Děkujeme

Dárci, kteří podpořili naše projekty

CBC Phare
Česká energetická agentura
Českomoravský cement, a.s.
Český svaz ochránců přírody
EU Phare 2001
Evropská Unie 
Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Evropská Unie (program Transition Facility)
Evropský sociální fond
Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus
Ford Motor Company Conservation and Environmental Program
Krytina Hranice, s.r.o.
Lesy České republiky
Jihomoravský kraj
Matra - program nizozemského ministerstva zahraničí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí, ČR
Ministerstvo životního prostředí, Lucembursko
Nadace Arbor Vitae
Nadace Hëllef fir d´Natur, Lucembursko
Nadace Oekofonds, Lucembursko
Nadace Partnerství
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Veronica
Nadace Via
Národní síť středisek ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
Open society fund
Program Iniciativy společenství Interreg IIIA
Program Leader ČR
Program obnovy venkova
Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu
Senter - Nizozemská vládní agentura
Síť ekologických poraden (STEP)
Slovácké strojírny, Uherský Brod
Spolkové ministerstvo výstavby, Rakousko
Spolkové ministerstvo životního prostředí, Rakousko
Státní fond životního prostředí
Statutární město Brno
Strukturální fondy EU - Společný regionální operační program
The Regional Environmental Centre
Toyota Environmental Activities Grant Program
Twente Energy Institute, Nizozemsko
"die umweltberatung", Rakousko

Úřad vlády Dolního Rakouska
Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - Know How Fund, Praha
Zlínský kraj

Děkujeme za rok 2012

Za spolupráci, pomoc, dary finanční i materiální děkujeme následujícím organizacím a institucím

AEE – Arbeitsgemeinschaft erneubare Energie NÖ­‑Wien, AFIMO CZ, s.r.o., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Alcedo Vsetín, Arnika, Ateliér Fontes, Ateliér Vizage, Audiovisual, Britské velvyslanectví v Praze, BSH domácí spotřebiče s.r.o., Byznys pro spo­lečnost, Calla, Cenia, Centrum pasivního domu, Cent­rum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada, Česon, Dům zahraničních služeb – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy – projekt partnerství Grundtvig v rámci Programu celoživotního vzdě­lávání, Ekologický právní servis, Ekumenická akademie Praha, Energetická agentura Zlínského kraje, Ev­ropská unie – ERDF – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko a Česká republika – Slovensko, Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Vzdělávání pro konkurence­schopnost, Fakulta architektury VUT Brno, Finanční mechanismy EHP/Norsko spolufinancující Záchranný program MŽP pro zvláště chráněné druhy, Gym­názium Jana Pivečky Slavičín, Hëllef fir d'Natur Lucembur­sko, Hnutí DUHA, Horní mlýn, Chaloupky, Jiho­moravský kraj, Katedra environmentálních studií FSS MU, kavárna Trojka, Klimatická koalice, Knihovna Ji­řího Mahena, Koalice pro řeky, Lesy České republiky, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdě­lávání a její detašovaná pracoviště, Líska – občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, Městská část Brno – Nový Lískovec, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Minis­terstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo za­hraničních věcí Lucemburského velkovévodství prostřednictvím NNO Emweltberodung Letzeburg, Minis­terstvo zahraničních věcí ČR – Program transfor­mační spolupráce, Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Jana Pivečky, Nadace Partnerství, Nadace Partnerství v rámci Blokového grantu z programu švý­carsko – české spolupráce, Nadace rozvoje občanské společnosti – Program překlenovací pomoci, Nadace Veronica, NESEHNUTÍ, NET4GAS. Blíž přírodě, Ná­rodní park Podyjí, obec Hostětín, občanské sdružení Pří­rodní zahrada, občanské sdružení Smrk, Planta Na­turalis, Přírodovědné centrum Trnka při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště, Ptačí centrum, Rakouské spolkové ministerstvo pro dopravu, inovace a tech­nologie a Rakouské spolkové ministerstvo pro hospo­dářství, rodinu a mládež prostřednictvím organizace AEE, Rezekvítek, ČSOP Regionální sdružení v Brně, SAKO, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Síť ekologických poraden, Státní fond životního prostředí ČR, Správy chráněných krajinných oblastí Bílé Karpaty a Moravský kras, Statutární město Brno, Statutární město Zlín, Teplárny Brno, Tradice Bílých Karpat, WWF, Zelený kruh

 

Jednotlivcům

Raymond Aendekerk, Andreas Beckmann, Eva Beranová, Bohuslav Binka, Stanislav Boček, Ladislav Čmel, Eliška Davidová, Jana Drápalová, Petr Foltýn, Daniel Grmela, Naďa Hamšíková, Alžběta Hanzlová, To­máš Havlíček, Juraj Hazucha, Vlastimil Hela, Marie Holbová, Jan Hollan, Anna Hubáčková, Karel Hudec, Mojmír Hudec, Blažena Hušková, Hana Chalupská, Josef Chybík, Václav Izák, Ladislav Jál, Světlana Jálová, Robert Janota, Kateřina a Petr Jelínkovi, Miroslava Knotková, Iva Klížová, Hana Korvasová, Iva Koutná, Lenka Kozlová, Lenka Kožňárková, Michaela Kulhánková, Stanislav Kutáček, Veronika Lysáková, Hana Lib­rová, Magdalena Maceková, Petr Maděra, Aleš Máchal, Marie Machů, Radim Machič Machů, Radim Měřič­ka, Bedřich Moldan, Rudolf Pecháček, Radim Ajša Pešek, Petra Poklembová, Radek a Jan Popelkovi, Jan Pospíšil, Rostislav Pospíšil, Pavel Magda Pražák, La­dislav Ptáček, Tomáš Rothröckl, Miloš Rozkošný, Chris­tian Schrefel, Hana Sekerková, Edvard Rejža Se­quens, Olga Skácelová, Karel Srdečný, Michal Stránský, Ka­teřina Stuhařová, Jindra Svobodová, Jan Šálek, Pavel Šamonil, Zde­něk Ševčík, Petr Šimoník, Pavel Šuráň, Miroslav Šuta, Ludvík Trnka, Zbyněk Ulčák, Jaroslav Ungermann, Hana Urbášková, Veronika Valová, He­lena Vlašínová, Milena Zajíčková, Zita Zapadlová, Eliška Zimová, Zdeňka Žáková

Prostřednictvím sponzorského předplatného časopisu Veronica, e­‑obchodu, webu i osobně nás podpořilo více než 70 jednotlivců. Všem za jejich podporu srdečně děkujeme. Bez jejich pomoci by naše práce nebyla možná.

Poděkování patří rovněž občanům Hostětína, členům ZO ČSOP Veronica, členům redakční rady časopisu Veronica a Rady Ekologického institutu Veronica, odborným spolupracovníkům a lekto­rům vzdělávacích akcí, autorům textů, fotografií a kreseb v časopise a dalších publikacích, stu­dentům na stáži a dalším praktikantům, autorům výstav v Domě ochránců přírody stejně jako muzikantům cimbálové muziky Veronica, více než 100 dobrovolníkům Jablečné slavnosti i všem ostatním dobrovolníkům, kteří nám ochotně pomáhali během celého roku 2012.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 29. 5. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube