Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

VI. ročník soutěže vysokoškolských studentských prací

I v roce 2008 se Jihomoravský kraj rozhodl podpořil studenty a studentky vysokých škol, kteří zpracovávají své závěrečné práce s tématy zaměřenými na životní prostředí jižní Moravy a 6.ročník soutěže byl tak otevřen všem, kteří obhájili svoji bakalářskou nebo diplomovou práci ve školním roce 2007/2008.

Práce byly posouzeny odbornou komisí, anotace zveřejněny ve sborníku.

Vítěze a vítězky soutěže jsme vyhlásili 11. listopadu 2008 na konferenci studentských prací, ocenění ve výši 10 000 Kč, 5 000 Kč a 3 000 Kč předal hejtman Jihomoravského kraje.

Výsledky soutěže

DIPLOMOVÉ PRÁCE

  Jméno Název práce
Škola
Popis
1. Ing. Veronika HUKOVÁ Ochrana krajinného rázu Zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Cílem diplomové práce je rozbor krajinného rázu modelového území a následný návrh uplatnění ochrany krajinného rázu v okolí obcí Klobouky, Diváky, Boleradice, Morkůvky a Němčičky, o celkové výměře 5 089,7 ha.
2. Mgr. Jan Trávníček Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské vrchoviny Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně Výsledky směřují k hodnocení současného stavu krajiny, snaze o predikci budoucího vývoje a hledání cest k zlepšení situace. Součástí práce je i praktický návrh využití tématu „Vývoj krajiny“ ve vzdělávání formou terénní exkurze.
3. Mgr. Anežka Bartošová(roz. Vaculíková)
Vliv různých managementových zásahů na druhové složení psamofytní vegetace v Dolnomoravském úvalu Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Práce se zabývala vlivem různých managementových zásahů na druhové složení psamofytní vegetace během let 2005-2007 metodouzískávání dat pomocí fytocenologických snímků z trvalých ploch u vybraných rostlinných společenstev.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

1. Bc. Jan MIKLÍN Atlas CHKO Pálava Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita Výsledkem je reprezentativní publikace o CHKO Pálava, která na tématických dvoustranách podává informace především o přírodě a krajině CHKO, ale také historii nebo hospodářství. Kromě map a textů obsahuje atlas množství fotografií a grafů. Atlas je v elektronické formě ve formátu PDF.
2. Bc. Martin Braun Mapování účinků jarní povodně 2006 na nivu Dyje (NP Podyjí) Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Práce vznikla jako reakce na naplavení velkého množství dřevní hmoty do vodního díla Znojmo a mapuje a kvantifikuje kmeny a dřevní akumulace potencionálně nebezpečné pro odplavení při podobných průtocích.
3. Bc. Danuše Strnadová Obnovitelné zdroje energie v Moravském krasu Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, zda-li je možné využívat OZE i v oblasti se statutem velkoplošného zvláště chráněného území.

ZVLÁŠTNÍ CENU udělila komise Mgr. Bronislavě Mužíkové za komplexní zpracování významných krajinných prvků na Ivančicku. Práce významně podpoří státní ochranu přírody a stane se podkladem pro místní samosprávy.

Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 24 studentů a studentek. Vítěz kategorie bakalářské práce Jan Miklín s hejtmanem Stanislavem Juránkem Vítězka kategorie diplomových prací Ing. Veronika Huková

Přehled prací 6.ročníku soutěže

Jméno a příjmení autora/autorky Název práce Univerzita
Mgr. František BAČOVSKÝ Vývoj krajiny a lidských sídel na území Líšně ve svědectví místních a pomístních jmen Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Mgr.Lucie BAKALOVÁ Testy fytotoxicity a jejich využití pro hodnocení vlivu xenobiotik Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Bc. Petra BÍLÁ Významné krajinné prvky Šlapanicka Agronomická fakulta MZLU v Brně
Bc. Martin BRAUN Mapování účinků jarní povodně 2006 na nivu Dyje
(NP Podyjí)
Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Bc. Ondřej GERBRICH Skladebný sektorový nábytek Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně
Ing. Veronika HUKOVÁ Ochrana krajinného rázu
Zahradnická fakulta MZLU v Brně
Mgr. Barbora JEDLIČKOVÁ In Vitro hodnocení xenoestrogenního a
xenoandrogenního působení vzorků z vodního
prostředí
Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Ing. Eva KAČERKOVÁ Využití krajiny pro jezdecký sport Zahradnická fakulta MZLU v Brně
Bc. Lenka KLEBANOVÁ Předpoklady osídlení NP Podyjí – Thayatal bobrem
evropským
Univerzita Palackého v Olomouci
Ing. arch. Martin KLENOVSKÝ Svitavský náhon, Neposkvrněné početí a
nanebevzetí Panny Marie
Fakulta architektury VUT v Brně
Ing. Iva KRAMÁŘOVÁ Sběrné dvory na území města Brna Stavební fakulta VUT v Brně
Bc. Viktor KULHAVÝ Psychologická východiska environmentální
výchovy
Fakulta sociálních studií MU v Brně
Mgr. Jana LACINÁ Rybniční soustava CHKO Pálava - její
charakteristika a monitoring vybraných ukazatelů
kvality vody
Přírodovědecká fakulta UP v 
Olomouci
Ing. arch. Ludmila LEINVEBEROVÁ Stavba v krajině - Winery Fakulta architektury VUT v Brně
Bc. Jan MIKLÍN Atlas CHKO Pálava Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita
Ing. Bronislava MUŽÍKOVÁ Významné krajinné prvky Ivančicka
Agronomická fakulta MZLU v Brně
Ing. Václav PSOTA Mšice (Aphidoidea) a jejich predátoři v porostech
kukuřice při různých typech ochrany porostů
Agronomická fakulta MZLU v Brně
Ing. Andrea ŘÍDKÁ Návrh komplexního systému opatření v ploše
povodí jako podklad pro KPÚ Drnovice
Stavební fakulta VUT v Brně
Ing. Radka ROUBCOVÁ Studie proveditelnosti ochrany obce Moravské
Knínice
Stavební fakulta VUT v Brně
Bc. Danuše STRNADOVÁ Obnovitelné zdroje energie v Moravském krasu Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Bc. Veronika SUCHANOVÁ Ekologické bydlení - domy chráněné zemí Fakulta národohospodářská VŠE v Praze
Bc. Zuzana SVOBODOVÁ GIS analýza potencionálního výskytu vybraných
druhů rostlin na území BR Dolní Morava
Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně
Mgr. Jan TRÁVNÍČEK Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské vrchoviny Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Mgr. Anežka VACULÍKOVÁ BARTOŠOVÁ Vliv různých managementových zásahů na druhové
složení psamofytní vegetace v Dolnomoravském
úvalu
Univerzita Palackého v Olomouci

 

Podívejte se na všechny ročníky soutěže.

Aktivita probíhá z iniciativy Jihomoravského kraje s cílem propojit vysokoškolská pracoviště s veřejnou správou ke vzájemné spolupráci tak, aby se vědecké poznatky uplatnily v praxi.

 

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 21. 9. 2022