Ekoznačení výrobků

aneb jak se orientovat na trhu

Pro lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků bylo vyvinuto ekologické značení, které slouží k označení produktů, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí než jiné výrobky slou­žící ke stejnému účelu. Takto mohou být certifikovány pouze výrobky a služby, které splňují stanovená kritéria zaručující, že výrobek je šetrný k životnímu prostředí v celém svém životním cyklu, tj. od výroby po jeho likvidaci. Tato kritéria jsou obvykle garan­tovaná státem. Ekoznačky garantují státy, ale i nevládní organizace či profesí cechy. Podstatou je vždy dobrovolnost - proto např. energetické štítky, viz níže, nepovažujeme za ekoznačky.

Ekologicky šetrný výrobek / Ekologicky šetrná služba

Logo Ekologicky šetrný výrobek V České republice existuje národní ekoznačka Ekologicky šetrný výro­bek, garantuje ji Mi­nisterstvo životního prostředí ČR. O certifikaci žádá výrobce a udělení značky je zpoplatněno. V současnosti směrnice obsahují kritéria podmiňující udělení certifikátu celé škále výrobků – od výrobků z recyklovaného papíru přes čisticí prostředky, nábytek, vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, tmely, prací prostředky, tekuté čisticí přípravky, výrobky ze sběrového papíru, výrobky z recyklovaných PET lahví, šetrné textilie. Počet jednotlivých výrobků je přes 100.

Logo Ekologicky šetrný výrobek Podobně funguje i ekoznačka Ekologicky šetrná služba, v katego­riích: turistické ubytovací zařízení, kempy, školy a vzdělávací zařízení a kancelářské a administrativní služby. Žadatel musí splnit požadavky týkající se provozu a jeho dopadu na životní prostředí – např. v oblasti úspory energie a vody, třídění odpadu  nebo třeba používání ekologických výrobků. Info o směrnicích, ka­tegoriích výrobků a jednotlivých výrobcích: www.ekoznacka.cz

Logo eurokytky V ČR se lze setkat (např. u nás vyráběných textilních výrobcích, či pracích prostředích ) s oficiální ekoznačkou Evropské Unie, tzv. „eurokvětinkou“. Informace o kategoriích výrobků, kterým je udělována, jsou v češtině na stejných strán­kách a podrobněji na stránkách: www.eco-label.com

Na kancelářském papíru můžeme dále najít ekoznačku německou, skandinávskou či rakouskou.

Biopotraviny, produkt ekologického zemědělství

Biopotraviny vyrobené v České republice poznáte podle národní bio­značky - tzv. zelené zebry, kromě ní najdete na výrobku také kód příslušné certifikační organizace. Všechny biopotraviny vyprodukované v EU nesou také evropskou bioznačku - zelený list z hvězdiček. Čeští distributoři tedy povinně na obalech umisťují obě značky. Krom toho musí být na obale balených potravin napsána země původu zemědělských surovin, ze kterých je výrobek vyroben.
Více informací k biopotravinám: www.veronica.cz/bio

Národní logo biopotraviny   Logo evropské biopotraviny

Biotextil 

Pro textilní výrobky, na jejichž výrobu byly použity suroviny z ekologického zemědělství, se vžilo označení organický textil či biotextil. U biotextilu je kladen důraz na původ surovin. Chceme-li při výběru textilu zohlednit požadavky na původ, výrobu i kvalitu, potom je nutno sledovat více certifikátů. V ČR se můžeme setkat s certifikáty od holandské organizace Fair Wear Foundation či britské Soil Association. S certifikátem Soil Association si lze zakoupit např. klimaticky neutrální tričko. Informace o certifikátech v angličtině najdete na: www.fairwear.org, www.soilassociation.org

Podrobnosti o textilu, jeho výrobě a dopadech na životní prostředí a zdraví

Logo Fair wear  Logo Soil Association 

Přírodní kosmetika

Pro usnadnění orientace na trhu s kosmetikou existují nezávislé certifikáty, udělované jednotlivým výrobkům, které spotřebiteli zaručují, že ve výrobcích nejsou nevhodné látky. Některé certifikáty znamenají, že určitý podíl surovin pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství, samozřejmostí je netestování surovin ani výrobků na zvířatech. U nás lze zakoupit kosmetiku např. s certifikáty BDIH, NaTrue (www.natrue.org). Obě tyto značky garantují, že označené výrobky nejsou testovány na zvířatech. BDIH už v základním standardu znamená, že rostlinné složky pocházejí z ekologického
zemědělství, popř. z volného sběru v přírodě. Pro ty, kteří silně vnímají práva zvířat, existuje značení a logo „Vegan“ či „Vegan certified“. Info v angličtině: www.vegansociety.com.

Logo BDIHLogo NatrueLogo Vegan Society

Logo Certifikované přírodní kosmetiky

V ČR existuje národní značka Certifikovaná přírodní kosmetika (CPK) – výrobky z čistě pří­rodních produktů. Existuje i verze Certifikovaná přírodní kosmetika bio, která navíc obsahuje mi­nimálně  20 procent surovin z ekologického zemědělství. Aktuální seznam výrobců s certifikátem: www.kez.cz/prirodni‑a-bio‑kosmetika  

Netestováno na zvířatech

Logo Netestováno na zvířatechNekupuji kosmetiku, která mohla být testována na zvířatech. Jediné celosvětově uznávané kritérium pro kosmetiku a toaletní zboží bez pokusů na zvířatech je Humane Cosmetics Standard (HCS). V ČR jej uděluje organizace Svoboda zvířat. Firmy označené tímto certifikátem HCS nesmějí při testování konečných výrobků ani jejich složek provádět pokusy na zvířatech, zadávat pokusy jako zakázku jiným subjektům a podporovat výrobu stále nových kosmetických ingrediencí. Můžeme si zakoupit zboží od desítek takových výrobců, jeden držitel tohoto certifikátu je dokonce z ČR. Aktuální seznam výrobců je na www.netestovanonazviratech.cz. Za věrohodné lze považovat nositele certifikátu BDIH a NaTrue, viz výše.

Více informací o kosmetice

Dřevo ze šetrně obhospodařovaných lesů

Logo FSC U výrobků ze dřeva je důležité zjistit, zda dřevo bylo vytěženo legálně, v souladu se zásadami šetrného, ekologicky a sociálně odpovědného lesního hospodářství. To zaručuje certifikát FSC. Certifikát vlastní i některé lesy v ČR, například Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Značku FSC lze nalézt na řadě výrobků včetně nábytku, papíru, kuchyňského ná­činí. Info v češtině, seznamy zpracovatelů a výrobků: www.czechfsc.cz.
Nakupovací desatero nábytku a dřeva

Spravedlivý obchod – Fair trade

Logo Fair Trade Některé produkty, jako je čaj, káva apod. není možné získat lokálně a jsme je nuceni kupovat z dovozu, často z tzv. rozvojových zemí. Zde je důležité zajistit, aby se při jejich produkci dodržovaly určité sociální stan­dardy – vyloučila se práce dětí, producenti dostali přiměřenou odměnu za práci, omezilo se použití toxických látek atd. To garantuje značka Fair Trade. Mezi faitradové potravi­nové produkty patří zejména kakao, káva, čaj a čokoláda. Info např.: www.fairtrade.cz
Informace o spravedlivém obchodě

Obrázek energetického štítkuEnergeticky úsporné spotřebiče

Při koupi elektrického spotřebiče a nově i celého domu je dobré věnovat pozornost tzv. energetickému štítku, který vypovídá o úspornosti provozu výrobku či domu. Písmenem A, popř. A+ , A++, A+++ jsou značeny ty nejúspornější, naopak ty nejméně úsporné písmenem G. Na rozdíl od ostatních ekoznaček je štítkování vybraných spotřebičů povinné – štítkují se chladničky, mrazničky, pračky, sušičky prádla, pračky, myčky na nádobí, elektrické trouby, elektrické ohřívače vody, světelné zdroje, předřadníky k zářivkám, klimatizační jednotky a domy. Štítek musí být na spotřebiči umístěn na viditelném místě. Pokud chceme vidět ten energeticky nejméně úsporný přístroj, tedy s písmenem F či G, podívejme se na obyčejnou žá­rovku, která je takto označena.

Výpočetní technika

Logo Energy star Výpočetní techniku – počítače, monitory, tiskárny, kopírky, faxy či skenery – můžeme vždy vybírat se značkou EU Energy star. Logo označuje spo­třebiče s níz­kou provozní spotřebou energie jak za provozu tak i v pohotovostním režimu. Značku možná uvidíte na monitoru při zapnutí, popř. někde zezadu pří­stroje. V současnosti podle ní můžete i u nás vybírat osobní počítače, moni­tory, faxy, scannery, faxy, kopírky a tiskárny, tedy kancelářskou a výpočetní tech­niku. Vý­robků s tímto logem si lze bez problému vybrat ze stovek modelů. Info v angličtině: www.eu‑energystar.org

Logo programu TCO Podobně kvalitní je značka TCO Certified udělované ve Švédsku. Za­bývá se certifikací především elektronickým zboží – od počítačů a jejich příslušenství přes mobilní telefony až po projektory. Hodnotící kritéria zahrnují kromě šetrného přístupu k životnímu prostředí při vý­robě či možnosti ekologické likvidace výrobku i jejich spotřebu, in­tenzitu elektromagnetického záření emise zdraví škodlivých látek ale i kvalitu obrazu. Relativní novinkou je zahrnutí požadavku na sociálně zodpovědnou výrobu v celém řetězci výroby, které by mělo pomoci zlepšit podmínky zaměstnanců v zemích nejčastěji jihovýchodní Asie. U nás se lze s těmito značkami setkat právě u monitorů a notebooků. Info v angličtině: www.tcodevelopment.com 

Přečtě si rady, jak nakupovat a provozovat počítač

Úsporné budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) definuje vyhláška č. 78/ 2013, o energetické náročnosti budov. Energetický průkaz vyhodnocuje hospodárnost výroby a dis­tribuce energie s důrazem na zachování optimální účinnosti. Průkaz detailně popisuje tepelně­‑technické parametry budovy, technické za­řízení budovy a měrné ukazatele energetické ná­ročnosti bu­dovy. Klasifikuje budovy do sedmi kategorií A až G, od mimořádně úsporných (A) až po mimořádně nehospodárná (G). Podkladem pro energetický průkaz budovy bývá zpravidla energetický audit, pokud je zpracován. Energetický průkaz budovy se povinně zpracovává pro všechny nové bu­dovy a nebo u budov rekonstruovaných. Průkaz se povinně předkládá i při prodeji nebo pronájmu budovy.

Dříve samostatně používaný a vyskytující se energetický štítek obálky budovy je nyní už součástí PENB.

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Klamavé (eko)značky

Na druhou stranu se na výrobcích lze setkat s označeními, která si výrobce sám vymyslel. Samozřejmě můžou být pravdivá, ale protože nejsou garantována nezávislým subjektem, sama o sobě nemají žádnou vypovídací hodnotu. Většinou se jedná o různě vyvedené nápisy jako: „eko­logicky nezávadné“, „ekologii ku prospěchu“.  Podobně zavádějící je na plastové tašce či na papí­rovém obalu nápis „recyklovatelný obal“ – recyklovatelný je každý takovýto výrobek.

Ekoznačkou také nejsou označení na výrobku typu: "obal patří do koše", zelený bod ani označení materiál, ze kterého je vyroben obal - více o značení obalů.


Aktualizace webových stránek podpořena projektem: „Environmentální poradenství jako nástroj individuálního dalšího vzdělávání. Aktivně, profesionálně, místně zakotveně“, projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Logolink OPVK

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 10. 2. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube