Praktický rádce Brňana – zeleň

Brno jako většinu dnešních měst trápí nedostatek zeleně v jeho zastavěné části. Jedná se o parky, uliční aleje i sídlištní zeleň. Naopak příměstských lesů má více než jiná srovnatelná města, avšak jejich stav není příliš utěšený.

Zeleň je chráněna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a městskou vyhláškou o ochraně zeleně v městě Brně č. 15/2007 (a dále vyhláškou č. 10/2014, kterou se tato vyhláška mění a doplňuje). Mimo jiné je v prostorách veřejné zeleně zakázáno:

 • provádět jakékoli zásahy bez souhlasu vlastníka (správce) - např. ÚMČ, VZmB
 • vjíždět do ní vozidly a parkovat v ní
 • znečišťovat plochy

Výsadbu i údržbu zeleně zajišťuje příslušný ÚMČ, VZmB a další správci. Uliční stromořadí, park Lužánky, park Špilberk, Tyršův sad, Denisovy sady, park Koliště, Wilsonův les, Studánku a Kapucínské zahrady má ve správě VZmB (Kounicova 16, 602 00 Brno, tel. 542 422 641, e-mail: vzmb@vzmb.cz, web: www.vzmb.cz). Zeleň kolem komunikací ošetřují Brněnské komunikace (tel. 532 144 111, e-mail:moslerova@bkom.cz, bkom@bkom.cz, web: www.bkom.cz).

Ničí někdo veřejnou zeleň v parku či u silnic?

 • Je-li nutný okamžitý zásah, tj. jedná-li se o vandalismus, volejte Městskou policii, tel.č. 156.
 • V ostatních případech, např. při výkopech a jiných pracích ničících zeleň, se obraťte na příslušný úřad městské části (viz seznam úřadů městských částí).

Chystá se někdo pokácet živý strom nebo ho už pokácel?

O povolení ke kácení může požádat jenom vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Kompetentní k povolování kácení zeleně na území města Brna je příslušný ÚMČ. Rozhodnutí ve věci povolení kácení je vydáno až po vyjádření komise pro povolování zásahů do zeleně, která je složena z odborných pracovníků a příslušného ÚMČ. Přehled všech probíhajících řízení o úpravách městské zeleně je umístěn na našich webových stránkách.

Bez povolení lze kácet (zpravidla mimo vegetační dobu, tj. přibližně od 1. 11. do 31. 3.) stromy za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem, jen se souhlasem vlastníka a pouze stromy do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a keřový porost do rozlohy 40 m2 - bez ohledu na právní formu vlastníka pozemku (tj. i fyzické i právnické osoby).

 • V konkrétním případě volejte příslušný ÚMČ (viz seznam).
 • Pokud kácení není povoleno a je potřeba okamžitý zásah, volejte Městskou policii, tel.č. 156.

Myslíte, že je nutné pokácet strom ohrožující život nebo majetek?

 • Oznamte to příslušnému ÚMČ (viz seznam).

Kdo provede odborné posouzení zdravotního stavu stromu?

 • soudní znalci (seznam na Krajském soudu, Rooseveltova 16. tel. 546 511 111 nebo www.justice.cz - hledat pod oborem ochrana přírody).

Informace Vám může podat též:

 • Veřejná zeleň města Brna, Ing. Koutná, tel. 542 212 148, 605 226 760, e-mail: koutna@vzmb.cz.

Kdo vyčíslí finanční hodnotu stromů?

 • soudní znalci (jejich seznam je k dispozici na Krajském soudu, Rooseveltova 16, tel. 546 511 111 nebo www.justice.cz).

Kdo se zabývá odborným ošetřením stromů?

 • Veřejná zeleň města Brna, Ing. Koutná, tel.č. 542 212 148, 605 226 760, e-mail: koutna@vzmb.cz,
 • příslušný ÚMČ (odbor ŽP).

Nelíbí se Vám stromy po nevhodné úpravě?

 • Obraťte se na správce plochy (příp. ÚMČ).

Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství?

 • To je možné jen za souhlasu vlastníka nebo správce (ÚMČ nebo VZmB). Vlastníka plochy zjistíte buďto na Katastrálním úřadě (pro Brno-město na Moravském nám. 1, tel. 542 521 111, e-mail: kp.brnomesto@cuzk.cz; pro Brno-venkov na Úzké 6, tel. 542 532 211, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz), nebo na webových stránkách Katastrálního úřadu - nahlížení do katastru nemovitostí. Správce plochy zjistíte např. u VZmB.

Tip: Při výběru druhové skladby upřednostňujte místní odrůdy ovocných stromů, původní druhy dřevin a původní uspořádání. Jako domácí strom byla sázena lípa, dub, ořešák nebo jírovec (kaštan); pro aleje byly voleny spíše lípy, javory a ovocné stromy. Vyhýbejte se výsadbě topolů a olší v blízkosti zpevněných ploch - kořeny těchto rychle rostoucích dřevin je zvedají

Trápí Vás zanedbaná veřejná prostranství, která vypadají nepěkně a navíc ztěžují život alergikům?

 • Obraťte se na příslušný ÚMČ (viz seznam).

Vypaluje někdo trávu, hoří stromy?

 • Volejte Hasičský záchranný sbor JmK, tel.č. 150.
 • Volejte Městskou policii, tel.č. 156.

Pálí někdo na zahradě listí, trávu, případně jiný odpad?

Pálení je v městských částech upraveno vyhrazením některých dnů, ve kterých je tato činnost povolena, informaci Vám podá ÚMČ (více  v kapitole Ovzduší).

Dochází k poškozování chráněných území?

Volejte:

 • Policii ČR - tel. 158 nebo Městskou policii - tel. 156 (viz seznam stanic).
 • Krajský úřad, OŽP, oddělení ochrany přírody a krajiny, tel. 541 651 534 (Ing. Čejková), e-mail: cejkova.janka@kr-jihomoravsky.cz.
 • V případě významných krajinných prvků, chráněných stromů a jejich ochranných pásem volejte OŽP MMB, odd. ochrany přírody a krajiny, tel. 542 174 556 (Ing. Foltýnková), e-mail: foltynkova.ludmila@brno.cz.
 • ČIŽP, odd. ochrany přírody, Lieberzeitova 14, tel. 545 545 111, stálá služba tel. 731 405 100, e-mail: public_bn@cizp.cz

Nelíbí se Vám stav břehových porostů?

 • Správce povodí řeky Moravy je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,tel. 541 637 111, e-mail: sekretariatGR@povodi.cz.
 • Správcem malých toků jsou obce, ÚMČ nebo Lesy ČR.

Kdo se stará o brněnské lesy?

Hospodaří v nich:

 • Lesní správa Tišnov, tel.č. 549 410 020, e-mail: ls144@lesycr.cz.
 • Lesy města Brna, Křížkovského 247, Kuřim, tel.č. 541 231 101-4.
 • Školní lesní podnik Křtiny (MZLU), Křtiny 175, tel.č. 516 428 811, 516 439 101, e-mail: slp@slpkrtiny.cz.
 • Veřejná zeleň města Brna, Kounicova 16, tel.č. 542 422 641.

Nejste si jisti, zda je Vámi nalezená houba jedlá?

 • Volejte houbařskou poradnu Moravského zemského muzea (RNDr. Vladimír Antonín), Biskupský dvůr, Muzejní 2, telefon: 515 910 446, e-mail: vantonin@mzm.cz. V pondělí v době 9-12 h., 13-18 h., v úterý mezi 9-12 h., 13-16 h.
 • Česká mykologická poradna, Karmelitská 14, Praha 1, poradna@myko.cz.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 27. 3. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube