Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Výroční zpráva 2000

Pár slov na úvod
Publikace
Kulturní akce
Ochrana přírody
Zemědělství a krajina
Lužní krajina
Veronica v Brně
Centrum Hostětín
Unie pro řeku Moravu
Finanční zpráva
Poděkování

Pár slov na úvod

Symbolika letopočtu 2000 je nepřehlédnutelná, přesto využiji při ohlédnutí za uplynulým rokem tohoto místa k připomínce, že astronomové nejsou zcela zajedno, zda to byl poslední rok minulého tisíciletí, či první nového. S Veronikou jsme určitě vstoupili v určitém smyslu do nové éry, i když většinu našeho snažení a našich programů charakterizuje nadále především kontinuita.

Z celého spektra, u čeho jsme v roce 2000 stáli, se zastavím u dění v Hostětíně. Na podzim tam začala v režimu ekologického zemědělství pracovat moštárna, která dodala pro český trh mošty vyrobené z dvou set tun bělokarpatských jablek, a obecní biomasová výtopna, která poskytuje teplo prakticky celé obci. Ta spálila kolem 600 tun dřevního odpadu a postarala se o to, že do atmosféry Země nepřibyly další tuny oxidu uhličitého. Účast v obou projektech, na jejichž realizaci se podílí řada partnerů, znamená pro nás novou a nesmírně významnou zkušenost.

V jistém smyslu přecházíme od slov k činům, od environmentálního vzdělávání veřejnosti, podnikatelů a veřejné správy k podpoře trvale udržitelného hospodaření v krajině praktickými modelovými projekty podporujícími a rozvíjejícími místní ekonomiku směrem, podle nás, jedině možným. U obou zmíněných "továren" stojí Veronica jako jeden z řady partnerů projektů a spolu s nimi sdílí zejména zodpovědnost, že se jejich provoz nezastaví, že budou nejen trvale plnit svou funkci, ale že budou ukazovat cestu dalším, dodají jim odvahy, nabídnou zkušenosti i poučení z chyb. Jen kdo si něco podobného zkusil, ví, co úsilí stojí každý krůček. Zcela mimo standardní pořadí výroční zprávy proto hned na počátku vyslovuji velký dík všem, kteří se na bělokarpatských projektech podílejí, a především jim a nám všem přeji mnoho sil do toho třetího tisíciletí - to, co chceme, musí být skutečně udržitelné trvale.

Yvonna Gaillyová
ředitelka Ekologického institutu Veronica

Publikace

Časopis Veronica / Další publikace

Kontakt: Václav Štěpánek, Dalibor Zachoval

Časopis Veronica

Časopis Veronica vychází už od roku 1986. V roce 2000 byl vydáván XIV. ročník časopisu, a to jako dvouměsíčník, tedy šestkrát do roka. Každé z čísel bylo z jedné třetiny věnováno některému aktuálnímu tématu ochrany životního prostředí:

· Hlavním tématem prvního čísla byl sport v přírodě - cykloturistika, zimní sporty, horolezectví, motokros, paragliding apod. Autoři se snažili odhalit nové trendy působení těchto sportů na přírodu a krajinu. Čtenářům byl také předložen článek zabývající se pokusy na zvířatech.

· Ve druhém čísle se Veronica zaměřila na problematiku krajinného rázu a krajinné estetiky, pozemkových úprav a ÚSES. Reportáž Tisa jako Černobyl podrobně informovala o tehdy velmi aktuální ekologické katastrofě způsobené únikem kyanidem kontaminované zeminy zbylé po dobývání zlata.

· V čísle 3 byla věnována pozornost legislativě související s ochranou přírody v EU, soustavě chráněných území evropského významu Natura 2000 či vztahu IUCN a ČR. Aktuálním tématem bylo kácení břehových porostů na několika úsecích řek spravovaných společností Povodí Moravy.

· Ve čtvrtém čísle jsme informovali o vývoji dopravy v ČR - automobilové, železniční a vodní. Časopis přinesl i zajímavou studii o novodobém šíření teplomilného hmyzu na našem území.

· Páté číslo bylo věnováno ekologickému vinařství a novým trendům v pěstování vinné révy v České republice. Čtenář také získal informace o velkých šelmách v Rakousku či o chemizaci v zemědělství ve 20. století.

· V šestém čísle zhodnotili přední odborníci stav krajiny a životního prostředí ve 20. století, popsali proměny venkovské krajiny za toto období, ptactvo či stav entomologie ve 20. století.

Veronica zavedla novou rubriku Přírodní parky, která se během roku věnovala Podkomorským lesům, Halasovu Kunštátsku, Orlici, Bobravě, parku Šárka - Lysolaje a Plánický hřeben - Kakov. Rubrika Ekologická poradna informovala o spravedlivém obchodě pod značkou TransFair či Max Havelaar, o osudu vratných lahví u nás, v čísle 3 a 4 se věnovala přísadám v potravinách. Po prázdninách byly tématem poraden elektrické články a prací prášky. Veronica pravidelně přinášela recenze nejnovější ekologické literatury, informace o ekologickém dění v naší republice i blízkém zahraničí, zprávy o pozoruhodných objevech a netypických jevech v živé i neživé přírodě. Jednotlivá čísla jsou tradičně doplněna díly našich předních básníků, prozaiků i výtvarníků, prostor byl poskytnut též začínajícím autorům. V rubrice Galerie přírodní prózy redakce prezentovala díla autorů, kteří se výrazně inspirovali přírodou - v roce 2000 to byli Jaroslav Hubálek, Julius Komárek, Ivan Olbracht, Jaroslav Durych, Karel Nový a Jaromír Tom

 

Další publikace

V prosinci 2000 Veronica vydala zvláštní číslo (čtrnácté v pořadí) Pastevectví a krajina. Více v oddílu Zemědělská krajina. Před koncem roku 2000 spatřila světlo světa kniha světoznámého entomologa Dalibora Povolného Čurající Mikuláš a jiné paranormální historky, ve které autor předkládá své "neuvěřitelné" životní příběhy, jež obdivuhodným způsobem nastavují zrcadlo naší společnosti a přispívají k poznání života ve 20. století.

Kulturní akce

Kontakt: Jaroslav Ungerman, Mojmír Vlašín, Dalibor Zachoval

Pěknou a všeobecně vítanou se stala tradice výstav v prostorách Domu ochránců přírody, a to jak fotografií, tak kreseb inspirovaných přírodou a krajinou. Výstava fotografií Jaroslava Horáka Od luhu ke kosodřevině zasahovala do expozičního plánu roku 2000 ještě z roku předešlého. Vernisáží dne 22. února 2000 na ni navázal výběr ze snímků fotografa Ivo Filipa Ztracený Hamburk. V dubnu vystavoval Tomáš Grim své snímky Podyjí. Dalším z autorů byl Martin Strouhal. Výstava s názvem Lidé a povodeň 1997 připomněla přírodní katastrofu, která postihla území našeho státu v roce 1997.

Na podzim oslavil v Domě ochránců přírody výstavou Obrázky své padesátiny Rostislav Pospíšil, kmenový autor kreseb v časopisu Veronica. Představil na ní své práce z poslední doby. Renesanční dům u Klimešů v Pouzdřanech nabídl i v roce 2000 své výstavní prostory, které Nadace Veronica spolu s redakcí časopisu s díky využila. U příležitosti Dne Země byla uspořádána vernisáž výstavy kreseb Miloslava Sonnyho Halase Dřevěná příroda. Všechny vernisáže doprovázela svou hudbou cimbálová muzika Veronica, která samozřejmě nechyběla ani na brněnském biojarmarku, v Rakousku na Čapí slavnosti v Marcheggu a Slavnosti vrb v Drösingu, na slavnostním otevření rakouského Národního parku Thayatal a na dalších ekologických setkáních a akcích. Veronica připravila a její Akademické Insitní Divadelní Studio (A.I.D.S.) nastudovalo a zahrálo v roce 2000 dvě divadelní hry s ekologickou tematikou. V jarním období byla ve sklepních prostorách divadla Husa na provázku dvakrát provedena ekologická burleska Hypernové mlýny, jejíž děj se odehrává někdy kolem roku 2050 v Horních Věstonicích. Na podzim byla odehrána v rámci festivalu Týká se to také tebe v Uherském Hradišti Zelená Karkulka, edukativní soudnička s predační zápletkou o dvou jednáních a jedné přestávce.

Ochrana přírody

Ochrana živočichů: Netopýři / Čápi / Ledňáček a užovka po regulaci řeky Vláry
Lesy: Forest Stewardship Council / Jedličky

Kontakt: Katrin Hromádková, Mojmír Vlašín

NATURA 2000

Podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích Evropské unie jsou všechny členské země povinny navrhnout podle daných kritérií soustavy chráněných území. Tato povinnost se týká i všech kandidátských zemí. Po třech letech přešlapování přistoupila i Česká republika k přípravě návrhu soustavy Natura 2000. Tento úkol byl svěřen AOPK ČR, která má za pomoci mapovatelů a expertů vytypovat vhodná území. Tento návrh musí být projednán Vládou ČR a poté odeslán do Bruselu. Návrh ovšem není definitivní verzí - k závěrečnému projednávání bude svolán biogeografický seminář, na kterém budou vedle vládních zástupců jednotlivých zemí i nezávislí experti a zástupci občanských sdružení. Do tohoto procesu se již jednoznačně přihlásily tři nevládní organizace: Česká společnost ornitologická, Děti Země a ČSOP. V rámci ČSOP byla Veronica pověřena koordinací tohoto úkolu.

Jako první krok zpracovala Veronica "Alternativní seznam mokřadů ČR - Wetland Shadow List". Tento seznam byl odevzdán WWF a jeden exemplář byl předán na DG Environment Evropské komise v Bruselu. Veronica i nadále pokračuje ve shromažďování potřebných údajů.

 

 

Ochrana živočichů

Netopýři

Česká republika podepsala v roce 1994 Dohodu na ochranu netopýrů v Evropě sestavenou na základě Bonnské úmluvy. Jedním z konkrétních kroků pro naplňování této dohody u nás je společný program ČSOP a MŽP Biodiverzita, jehož zvláštní část Netopýři je koordinována Veronikou stejně jako společný program ČSOP a Lesů České republiky Sledování a ochrana netopýrů v lesích. Evropská noc pro netopýry patří k nejvíce sledovaným akcím týkajícím se netopýrů nejen u nás, ale i jinde ve světě. Ve dnech posledního víkendu měsíce srpna 2000 proběhla tato akce ve čtyřech městech ČR: v Brně, Liberci, Mikulově a Náchodě.

Brněnská noc pro netopýry se uskutečnila v areálu Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka. Pro zhruba stovku návštěvníků byly připraveny přednášky prof. Jiřího Gaislera a Dr. Zdeňka Řeháka, promítání videa a další doprovodné akce. Nepřízeň počasí příliš nepřála nočnímu odchytu netopýrů a terénní vycházce zaměřené na poslech netopýří komunikace pomocí echolokátoru.

Čápi

Veronica zajistila ve spolupráci se ZO ČSOP Veverka v roce 2000 instalaci dalších dvou podložek pro čapí hnízda - v obci Podivín a Dolní Věstonice. Za posledních pět let tak bylo připraveno pro čapí hnízdění 23 nových stanovišť. Prostor pro mapku Veronica uspořádala zájezd na Čapí slavnosti - Storchenfest konané ve dnech 16.-18. června 2000 v rakouském Marcheggu.

Slavnosti slouží k propagaci kladného vztahu k přírodě, lužní krajině obzvláště, k poslechu živé lidové hudby, koštu vína místní produkce a k prezentaci uměleckých i řemeslných výrobků. Exkurze byla pořádána hlavně pro starosty obcí z jižní Moravy, kteří měli v Marcheggu možnost načerpat inspiraci pro uskutečňování podobných aktivit ve svých obcích.

Ledňáček a užovka po regulaci řeky Vláry

Veronica vybrala dva živočišné druhy - lednáčka říčního, ptáka roku 2000, a užovku stromovou - aby monitorovala změny jejich výskytu v nezákonně regulovaném korytě řeky Vláry. Získané informace o celkovém stavu populací těchto živočichů jsme předali Správě CHKO Bílé Karpaty.

Lesy

Forest Stewardship Council

Na začátku roku 2000 začala Veronica ve spolupráci s Hnutím Duha - Přátelé Země ČR vyvíjet aktivity, které vedly k založení pracovní skupiny usilující o vytvoření českých národních kritérií pro FSC certifikaci lesů. Dřevo a výrobky z certifikovaného dřeva nesou značku FSC - značku ekologického lesního hospodaření. Forest Stewardship Council (FSC) je celosvětová organizace se sídlem v Mexiku, která sdružuje zástupce ekologických organizací, velko- i maloobchodníky, lesníky, zpracovatele, místní obyvatele, odbory apod. Prostor pro značku FSC Na zahájení činnosti pracovní skupiny FSC poskytla prostředky Nadace Partnerství.

Jedličky

ZO ČSOP Veronica, Dům ekologické výchovy (DEV) Lipka a Hnutí Duha ve spolupráci s Lesy města Brna, MZLU - Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, Nadací Partnerství a Magistrátem města Brna zrealizovali již druhým rokem vánoční prodej jedle bělokoré - poloodrostků i s kontejnerem a jejich následné vysazení na připravené místo přímo v lesních porostech. Přínosem tohoto pilotního projektu je především výchova občanů k šetrnému zacházení s přírodním bohatstvím, dále snížení těžby vánočních stromků v předvánočním období a v neposlední řadě podpora návratu jedle bělokoré do našich lesů.

Prodejní místa jedliček v předvánočním období:
· Ekologická poradna - Zelený telefon města Brna na Panské 9
· DEV Lipka na Lipové 20
· Rozmarýnek na Rozmarýnové 6

Zemědělská krajina

Kontakt: Jaroslav Ungerman

Veronica se účastní na řešení třístranného polsko-maďarsko-českého projektu Nadace Freedom House s názvem "Central European CAP Dialogue - A cross-border project". Jeho nositelem je polská nevládní organizace Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictva Warszawa. Společně s pracovníky Nadace Partnerství a za asistence WWF Rakousko jsme zpracovali podrobnou analýzu programu SAPARD v České republice, tj. jak vnímá a odráží tematiku ochrany přírody, respektuje téma biodiverzity a celkově ochraňuje životní prostředí. Analýza byla doplněna kritickým komentářem a návrhy na možné usměrnění. Z iniciativy regionální kanceláře IUCN pro Střední Evropu ve Varšavě došlo k vytvoření kritické analýzy koncepčních rozvojových dokumentů resortu zemědělství pro přípravné období vstupu České republiky do Evropské unie. Projekt umožnil vydání sborníku referátů a dokumentů ze semináře ve Varšavě ve dnech 3.-4. prosince 1999 k tematice adaptace zemědělství České republiky, Maďarska a Polska na podmínky EU a k programu SAPARD.

Zvláštní číslo časopisu Veronica "Pastevectví a krajina"

S podporou grantu MŽP ČR "Podpora pastevectví v Evropské unii a možnosti jeho rozvoje v České republice"bylo vydáno zvláštní číslo časopisu Veronica Pastevectví a krajina. Připomíná naši tradici pastevectví, přerušenou obdobím kolektivizace, a poukazováním na konkrétní body zemědělské politiky Evropské unie nabádá k prosazení této formy chovu dobytka v širším měřítku také u nás. Zemědělství v podhorských a horských podmínkách ještě čeká etapa důsledné restrukturalizace směrem k radikálnímu rozšíření trvalých travních porostů. Jejich využití pastvou dobytka může být racionální z ekonomického hlediska a při šetrné pastvě řeší i problém vhodného managementu cenných travních biotopů. Publikace obsahuje řadu příspěvků našich i zahraničních autorů.

Lužní krajina

Trilaterální spolupráce / Nové Mlýny / Vysílač na Děvíně

Kontakt: Katrin Hromádková, Mojmír Vlašín

Trilaterální spolupráce

V roce 2000 pokračovala spolupráce ZO ČSOP Veronica se slovenskou nevládní organizací Daphne, WWF International a s rakouským Distelvereinem v prostoru jižní Moravy, jihozápadního Slovenska a východní části Rakouska. Dlouhodobým cílem je zajistit ochranu a obnovu přírodních hodnot a trvale udržitelné využívání údolní nivy řeky Moravy a Dyje. Jako jeden z konkrétních výstupů této dlouhodobé spolupráce je i informační skládačka Krajina v zrcadle řeky, která objasňuje některé problémy ve využívání trilaterálního prostoru, prezentuje činnost spolupracujících organizací a poukazuje na možnosti podpory pro obyvatele regionu.

Nové Mlýny

Nové Mlýny patří k dlouholetým zájmům ZO ČSOP Veronica - věnujeme se mu už od roku 1986. V červenci 1995 se podařilo dosáhnout toho, že byla skutečně snížena hladina střední a dolní Novomlýnské nádrže o 85 cm, tj. na kótu 169,50 m n. m. Tímto opatřením byl odstartován proces samoobnovy lužních porostů na obnaženém dně a vznik biokoridorů. Povodí Moravy však na konci roku 2000 zvýšilo hladinu o 20 cm. Veronica se spolu s Unií pro řeku Moravu a Poradním sborem Pálava snaží o pokračování revitalizace tohoto území. Proto požádala Českou inspekci životního prostředí o posouzení celého případu. Inspekce vydala dne 13. 12. 2000 rozhodnutí o nutnosti zachovat hladinu na kótě 169,50.

Vysílač na Děvíně

Veronica sleduje problematiku vysílače řadu let. V roce 2000 jsme se soustředili na protierozní opatření u cesty v problematickém úseku Soutěska-Děvín. Nechali jsme vypracovat projektovou dokumentaci alternativního návrhu řešení této přístupové cesty. Dne 5. května 2000 byla z podnětu Veroniky uspořádána přímo na místě schůzka s ministrem obrany, na níž byla učiněna dohoda o možnosti zabezpečení přístupu do lokality v případech potřeby pomocí speciální techniky Armády ČR. Na základě vypracované projektové dokumentace podala ZO ČSOP Veronica podnět k zahájení správního řízení o udělení výjimky ze statutu NPR Děvín - Kotel - Soutěska pro realizaci této stavby. Správní řízení bylo Ministerstvem životního prostředí zahájeno v listopadu 2000.

Veronica v Brně

Specializované poradny: Energie / Ekologické zemědělství / Podíl Veroniky na činnosti Sítě ekologických poraden ČR / Podpora občanských aktivit / Publikace Rady aktivního Brňana/ / Plánovací víkendy / Koncepce ochrany životního prostředí v Brně

Ekologická poradna pro Brno Zelený telefon města Brna - 05/42 21 83 51

Kontakt: Věra Pospíšilíková, Šárka Štefanová

Přízemí Domu ochránců přírody sloužilo již třetím rokem jako zázemí oficiální informační službě Zelený telefon města Brna, jehož činnost podporuje Magistrát města Brna. Tato služba, doplněná videotékou a výpůjční knihovnou, je určena zejména občanům města Brna, ale pravidelně zodpovídáme dotazy i z jiných míst republiky. V průběhu roku 2000 jsme zodpověděli celkem 1560 telefonických, osobních i písemných dotazů. Jejich pečlivá evidence a pravidelné vyhodnocování nám umožňuje sledovat aktuální potřeby a problémy obyvatel a současně ukazuje, kterým tématům je potřeba věnovat větší pozornost. To bylo podnětem např. pro vznik pracovních skupin Skupina pro zeleň a Ochrana zvířatdotazů. , kde jsou zastoupeni nejen pracovníci ekologické poradny, ale hlavně dobrovolníci, kteří mají živý zájem o danou problematiku. Ochrany zvířat, a to jak domácích (přemnožené kočky, nalezená koťata, podezření na týrání psů a hospodářských zvířat), tak volně žijících (záchrana zraněných ptáků, návody na zhotovení ptačích budek a krmítek, nálezy netopýrů, ježků, ochrana obojživelníků apod.), se týkalo 24 % dotazů. 11,5 % dotazů připadalo na problematiku ekologické likvidace odpadů z domácností (dotazy na existenci a provoz sběrných středisek odpadů, možnost třídění plastů - zejména PET lahví, rozmístění kontejnerů na sklo a textil, likvidace černých skládek, systém svozu odpadu aj.).

Přes 17 % dotazů bylo zaměřeno na samotnou ochranu přírody, hlavně na oprávněnost kácení brněnské zeleně. Dále byly poskytovány informace o pořádaných ekologických akcích na pomoc přírodě a o činnosti ostatních ekologických organizací (8,8 %), o problematice dopravy a cyklostezek (4,9 %), o čistotě vody a ovzduší (4,6 %). K častým návštěvníkům ekologické poradny patří studenti, kteří využili možnosti zapůjčit si potřebné studijní a informační materiály z knihovny a videotéky pro vypracování zadaných referátů a seminárních či diplomových prací. Ekologická poradna sloužila občanům jako místo, kde se mohli více dovědět o programech podpor Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a také jako podpisové místo pro různé petice (Za záchranu vratných lahví, Za zachování NP Šumava a ochranu jeho přírodních hodnot, Petice za referendum k jaderné elektrárně Temelín).

Byly zde k nahlédnutí i studie a dokumentace EIA k velkým dopravním stavbám v Brně. Zcela mimo výše zmíněnou statistiku dotazů stojí na 400 návštěvníků poradny, kteří si přišli v průběhu listopadu a prosince zakoupit sazenici jedle bělokoré. Tento projekt Vánoční stromky - stromy pro život se setkal s velkým ohlasem veřejnosti. Akce byla současně i intenzivní informační kampaní o činnosti Zeleného telefonu, neboť celá řada zájemců o jedličku byla v ekologické poradně poprvé a využila možnosti poznat práci ekologické poradny prakticky.

Specializované poradny

Energie

S pomocí našich externích odborníků zajišťujeme poradenskou činnost specializovanou na konzultace z oblasti úspor energie, nízkoenergetických staveb a využití obnovitelných zdrojů energie. Takto bylo nejširší veřejnosti zodpovězeno více než 150 dotazů. Spolupracovali jsme také na řešení projektů "Energetické využití dřevního odpadu - spolupráce s malým stolařstvím" (pořízení lisu na brikety, sledování jeho využití a úspor CO2), "Celoroční efektivní využití tepla z kogenerační jednotky na ekologické farmě" (technologie pro sušení bylin na biočaje), "Energetické úspory na školách" (podíl na přípravě učebních textů). Zabývali jsme se také problematikou atomové energie. Ve spolupráci s Rakouským ekologickým institutem jsme uspořádali jednodenní workshop pro projekt Independent Monitoring and Information Network (IMIN) pro region Dukovany a podpořili jsme koalici Referendum 2000.

Ekologické zemědělství

V průběhu celého roku 2000 Veronica poskytovala informační servis o ekologickém zemědělství a biopotravinách. Podíleli jsme se na vzdělávacím programu o ekologickém zemědělství, zúčastnili jsme se různých besed, diskusních stolů a seminářů, uspořádali několik přednášek. V rámci spolupráce s Kanceláří Brno - Zdravé město představila Veronica ve Zdravé mateřské školce Radost projekt Biopotraviny dětem. Uspořádali jsme pro rodiče, pedagogy a personál kuchyně informační schůzku spojenou s malou ochutnávkou biopotravin a výstavou o biozemědělství a napomohli jsme zprostředkovat kontakty na některé regionální dodavatele biopotravin z řad ekologických zemědělců a zpracovatelů.Ti začali od podzimu školku pravidelně zásobovat. Po celou dobu bylo dbáno na osvětu všech zúčastněných (děti jako strávníci, personál kuchyně, vychovatelky, rodiče) a byl jim připomínán širší aspekt projektu, jímž není pouze obohacení jídelníčku dětí o biopotraviny, ale také podpora ekologického hospodaření v krajině a upřednostňování regionálních produktů. Pořádání tradičního podzimního biojarmarku ekologických zemědělců a zpracovatelů dovršuje celoroční snažení Veroniky v oblasti trvale udržitelného zemědělství.

Jarmark byl organizován za podpory Ministerstva životního prostředí ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Kontrola ekologického zemědělství. Prezentovalo se zde na dvacet ekologických farem a zpracovatelů biopotravin. Součástí bylo i poskytování poradenství, prodej odborné literatury, výstava Hnutí Duha Krajina na talíři a vystoupení cimbálové muziky Veronica. Vedle ovoce, zeleniny, vína, mléčných výrobků a pečiva bylo možno ochutnat i přírodní jablečné biomošty z Bílých Karpat, které byly slavnostně představeny na Jazzovém koncertě pro jablko.

Podíl Veroniky na činnosti Sítě ekologických poraden ČR

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Šárka Štefanová

Ekologická poradna Veronica je členem Sítě ekologických poraden - STEP ČR. Síť ekologických poraden je pro nás jednou z nejvýznamnějších střechových organizací, na jejíž činnosti se od založení - v roce 1997 - podílíme (dlouhodobě plníme funkce sekretariátu) a snažíme se spoluutvářet celkovou strategii. Yvonna Gaillyová zastává ve výkonném výboru post předsedkyně. V rámci společných projektů STEP ,,Posílení ekologického poradenství v ČR" a "Ekologické poradenství v ČR a jeho přínos pro rozvoj občanské společnosti", které podporují The Rockefellers Brothers Fund a soukromý dárce, jsme řešili několik dílčích projektů. Veronica se podílela na vydání souborné publikace Spotřebitelské otázky a odpovědi ekologických poraden, kterou společně připravovali členové STEP. Konkrétně jsme se přičinili o kapitoly Odpady, Praní a čištění a Tepelné izolace. Veronica zajistila pro STEP vydání českých překladů základních dokumentů Evropské kampaně za trvale udržitelná města a obce. V publikaci je obsažena Charta evropských měst a obcí směřujících k trvale udržitelnému rozvoji (Aalborgská charta), Lisabonský akční plán a Hannoverská výzva čelných představitelů evropských měst a obcí na přelomu 21. století. V projektu Sítě ekologických poraden "Pilotní příklady místní Agendy 21" plnila Veronica funkci editora publikace "Krůčky k udržitelnosti - Sbírka řešených příkladů místní Agendy 21".

Podpora občanských aktivit

Kontakt: Martin Nawrath

Veronica v roce 2000 spoluorganizovala několik kulatých stolů. V dubnu to bylo setkání brněnských neziskových organizací Aktuální výzvy neziskového sektoru, věnované zejména vzájemné komunikaci nevládních neziskových organizací (NNO) v Brně, o možnostech fungování poradenského centra pro NNO. V rámci programu Dne Země v Brně Veronica uspořádala již pátý kulatý stůl z cyklu Občané a životní prostředí, který byl tentokrát zaměřen na téma veřejných prostranství. Zástupci veřejnosti a státní správy si vyměnili zkušenosti a názory týkající se možností občanů ovlivňovat vzhled a funkční využití významných městských ploch.

Zvoleným tématem jsme reagovali na několik aktuálních případů, kdy občané i odborná veřejnost vyjádřila nespokojenost se způsobem rekonstrukcí veřejných prostranství. V této souvislosti Veronica asistovala Regionálnímu sdružení ČSOP v Brně při dlouhodobější mediální kampani, snažící se upozornit na nezodpovědný přístup zástupců města k péči o brněnskou zeleň. Září bylo pro českou veřejnost ve znamení jednání MMF v Praze. Veronica se pokusila na tuto událost reagovat setkáním Globální a lokální, které nechtělo konkurovat pražským akcím, ale zamyslet se - na příkladě Brna - nad konkrétními vlivy globálního dění na všední život českých a moravských měst. I přes řadu rozporných stanovisek, která potvrdila složitost a komplexnost jevu nazývaného ve stručnosti globalizace, se účastníci shodli na potřebě toho, aby místní samosprávy vedly s občany diskusi o tomto jevu, který jednoznačně ovlivňuje kvalitu života nás všech. V tomto duchu byla samosprávám českých měst a obcí adresována Brněnská výzva.

Na podzim Veronica spolupracovala s občanským sdružením TRIALOG na organizaci dvou setkání zaměřených na vtahování občanů do místního dění. Prvním z nich bylo představení projektu Komunitní škola (Projekt ZŠ Pavlovská v Brně-Kohoutovicích). Tato škola se různými formami snaží inovovat způsoby jak spolupracovat s žáky a rodiči a udržovat s nimi dlouhodobý a rovný dialog vedoucí k tomu, aby se škola přizpůsobovala skutečným potřebám svých uživatelů. Druhé setkání představovalo v Brně první projekt Komplexní péče a podpora pro duševní zdraví v Brně občanského sdružení Práh. Tento projekt chce svou činností přispět k setkávání lidí, které spojuje překonávání postižení a handicapů způsobených duševní poruchou.

Publikace Rady aktivního Brňana

Pro jednotlivce i občanské skupiny je určena publikace Rady aktivního Brňana. Tato publikace stručně a srozumitelně seznamuje s principy fungování města Brna, a to zejména ve vztahu k rozpočtu, územnímu plánu, ochraně zeleně, průběhu správního řízení, právu na informace o životním prostředí apod. Publikace obsahuje také informace užitečné pro zakládání občanského sdružení, organizování veřejných besed a realizaci tzv. plánovacích víkendů.

Plánovací víkendy

Veronica byla jedním z partnerů Nadace Partnerství, respektive Programu pro veřejná prostranství, při organizování šesti plánovacích víkendů v obcích ČR (na třech místech jsme zajišťovali facilitaci plánovacích víkendů). Podíleli jsme se na přípravě souhrnného sborníku k tomuto programu a realizaci seminářů s tematikou plánovacích víkendů.

Koncepce ochrany životního prostředí v Brně

V průběhu první poloviny roku probíhala mimořádná jednání Komise životního prostředí Rady města Brna, věnovaná jednotlivým kapitolám Koncepce ochrany životního prostředí v Brně (zeleň, odpadové hospodářství atd.). Kromě odborných příspěvků zajišťovala Veronica spolu s RS ČSOP pro tato setkání účast nezávislých expertů a facilitační služby spojené s průběhem setkání i jejich vyhodnocením. Rovněž ve spolupráci s RS ČSOP v Brně se Veronica snažila o zprostředkování procesu přípravy Programu rozvoje Brněnského kraje veřejnosti, respektive jeho připomínkování regionálně významnými NNO a nezávislými experty.

Centrum modelových projektů pro venkov v Hostětíně

Pilotní projekty / Zpracování ovoce / Energie / Letní kurz trvale udržitelných programů pro venkov

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Radim Machů

V obci Hostětín Veronica připravuje založení Centra modelových ekologických projektů pro venkov, které by mělo navázat na zkušenosti pilotních projektů realizovaných v minulém období jak námi, tak obcí a dalšími subjekty. Úmyslem je pořádat zde praktické školicí a vzdělávací kurzy pro zástupce veřejné správy, řemeslníky, malé a střední podniky, studenty i širokou veřejnost.

Pilotní projekty:

 

 • Kořenová čistírna odpadních vod - Veronica navrhla tento způsob čištění odpadních vod a podílela se na prosazení výstavby čistírny. Ta byla zkolaudována v roce 1997 a znamenala konec stavební uzávěry v obci.
 • Program svépomocných montáží slunečních kolektorů Slunce pro Bílé Karpaty - v jeho rámci bylo v Bílých Karpatech doposud instalováno na 40 solárních systémů.
 • Sušárna ovoce - díky podpoře Nadace Partnerství ji zrekonstruovali na podzim 1998 místní ochranáři. Obnovili tak tradici, která sahá až do 17. století. O provoz dvě stě let staré sušárny se starají jen místní obyvatelé a během loňského podzimu usušili více než 4,5 tuny čerstvého ovoce pro drobné pěstitele nejen z Hostětína, ale i z okolních obcí.
 • Výtopna na biomasu - dokončená v říjnu 2000, dodává teplo a teplou vodu většině hostětínských domů.
 • Moštárna - vybudovali jsme ji jako součást programu sdružení Tradice Bílých Karpat. V první sezóně zpracovala 200 tun jablek na asi 140 tisíc litrů jablečné šťávy.
 • Plán budovy Centra - v roce 2000 jsme navázali spolupráci s rakouskou kanceláří architekta Georga Reinberga. Výsledkem byla první studie budoucí podoby budovy Centra, která se vyznačuje velmi inovativním konceptem nízkoenergetické stavby

Vývoj projektů v roce 2000:

Zpracování ovoce

Od roku 1991 je v Hostětíně jedno z center projektu Tradice Bílých Karpat (TBK), který spojuje ovocnáře, drobné zpracovatele ovoce, zastupitele obcí a spotřebitele s cílem obnovovat v obcích drobné zpracovny ovoce a připravit marketingovou strategii pro ovocnářské produkty tak, aby zisk z prodeje pomáhal ochraně kulturní krajiny. V letech 1999 a 2000 byla v rámci česko-lucemburského projektu přestavěna stará stodola na malou moštárnu pro výrobu nefiltrovaných ovocných šťáv z krajových odrůd ovoce. Celou tuto náročnou akci Veronica pro TBK zajistila jako investor a teprve hotovou moštárnu sdružení předala. Do provozu byla uvedena na podzim 2000.

Podstatná část jablek pocházela ze sadů s certifikovaným ekologickým hospodařením, a vykupovala se za vyšší ceny, které budou motivovat drobné pěstitele k certifikaci jejich hospodaření v režimu ekologického zemědělství. Přestože provozovatelem moštárny není obec Hostětín ani žádná jiná právnická či fyzická osoba z Hostětína, nýbrž občanské sdružení bělokarpatských organizací a jednotlivců Tradice Bílých Karpat, bez podpory občanů a obce by nebylo možné celý projekt realizovat. Kromě dokončení a úprav technologie moštárny pomáhá Veronica zejména s propagací moštů. Podařilo se nám představit a posléze uplatnit mošt na více než padesáti prodejních místech, v kavárnách, restauracích a jídelnách.

Energie

Významným okamžikem pro energetické hospodaření obce bylo v říjnu 2000 spuštění centrální výtopny na spalování odpadního dřevaz okolních lesů a pil, která umožňuje zásobovat teplem celou obec. Zahájení stavby předcházelo sedm let příprav a uvedení do provozu bylo možné jen díky nesmírnému zaujetí samosprávy obce, jejích občanů a českých i zahraničních partnerů projektu. Financování této ojedinělé investice pocházelo částečně z holandského grantu prověřujícího jeden z mezinárodních mechanismů navrhovaných ke snižování emisí CO2 - Joint Implementation. v Rakousku.

Přehled hlavních aktivit Veroniky v tomto projektu v roce 2000:

 • Spolupráce s obcí při zabezpečování finančních zdrojů, zejména komunikace se zahraničními dárci.
 • Spolupráce s nizozemským partnerem projektu, především v oblasti monitoringu a ověřování mechanismu společně realizovaných opatření (activities implemented jointly - AIJ). AIJ je jednou z metod mezinárodní ochrany klimatu, která byla navržena na konferenci o ochraně klimatu v Kjótu. V současné době máme k dispozici kompletní data týkající se emisí skleníkových plynů, které budou realizací projektu ušetřeny.
 • Spolupráce s obecním zastupitelstvem při přípravě a ustavení organizační struktury, která umožňuje provozování výtopny jako komunálního podniku. Její provoz není primárně posuzován podle množství prodaného tepla, nýbrž podle plnění energetické služby, tj. zabezpečení tepla v domácnostech. Tento přístup je ke zdrojům výrazně šetrnější.
 • Ve dnech 30.-31. května 2000 jsme uspořádali ve Slavičíně seminář s názvem "Budoucnost energetického využití biomasy v Bílých Karpatech". Byl určen pracovníkům místních samospráv, vlastníkům lesů, zpracovatelům dřeva, producentům a spotřebitelům tepla. Účastnilo se jej 50 zájemců. Důležitým bodem semináře byla závěrečná diskuse, při které byl shrnut současný stav a postoje k využívání biomasy jako energetického zdroje, byla identifikována slabá a problémová místa a zformulována prognóza využívání biomasy v oblasti Bílých Karpat.
 • Součástí slavnostního zahájení provozu výtopny dne 20. října 2000 byl i seminář věnovaný proceduře "joint implementation", který uspořádala Veronica. Seminář navštívilo 15 starostů obcí z celé republiky, které plánují realizovat obdobný projekt, a 20 účastníků z Nizozemí.
 • Studie o vytápění biomasou v obci Hostětín.
 • Srovnávací studie o využití biomasy

Letní kurz trvale udržitelných programů pro venkov

V roce 2000 byly uspořádány dva běhy tradičního letního kurzu: 10.-22. července a 20.-26. srpna. Kromě manuální práce měli účastníci kurzu možnost se podrobně seznámit s jednotlivými projekty, které Veronica v CHKO a Biosférické rezervaci Bílé Karpaty realizuje. Kurzu se zúčastnilo na šedesát lidí a díky Sdružení dobrovolných aktivit INEX přijelo na čtrnáct dnů do Hostětína pracovat a poznávat jedenáct studentů ze tří kontinentů severní polokoule. Všichni zúčastnění tak měli příležitost prověřit a posílit své jazykové znalosti a navázat nová přátelství s lidmi z celého světa.

 

Veronica a Unie pro řeku Moravu

Studie / Účast ve správních řízeních

Kontakt: Jaroslav Ungerman

Ekologický institut Veronica zabezpečuje sekretariát pro občanské sdružení Unie pro řeku Moravu a pracovníci institutu se podílejí na práci a řešení projektů Unie.

Studie

Cílem studie "Alternativní ekologický návrh protipovodňových opatření v povodích řek Moravy a Bečvy" (výstup dílčího grantu PHARE koordinovaného DHV, s.r.o.) bylo prokázat, že je možné zajistit požadovanou preventivní ochranu sídel v údolních nivách povodí řeky Moravy bez nových retenčních nádrží. K zachycení a zpomalení povodňové vlny v krajině a v údolní nivě je navrženo využít přírodní prvky tak, aby změny odtokových poměrů vedly k obnově přírodě blízkého stavu krajiny. Úpravu odtokových poměrů na říčních korytech navrhuje řešení studie spojit s obnovou krajinného rázu údolní nivy, se zpřírodněním řek a s jejich zapojením do urbanistické struktury sídel.

Studie "Zkapacitnění koryta řeky Moravy v Olomouci, zpřírodnění poříčních zón a zapojení řeky do struktury města", která vznikla jako výstup projektu "Aktivity v ochraně proti povodňovým škodám" podpořeného Nadací Partnerství, bude sloužit jako podklad pro rozhodování politických orgánů města Olomouc a státních orgánů plánujících protipovodňová opatření při výběru vhodné varianty. Cílem studie bylo prokázat reálnost zvyšování kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci na průtok dosažený při povodních v roce 1997, přiblížit řeku a poříční zóny přírodním podmínkám a znovu integrovat řeku do struktury města.

Účast ve správních řízeních

Unie pro řeku Moravu se účastnila správních řízení zahajovaných ve spojitosti s investicemi u vodních toků, nádrží, rybníků a mokřadů. Unie se obrátila na orgány státní správy ochrany přírody s žádostí o poskytování informací o připravovaných správních řízeních v povodí Moravy a Vláry. Na vybraná řízení se pak přihlašovala jednotlivě na základě zákona 114/92 Sb. Převážně se jednalo o akce odstraňující následky povodně 1997 v korytech toků, které iniciují správci toků, zejména akciová společnost Povodí Moravy, transformovaná od roku 2001 do struktury státního podniku. Při těchto opravách koryt toků se v mnoha případech ukázalo, že se nejedná o odstranění škod způsobených povodní 1997, ale o několikaleté nánosy na březích toků. Projevuje se jednostranná tendence navracet koryta toků do původní, regulované podoby bez ohledu na vzniklé příznivé návraty k přírodnímu stavu. Technický konzervatismus, který zatím jednoznačně převládá ve strukturách správců toků, odmítá respektovat obecné zájmy ochrany přírody. Účast ve správních řízeních byla finančně podpořena grantem nevládního sdružení Síť ekologických poraden v ČR (STEP).

Finanční zpráva

Tabulky výnosů a nákladů

Komentář k hospodaření ZO ČSOP Veronica

Oproti roku 1999 se výrazně zvýšily příjmy od neziskových organizací - přibližně o 3 240 000 Kč. Ukazuje to na význam zapojování do partnerských projektů. Ze zahraničních zdrojů se jedná zejména o příspěvek lucemburské nadace Hëllef fir d'Natur na ovocnářský projekt, příspěvek od nizozemského velvyslanectví v Praze na vydání publikace "The Rivers and Wildlife Handbook" a příspěvek od Biomass Technology Group na podporu Informačního centra v Hostětíně. Stejně významnou je pro financování činnosti i spolupráce v rámci ČR - například v Síti ekologických poraden STEP. Z domácích zdrojů se zvýšily příjmy od Magistrátu města Brna a od Nadace Partnerství. U většiny ostatních stálých zdrojů zůstaly příjmy na stejné úrovni či mírně poklesly. U řady rozpracovaných projektů se finanční zdroje přesunuly do příštího roku. Oproti roku 1999 se zdokonalilo vedení cash flow a mělo to za důsledek zvýšení úroků o 70 000 Kč. Také se zvýšily příjmy za prodej publikací v informačním středisku Zelený telefon. Oproti roku 1999 se podstatně zvýšily příjmy za služby pro ekologické, vládní, ale i podnikatelské organizace a subjekty. Ve srovnání s rokem 1999 se snížily mzdové náklady, materiálové a provozní náklady, telefony a poštovné, práce a služby projektů a činností. Toto snížení je důsledkem snížení počtu zaměstnanců. V roce 2000 jsme byli nuceni vrátit část příspěvku CBC Phare, který neodpovídal původním položkám rozpočtu. Projevilo se to v záporném hospodářském výsledku organizace. Pro zlepšení přehledu účetnictví a návaznosti na daňové přiznání k dani darovací bylo nutné převést nevyčerpané prostředky přes náklady do fondu organizace, odkud budou na počátku roku 2001 převedeny do výnosů. (V minulých letech se převáděly na účty bez časového rozlišení a nebyly zaneseny v hospodářském výsledku organizace.)

Poděkování

Zahraničním partnerům a dárcům / Lucemburským dárcům, kteří finančně přispěli do solárního programu / Jednotlivcům / Muzikantům Veroniky / Občanům Hostětína

Za spolupráci, pomoc, dary finanční i materiální děkujeme následujícím organizacím a institucím:

Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, Brno * Atelier Fontes, s.r.o. * Brněnská asociace nestátních a neziskových organizací * Centrum experimentálního divadla a divadlo Husa na provázku * Centrum pro dopravu a energii * Centrum pro otázky životního prostředí UK * Centrum pro komunitní práci * Česká energetická agentura * Česká inspekce životního prostředí, Brno * Českomoravský cement, a.s. * Český rozhlas * Deník Rovnost * Děti Země, Brno * Dům ekologické výchovy Lipka * Econnet * Ekocentrum Brno * Ekologický právní servis * Firma Grisoft * Fakulta architektury VUT Brno * Katedra environmentálních studií FSS MU * Hnutí Duha * INEX - sdružení dobrovolných aktivit * Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, Starý Hrozenkov * ROSA, o.p.s., České Budějovice * Kancelář Brno - Zdravé město * Knihkupectví Academia, Praha * Knihkupectví Vyšehrad, Brno * Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s. * Lesy České republiky, s.p., závod Židlochovice * Lesy města Brna * Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno * Město Slavičín * Ministerstvo životního prostředí, Praha * Ministerstvo životního prostředí, Územní odbor v Brně * Modré knihkupectví, Brno * Moravské zemské muzeum, Brno * Nadace Partnerství * Nadace pro rozvoj občanské společnosti * Nadace Sluníčko * Nadace Via * Národní síť zdravých měst * Nesehnutí * Obec Hostětín * Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna * Okresní úřad Břeclav * Okresní úřad Hodonín * Okresní úřad Jihlava * Okresní úřad Kroměříž * Okresní úřad Přerov * Okresní úřad Vsetín * Okresní úřad Šumperk * Okresní úřad Uherské Hradiště * OSF Praha * Podblanické ekocentrum Vlašim * PRO-BIO Šumperk * REC, ČR * Regionální sdružení ČSOP Brno * Rezekvítek * Sdružení Vaňkovka * Síť ekologických poraden * Společnost pro trvale udržitelný život * Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty * Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví * Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava * Školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny * Unie pro řeku Moravu * Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno * Ústřední výkonná rada a Kancelář ÚVR ČSOP, Praha * Útvar hlavního architekta Magistrátu města Brna * VIS - Vzdělávací a informační středisko, Veselí nad Moravou * VITA Ostrava * Zelený kruh, Praha * ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou * ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky * ZO ČSOP Veverka, Veverská Bítýška

 

Zahraničním partnerům a dárcům:

Agricultural Development Foundation (AFA), Budapešť * ARGE Erneuerbare Energie, Rakousko * Biomass Technology Group, Nizozemí * British Embassy Praha * Centrum pre aplikovanú ekológiu Daphne, Bratislava * Danube Environmental Forum, Bratislava * 'die umweltberatung' a 17&4, Rakousko * Distelverein, Rakousko * Eco - Counselling Europe * Emweltberodung, Lucembursko * Fundacja na Rzecz Rozvoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Varšava * Hëllef fir d'Natur, Lucembursko * IUCN International * Kancelář "Architekt Reinberg", Rakousko * Know How Fund, Praha * Ľudia a voda, Košice * March - Thaya Auen Regionalverband, Rakousko * Milieukontakt Oost-Europa * Ministerstvo životního prostředí, Lucembursko * Österreichisches Ökologie Institut * REC Budapešť * Royal Netherlands Embassy Praha * Senter, Nizozemí * Stiftung Oekofonds, Lucembursko * The Rockefeller Brothers Fund, New York * Twente Energy Institute, Nizozemí * WWF International * WWF Rakousko

 

Lucemburským dárcům, kteří finančně přispěli do solárního programu:

Doris Bauer * Oskar Becker * rodina Claude Berthelemy * Alexandre Biren * Karl-Heinz Bohr * Anne Botzem * Henriette Brucker-Block * Myriam Cecchetti * Françis Dahm * Chantal De Biasi-Drucker * Solange Dohn * Robert Erasmy * Jean Ewen * René Fries-Curot * François Frising * rodina Edouard Gillen-Theisen * Camille Gira * Maxie Hamilius * Célestine Hoffmann-Cremers * Paul Hoscheit * Paul Kauten * John Kayser * Ferdinand Laux * rodina Mike Leches-Fischels * Liette Majerus * Robert Mehler * Edouard Melchior * Jacques Mersch * Marie-Josee Meyers-Frank * André Probst * Nathalie Reuter * Philippe Rischette * Léon Rivers * Romain Sahr-Wolff * Marco Schank * Nico Schmit * Armand Schmitz * Frank Scholzen und Caroline Theves * Mathias Schroeder * Jean Spautz * Marcel Urbany * Guy Urbany * Adri van Westerop * Renée Wagener * Jean Weiss * Jean-Paul Weydert * Léon Weyland * Jean-Paul Zanter * A. C. Clervaux * AC Dudelange * A. C. Ettelbruck * A. C. Heiderscheid * AC Junglinster * A. C. Lintgen * A. C. Mersch * A. C. Steinsel * CSV * Dëschtennis 1965 St. Hubert * Electricité Stoos * Fondation Hëllef fir d'Natur * Goblet + Lavandier SARL * IG - LUX * Ministerstvo financí * OEKO - BUREAU * Oeko - Service Luxembourg * S + E Consult S. A. * Simon et Christiansen SA * Schickes Robert et CIE SARL * Schroeder et Associés * Step Synd. Intercommunal * Topsolar SARL

 

Jednotlivcům:

Raymond Aendekerk * RNDr. Libor Ambrozek * Petr Baran * Andreas Beckman * Karlos Karel Beneš * Dr. Martin Cmíral * Steve O'Connor * Ing. Václav Čermák * PhDr. Petr Dolejský * RNDr. Hana Drozdová * Ing. Jana Drápalová * Ing. Milan Drgáč * Ing. Jan Drlík * RNDr. Jarmila Dupejová * Roy Ellenbroek * Ferencovi * Ing. Kamila Florová * Ing. Milena Forejtníková * Mgr. Petr Francán * Ing. Michal Franek * Ing. Vladimíra Hejzlarová * Ing. Petr Hlobil * Simon Hooper * Ing. Jaroslav Hrabec * Leoš Janča * Mgr. Miroslav Janík * Petr Janůj * Radim Kindl * Kurt Kleberger * Richard Kleberger * rodina Klimešových, Pouzdřany * Ing. Miroslava Knotková * Martin Koryčanský * Petr Kosmák * Stanislav Krahula * Ing Veronika Křůmalová * prof. RNDr. Hana Librová, CSc. * Ing. Aleš Máchal * Mirek Makovec * JUDr. Herta Matlová * Franc Meister * Ing. Igor Míchal, CSc. * RNDr. Blanka Mikátová * PhDr. Libor Musil, CSc. * Ing, Oldřich Musil * prof. Petr Oslzlý * Ing. Jaromír Palas * RNDr. Miroslav Patrik * Jan Pešek * Libor Kik Palášek * Rostislav Pospíšil * Ing. Jaroslav Pražan, CSc. * Otakar Pražák * Mgr. Martin Prokop * Ing. Roman Rozsypal * RNDr. Petr Roth * Christian Schlefel * prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. * RNDr. Olga Skácelová * Ing. Karel Srdečný * Ing. arch. Eva Staňková * Jan Steklík * Ing. Ivo Stolek * RNDr. Jiří Svoboda * Ing. Libuše Šamánková * Jan Šimek * Ing. Zdeněk Ševčík * Mgr. Karolína Šůlová * Ing. Zdeněk Tauš * Armin Themessl * Ing. Rostislav Trávníček * Ing. Zbyněk Ulčák * Ing. Jiří Urban * Ing. Pavel Urban * Ing. Jiří Vačkář * Andreas Wurzel * Adri van Westerop * Elke Wijfells * Mirek Zálešák * prof. Ing. arch. Helena Zemánková * arch. Tomáš Zlámal

 

Muzikantům Veroniky:

Jan Beránek * Miloš Bělehrad * Jiří Burša * Milan Červenka * Veronika Divišová * Jiří Dušek * Blanka Dvořáčková * Alena Kubešová * Jiří Macháček * Petr Mička * Jaromír Novotný * Josef Pavlík * Eva Podbrdská * Vít Prudil * Rostislav Stloukal * Jiří Studeník * Václav Štětka

 

Občanům Hostětína

Poděkování patří rovněž všem členům redakční rady časopisu Veronica, autorům textů a ilustrací v časopise a dalších publikacích, autorům výstav, členům ZO ČSOP Veronica stejně jako všem účastníkům letního kurzu v Hostětíně.

 

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 2. 2024