Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

VII. ročník soutěže studentských prací

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica zorganizovaly VII. ročník Soutěže diplomových prací s tématikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Soutěž by měla přispět k navázání či prohloubení spolupráce vysokých škol s Jihomoravským krajem a také k setkávání studentů různých vysokých škol a fakult, které spojuje zájem o životní prostředí a ekologii. Nejlepší bakalářské a diplomové práce byly oceněny finanční i věcnou odměnou.

Ceny autorům a autorkám nejlepších prací předali zástupci Jihomoravského kraje na studentské konferenci 10. listopadu 2009.

Každý účastník soutěže obdržel sborník, který obsahuje anotace diplomových prací. Výsledky nejlepších prací  účastníci soutěže prezentovali na výše zmiňované konferenci.

Výsledky

Letošní ročník vyhrál v kategorii bakalářských prací Jan Skalík z Fakulty sociálních studií při Masarykově univerzitě v Brně s prací Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimat. Druhé místo získal Martin Němeček (VUT, fakulta stavební) s projektem Pasivní dům, třetí příčku absolventka Mendelovy zemědělské a lesnické fakulty v Brně Lucie Boháčová s prací Dendrologicko-ekologická studie biokoridoru Hloučela.

V kategorii prací magisterských zvítězil Jan Běťák s prací Mykofloristická a ekologická studie makromycetů v jihozápadních Chřibech z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Za ním následovala Lucie Kostková a Martin Rejžek, oba z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně s pracemi Řeka ve městě. Město u řeky. Svitava v Brně a Zhodnocení současného stavu a péčeo vybraná chráněná území v kompetenci správy CHKO Pálava.

Zvláštní cenu udělila Nadace Veronica studentce Michaele Čermákové Masarykovy univerzity za bakalářskou práci Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy a dvěma diplomovým pracím: Jsou těžké kovy pro suchozemské stejnonožce zátěží? Elišky Stofferové z olomoucké univerzity a práci Možnosti rozvoje post industriálního sídla Daniela Matějky, studenta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. 

Přehled účastníků a účastnic VII.ročníku soutěže

Anotace prací jsou k nahlédnutí ve sborníku.

Autor/autorka Název práce Vysoká škola
Jan BĚŤÁK  Mykofloristická a ekologická studie makromycetů v jihozápadních Chřibech  Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Lucie BOHÁČOVÁ  Dendrologicko-ekologická studie biokoridoru Hloučela  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta lesnická a dřevařská
Michaela ČERMÁKOVÁ  Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy  Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Štěpán HLUCHÝ  Potencionální škůdci jabloňových sadů – Grapholita janthinana, G. Lobarzewskii, G.molesta a G.funebrana (Lepidoptera: Torticidae), srovnání selektivity několika pro tyto druhy běžně používaných feromonových lapáků  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Agronomická fakulta
Radka JARUŠKOVÁ  Dovoz biopotravin do České republiky a jeho environmentální dopady  Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií
Martina JAVORKOVÁ  Dopad aplikace nitrátové směrnice na drobné zemědělce  Vysoké učení technické, Brno
Lucie JIRÁSKOVÁ  Zhodnocení současného stavu a péče o přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta lesnická a dřevařská
Dominika KANTKOVÁ  Preference a požadavky obyvatel města na vzhled městské zeleně  Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií
Lucie KOSTKOVÁ  Řeka ve městě. Město u řeky. Svitava v Brně.  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta zahradnická
Daniel MATĚJKA  Možnosti rozvoje post industriálního sídla  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta zahradnická
Martin NĚMEČEK  Pasivní dům  Vysoké učení technické, Brno, Fakulta stavební
Vítězslav PÁRAL  Nakládání s elektroodpadem v Jihomoravském kraji  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Agronomická fakulta
Markéta PAŘÍZKOVÁ  Revitalizace předpolí květné zahrady v Kroměříži  Vysoké učení technické, Brno, Fakulta architektury
Magdalena PAZDEROVÁ  Revitalizace intenzivně zemědělsky využívaných ploch v Národním parku Podyjí  Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Jana PIVKOVÁ  Kostra ekologické stability v okolí Bystřice nad Pernštejnem  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta lesnická a dřevařská
Martin REJŽEK Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území v kompetenci správy CHKO Pálava Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta lesnická a dřevařská
Jana RUTRLOVÁ  Revitalizace předpolí květné zahrady v Kroměříži  Vysoké učení technické, Brno, Fakulta architektury
Vendula ŘADOVÁ  Jedle bělokorá v NPR Velký Špičák  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta lesnická a dřevařská
Jan SKALÍK Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu  Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií
Eliška STOFFEROVÁ  Jsou těžké kovy pro suchozemské stejnonožce zátěží?  Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Tomáš TRNKA  Sledování biologických a chemických změn na revitalizovaných mokřadních plochách na Židlochovicku  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Agronomická fakulta
Jakub TROJAN  Vývoj využití ploch okolí Černovického hájku a jeho kvantifikace  Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta
Dominika VÍTOVSKÁ  Rekreační potenciál  a možnosti rekreačního využití území Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta zahradnická 

Výsledky předchozích ročníků a anotace všech prací, které se doposud soutěže zúčastnily najdete zde: http://www.veronica.cz/?id=21.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 25. 9. 2021