Praktický rádce Brňana - odpady

Najděte si nejbližší sběrné středisko odpadů v naší Ekomapě.

Nakládání s komunálními odpady (sběr, svoz, shromažďování, využívání odpadů) na území města Brna se řídí vyhláškou  statutárního města Brna č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. Způsob vybírání peněžních prostředků za odpady je formou místního poplatku. Podrobné informace získáte na Oddělení správy poplatku za komunální odpad Magistrátu města Brna, Šumavská 33 (budova A, 9. patro), tel.: 542 174 301, 542 174 304, 542 174 305, e-mail: odpady@brno.cz.

Tyto rady jsou určeny hlavně občanům města Brna. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (živnostníci) mají za povinnost vzniklý odpad předat do vlastnictví pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu, úpravě, využití nebo odstranění odpadů. Před předáním odpadů si musí ověřit, zda osoba, které předávají odpad, je k jeho převzetí oprávněna, tj. vyžádat si povolení (souhlas) krajského úřadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně provozního řádu zařízení, kde jsou uvedeny odpady, k jejichž převzetí je osoba oprávněna. Samotný živnostenský list nebo koncesní listiny jsou pro ověření oprávněnosti nedostatečnými doklady.

Co z odpadu lze ve městě Brně vytřídit a kam vytříděný odpad ukládat?

sklo bílé a barevné

Zálohované lahve je možno vracet v obchodní síti všude tam, kde výrobky v těchto obalech nabízejí.

menší kusy skla

velké kusy skla

papír

textil

 • Sběr použitelného šatstva zajišťuje v Brně Diecézní charita Brno, která provozuje humanitární šatník na ulici Bratislavská 58. Přinést sem textil je možné út - so 9-15 h., kontakt tel. 737 231 383.
 • kontejnery rozmístěné na ulici - provozuje E+B textil,Terasová 1, Brno, tel. 541 320 126, e-mail: info@ebtextil.cz. Seznam kontejnerů v Brně.
 • Pěkné oblečení, které může využít někdo další, lze věnovat Nadaci Veronica do obchůdku. Kromě textilu můžete přinést i módní doplňky, pěkné knihy, bižuterii nebo obrazy. Finance získané prodejem jsou použity na projekty, které pečují o přírodu a chrání životní prostředí ve městě Brně. Obchod Nadace Veronica sídlí na Pekařské 38, Svážné 16 (Nový-Lískovec) a Jana Babáka 11 (Královo Pole)
 • Sbírka nepotřebného šatstva pro potřebné občany, organizuje Magistrát města Brna, Křenová 20, každé první pondělí v měsíci od 16 do 20 hod., popř. i v úředních hodinách PO + ST 8.-17 hodin a PÁ 8-12hodin, kontaktní osoba Lenka Prokopová, tel.: 544 502 622, podrobnosti na webu města. Uvítají hlavně pánské sportovnější oblečení, ve kterém lze přežít na ulici, v chatce a pod.
 • Podívejte se na naší Ekomapu na místa, kam můžete odevzdat starší textil (Charitativní bazer, Diecézní charita, kontejnery na textil,...)

kovy

 • sběrná střediska v jednotlivých městských částech
 • výkupny sběrných surovin
 • Remet, s.r.o., Vídeňská 127, tel. 547 214 999, fax 547 213 117, www.remet.net
 • Brnokov, s.r.o., Kohoutovická 35/13, tel. 546 217 147, e-mail: brnokov@volny.cz, www.volny.cz/brnokov/
 • SD Kovošrot, s.r.o., Kšírova 492, tel. 543 514 111, e-mail: sdkovosrot@sdkovosrot.cz, www.sdkovosrot.cz
 • Milan Ševčík, kovový odpad, Drážní 9, tel. č. 548 217 099, e-mail: kovovyodpad@sevcikm.cz
 • Miroslav Blaha, Karlova 1, tel. 554 235 228, po-pá, prosinec-únor 7.30-16.00 h., v létě 7.00-17.00 h.

Kovový odpad odložený do nádob na zbytkový komunální odpad snižuje výhřevnost spalovaného odpadu.

plasty, PET láhve

 • Novinka: od dubna 2014 lze v Brně třídit v podstatě veškerý plastový odpad
 • žluté kontejnery pro třídění plastů (seznam na www.sako.cz/kontejnery/cz)

Nezapomeňte PET- lahve před odložením do kontejneru sešlápnout!

pěnový polystyren

hliníkové fólie

hliníkové plechovky

 • Žluté kontejnery rozmístěné v ulicích, surovina je poté roztříděna na dotřiďovací lince. (seznam na www.sako.cz/kontejnery/cz)

nápojové kartony (obaly od mléka, džusů, vína)

 • Žluté kontejnery rozmístěné v ulicích, surovina je poté roztříděna na dotřiďovací lince. (seznam na www.sako.cz/kontejnery/cz)

Kam s nebezpečnými složkami komunálního odpadu?

Do skupiny nebezpečných odpadů patří baterie všeho druhu, oleje, barvy, ředidla, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, znečištěné hadry, pesticidy, léky, lepidla, fotochemikálie aj.

Nebezpečný odpad je možno odevzdat:

staré léky

 • přednostně všechny lékárny
 • seznam výše uvedených míst, kam lze dávat nebezpečný odpad

staré autobaterie

minerální oleje, zářivky, monočlánky, pneumatiky

S platností zákona č. 185/2001 Sb. patří do kategorie výrobků, které po dosloužení patří mezi odpady s povinností zpětného odběru. Odevzdat je můžete:

potravinářské oleje

Kromě výše uvedených míst potravinářské oleje odebere firma Kobylka, s.r.o., Svatopetrská 20, tel. 545 234 360, e-mail: oleje@kobylka.cz, www.kobylka.cz.

Co s objemným odpadem?

Příkladem objemného odpadu mohou být koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, zrcadla, sporáky, různé přístroje, zařízení apod. Objemný odpad se nesmí odkládat k nádobám určeným pro běžný komunální odpad! Pro odkládání využijte:

autovraky

 • SD Kovošrot, s.r.o., Železná 492/16, tel. 543 514 111, e-mail: sdkovosrot@sdkovosrot.cz, www.sdkovosrot.cz
 • Remet, s.r.o., Vídeňská 127, tel. 547 214 999, fax 547 213 117, www.remet.net

Opuštěný autovrak hlaste:

 • příslušnému ÚMČ
 • Městské policii (viz seznam)

Při odhlašování vozidla na Odboru dopravy MMB je majitel povinen doložit potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku specializovanou firmou.

Co s použitým elektrozařízením pocházejícím z domácností?

Elektrozařízení pocházející z domácností (televizory a monitory počítačů, počítače, tiskárny, kopírky, rádia, elektromotory, chladničky, elektrické nářadí a hračky atd.) jsou výrobky podléhající zpětnému odběru. Můžete je:

 • Bezplatně předat ve velké většině sběrných středisek odpadů (viz seznam).
 • Při nákupu nového elektrozařízení můžete využít povinnosti prodejce, který musí zajistit, abyste mohli použité elektrozařízení zdarma odevzdat ve stejném počtu kusů zařízení podobného typu a použití. Povinnost splní tím, že Vám sdělí místo zpětného odběru, které musí být stejně dostupné jako místo prodeje. Pokud není schopen toto sdělit (místo zpětného odběru neexistuje), je povinen zajistit zpětný odběr, tj. výrobek bezplatně odebrat.
 • Odevzdat v ostatních sběrných střediscích za mírný poplatek.

Kam je možné odkládat stavební odpad?

Nakládání se stavebním odpadem na území města Brna se řídí částí III. vyhlášky č. 6/2005 Sb., o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna.

 • V menších objemech odkládejte do některých sběrných středisek odpadů. Stavební odpad nesmí obsahovat azbest. Pozor, stavební odpad neodebírají všechna sběrná střediska v jednotlivých městských částech (viz  seznam míst, které odebírají i stavební odpad).

Recyklovatelné materiály můžete nabídnout firmám:

 • firma Dufonev, recyklační linka na skládce Černovice, tel. 775 887 390, e-mail: dufonev@dufonev.cz, www.dufonev.cz
 • Setra, s.r.o., Zvonařka 16, tel. 543 256 706, 602 575 385, e-mail: setra.mobil@volny.cz, www.setra-cr.cz
 • SATESO, s.r.o., Dlouhá 1157/36, Šlapanice (skládka-recyklační dvůr na suť je podél ulice Zemědělská, Šlapanice), tel. 603 816 128, e-mail: sateso@sateso.cz, www.sateso.cz

Jak odstranit stavební odpad obsahující azbest?

Mezi stavební odpad obsahující azbest patří například eternit, donedávna používaný jako střešní krytina. Azbest patří mezi karcinogenní látky, a proto je nakládání s ním omezeno řadou předpisů. Odstranění střešní krytiny je třeba proto svěřit jen odborné firmě a zajistit, že se nedostane mezi normální stavební odpad. Ptejte se stavební firmy, zda má povolení k nakládání s azbestem, a tím pádem zná i příslušné technologie na jeho co nejšetrnější odstranění.

Pokud se přece jen rozhodnete, že např. krytinu odstraníte sami, musíte splnit tyto podmínky:

 • používat speciální, ochranné pomůcky (zejména respirátory - normální prachový filtr azbestová vlákna nezachytí)
 • zamezit jakémukoliv mechanickému narušení eternitové krytiny (odření, rozlomení tj. v žádném případě nelámat, neřezat, nekartáčovat a neshazovat ze střechy)
 • v průběhu odstraňování nevětrat, nejlépe ani několik dalších dní
 • stírat navlhko (vysavač vlákna jen rozptýlí)
 • zamezit šíření azbestových vláken (zakrýt kontejnér, přívěs, na kterém krytinu přepravujete...)
 • předávat ji jedině osobě, která je oprávněná s azbestovým odpadem nakládat (např. na skládku společnosti SATESO do Šlapanic)

Nezapomeňte, že azbestová vlákna jsou nebezpečná zejména pro Vás a Vaše nejbližší, kteří se v okolí místa, kde probíhá manipulace s azbestem, pohybují a bydlí.

Kam je možné v Brně odložit biologicky rozložitelný odpad (bioodpad)?

Bioodpad - odpad ze zeleně, dřevní hmota, kuchyňský odpad. Všude, kde nám to místní podmínky dovolí, doporučujeme zakládat domácí komposty. V kancelářích je možné likvidovat bioodpad s pomocí žížal (více informací získáte v Ekologické poradně Veronica, tel. 542 422 750). Bioodpad také můžeme doma uchovávat ve speciálních koších a do kontejnerů na bioodpad je odevzdávat v biologicky rozložitelných sáčcích. Bioodpad odebírají vybraná sběrná střediska odpadů v příslušných městských čásech (viz seznam).

Kam se starším šatstvem, obuví, hračkami?

 • Zkuste nabídnout humanitárním organizacím, Nadaci Veronica do jejího obchůdku
 • Podívejte se na naší Ekomapu, kam můžete odevzdat starší textil (Charitativní bazer, Diecézní charita, kontejnery na textil,...)
 • Obchůdek Nadace Veronica - viz výše část Kam s textilem

Vyhazuje firma/živnostník svůj výrobní odpad do veřejného velkoobjemového kontejneru?

Zapište si den, hodinu, druh odpadu, poznávací značku automobilu, barvu a jeho typ, popř. název firmy. Udělejte fotodokumentaci.

 • Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, tel. 156.

Případně ohlaste:

 • příslušnému ÚMČ
 • OŽP MMB, odd. nakládání s odpady, tel. 542 174 501, 542 174 552

Objevili jste někde nelegální skládku?

Ohlašte ji:

 • na příslušný úřad městské části
 • Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení nakládání s odpady, tel. 542 174 501, 542 174 552
 • SAKO Brno, a.s., odpovědný pracovník p. Doležal, tel. 548 138 185, e-mail: dolezal@sako.cz

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 22. 2. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube