Posuzování vlivu na životní prostředí staveb, činností, koncepcí

EIA - posuzování vlivu projektů, záměrů, staveb na životní prostředí

Přehled všech aktuálně vedených řízení EIA naleznete zde.

SEA - posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí

Přehled všech aktuálně vedených řízení SEA naleznete zde.

SEA - posuzování vlivu územních plánů na životní prostředí

viz http://www.reccr.cz/projektys/sea/up.html

Přeshraniční posuzování

U záměrů s přeshraničními dopady na životní prostředí je nadnárodní účast veřejnosti důležitým nástrojem plánování. Espoo-konvence a Aarhuská úmluva, které platí v celé EU, dávají novou možnost zapojení veřejnosti do přípravy přeshraničních projektů. Odpovídající mezivládní dohody s Rakouskem se ovšem teprve připravují. Cílem našeho projektu je vytvoření diskusní platformy přístupné všem účastníkům - veřejné správě, podnikatelů i veřejnosti - a hledání řešení, které by umožňovalo posuzovat v budoucnu projekty s přeshraničním působením ve smyslu společné "kultury účasti". Rovněž od projektu očekáváme zvýšení kapacity a dovedností nevládních organizací a občanských sdružení působících v příhraniční oblasti jižní Morava - Dolní Rakousko ve schopnosti účastnit se na posuzování vlivů na životní prostředí.

Aktuální situaci (přeshraničního) posuzování vlivu staveb a koncepcí na životní prostředí shrnuje RNDr.Miroslav Patrik v článku Praxe v přeshraničním posuzování vlivů na životní prostředí v zemích nové "10" EU (vybrané příklady z České republiky) a v článku SEA a EIA z hlediska NNO v České republice. Z článků vyplývá, že Česká strana nástroje k zapojování veřejnosti obou států do projektů s přeshraničním vlivem v podstatě nevyužívá, spíše naopak. Oba články vznikly pro dvě ze sedmi setkání, která proběhla v loňském roce střídavě na Moravě a v Rakousku, v rámci projektu, který má zlepšit účast veřejnosti právě v přeshraničním posuzování staveb, činností a koncepcí. S diskusí a prezentací rakouských občanských sdružení vyplynula obdobná situace i na rakouské straně. Výstupem projektu bylo podepsání oboustranné dohody z Mistelbachu, kdy se obě země jménem zástupců ministerstev životního prostředí zavazují ke konkrétním krokům, které by měly zlepšit dosavadní situaci.

V rámci projektu, který se týká zapojování veřejnosti do procesu posuzování přeshraničního vlivu staveb, činností a koncepcí na životní prostředí proběhlo v neděli 19.6.2005 setkání občanských sdružení v Břeclavi - Poštorné. Cílem setkání bylo zejména vzájemné seznámení se, sdělení dosavadních dobrých i nedobrých zkušeností a v poslední řadě návrh dalšího postupu v jednotlivých kauzách. Hosty setkání byly zástupkyně znojemského sdružení OS Obchvat (Znojmo), které v dopoledním bloku seznámily účastníky s záměrem radnice vybudovat ve veřejném zájmu "městskou komunikaci" přes cca 1000 zahrad. Následovala prezentace RNDr. Miroslava Patrika k procesu schvalování stavby rychlostní komunikace R52 z Brna přes Pohořelice do Mikulova a doc. Petra Firbase k procesu tvorby Územní prognózy Břeclavska. Obě zakázky vede Jihomoravský kraj a oba záměry spolu úzce souvisí, neboť řešení spojení Brno - Vídeň se dotýká právě Břeclavska. Jak se ukázalo, měli zástupci všech sdružení společného mnohem více - všechna vznikla jako reakce na plánované stavby rychlostních komunikací R43 a R52, které při pohledu na mapu mají společné vyústění - dálnici D1 jižně od Brna.

V průběhu akce měli všichni účastníci možnost diskutovat konkrétní problémy s Mgr. Lukášem Matějkou (Ekologický právní servis).
Fotografie ze setkání
Seznam účastníků, kontakty

Výměna informací o územních plánech na jižní Moravě a v Dolních Rakousích a názorů o trasování rychlostních silnic R43 přes Brněnskou přehradu a R52 z Pohořelic kolem CHKO Pálava do Mikulova byly hlavními tématy jednání zástupců českých a rakouských občanských sdružení a státních institucí 9. a 10. října 2005 v Pohořelicích. Jihomoravská sdružení nejvíce kritizovala právní nepřehlednost při schvalování územních plánů různě velkých celků ze strany kraje a také snahu vybudovat R52 přes Mikulov, když kolem Břeclavi by to bylo levnější a jednodušší. Zde naleznete zápis z kulatého stolu v češtině a v němčině.
Setkání bylo zahájeno přednáškou mgr. Tomáše Řiháčka k tématu „Vliv hluku na člověka“, který zmínil i velmi hodnotný dokument Světové zdravotnické organizace, na který může veřejnost odkazovat během rozhodovacích procesů, které významně zvyšují akustické znečištění ovzduší.
Z následující diskuse pak vyplynul ze strany občanů z Troubska, kteří nesouhlasí s rozšířením dálnice D1 o další dva pruhy a s výstavbou mimoúrovňové křižovatky D1 a R43 bez potřebných opatření, požadavek na zajištění nezávislého měření intenzit hluku z dálnice. Dále byly formulovány otázky a témata ke kulatému stolu se zástupci ministerstev životního prostředí obou zemí a regionálními veřejnými správami.
Vzájemná informovanost a koordinace jihomoravských sdružení a obcí ve spolupráci s rakouskými partnery v jejich účasti při rozhodovacích procesech probíhá od ledna letošní roku a bude pokračovat i nadále, dokud budou panovat nejasnosti o vedení R43 a R52. Fotografie ze setkání naleznete zde.

Semináře byly financován z prostředků Evropské unie - CBC PHARE 2003.
Rakouským partnerem projektu je 17und4.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 23. 3. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube