Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Je škodlivý postřik AXIAL?

Kategorie: Zemědělství a zahrady

Chtěla bych se zeptat, zda je škodlivý postřik AXIAL, který používají zemědělci blízko sídliště.
4. 1. 2010
Výrobce postřiku AXIAL je chemicky koncern SYNGENTA a podle oficiálního bezpečnostního listu přípravku je tento klasifikován jako "nebezpečný pro životní prostředí" a "dráždivý". Účinnou látkou uvedeného pesticidu je pinoxaden.
Dalšími složkami postřiku jsou: - cloquintocet-mexyl - poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phenyl-omega-hydroxy-,styrenated - tetrahydrofurfuryl alcohol - solventní nafta (ropná), těžká, aromatická
Ke složkám postřiku se vztahuji následující varování /tzv. R-vety a S vety) v
R 20 Zdraví škodlivý při vdechování
R 36 Dráždí oči
R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány
R 36/38 - Dráždí oči a kůži
R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 51/53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 52/53 - Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R  51/53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 65 - Zdraví škodlivý:při požití může vyvolat poškození plic
R 66 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

S 2  - Uchovávejte mimo dosah dětí
S 13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S 20/21-  Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S 24/25 - Zamezte styku s kůží a očima
S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody S 35 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
S 62  - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Autor: Miroslav Šuta

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Zemědělství a zahrady“

Celkový počet odpovězených dotazů 405. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube