Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Je škodlivý postřik AXIAL?

4. 1. 2010
Chtěla bych se zeptat, zda je škodlivý postřik AXIAL, který používají zemědělci blízko sídliště.
Doporučení Ekologické poradny Veronica
Výrobce postřiku AXIAL je chemicky koncern SYNGENTA a podle oficiálního bezpečnostního listu přípravku je tento klasifikován jako "nebezpečný pro životní prostředí" a "dráždivý". Účinnou látkou uvedeného pesticidu je pinoxaden.
Dalšími složkami postřiku jsou: - cloquintocet-mexyl - poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phenyl-omega-hydroxy-,styrenated - tetrahydrofurfuryl alcohol - solventní nafta (ropná), těžká, aromatická
Ke složkám postřiku se vztahuji následující varování /tzv. R-vety a S vety) v
R 20 Zdraví škodlivý při vdechování
R 36 Dráždí oči
R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány
R 36/38 - Dráždí oči a kůži
R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 51/53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 52/53 - Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R  51/53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 65 - Zdraví škodlivý:při požití může vyvolat poškození plic
R 66 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

S 2  - Uchovávejte mimo dosah dětí
S 13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S 20/21-  Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S 24/25 - Zamezte styku s kůží a očima
S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody S 35 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
S 62  - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Autor: Miroslav Šuta; Ekologická poradna Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Zahrady a zemědělství Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 425. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 22. 3. 2023