na hlavní stránku

Po kapkách - seriál o šetrném způsobu života

1. díl: Biopotraviny, potraviny z dovozu, Fair Trade - Hana Chalupská

Pokud se chceme něco dozvědět o biopotravinách, musíme začít u ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, který klade značný důraz na opatření chránící půdu a přírodu, zajišťuje ohleduplné zacházení se zvířaty a nepoužívá syntetické pesticidy ani umělá hnojiva. Ekologické zemědělství vychází z faktu, že naše zdraví přímo souvisí s kvalitou potravin, které jíme. Kvalitní potraviny získáme ze zdravých rostlin, a zdravé rostliny rostou jen ve zdravé půdě. Ještě před několika lety bylo ekologické zemědělství okrajovou specialitou malé skupiny farmářů i zákazníků. Během devadesátých let se ale jeho postavení dramaticky změnilo. Šetrné hospodaření se stává běžným a zboží, které nabízí, pak v mnoha obchodech samozřejmostí.

Ekologické zemědělství, v němž je striktně zakázáno použití umělých chemických látek, nabízí řešení, jak omezit množství nebezpečných látek v potravinách na minimum. Ekologické zemědělství je přesně definovaná forma hospodaření, založená na produkci potravin optimální kvality a množství, používající praktiky trvale udržitelného rozvoje, s cílem vyhnout se používání chemických hnojiv a postřiků a minimalizovat poškození životního prostředí. Tento přístup chápe úzké spojení mezi všemi částmi přírody.

V ekologickém zemědělství jsou využívány přirozené metody ochrany před škůdci, plevely a nemocemi. Kvalitní půda pomáhá rostlinám vytvářet přirozenou odolnost proti napadení. Na ekologických farmách jsou vítanými pomocníky ptáci, netopýři, brouci a slunéčka sedmitečná, živící se škodlivým hmyzem. Používají se odolné odrůdy nebo preventivní opatření. Mezi mnoha zásadami, které tento způsob hospodaření dodržuje, patří například zákaz používání chemických postřiků proti plevelům. Zacházení se zvířaty respektuje jejich vrozené potřeby a chování. Pěstování geneticky manipulovaných organismů (GMO) není povoleno. Velký důraz je kladen na zvyšování úrodnosti a biologické aktivity půdy. Biopotraviny rostou pomaleji, neobsahují proto mnoho vody a jsou chutnější, pomaleji se kazí.

Teď odpověď na otázku Co nám zaručí potraviny v kvalitě BIO?
Ekologické zemědělství je v České republice definováno Nařízením Rady EU 2092/1991 a zákonem 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. Dodržování stanovených pravidel je v systému ekologického zemědělství přísně kontrolováno na všech úrovních, od vstupů do zemědělské výroby přes zpracování bioproduktů až po prodej konečnému spotřebiteli. Na základě výsledků kontrol se provádí certifikace bioproduktů a biopotravin vydáním tzv. Osvědčení o původu bioproduktu (biopotraviny) a jejich označení ochrannou známkou BIO - Produkt ekologického zemědělství. Tato známka zaručuje spotřebiteli, že produkty pocházejí z kontrolovaného systému ekologického zemědělství a byly osvědčeny oprávněným certifikačním orgánem. Známka má podobu zelenobílé zebry a textem BIO.

V seriálu o šetrném způsobu života několik údajů k ekofarmám v České republice.
Celkem 836 farem bylo ke konci roku 2004 registrováno v systému ekologického zemědělství, což je jen o 26 více než na konci roku 2003. V Rakousku je zaevidováno kolem 18 000 ekofarem. Průměrná velikost české ekofarmy je 315 ha, což je výrazně více než evropský průměr. Je to dáno především tím, že skoro 90 % farem obhospodařuje velké plochy luk a pastvin v podhorských oblastech. Řada z těchto ekofarem nabízí i pobyty na farmách s tím, že máte možnost se aktivně zapojit do práce na farmě, povozit děti na koních a seznámit je se všemi hospodářskými zvířaty. Ženy jistě ocení návštěvu farem, kde se pěstují bylinky, muži naopak ekologické vinohrady. Kontakty na farmy naleznete na www.pro-bio.cz nebo vám o nich poskytne informace naše Ekologická poradna Veronica.

A jak můžeme pomoci českým ekologickým zemědělcům:

A když jsme u té kávy – mnozí z vás se už možná setkali s nabídkou kávy, která je v kvalitě BIO a navíc nese známku Fair Trade. V překladu znamená Fair Trade “spravedlivý obchod”. Jeho účelem je překlenutí propasti mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi a plynulejší začlenění rozvojových zemí do světového hospodářství. Fair Trade dává spotřebitelům možnost přispět prostřednictvím svých nákupů k trvale udržitelnému sociálnímu a ekonomickému rozvoji rozvojových zemí. A jak? Pokud si zakoupíte výrobek se známkou Fair Trade můžete si být jisti, že část ceny putuje přímo domorodým zemědělcům řemeslníkům v rozvojových zemí. Za svou práci získají spravedlivou cenu. Tyto projekty jim navíc zajišťují i zdravotní a rozvojovou pomoc. Takže pokud nenakupujete Bio, nakupujte Fair Trade :).