Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Projekty - 2010

Ochrana přírody a krajiny

 •  Voda. Voda? Voda! (2010) - Projekt spolufinancovaný Jihomoravským krajem, Nadací Veronica, Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR je zaměřen na ochranu vodních zdrojů a zvýšení povědomí o efektivním a udržitelném hospodaření s dešťovou vodou. Můžete nás navštívit v naší studánkové poradně zaměřené na kvalitu pitné vody anebo se zúčastnit pravidelných exkurzí za studánkami v Brně a blízkém okolí. Propagujeme pití vody z kohoutku a připravujeme reklamní video-spot. V dubnu pořádáme pro širokou veřejnost tzv. krasoplavbu - vodáckou plavbu po brněnském úseku řeky Svitavy s lektorovaným výkladem zaměřeným na význam vodních toků v  urbanizované krajině a systémech ekologické stability. Pro zástupce a zástupkyně veřejné správy v Jihomoravském a Zlínském kraji připravujeme odborné semináře zaměřené na hospodaření s vodou v urbánní krajině. Na seminářích i samostatnými publikacemi propagujeme využívání srážkové vody v domech a bytech a popularizujeme kořenové čistírny odpadních vod.
 • Záchranné programy pro užovku stromovou - pečujeme o biotopy, sbíráme data a monitorujeme výskyt tohoto vzácného, kriticky ohroženého plaza v rámci projektu Realizace záchranných opatření dle záchranného programu pro užovku stromovou (Zamenis longissimus) v oblasti CHKO Bílé Karpaty se zvláštním zřetelem k  Vlárskému průsmyku (2009 - 2010), projekt vznikl jako součást programu "Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy" a je podporován Finančním mechanismem EHP/Norska a Ministerstvem životního prostředí ČR. Obdobnými monitorovacími aktivitami se zabýváme i  při plnění zakázky pro projekt Správy národního parku Podyjí Příroda bez hranic - Natur ohne Grenzen, modul Plazi NP Podyjí a NP Thayatal se zvláštním zřetelem na užovku stromovou (Zamenis longissimus) (2009 - 2011).
 • Péče o hendikepované netopýry (2010) - cílem projektu je zajistit návrat nalezených resp. zraněných zvířat (netopýrů a vrápenců) zpět do přírody v nejkratším možném čase co nejblíže místa nálezu. Toto je prospěšné jak pro občany, kterým netopýři například vlétli do bytu či jiných prostor, tak pro netopýry, kteří jako zvláště chránění živočichové podléhají ochraně dle zákona - naším včasným a odborným zásahem (například odchytem a následným vypuštěním) se tak předchází nevhodným neodborným zásahům, které těmto živočichům mohou uškodit. Péče o nalezené netopýry probíhá ve spolupráci se ZOO Brno, záchrannými stanicemi, MP Brno, policií ČR a veterinárními ordinacemi, za finanční podpory Magistrátu města Brna.
 • Přírodní zahrady bez hranic - Nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah (2009 - 2012) - partnerský projekt realizovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Využijte služeb naší specializované zahradní poradny!  
 • Brněnský strom roku 2010 - letošní ročník anketa Brněnský strom roku probíhá díky finanční podpoře Magistrátu města Brna již po jedenácté.

 

 Ekologické poradenství

 • Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji (2009 - 2011) - partnerský projekt zaměřený na rozvoj ekoporadenských služeb na Jižní Moravě, spolufinancovaný Jihomoravských krajem, Státním fondem životního prostředí a  Ministerstvem životního prostředí ČR.
 • Logo ekoradcePoradenství - metody, příklady, certifikace (2009 - 2011) - Projekt usiluje o rozvíjení funkčnosti systému pro poskytování dostupných kvalifikovaných environmentálních poradenských služeb, a to zejména podporou poskytování vyšších a komplexnějších typů poradenských služeb (posun od jednoduchého poskytování informací k  odborným posudkům, procesnímu poradenství, managementu na dobu určitou) a podporou procesů popisujících a garantujících kvalitu poradenských služeb (pilotním zmapováním možností ověření kvality poradenských služeb - certifikací). Nedílnou součástí je i podpora spolupráce mezi poradnami i dalšími subjekty a také zviditelnění poradenství a jeho metod. Nositelem projektu se Síť ekologických poraden STEP a probíhá díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Národní síť environmentálních poraden pro program Zelená úsporám (2010 - 2011) - Projekt je zaměřen na odborné poradenství v rámci programu Zelená úsporám, jehož cílem je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Ekologická poradna Veronica ve svých otvíracích hodinách pro veřejnost poskytuje osobní, telefonické a e-mailové konzultace a slouží tak jako jedno z poradenských středisek programu.

 

Ochrana klimatu a efektivní využívání energie

 • Česká klimatická koalice (2008 - 2010) - spolupráci neziskových organizací k ochraně klimatu a jejich osvětové, vzdělávací i lobbyingové aktivity podpořila OAK Foundation
 • Artists for the Climate Protection (Umělci pro ochranu klimatu, 2010) - V rámci tohoto projektu umělci, jako hudebníci, malíři, spisovatelé a básníci, tvůrčím způsobem komunikují s veřejností o  ochraně klimatu. Akce odstartovala 10. 10. 2010 a vyvrcholením bude společná výstava v prosinci 2010. Součástí projektu jsou i ekoporadenské informační stánky v ulicích Brna. Účelem projektu je zvýšení povědomí o závažnosti problému změny klimatu ve spojitosti s  iniciativou „350" a s prosincovou klimatickou konferencí v mexickém Cancúnu. Projekt je financován Americkou ambasádou v ČR.
 • Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v obcích (2009 - 2010) - projekt podpořený Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.
 • Ochrana klimatu – vzdělávací program nejen pro veřejnou zprávu (2010) - e-learningový program, informační materiály a další vzdělávací aktivity realizované za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.
 • Hodina Země 2010 Česká republika - celosvětová akce na ochranu klimatu realizovaný s podporou WWF. Nejde o to jen "bliknout"...
 • PRIMA KLIMA (2008 - 2010) - projekt vytvoření a putování interaktivní výstavy o  úsporách energie a ochraně klimatu podpořil Státní fond životního prostředí. Pozvěte výstavu do svého města, obce, školy, knihovny, úřadu...

 

Regionální rozvoj

 • Účast místních partnerství v plánování udržitelného rozvoje venkovských oblastí, zkušenosti Česka pro Ukrajinu (2010) - Záměrem projektu je představit a podpořit mechanismy zapojování občanů do rozhodování na místní úrovni, zejména ve venkovských oblastech, podpora demokratických mechanismů tvorby strategických plánů udržitelného rozvoje těchto oblastí a rovněž posílení ukrajinských nevládních organizací. Pořádáme semináře na Ukrajině (Vinnycká oblast a Luhanská oblast) a studijní cesty ukrajinských partnerů do ČR s výjezdem do Rakouska (Burgendland) zaměřené na studium místních akčních skupin, konceptů udržitelného rozvije venkovských oblastí a soběstačnosti regionů. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR (TRANSITION). 
 • Soutěž studentských prací 2010 - zakázka pro Jihomoravský kraj na 8. ročník Soutěže diplomových a bakalářských prací obhájených na podzim 2009 či na jaře 2010 a zaměřených na životní prostředí se vztahem k území Jihomoravského kraje vč. uspořádání podzimní konference a vydání sborníku referátů. Neváhejte přihlásit své práci či student(k)y!

 

Časopis Veronica

 

 • Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny (2010) - XXIV. ročník podpořený Magistrátem města Brna, tématické číslo 2/2010 "Ekologie noci" spolufinancované Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor a připravované monotematické číslo zaměřené na vodu v krajině ze finanční podpory Nadace Veronica.
 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 10. 9. 2023