Tento poradní sbor, který byl ustaven v roce 1998, se snaží především vytvářet prostor pro pracovní setkávání a spolupráci všech organizací usilujících v Brně o environmentální osvětu.
S Kanceláří Brno - Zdravé město spolupracovala Veronica na projektu Brněnské dny pro zdraví.

Jihomoravský kraj

Na základě volby Regionální konference nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (REKO) zajišťují členové ZO ČSOP Veronica komunikaci s krajem v oblastech životní prostředí, energie a bydlení, zemědělství a venkov. Ředitelka Yvonna Gaillyová je od poloviny roku členkou řídícího výboru a členkou pracovní skupiny pro zpracování krajské energetické koncepce.
Jako partner Domu ekologické výchovy Lipka jsme se podíleli na zpracování koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Jihomoravského kraje, v níž jsme zpracovali kapitolu zaměřenou na cílovou skupinu "veřejnost".

Česká republika

Veronica je zastoupena ve Výboru pro spolupráci s regiony Rady vlády pro nevládní neziskové organizace, v meziresortní skupině pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu při MŽP a v Radě pro ekologicky šetrné výrobky.
Členové Veroniky jsou členy Česko-německého výboru pro životní prostředí (za ČSOP), Rady NP Podyjí, Koalice pro Naturu 2000 a v ekologické sekci pracovní skupiny pro ekologické lesnictví - FSC. ÚVR ČSOP pak jmenovala Jaroslava Ungermana k zastupování ČSOP ve Výběrové komisi pro hodnocení projektů v rámci udělování grantů programu SAPARD.

Český svaz ochránců přírody

Máme zastoupení v Ústřední výkonné radě ČSOP a v komisích ochrany přírody a zahraničních vztahů.

Finanční zpráva

 

Přehled o majetku a závazcích / Výsledkovka / Komentář k hospodaření

 

 

ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno
přepočet na EUR kursem ČNB k 31. 12. 2002, 1 EUR = 31,60 CZK

 

Přehled o majetku a závazcích k 31. prosinci 2002

A K T I V A Částka CZK Přepočet na EUR
Stálá aktiva    
Software 18 427 583
Oprávky k softwaru -18 427 -583
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 500 300
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -9 500 -300
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 508 775 16 100
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -468 443 -14 824
Pěstitelské celky trvalých porostů 106 817 3 380
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 571 181 18 075
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -375 457 -11 881
Pozemky 45 900 1 452
Stálá aktiva celkem 388 773 12 303
     
Oběžná aktiva    
Zboží na skladě 100 564 3 182
Pokladna 113 320 3 586
Ceniny 2 629 83
Bankovní účty 1 591 243 50 356
Peníze na cestě (nevyplacené z fondu pojištění vkladů - účet u bývalé Moravia Banky) 16 223 513
Odběratelé 673 024 21 298
Poskytnuté provozní zálohy 49 775 1 575
Ostatní pohledávky 2 371 381 75 044
Nároky na dotace z úřadu práce 188 233 5 957
Náklady příštích období 3 132 061 99 116
Příjmy příštích období 15 944 505
Kursové rozdíly aktivní 10 421 330
Oběžná aktiva celkem 8 264 818 261 545
     
AKTIVA CELKEM 8 653 591 273 848
     
P A S I V A    
Vlastní zdroje    
Základní jmění 2 283 426 72 260
Fondy organizace - pokračování projektů z roku 2001 5 748 074 181 901
Ztráta roku 2001 -427 928 -13 542
Hospodářský výsledek roku 2002 48 411 1 532
Vlastní zdroje celkem 7 651 983 242 151
     
Cizí zdroje    
Závazky z obchodního styku 279 842 8 856
Ostatní závazky 346 999 10 981
Zaměstnanci, civilní služba 92 762 2 936
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění 53 139 1 682
Ostatní přímé daně 17 769 562
Výdaje příštích období 6 700 212
Výnosy příštích období 139 469 4 414
Kursové rozdíly pasivní 64 929 2 055
Cizí zdroje celkem 1 001 609 31 696
     
PASIVA CELKEM 8 653 592 273 848

Výsledkovka

NÁKLADY Částka CZK Přepočet na EUR
Materiálové náklady    
Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, ostatní materiálové náklady) 130 936 4 144
Odborné publikace 33 476 1 059
Ostatní materiál, nářadí, drobný dlouhodobý majetek 58 610 1 855
Spotřeba energie a režijní náklady 206 163 6 524
Prodané zboží 138 632 4 387
Materiálové náklady celkem 567 817 17 969
     
Služby    
Nájem 201 705 6 383
Telefony, fax, e-mail, poštovné, internet 230 018 7 279
Fotopráce, kopírování, tisk, grafická úprava, distribuce, … 788 366 24 948
Ostatní služby (údržba počítačové sítě a PC, překlady, tvorba www stránek, přeprava, registrační poplatky, účetnictví, odborné konzultace, …) 2 827 413 89 475
Cestovné 135 325 4 282
Náklady na reprezentaci, občerstvení na akcích 78 520 2 485
Služby celkem 4 261 347 134 853
     
Osobní náklady    
Mzdy zaměstnanců (včetně dohod o provedení práce) 1 621 211 51 304
Služné "civilní služba" 31 744 1 005
Honoráře - příspěvky do časopisu Veronica 165 413 5 235
Zdravotní a sociální pojištění 470 761 14 898
Zákonné pojištění za zaměstnance 2 930 93
Osobní náklady celkem 2 292 059 72 534
     
Ostatní    
Odvod členských příspěvků 7 140 226
Kursové ztráty 36 058 1 141
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 12 360 391
Ostatní náklady 30 833 976
Ostatní náklady celkem 86 391 2 734
     
Převod nevyčerpaných darů na projekty do fondu organizace 3 593 900 113 731
NÁKLADY CELKEM 10 801 514 341 820
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - Zisk 48 411 1 532
OBRAT 10 849 925 343 352
     
VÝNOSY Částka CZK  
Nadační příspěvky, dary od právnických a fyzických osob    
Hëllef fir d´Natur, Lucembursko 2 755 760 87 208
Nadace Partnerství, Brno 220 000 6 962
Matra, Nizozemí (administrováno Nadací Partnerství) 349 780 11 069
WWF Rakousko (administrováno Daphne, Bratislava) 102 813 3 254
Nadace rozvoje občanské společnosti - Phare Access 2000 1 263 710 39 991
EU Save (administrováno University of Athen) 46 194 1 462
Nadace rozvoje občanské společnosti - Phare Access 2000 (administrováno Sdružením Arnika) 258 764 8 189
Nadace Veronica, Brno 30 000 949
Interreg III (administrováno arsenal research, Rakousko) 814 783 25 784
Státní fond životního prostředí ČR 280 000 8 861
Ostatní dobrovolné příspěvky a dary 16 093 509
Příspěvky celkem 6 137 897 194 237
     
Dotace    
Ministerstvo životního prostředí 869 800 27 525
Magistrát města Brna 185 000 5 854
Úřad práce 116 432 3 685
Ministerstvo pro místní rozvoj 421 885 13 351
Dotace celkem 1 593 117 50 415
     
Členské příspěvky 8 900 282
     
Výnosy z vlastní činnosti    
Tržby za zboží 271 436 8 590
Tržby z prodeje časopisu Veronica a ostatních vlastních tiskovin 377 095 11 933
Tržby za služby 1 132 488 35 838
Aktivace materiálu a zboží 88 675 2 806
Výnosy z vlastní činnosti celkem 1 869 694 59 168
     
Výnosy z finančního majetku    
Bankovní úroky 27 473 869
Kursové zisky 697 22
Výnosy z finančního majetku celkem 28 170 891
     
Ostatní výnosy 15 945 505
     
Převod nevyčerpaných darů z roku 2001 na projekty 1 196 202 37 854
     
VÝNOSY CELKEM 10 849 925 343 352
     
OBRAT 10 849 925 343 352

Komentář k hospodaření ZO ČSOP Veronica

V roce 2002 došlo ke zvýšení příspěvků hlavně díky programům Phare Access. Tradičně nejvyšší příspěvek jsme získali od lucemburské nadace Hellef fir d ´Natur na ovocnářský projekt v Bílých Karpatech. Významným způsobem byl z rakouských zdrojů podpořen projekt Sluneční síť, který je společným programem českých a rakouských nevládních organizací. Z domácích zdrojů patří mezi významné příspěvky od Státního fondu životního prostředí ČR na zajištění financování časopisu a od ministerstva životního prostředí. Magistrát města Brno podpořil vydávání časopisu a hlavně provoz Zeleného telefonu města Brna zajišťovaný naší ekologickou poradnou. Objem fakturovaných služeb se zvýšil hlavně díky prodeji vydaných knih a službami pro jiné organizace. U řady rozpracovaných projektů se finanční zdroje přesunuly do roku 2003.

Poděkování

 

Domácím dárcům / Zahraničním partnerům a dárcům / Jednotlivcům / Muzikantům Veroniky / Občanům Hostětína / a dalším ...

 

Za spolupráci, pomoc, dary finanční i materiální děkujeme následujícím organizacím a institucím:

Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, Brno * Akademie věd ČR, ústav biologie obratlovců * Atelier Fontes, s.r.o. * Brněnská asociace nestátních a neziskových organizací * Brněnské veletrhy a výstavy, a.s. * BTG ČR * Calla, České Budějovice * Centrum experimentálního divadla a divadlo Husa na provázku * Centrum pro dopravu a energii * Centrum pro komunitní práci * Česká inspekce životního prostředí, Brno * Českomoravský cement, a.s. * Český rozhlas * ČSOP, Regionální sdružení v Brně * Design centrum ČR * Děti Země, Brno * Dům ekologické výchovy Lipka * Econnet * EkoCentrum Brno * Ekologický právní servis * Firma Grisoft * Fakulta architektury VUT Brno * Katedra environmentálních studií FSS MU * Hnutí Duha * INEX - sdružení dobrovolných aktivit * Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, Starý Hrozenkov * Kancelář Brno - Zdravé město * KIC Brno * Knihkupectví a antikvariát Tyché, České Budějovice * Knihkupectví Academia, Praha, Brno * Knihkupectví Ženíšek * Krajský úřad Jihomoravského kraje * Krajský úřad Zlínského kraje * Lesy České republiky, s.p. * Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí * Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno * Město Slavičín * Ministerstvo životního prostředí, Praha, Brno * Ministerstvo životního prostředí, územní odbor v Brně * Modré knihkupectví, Brno * Moravské zemské muzeum, Brno * Nadace Partnerství * Nadace pro rozvoj občanské společnosti * Nadace Via * Nesehnutí * Obec Hostětín * Okresní úřad Uherské Hradiště * OSF Praha * PRO-BIO Šumperk * Ptačí centrum, o.p.s. * REC, ČR * Regionální rozvojová agentura jižní Moravy * Rezekvítek * ROSA, o.p.s., České Budějovice * Sdružení obrany spotřebitelů ČR * Sdružení Vaňkovka * Síť ekologických poraden ČR * Společnost pro trvale udržitelný život * Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty * Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví * Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras * Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava * Státní fond životního prostředí ČR * Statutární město Brno * Středisko ekologické výchovy Rychta, Krásensko * Škoda-Volkswagen group * Školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny * Unie pro řeku Moravu * Ústřední výkonná rada a Kancelář ÚVR ČSOP, Praha * Vzdělávací a informační středisko, Veselí nad Moravou * VITA Ostrava * Vysoké učení technické, FAST * Zelený kruh, Praha * ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou * ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky * ZO ČSOP Veverka, Veverská Bítýška * Zoologická zahrada města Brna

Zahraničním partnerům a dárcům:

ARGE Erneuerbare Energie, Rakousko * Biomass Technology Group, Nizozemí * British Embassy Praha * Centrum pre aplikovanú ekológiu Daphne, Bratislava * Danube Environmental Forum, Bratislava * 'die umweltberatung' a 17&4, Rakousko * Distelverein, Rakousko * Eco - Counselling Europe * Emweltberodung, Lucembursko * Hëllef fir d'Natur, Lucembursko * IUCN International * Kancelář "Architekt Reinberg", Rakousko * Know How Fund, Praha * March - Thaya Auen Regionalverband, Rakousko * Milieukontakt Oost-Europa * Ministerstvo životního prostředí, Lucembursko * Österreichisches Ökologie Institut * Program Matra, Nizozemí * REC Budapešť * Regionální centrum IUCN Warszava * Royal Netherlands Embassy Praha * Stiftung Oekofonds, Lucembursko * The Rockefeller Brothers Fund, New York * Twente Energy Institute, Nizozemí * WWF International * WWF Rakousko

Jednotlivcům:

Raymond Aendekerk * RNDr. Libor Ambrozek * Stáňa Bártová * Andreas Beckmann * Michael Berger * RNDr. Zdeňka Bubeníková * Ing. Václav Čermák * Mgr. Pavel Černý * Ing. Jana Drápalová * Ing. Milan Drgáč * RNDr. Jarmila Dupejová * Mgr. Barbora Duží * Frans Feil * Ferencovi * Ing. Kamila Florová * Mgr. Petr Francán * Ing. Michal Franek * Mgr. Tomáš Fránek * Ing. Petr Hlobil * Ing. Jaroslav Hrabec * Natálie Chrastilová * Mgr. Miroslav Janík * Petr Janůj * Ing. Stanislav Juránek * Ing. Bc. Barbora Jůzová * rodina Klimešových, Pouzdřany * Ing. Miroslava Knotková * Hana Korvasová * Petr Kosmák * prof. RNDr. Hana Librová, CSc. * Ing. Aleš Máchal * JUDr. Herta Matlová * Franz Meister * † Ing. Igor Míchal, CSc. * RNDr. Blanka Mikátová * PhDr. Libor Musil, CSc. * Ing. Oldřich Musil * Mgr. Martin Nawrath * Ing. Jiří Němec * prof. Petr Oslzlý * Lenka Ovčáčková * RNDr. Miroslav Patrik * Ing. Karel Peroutka * Rostislav Pospíšil * Ing. Jaroslav Pražan, CSc. * RNDr. Petr Roth * Christian Schrefel * RNDr. Olga Skácelová * Mgr. Petra Skočovská * Ing. Karel Srdečný * Ing. arch. Eva Staňková * Jan Steklík * Ing. Ivo Stolek * Ing. Ivan Stříteský * Jan Šimek * Ing. Zdeněk Ševčík * Ing. Zdeněk Tauš * Armin Themessl * RNDr. Danuše Tomášová * Ing. Rostislav Trávníček * Ing. Eva Tylová * Ing. Zbyněk Ulčák * Ing. Jiří Urban * Ing. Pavel Urban * Ladislav Vencálek * Adri van Westerop * arch. Tomáš Zlámal

Muzikantům Veroniky:

Klára Bednářová * Jan Beránek * Miloš Bělehrad * Jiří Burša * Jiří Dušek * Blanka Dvořáčková * Vítězslav Horák * František Knotek * Alena Kubešová * Jaroslav Lesák * Jiří Macháček * Petr Mička * Jaromír Novotný * Josef Pavlík * Eva Podbrdská * Vít Prudil * Rostislav Stloukal * Jiří Studeník * Václav Štětka * mladí muzikanti: Jirka, Zdeňka, Vlasta, Mirek a Matěj

Občanům Hostětína

Poděkování patří rovněž všem členům redakční rady časopisu Veronica, autorům textů a ilustrací v časopise a dalších publikacích, autorům výstav, členům ZO ČSOP Veronica stejně jako všem účastníkům letního kursu v Hostětíně a těm, kdo se podíleli na přípravě a hladkém průběhu oslavy 15 let časopisu Veronica.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 5. 2024