Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Výroční zpráva 2001

Úvod
Publikace
Kulturní akce
Ochrana přírody
Zemědělství a krajina
Lužní krajina
Veronica v Brně
Centrum Hostětín
Unie pro řeku Moravu
Poděkování

Úvod

Mezi jednu ze zásad práce naší organizace patří snaha o to, aby informace, podněty a zkušenosti, ke kterým dospíváme při řešení našich projektů, nacházely co nejrychleji využití, aby se dostávaly k těm, kteří je budou dále využívat, šířit, kteří z nich budou čerpat při přípravě vlastních realizací. Nechceme, aby koncepce a studie, které zpracováváme a na nichž se podílíme, zůstávaly dokumenty, které přinášejí autorům radost jen svým hřbetem v regálu.

Právě proto jsme založili ekologickou poradnu, ale ještě dříve časopis, právě proto pořádáme semináře, kulaté stoly, exkurze, přednášky, panelové diskuse a vytváříme pracovní skupiny v nichž se setkávají lidé z mnohdy jinak nespolupracujících institucí. Návštěvníci těchto akcí a zejména jejich aktivní účastníci jsou tím nejdůležitějším kapitálem, na jehož budování se soustředíme.

Ve výčtu metod, které pro environmentální vzdělávání a osvětu používáme, ještě donedávna chyběla internetová stránka. V průběhu roku 2001 však získala nejen novou tvář, ale především obsah. Nejde jen o prezentaci organizace, ale o další, velmi otevřený zdroj informací, podnětů a kontaktů, který slouží environmentálnímu vzdělávání. Od dříve používaných metod se liší zejména tím, že se s našimi návštěvníky již nesetkáváme osobně, podobně jako s těmi, kteří zavolají na Zelený telefon. Samozřejmě, když vidíme (ve statistice) ty tisíce lidí, kteří naše stránky každý měsíc navštěvují, na přání jakékoli jejich identifikace rádi zapomeneme. Ale na ně samotné určitě ne. Právě návštěvníci našich webových stránek nás přiměli k tomu, že zprávu o tom, co děláme o sobě vydáváme pokud možno průběžně, že jsme se mohli znovu vrátit k některým dokumentům, které po uložení na webové stránky mohou zájemcům znovu sloužit. Nové médium je dobrá příležitost a rovněž velký závazek. Vítejte tedy na stránkách Veroniky: www.veronica.cz.

 

Yvonna Gaillyová
ředitelka Ekologického institutu Veronica

Publikace

Časopis Veronica/Další publikace

Kontakt: Václav Štěpánek, Dalibor Zachoval

Časopis Veronica

Časopis Veronica vychází už od roku 1986. V roce 2000 byl vydáván XIV. ročník časopisu, a to jako dvouměsíčník, tedy šestkrát do roka. Každé z čísel bylo z jedné třetiny věnováno některému aktuálnímu tématu ochrany životního prostředí:

 • V prvním čísle jsme se věnovali vizím vývoje změn přírodního prostředí i klimatu, které bezesporu lidské chování minulých desetiletí vyvolalo. Autoři příspěvků se snažili odhalit dopady změny klimatu na deštné pralesy, vegetační stupně i fytogenofond v krajině. Čtenářům byl také předložen článek zabývající se historií velkomoravských center a jejich ochranou před povodněmi.
 • Hlavním tématem druhého čísla byla problematika proměn krajinného rázu a krajinné estetiky. Zaměřili jsme se na současnou vesnickou architekturu, navštívili jsme obce, které získaly ocenění Vesnice roku, zaznamenali jsme mizející svět kopanic a zavítali jsme také do Hostětína - modelové vesnice pro 21. století. Další z příspěvků se podrobně věnoval BSE neboli nemoci šílených krav.
 • V čísle 3 byla věnována pozornost probíhající epidemii slintavky a kulhavky, historii a současnosti parků, zahrad a alejí v Brně a problematice táboření v přírodě. Čtenáři se rovněž obeznámili se strategií hmyzího hiltopingu.
 • Ve čtvrtém čísle jsme podrobně informovali o dopadech těžby nerostných surovin na přírodu a krajinu České republiky. Časopis přinesl i zajímavou studii o příčinách odumírání borovice černé na našem území.
 • Páté číslo bylo věnováno Novomlýnským nádržím, vodnímu zákonu a přírodním způsobům čištění odpadních vod. Čtenář získal informace o výskytech srážek a jejich extrémech na území ČR.
 • V šestém čísle zhodnotili přední odborníci nový myslivecký zákon a průkaznost statistik lovné zvěře. Součástí tohoto čísla byla rovněž reportáž z polského Národního parku Bieszczady.

Veronica pokračovala ve svých pravidelných rubrikách, v rámci rubriky Přírodní parky byly představeny PP Velký Kosíř, Chřiby, Králický Sněžník, Oderské vrchy, Oslava-Chvojnice a Balinské údolí.
Rubrika Ekologická poradna informovala o možnostech úspor energie úpravou či výměnou oken, vonných látkách, které se přidávají do potravin, obnovitelných surovinách a přinesla rovněž užitečné podklady spotřebitelům pro výběr vhodných barev, lepidel a hraček.
Veronica pravidelně přinášela recenze nejnovější ekologické literatury, informace o ekologickém dění v naší republice i blízkém zahraničí i zprávy o pozoruhodných objevech a netypických jevech v živé i neživé přírodě.
Jednotlivá čísla jsou tradičně doplněna díly našich předních básníků, prozaiků i výtvarníků, prostor byl poskytnut též začínajícím autorům. V nové rubrice Galerie redakce prezentovala díla autorů, kteří se při své tvorbě výrazně inspirují přírodou - Rostislav Pospíšil, Patrik Vlček, Jan Šimek, Petr Baran, Petr Veselý, Milivoj Husák - ten byl také autorem obálek XV. Ročníku časopisu Veronica.

 

Další publikace

Během celého roku 2001 Veronica připravovala obsáhlou publikaci Péče o řeky,jejímž základem je překlad podobné příručky z angličtiny, která po doplnění a úpravě pro české poměry seznamuje s britskými a nizozemskými zkušenostmi s revitalizací řek a péčí o nivní biotopy. Ukazuje cestu ke sladění technického managementu řek se zájmy živé přírody.

 

Kulturní akce

Kontakt: Jaroslav Ungerman, Mojmír Vlašín, Dalibor Zachoval

Pěknou a všeobecně vítanou se stala tradice výstav v prostorách Domu ochránců přírody, a to jak fotografií, tak kreseb inspirovaných přírodou a krajinou.

Výstavní činnost v roce 2001 zahájili Libor Musil a Václav Štěpánek fotografiemi Objevování zániku, Mizející svět kopanic. Na ně pak na jaře navázala výstava Brněnský strom roku 2000. Autoři expozice zde prezentovali fotografie stromů, které byly zaslány do této soutěže, i dopisy, které je provázely. V druhé polovině roku představil v našich prostorách své umění František Gregor, světoznámý ilustrátor hmyzu a orchidejí. V zimní období se ve výstavních prostorách představila společná prezentace kreseb a grafik dětí z ostrova Socotra a ze Speciální školy v Ořechově u Brna.

Renesanční dům u Klimešů v Pouzdřanech nabídl rovněž v roce 2001 své výstavní prostory, které Nadace Veronica spolu s redakcí časopisu s díky využila. U příležitosti Dne Země byla uspořádána vernisáž výstavy soch Jana Šimka a fotografií Petra Barana, kterou uvedl Petr Oslzlý pásmem z Komedianstkých mysterií.

Všechny vernisáže doprovázela svou hudbou cimbálová muzika Veronica, která samozřejmě nechyběla ani na dalších slavnostech a ekologických setkáních.

Veronica a její Akademické Insitní Divadelní Studio (A.I.D.S.) secvičily další divadelní hru s ekologickou tematikou. V jarním období byla v prostorách divadla Husa na provázku dvakrát provedena Zelená Karkulka, edukativní soudnička s predační zápletkou o dvou jednáních a jedné přestávce. Jednou z příležitostí byl svátek sv. Veroniky (7.2.), tou druhou bylo přidělování ceny Ropák roku 2000.

Ochrana přírody

NATURA 2000
Lesy:Forest Stewardship Council/ Vánoční stromy - stromy pro život
Ochrana živočichů:Plazi/ Netopýři/ Ptáci

Kontakt: Katrin Hromádková, Mojmír Vlašín

NATURA 2000

Podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích Evropské unie jsou všechny členské země povinny navrhnout podle daných kritérií soustavy chráněných území. Tato povinnost se týká i všech kandidátských zemí. Do procesu Natura 2000 se již jednoznačně přihlásily tři nevládní organizace: Česká společnost ornitologická, Děti Země a ČSOP. V rámci Českého svazu ochránců přírody byla Veronica pověřena koordinací tohoto úkolu. Veronica i nadále pokračuje ve shromažďování potřebných údajů. Pro podporu nevládního zapojení do procesu Natura 2000 a pro výměnu nejlepších zkušeností se zahraničními ochranářskými organizacemi (zejména WWF) byl formulován rozsáhlý projekt, jehož financování se však doposud nepodařilo zajistit.

Lesy

Forest Stewardship Council

V roce 2001 pokračovala Veronica ve spolupráci s Hnutím Duha - Přátelé Země ČR v aktivitách kolem vytvoření českých národních kritérií pro FSC certifikaci lesů. Dřevo a výrobky z certifikovaného dřeva nesou značku FSC - značku ekologického lesního hospodaření. Forest Stewardship Council (FSC) je celosvětová organizace se sídlem v Mexiku, která sdružuje zástupce ekologických organizací, velkoobchod i maloobchodníky, lesníky, zpracovatele, místní obyvatele, odbory apod. Na zahájení činnosti pracovní skupiny FSC poskytla prostředky Nadace Partnerství. Prostor pro značku FSC

Vánoční stromy - stromy pro život

ZO ČSOP Veronica, Dům ekologické výchovy (DEV) Lipka a Hnutí Duha - Přátelé Země ČR ve spolupráci s Lesy města Brna, MZLU - Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny a Magistrátem města Brna realizovali již třetím rokem vánoční prodej jedle bělokoré - poloodrostků i s kontejnerem, a jejich následné vysazení na připravené místo přímo v lesních porostech. Přínosem tohoto pilotního projektu je především výchova občanů k šetrnému zacházení s přírodním bohatstvím, dále snížení těžby vánočních stromků v předvánočním období a v neposlední řadě podpora návratu jedle bělokoré do našich lesů. Celkem bylo prodáno 1500 exemplářů jedliček.

Ochrana živočichů

Plazi

Spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny se Veronica podílela na organizaci sledování plazů ČR pro účely Atlasu plazů ČR a pro shromažďování podkladů pro vyhlášení území Natura 2000. V roce 2001 byly objeveny některé nové lokality vzácných plazů, např. nález užovky stromové v lokalitě Vlárského průsmyku.

Netopýři

Česká republika podepsala v roce 1994 Dohodu na ochranu netopýrů v Evropě sestavenou na základě Bonnské úmluvy. Jedním z konkrétních kroků pro naplňování této dohody u nás je společný program ČSOP a MŽP Biodiverzita, jehož zvláštní část Netopýři je koordinována Veronikou stejně jako společný program ČSOP a Lesů České republiky Sledování a ochrana netopýrů v lesích.

Evropská noc pro netopýry patří k nejvíce sledovaným akcím týkajících se netopýrů nejen u nás, ale i jinde ve světě. Poslední víkend v srpnu 2001 se uskutečnila tato akce v pěti městech ČR: v Brně, Liberci, ve Znojmě, v Mikulově a v Náchodě. Brněnská noc pro netopýry se uskutečnila v areálu Zoologické zahrady města Brna. Pro zhruba stovku návštěvníků byly připraveny přednášky, promítání videa a další doprovodné akce. Nepřízeň počasí zabránila nočnímu odchytu netopýrů a terénní vycházce zaměřené na poslech netopýří komunikace pomocí echolokátoru. Vzhledem k tomu, že Veronica neuspěla ani v jednom z grantových řízení na praktickou ochranu netopýrů, podílela se v roce 2001 jen na zabezpečení významného zimoviště netopýrů Stříbrnice, který provedla ZO ČSOP Veverka.

Ptáci

Veronica se ve spolupráci s Ptačím centrem a Zoologickou zahradou Brno podílela na záchranném programu pro handicapované ptáky.

Veronica rovněž uspořádala zájezd na Čapí slavnosti - Storchenfest konané ve dnech 23. června 2001 v rakouském Marcheggu. Slavnosti slouží především k propagaci kladného vztahu k lužní krajině, její flóře a fauně.

Zemědělství a krajina

Zemědělství a krajina/Účast v mezinárodní síti ekologických organizací AVA

Kontakt: Jaroslav Ungerman

Vztahy mezi zaměřením a výrobními způsoby zemědělství a jeho působením ve využívané krajině, stejně jako role ve venkovském prostoru, zůstávají stále ve středu naší pozornosti. Příprava vstupu České republiky do EU a složité otázky společné zemědělské politiky EU usměrňovaly naši mezinárodní spolupráci v tomto tématu.
Pod vedením a koordinací Regionálního centra IUCN pro střední Evropu ve Varšavě jsme byli zodpovědní za zpracování české části studie, která bude publikována v anglické verzi pod názvem Influencing Agriculture Policy for Biodiversity Conservation. Mimo Česko shrnuje publikace tuto tématiku v Polsku a v Litvě. Studie je redakčně připravena do tisku a vyjde v publikační řadě IUCN v roce 2002.

Účast v mezinárodní síti ekologických organizací AVA

Veronica se zapojila do práce sítě nevládních ekologických organizací jako partner a spoluřešitel na dílčím projektu vedeném ostravskou skupinou Dětí Země. V síti AVA (zkratka evokuje klíčová slova pro činnost: Awareness - Values - Actions) jsou zahrnuty nevládní ekologické organizace ze zemí severní Evropy a Pobaltí pod koordinací a finanční podporou dánského svazu ochránců přírody - Danish Nature. Konkrétní činnost byla směrována k několika podpůrným kampaním, z nichž jsme se zúčastnili těchto dvou:

Kampaň na podporu programu Natura 2000 v předvstupní fázi ČR do EU: náš příspěvek se týkal podpory ochrany a rozšíření konkrétní lokality mokřadů a luk v katastrech obcí Rakvice, Podivín a Lednice na jižní Moravě (ve spolupráci s obcemi a zemědělskými podniky).

Kampaň na podporu prosazení principů Aarhuské úmluvy v období ratifikačního procesu v ČR: naše aktivita byla zacílena na praktické zapojení nevládních organizací do správních řízení ve spojitosti s investičními akcemi směrovaným k vodě a vodním tokům.

Lužní krajina

Novomlýnské nádrže/Trilaterální spolupráce/ Seminář "Ochrana mokřadů a náš vstup do EU"

Kontakt: Mojmír Vlašín, Katrin Hromádková

Novomlýnské nádrže

V polovině devadesátých let 20. století rozhodlo vedení Ministerstva životního prostředí ČR o dalším postupu při řešení problematiky Novomlýnských nádrží, kterým mělo být ukončeno několikaleté období názorových střetů při hledání vyváženého řešení vodohospodářského díla umístěného do mimořádně hodnotné, zemědělsky intenzívně využívané krajiny.
Princip ekologizace spočíval ve vybudování náhradních biokoridorů jak na březích vodního díla, tak i v prostoru střední nádrže, které by propojily zachovalé komplexy lužních lesů a biotopů pod vodním dílem s lesy na soutoku Jihlavy a Svratky. V roce 1995 byla snížena hladina ve střední i dolní Novomlýnské nádrži o 85 cm (na kótu 169,5), vynořily se břehy i ostrovy z naplavených materiálů, které se staly základem pro budování zpevněných ostrovů určených vegetaci. Toto snížení nebylo pouze dočasné, mělo se jednat o definitivní řešení. V roce 2001 byla obnažená místa pokryta mladým až šest metrů vysokým lesem, místy bylo možné nalézt až desetimetrové stromy.
Povodí Moravy začalo koncem roku 2001 hladinu zvyšovat až na kótu 170,00; došlo k zaplavení narostlé vegetace a rozplavení ostrovů budovaných za milióny korun.
Veronica spolu s Poradním sborem Pálava podala podnět veřejnému ochránci práv - ombudsmanovi, aby tuto kauzu prošetřil. Dále Veronica spolupracuje s Ekologickým právním servisem na soudní žalobě proti Povodí Moravy.

Trilaterální spolupráce

I v roce 2001 spolupracovala ZO ČSOP Veronica se slovenskou nevládní organizací Daphne, s rakouským Distelvereinem a WWF International v ochraně přírody na jižní Moravě, jihozápadním Slovensku, a ve východní části Rakouska.
Vyústěním spolupráce bylo vytvoření Trilaterální ramsarské platformy. K ustavení této struktury bylo formulováno Memorandum o porozumění, dokument o ochraně ramsarských lokalit v příhraničním území tří sousedících států - Rakouska, Slovenska a Česka, které bylo slavnostně podepsáno dne 30. srpna 2001 na zámku v Židlochovicích. Dokument byl dlouhodobě připravován ministerstvy s kompetencemi ochrany přírody ve spolupráci s nevládními ekologickými organizacemi těchto tří zemí. Strany se shodly na tom, že je účelné, aby se jejich zástupci každoročně scházeli v rámci tzv. trilaterální ramsarské platformy pro nivu Moravy a Dyje s cílem koordinovat úsilí k dosažení trilaterálního statutu pro ramsarské lokality, ležící podél hraniční oblasti, včetně vytvoření plánu péče pro trilaterální ramsarskou lokalitu "Niva Moravy - Dyje" podle "Zásad pro plánování péče o ramsarské lokality a jiné mokřady".
V rámci platformy potvrdily všechny strany zájem na spolupráci se záměrem vyhlásit v uvedené oblasti trilaterální ramsarskou lokalitu nebo trilaterální mokřad mezinárodního významu a podporovat společná opatření na ochranu a trvale udržitelné využívání této lokality.

Seminář "Ochrana mokřadů a náš vstup do EU"

ZO ČSOP Veronica za podpory Ministerstva životního prostředí ČR uspořádala ve dnech 5. - 7. listopadu 2001 seminář s názvem Ochrana mokřadů a náš vstup do Evropské unie. Tento seminář se konal v Lednici na Moravě a byl určen především pro pracovníky státní správy v oboru ochrany přírody a životního prostředí, pro pracovníky odborných ochranářských institucí, pro členy a zaměstnance nevládních organizací, ale i pro ostatní zájemce. Cílem semináře bylo prohloubení znalostí o ochraně mokřadů v České republice, o ochraně mokřadů v rámci Evropské unie (Natura 2000), ale i na mezinárodní úrovni (Ramsarská úmluva). Součástí semináře byla i jednodenní exkurze, na které se účastníci semináře seznámili s mokřady a jejich ochranou na území České republiky (rybník Nesyt), Slovenska (CHKO Zahorie) a Rakouska (Hohenau).

Ekologické poradenství

Ekologická poradna pro Brno - Zelený telefon města Brna
Specializované poradny: Energie / Poradenství o ekologickém zemědělství a biopotravnách / Spotřebitelská poradna
Podíl Veroniky na činnosti Sítě ekologických poraden ČR

Ekologická poradna pro Brno - Zelený telefon města Brna

Kontakt: Věra Pospíšilíková, Šárka Štefanová

Přízemí Domu ochránců přírody sloužilo již čtvrtým rokem jako zázemí oficiální informační službě Zelený telefon města Brna (05/42 21 83 51), jehož činnost podporuje Magistrát města Brna. Tato služba, doplněná videotékou a výpůjční knihovnou, je určena zejména občanům města Brna, ale pravidelně zodpovídáme dotazy i z jiných míst republiky. Běžná otvírací doba poradny je pondělí až čtvrtek od 9 do 17 hodin, v pátek pak od 9 do 14 hodin. Během prázdnin byl z důvodu konání letního kurzu v obci Hostětín a nutných oprav domu provoz poradny částečně omezen.

V průběhu roku 2001 jsme zodpověděli celkem 1852 dotazů podaných telefonicky, osobně i písemnou formou. Jejich pečlivá evidence a pravidelné vyhodnocování nám umožňuje sledovat aktuální potřeby a problémy obyvatel a současně ukazuje, kterým tématům je potřeba věnovat větší pozornost. Tak to bylo např. při vzniku Skupiny pro zeleň a Ochrany zvířat, kde jsou zastoupeni nejen pracovníci ekologické poradny, ale hlavně dobrovolníci, kteří mají živý zájem o danou problematiku.

procentní zastoupení skupin dotazů
Pravidlem se stalo, že se na čelním místě statistiky dotazů umisťují otázky občanů týkající se zvířat (divokých i domácích) - 23,2 % ze všech dotazů za rok 2001. Příkladem těchto dotazů je starost o ptáky (nalezený zraněný dravec, přikrmování ptáků, rozměry ptačích budek a další možnosti zlepšování hnízdních příležitostí, nálezy poštovních holubů apod.), domácí zvířata - hlavně psy a kočky (kočky v zahrádkářských koloniích, týrání psů, nedodržování předepsaných pravidel ohledně venčení psů, problémy s tzv. bojovými plemeny psů apod.). Velký zájem v pozdním podzimním období vzbuzují nalezení nezazimovaní ježci, občané se tedy zajímají o možnosti jejich dokrmení, popř. umístění u občanů ochotných se o ježky starat. Pravidelně se občané dotazují také na hady, kuny a netopýry, se kterými se občané setkají na svých zahradách či na chatách a chalupách.

Kategorie ochrana přírody byla loni zastoupena 13,6 % z celkového počtu dotazů. Do této kategorie patří zájem občanů o jednotlivá chráněná území, hlavně v Brně (Hády u Brna, Stránská skála, Kamenný vrch a další) a okolí (NP Podyjí, CHKO Pálava, CHKO Moravský kras, stepní stráně u Rousínova, Mohelenská hadcová step a další). Časté jsou také dotazy na přírodní parky (Bobrava, Oslava - Chvojnice, Chřiby a další). K ochraně životního prostředí patří - nejenom v Brně - citlivá problematika zeleně (tvoří 30 % dotazů z ochrany přírody). Telefonicky i osobně se občané zajímali o pravidla stanovená při možném kácení stromů a možnostech hlídat dodržovaní těchto pravidel. Při pochybnostech či evidentním porušení zákona se pracovníci (zároveň členové pracovní skupiny pro zeleň) zapojili do několika správních řízení. Do této kategorie je zahrnuta i oblast informování o studánkách Brna a okolí. Spuštění Vírského oblastního vodovodu i vydání souborů map o studánkách v Brně pak zvýšilo zájem brněnských občanů o kvalitu vody z vodovodního řadu i o vodu balenou.

S žádostí o radu se na nás obracejí rovněž studenti, kteří řeší své seminární práce, hlavně v předmětech souvisejících s ekologií. Stále více se na poradnu obracejí vysokoškolští studenti s prosbou o kontakty i literaturu, kterou si mohou v naší knihovně zapůjčit. Tito mladí lidé se nezřídka vrací. Poskytování rad studentům tvoří přes 12 % dotazů.

Tradičně početně zastoupenou oblastí dotazů je kategorie odpady - 8,1 % dotazů. Ekologická poradna se zaměřuje na propagaci minimalizace odpadů hlavně propagací uváženého nakupování, domácího i zahradního kompostování, preference vratných obalů před nevratnými. Dále byly občanům poskytovány základní informace o možnostech třídění odpadů a místech a časech sběru. Přibylo několik sběrných středisek odpadů, naopak zanikl podnik Sběrné suroviny. Dlouhodobě problematická oblast třídění PET-lahví byla v roce 2001 řešena umožněním sběru těchto lahví nejen ve sběrných střediscích odpadů, ale i u největších prodejen potravin. S koncem roku se pracovníci poradny zajímali o nový zákon o odpadech a obalech, který rokem 2002 nabyl účinnosti. Zákon přináší několik důležitých změn, ke kterým připravujeme na jaře 2002 uspořádat kulatý stůl.

Kontakty na různé ekologické organizace, instituce či úřady a pozvánky na akce tvoří stabilní část poskytovaných dotazů (6,5 %).

Dále byly v dotazech zastoupeny:

 • doprava a propagace cyklistiky ve městě - 5 % dotazů.
 • problematika vody, pracích prášků, čistoty ovzduší - 4,3 % dotazů.

Ekologická poradna zároveň sloužila občanům jako místo, kde se mohli více dovědět o programech podpor Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
V závěru roku jsme začali připravovat a v předvánočním týdnu jsme prezentovali nové www-stránky ZO ČSOP Veronica. Zde je přítomný speciální oddíl Ekologická poradna, který prozatím informuje o historii ekologické poradny, nabízí knihy, které jsou v poradně k prodeji, umožňuje přístup ke kontaktům a radám publikovaným dříve v Praktickém rádci a odpovídá na několik nejčastějších dotazů v poradně zaznamenaných.
Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí jsme se mohli v roce 2001 více zabývat rozvojem činností souvisejících s osvětou v oblasti uvědomělé spotřeby a zdravého životního stylu. Poradna uspořádala i se účastnila v průběhu roku řady přednášek a besed pro veřejnost (např. na téma minimalizace odpadů, ekologicky šetrné výrobky, prací prášky, úspory energie v domácnosti, stavby pro třetí tisíciletí, biopotraviny atd.).

Specializované poradny

Energie

Kontakt: Jan Hollan

S pomocí našich externích odborníků zajišťujeme poradenskou činnost specializovanou na konzultace z oblasti úspor energie, možnosti zateplování, využití obnovitelných zdrojů energie při vytápění, možnosti získávání finančních podpor, stavění domů s využitím nových poznatků a materiálů (nízkoenergetické domy, pasivní domy, stavění z nepálených cihel, ze slámy apod.).
V těchto oblastech bylo nejširší veřejnosti zodpovězeno na sto dotazů.
Další poradenská činnost v oblasti energie úzce souvisí s našimi pilotními projekty realizovanými v obci Hostětín v Biosférické rezervaci Bílé Karpaty (instalace slunečních kolektorů, biomasová výtopna, příprava stavby Centra modelových ekologických projektů pro venkov.

V březnu 2001 jsme uspořádali exkurzi na veletrh v rakouském Welsu, kde se účastníci z Brna i z obce Hostětín seznámili jednak s trendy ve využívání obnovitelných zdrojů, ale i novými přístupy ve stavebnictví. Rovněž v březnu jsme byli spolupořadateli exkurze sdružení ARCHALL do Rakouska. V červnu jsme se pak účastnili semináře Realizované pasivní domy v Garsu, jehož součástí byla i exkurze. Jedním z výsledků naší účasti je získání podkladů pro přednáškovou činnost v oblasti pasivního stavění.
V červnu 2001 jsme iniciovali a odborně garantovali seminář na Masarykově univerzitě, který prověřoval možnost výstavby plánovaného univerzitního kampusu v kvalitě pasivních budov. Stavba vysokoškolského kampusu bude jedna z největších brněnských investic v oblasti stavění v příštím období. Za významnou součást projektu považujeme i naše konzultace při nízkoenergetické sanaci panelových domů v Novém Lískovci v Brně.

Celoročně jsme věnovali velkou pozornost tvorbě osvětových materiálů o pasivním stavění, rozhovorům v rámci internetové diskuse "ekodům" a zejména popularizaci evropského programu CEPHEUS (Cost Effective Passive Houses as European Standard), který je dnes nejvýznamnější hybnou silou pasivního stavění v Evropě.
Osvětové materiály o pasivních domech jsou v současné době prezentovány na naší webové stránce v rámci energetické poradny. Naši výhodou je skutečnost, že jednou z významných organizací v Rakousku, která projekt CEPHEUS monitoruje, je AEE, náš partner například v solárním programu.

 

Poradenství o ekologickém zemědělství a biopotravnách

Kontakt: Šárka Štefanová

V průběhu celého roku 2001 poskytovala Veronica informační servis o ekologickém zemědělství a biopotravinách (podíl 6,2 % z celkového počtu zaznamenaných dotazů), také díky přispění Nadace Partnerství. Podíleli jsme se na vzdělávacím programu o ekologickém zemědělství, zúčastnili jsme se různých besed, diskusních stolů a seminářů, uspořádali řadu přednášek i ochutnávek biopotravin.
Nejvýznamnější akcí propagující ekologické zemědělství byla organizace tradičního Podzimního biojarmarku, jehož součástí byla výstava o ekologickém zemědělství, poskytování poradenství a prodej odborné literatury. O celé akci byla informována média, za zvláště úspěšné lze považovat opakovaná živá vysílání v Českém rozhlase Brno.

Během roku jsme také pokračovali v rozvoji modelového příkladu Biopotraviny dětem. Cílem bylo ověřit možnosti využití a vaření z biopotravin v brněnských velkokuchyních. Jedné z nich - Mateřské školce Radost - jsme pomohli navázat kontakty na regionální ekologické zemědělce a zpracovatele. Ovšem možnosti těchto dodavatelů biopotravin se ukázaly jako omezené, zejména u čerstvých bioproduktů - pečiva, zeleniny, ovoce, masa a mléčných výrobků. Komplikací byla např. nerentabilní doprava, která by mohla být vyřešena dodávkou biopotravin na více míst v blízkém okolí. Na konci roku 2001 jsme proto začali tvořit adresář těchto vhodných míst a zjišťovat zájem dalších institucí o zapojení do projektu, v němž chceme pokračovat i v roce 2002.

Spotřebitelská poradna

Ekologická poradna Veronica poskytovala také poradenství pro spotřebitele (např. informace o ekologicky šetrných výrobcích, pracích prášcích a čistících potřebách, ekoznačkách). Osvětě v oblasti uvědomělé spotřeby a zdravého životního stylu byly rovněž věnovány články v pravidelné rubrice časopisu Veronica Ekologická poradna .

Podíl Veroniky na činnosti Sítě ekologických poraden ČR

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Šárka Štefanová

Ekologická poradna Veronica je členem Sítě ekologických poraden - STEP ČR. Síť ekologických poraden je pro nás jednou z nejvýznamnějších střechových organizací, na jejíž činnosti se od založení - v roce 1997 - podílíme (dlouhodobě plníme funkce sekretariátu) a snažíme se spoluutvářet celkovou strategii. Yvonna Gaillyová zastává ve výkonném výboru post předsedkyně. V rámci společných projektů STEP Posílení ekologického poradenství v ČR a Ekologické poradenství v ČR a jeho přínos pro rozvoj občanské společnosti, které podporují The Rockefellers Brothers Fund a The Atlantic Philanthropies, jsme řešili několik dílčích projektů (Spolupráce s obcemi při budování náhradních hnízdních podložek pro čápa bílého, Ekologická poradna pro Brno - Zelený telefon města Brna, Zkušenosti z účasti ve správních řízeních v kauzách týkajících se ochrany přírody a vody, Občané a stromy, Akce pro veřejnost aneb co Vás zajímá).

V roce 2001 se Veronica podílela na distribuci souborné publikace STEP Spotřebitelské otázky a odpovědi ekologických poraden. Uspořádali jsme setkání s pracovníky referátů životního prostředí úřadů brněnských městských částí, prezentovali jsme se také na semináři Možnosti ekologického poradenství, který se konal v rámci filmového festivalu Týká se to také Tebe 24. listopadu v Uherském Hradišti.

Podíleli jsme se rovněž na aktualizaci společné publikace STEP Krůčky k udržitelnosti - Sbírka řešených příkladů místní Agendy 21 a na vyhotovení její elektronické verze (www.ekoporadna.cz). Na počátku listopadu jsme se pak zúčastnili setkání s kolegy z evropské asociace ekologických poraden EcoCounselling Europe k desátému výročí této organizace.

Centrum modelových projektů pro venkov v Hostětíně

Pilotní projekty
Vývoj projektů v roce 2001: Záchrana krajových odrůd, zpracování ovoce/ Slunce pro Bílé Karpaty/ Výtopna na biomasu/ Plán budovy Centra
Letní kurz trvale udržitelných programů pro venkov
Financování projektů

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Radim Machů, Ludvík Mareš

Ve spolupráci s obcí Hostětín už řadu let realizujeme ekologické projekty, které ukazují možnosti trvale udržitelného života nejenom na venkově. Hostětín každoročně uvítá široké spektrum návštěvníků od starostů přes všechny stupně škol až po řemeslníky a ostatní veřejnost, kteří se nechávají inspirovat fungujícími pilotními projekty. Proto Veronica ve spolupráci s řadou národních a mezinárodních partnerů zakládá v Hostětíně Centrum modelových ekologických projektů pro venkov, které by mělo navázat na zkušenosti pilotních projektů realizovaných v minulém období jak námi, tak obcí a dalšími subjekty. Úmyslem je pořádat zde praktické školicí a vzdělávací kurzy pro zástupce veřejné správy, řemeslníky, malé a střední podniky, studenty i širokou veřejnost.

Pilotní projekty:

 • Moštárna - vybudovali jsme ji jako součást programu sdružení Tradice Bílých Karpat. Ročně zpracuje až 200 tun jablek, z toho asi 120 tun v BIO kvalitě.
 • Program svépomocných montáží slunečních kolektorů Slunce pro Bílé Karpaty - v jeho rámci bylo v Bílých Karpatech doposud instalováno na 40 jednoduchých solárních systémů a jeden vysoce efektivní systém užívající technologii selektivní vrstvy.
 • Výtopna na biomasu - dokončená v říjnu 2000, dodává teplo a teplou vodu většině hostětínských domů. Je projektem zaměřeným na mechanismy ochrany klimatu.
 • Kořenová čistírna odpadních vod - Veronica navrhla tento způsob čištění odpadních vod a podílela se na prosazení výstavby čistírny. Ta byla zkolaudována v roce 1997 a znamenala konec stavební uzávěry v obci. Stává se místním biocentrem se vzdělávací funkcí.
 • Sušárna ovoce - kterou zrekonstruovali na podzim 1998 místní ochranáři. Obnovili tak tradici, která sahá až do 17. století. O provoz dvě stě let staré sušárny se starají místní obyvatelé a během podzimu usušili více než tunu různého ovoce pro drobné pěstitele Hostětína a z okolí.
 • Budovy Centra - Ojedinělá intenzita ekologických aktivit vytváří potřebu budovy s možnostmi pořádání seminářů a ubytováním. Samotná budova by měla být ukázkou ekologického stavění na současné evropské úrovni.

Vývoj projektů v roce 2001:

Záchrana krajových odrůd, zpracování ovoce

Na podzim roku 2000 započala Moštárna v Hostětíně svou první zkušební sezónu výroby jablečného moštu. Pod značkou Tradic Bílých Karpat vyrobila tehdy první desetitisíce litrů nefiltrovaného, neředěného, pasterizovaného a jinak neupravovaného jablečného moštu. V roce 2001 jsme se soustředili především na propracování fungujícího soběstačného marketingu, napravení vad na strojním vybavení moštárny, odstranění technologických chyb zjištěných ve zkušebním provozu a samozřejmě také na další výrobu jablečného moštu. Rovněž byla instalována automatická separace odpadních vod, které svým organickým znečištěním (kousky jablek, listí, šťáva) nesplňují kritéria pro vypouštění do veřejné kanalizace resp. na kořenovou čističku odpadních vod. Tyto vody jsou využívány jako mírně hnojivá zálivka na okolních pozemcích.
V sezóně 2001 bylo vyrobeno 27 tisíc lahví selského moštu, 45 tisíc lahví BIOmoštu a 50 tisíc litrů převážně BIOmoštu bylo uloženo v tancích pro pozdější lahvování. Výrazným navýšením výkupu BIOjablek oproti konvenčním motivujeme zemědělce k certifikaci do režimu ekologického zemědělství. V průběhu roku byla pořádána informační kampaň, při níž jsme se snažili přesvědčit místní zemědělce o výhodách BIO-zemědělství.
O prodej moštů projevily zájem významní celorepublikoví distributoři produktů zdravé výživy a zlepšil se i prodej v síti obchodní společnost PRO-BIO působící po celé republice (v Brně je mošt již na 80 prodejních místech!).

Slunce pro Bílé Karpaty

V rámci programu Slunce pro Bílé Karpaty byl na střechu moštárny instalován velkoplošný solární kolektor, který bude sloužit na přípravu teplé užitkové vody a k přitápění. Instalace proběhla svépomocí za odborné asistence Ing. Armina Themessla z rakouské organizace AEE. Základní elementy stavebnicového systému (nikoliv moduly) byly připraveny ve Villachu ve Štýrsku takže samotná montáž 36 m2 kolektoru včetně odstranění krytiny a závěrečného oplechování trvala pouhé tři dny. Výjimečnost kolektoru spočívá především v použití speciální selektivní absorbční plochy TiNOX. Velmi zajímavá je i cena, která celkově (včetně práce) nepřesáhne 5000 Kč/m2. Kolektor tohoto typu je zatím v České republice naprosto ojedinělý. Zapojení do systému je naplánováno na jaro 2002, což zahrnuje také instalaci 10 m3 vodní tepelně akumulační izolované nádrže. Celá instalace byla financována ze sbírky lucemburské nadace Hëllef fir d´Natur.

Výtopna na biomasu

Tato část projektu vyplývá z role ZO ČSOP Veronica jako nevládního partnera obce Hostětín, která od října 2000 provozuje biomasovou výtopnu na štěpky s rozvodem tepla pro celou obec. Přestože využití biomasy je na našem území opodstatněné a přirozené, vyžaduje rozvoj využití biomasy u nás stále velkou osvětovou a argumentační podporu, aby se tento obnovitelný zdroj energie reálně mohl prosadit v souboji s fosilními palivy. Toto prosazení souvisí i s vytvářením příslušné "lobby", která může čelit velkým (v případě plynu a elektřiny zcela, u uhlí víceméně také) monopolním dodavatelům. Proto jsme pokračovali ve snaze o komunikaci producentů dřeva a dřevního odpadu s provozovateli biomasových výtopen. Cílem je založení biomasového spolku, který má svůj předobraz například v obdobné struktuře v Rakousku. Jedním z nástrojů prosazování je učení se od úspěšných příkladů v zahraničí. Po obec Hostětín jsme zpracovali studii Energetické využití biomasy v Rakousku, která shrnuje způsoby a trendy, zejména při využití dřeva.
Další část naší činnosti byla zaměřena na osvětu pro občany, kteří se učí využívat obecní zdroj tepla. Výtopna má neobvykle vysoké procento připojených domů - přes 80 %. Pro některé uživatele, hlavně ty, kteří byli zvyklí na lokální topeniště, není připojení na dálkové teplo jednoduše zvládnutelnou skutečností (zejména skutečnost, že trvale mohou sledovat svou spotřebu tepla a s tím spojené finanční náklady). Proto jsme pro tyto občany připravili podrobný návod o možnostech regulace spotřeby a v případě potřeby jsme vždy otevřeni k diskusím i radám.
Veronica zůstává nadále partnerem obce a společně hledáme, jak možnosti efektivního využití zdroje, zabezpečení paliva, tak i dalších možností využití obnovitelných zdrojů v obci. Společné plány byly formulovány v přihlášce do programu EU: Stoprocentně nefosilní obec, který je součástí kampaně vyhlášené v rámci programu ALTENER.
Vliv existence biomasové výtopny v Hostětíně je zřejmý v uvažování okolních obcí. Kromě plánů existují již i připravené projekty, např. konverze fosilního zdroje ve výtopně ve městě Slavičín. Tento vývoj znamená rovněž nadějný posun v možnostech systémového zajišťování paliva.

Plán budovy Centra

Již v roce 2000 jsme navázali spolupráci s architektonickým ateliérem Georga W. Reinberga, který má řadu zkušeností s výstavbou ekologických staveb jak obytných, tak administrativních. Připravená studie se vyznačuje výrazným citem pro vesnický stavební charakter (např. dřevěné a kamenné prvky, sedlová střecha, půdorysné rozvržení ) s odvážným začleněním prvků typických pro nízkoenergetické a pasivní domy (fasádní kolektor, prosklená jižní fasáda, tvar pláště, který minimalizuje tepelné ztráty...). Samozřejmostí jsou prvky jako zemní kolektor, centrální energetické řízení, masivní izolace, kvalitní okna a další. Celý dům bude již během stavby sloužit pro permanentní workshop zaměřený na předávání zkušeností s ekologickým stavěním především mezi architekty, inženýry a řemeslníky.
Součástí návrhu je i projekt skladu, který bude sloužit k uskladnění jablečného moštu. Budova skladu využívá dnes nestandardní materiály, jako např. tepelná izolace ze slámy, hliněné zdivo a omítky a jiné.

Letní kurz trvale udržitelných programů pro venkov

V létě byl opět uspořádán tradiční letní kurz venkovských aktivit, Letník 2001, který Veronica pořádala v CHKO a Biosférické rezervaci Bílé Karpaty 2.-15. července. Kromě asi dvaceti účastníků z Česka přijelo do Hostětína též deset nadšenců z celé Evropy, USA a Kanady organizovaných Sdružením dobrovolných aktivit INEX. V rámci kurzu byla vypleta kořenová čistírna odpadních vod, vyčištěno a uloženo řezivo z vlastního lesa a ručně byly posekané nepřístupné louky, jejichž vzácná druhová rozmanitost je odvislá právě od pravidelného sečení.

Financování projektů

Vzhledem ke značné komplexnosti projektů realizovaných v Hostětíně je zřejmé, že jejich finanční zajištění pochází z mnoha zdrojů a že se využívá řada mechanismů - státní prostředky, dary nadací i soukromých firem, zahraniční vládní fondy, úvěry, prostředky z mnohastranných (evropských) projektů atd. Na financování jak obecních, tak nevládních projektů v Hostětíně se podíleli:
České zdroje:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká energetická agentura, Nadace PARTNERSTVÍ , Nadace rozvoje občanské společnosti, Regional Environmental Centre ČR, Českomoravský cement, a.s., Krytina Hranice, s.r.o., Slovácké strojírny, Uherský Brod
Velké (infrastrukturní) projekty obce Hostětín - výtopna na biomasu, kořenová čistírna odpadních vod - byly financovány zejména z prostředků Státního fondu životního prostředí a dále z prostředků poskytnutých Českou energetickou agenturou a Programem obnovy venkova.
Zahraničí:
Lucemburské ministerstvo životního prostředí, Senter, Nizozemská vládní agentura, British Embassy - Know How Fund, Praha, Nadace EURONATUR, SRN, Nadace Hëllef fir d´Natur, Lucembursko, Nadace Oekofonds, Lucembursko, Matra - program nizozemské vlády, Twente Energy Institute, Nizozemí, soukromí dárci - Lucembursko

Veronica a Unie pro řeku Moravu

úvod / účast ve správních řízeních

Kontakt: Jaroslav Ungerman

Naléhavým úkolem v roce 2001 bylo uplatnit v praxi studie, zpracované v roce 2000 k tématice protipovodňové ochrany. Bylo třeba dosáhnout toho, aby studie byly vzaty jako rovnoprávné dokumenty vůči dalším navrhovaným a prosazovaným variantám ochrany proti povodním. Ukázalo se, že je nesnadné, aby výsledky práce nevládních organizací byly přijaty odbornou veřejností k seriozní diskusi. Stejně specifickými se ukázaly prezentace a argumentace řešení způsobem "stravitelným" pro politické rozhodování a informování veřejnosti.

Pro propagaci studie Alternativní ekologický návrh protipovodňových opatření v povodích Moravy a Bečvy zpracované v roce 2000 jsme obdrželi grant od Nadace Partnerství k realizaci projektu Alternativní ekologický návrh protipovodňových opatření pro veřejnost. Při jeho řešení jsme dosáhli zařazení našeho návrhu mezi vybrané varianty opatření ochrany proti povodním a prověření srážkoodtokovým modelem s gescí Povodí Moravy s.p. S ohledem na složitost této práce bude publikovaný výstup, určený pro zastupitele na všech úrovních a také pro angažovanou veřejnost prezentovanou občanskými sdruženími, k dispozici až v roce 2002.

Studie Zkapacitnění koryta řeky Moravy v Olomouci, zpřírodnění poříční zóny a zapojení řeky do struktury města byla předána správci toku Povodí Moravy s.p. i Magistrátu města Olomouce. S odpovědnými pracovníky bylo dohodnuto, že zásady této studie budou včleněny do návrhu rozhodnutí o opatřeních, pro něž byla zvolena paralelní studie na stejné téma zadaná a financovaná městem Olomoucí firmě Aquatis a.s. Brno na základě výběrového řízení. Z dosavadního vývoje vyplývá, že budeme muset v této kauze přizvat na pomoc angažovaná občanská sdružení v Olomouci, kterým leží na srdci účinná a do širších souvislostí promyšlená ochrana města proti katastrofickým povodním.

 

Účast ve správních řízeních

V roce 2001 jsme pokračovali v zapojování do správních řízení podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zejména s vazbou na vodní toky. Částečné úspěchy jsme dosáhli, zejména v navázání komunikace se správci toků. Po schválení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jehož platnost v plném znění začíná rokem 2002, jsme se připravovali na obdobné zapojení do správních řízení, které tento zákon umožňuje podle § 115, odstavce 6 a 7. Nicméně s konstrukcí a obsahem tohoto zákona nejsme spokojeni (nejen proto, že naše konstruktivní připomínky k většímu respektování ekologických podmínek nebyly uplatněny) a budeme usilovat o jeho urychlenou novelizaci tak, aby odpovídal modernímu pojetí vyspělých zemí a zejména tzv. Rámcové vodní směrnici Evropské unie.

Začátkem roku 2001 se členové rady mluvčích Unie pro řeku Moravu setkali s novým generální ředitelem Povodí Moravy za přítomnosti ředitelů závodů Dyje, Střední Morava a Dolní Morava a projednali s nimi sporné případy oprav po povodních, předali jim zpracované studie k protipovodňové ochraně a obě strany se dohodly na pokračování v komunikaci a diskusích o aktuálních problémech.

Za příznivé zahájení výměny názorů můžeme považovat publikovaný rozhovor, který poskytl generální ředitel Povodí Moravy Ing. Ivan Pospíšil časopisu Veronica a na druhé straně rozhovor s předsedou rady mluvčích Ing. Jaroslavem Ungermanem ve Zpravodaji Povodí Moravy s.p. Mezi první výsledky zlepšené komunikace patří dosažení změny řešení opravy pravého břehu Moravy v úseku Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh s respektováním kontaktní zóny břehu v úrovni vodní hladiny setrvalého průtoku se zachováním vrbových porostů. Další rozpracované kauzy (úprava Dřevnice v lokalitě Lůžkovice, odstranění povodňových škod v korytě Moravy nad a pod Kroměříží) jsou příslibem, že bude možné řešit zásahy do toků citlivým přístupem k vodnímu biotopu a chránit tak jeho flóru i faunu.

 

Poděkování

domácím institucím / zahraničním institucím / jednotlivcům / muzikantům Veroniky / občanům Hostětína / a další

Za spolupráci, pomoc, dary finanční i materiální děkujeme následujícím organizacím a institucím:

Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, Brno * Atelier Fontes, s.r.o. * Brněnská asociace nestátních a neziskových organizací * Brněnské veletrhy a výstavy, a.s. * Calla, České Budějovice * Centrum experimentálního divadla a divadlo Husa na provázku * Centrum pro dopravu a energii * Centrum pro komunitní práci * Česká inspekce životního prostředí, Brno * Českomoravský cement, a.s. * Český rozhlas * Deník Rovnost * Děti Země, Brno * Dům ekologické výchovy Lipka * Econnet * Ekocentrum Brno * Ekologický právní servis * Firma Grisoft * Fakulta architektury VUT Brno * Katedra environmentálních studií FSS MU * Hnutí Duha * INEX - sdružení dobrovolných aktivit * Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, Starý Hrozenkov * ROSA, o.p.s., České Budějovice * Kancelář Brno - Zdravé město * KIC Brno * Knihkupectví Academia, Praha * Knihkupectví Vyšehrad, Brno * Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s. * Lesy České republiky, s.p., závod Židlochovice * Lesy města Brna * Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno * Město Slavičín * Ministerstvo životního prostředí, Praha * Ministerstvo životního prostředí, Územní odbor v Brně * Modré knihkupectví, Brno * Moravské zemské muzeum, Brno * Nadace Partnerství * Nadace pro rozvoj občanské společnosti * Nadace Via * Národní síť zdravých měst * Nesehnutí * Obec Hostětín * Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna * Okresní úřad Uherské Hradiště * OSF Praha * Podblanické ekocentrum Vlašim * PRO-BIO Šumperk * REC, ČR * Regionální sdružení ČSOP Brno * Rezekvítek * Sdružení obrany spotřebitelů ČR * Sdružení Vaňkovka * Síť ekologických poraden ČR * Společnost pro trvale udržitelný život * Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty * Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví * Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava * Školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny * Unie pro řeku Moravu * Ústřední výkonná rada a Kancelář ÚVR ČSOP, Praha * VIS - Vzdělávací a informační středisko, Veselí nad Moravou * VITA Ostrava * Zelený kruh, Praha * ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou * ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky * ZO ČSOP Veverka, Veverská Bítýška

Zahraničním partnerům a dárcům:

ARGE Erneuerbare Energie, Rakousko * Biomass Technology Group, Nizozemí * British Embassy Praha * Centrum pre aplikovanú ekológiu Daphne, Bratislava * Danube Environmental Forum, Bratislava * 'die umweltberatung' a 17&4, Rakousko * Distelverein, Rakousko * Eco - Counselling Europe * Emweltberodung, Lucembursko * Hëllef fir d'Natur, Lucembursko * IUCN International * Kancelář "Architekt Reinberg", Rakousko * Know How Fund, Praha * March - Thaya Auen Regionalverband, Rakousko * Milieukontakt Oost-Europa * Ministerstvo životního prostředí, Lucembursko * Österreichisches Ökologie Institut * Program Matra, Nizozemí * REC Budapešť * Regionální centrum IUCN Warszava * Royal Netherlands Embassy Praha * Stiftung Oekofonds, Lucembursko * The Rockefeller Brothers Fund, New York * Twente Energy Institute, Nizozemí * WWF International * WWF Rakousko

Jednotlivcům:

Raymond Aendekerk * RNDr. Libor Ambrozek * Stáňa Bártová * Andreas Beckmann * Karlos Karel Beneš * Michael Berger * Dr. Martin Cmíral * Steve O'Connor * Ing. Václav Čermák * Ing. Jana Drápalová * Ing. Milan Drgáč * Ing. Jan Drlík * RNDr. Jarmila Dupejová * Robert Erasmy * Frans Feil * Ferencovi * Ing. Kamila Florová * Mgr. Petr Francán * Ing. Michal Franek * Miloslav Gregor * Ing. Vladimíra Hejzlarová * Ing. Petr Hlobil * Simon Hooper * Ing. Jaroslav Hrabec * Natálie Chrastilová * Mgr. Miroslav Janík * Petr Janůj * Kurt Kleberger * rodina Klimešových, Pouzdřany * Ing. Miroslava Knotková * Hana Korvasová * Petr Kosmák * Stanislav Krahula * prof. RNDr. Hana Librová, CSc. * Ing. Aleš Máchal * JUDr. Herta Matlová * Franz Meister * Ing. Igor Míchal, CSc. * RNDr. Blanka Mikátová * PhDr. Libor Musil, CSc. * Ing, Oldřich Musil * Mgr. Martin Nawrath * prof. Petr Oslzlý * RNDr. Miroslav Patrik * Rostislav Pospíšil * Ing. Jaroslav Pražan, CSc. * Mgr. Martin Prokop * Ing. Roman Rozsypal * RNDr. Petr Roth * Christian Schlefel * RNDr. Olga Skácelová * Ing. Karel Srdečný * Ing. arch. Eva Staňková * Jan Steklík * Ing. Ivo Stolek * RNDr. Jiří Svoboda * Jan Šimek * Ing. Zdeněk Ševčík * Ing. Zdeněk Tauš * Armin Themessl * Ing. Rostislav Trávníček * Ing. Zbyněk Ulčák * Ing. Jiří Urban * Ing. Pavel Urban * Adri van Westerop * Elke Wijfells * Zajíčkovi * arch. Tomáš Zlámal

Muzikantům Veroniky:

Jan Beránek * Miloš Bělehrad * Jiří Burša * Veronika Divišová * Jiří Dušek * Blanka Dvořáčková * František Knotek * Alena Kubešová * Jaroslav Lesák *Jiří Macháček * Petr Mička * Jaromír Novotný * Josef Pavlík * Eva Podbrdská * Vít Prudil * Rostislav Stloukal * Jiří Studeník * Václav Štětka * Petr Vaněk a muzice souboru Jánošíček

Občanům Hostětína

Poděkování patří rovněž všem členům redakční rady časopisu Veronica, autorům textů a ilustrací v časopise a dalších publikacích, autorům výstav, členům ZO ČSOP Veronica stejně jako všem účastníkům letního kurzu v Hostětíně.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 11. 4. 2024