Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Certifikace bio produktů

Revidováno: 28. 1. 2014 (původní text: 2. 5. 2007)

Dobrý den, zajímalo by mě, co je potřeba k tomu, aby vypěstované produkty dostaly certifikaci bio. Je možné k tomuto tématu najít něco uceleného na internetu?

Doporučení Ekologické poradny Veronica

Dobrý den z Ekologické poradny Veronica,

téma bio hospodaření jsme zpracovali komplexněji. Zdroje existující na internetu jsou uvedeny na konci textu.

Čo to BIO je?

Samotná predpona BIO z gréckeho βίος [bios] znamená život. Je prvou časťou zložených slov, pričom život tu môže mať význam ako predmet, vlastnosť či bližšie okolnosť druhej časti slova. Čo však znamená BIO predpona u biopotravín?

Ako hovoríme o BIO potravinách či BIO produktoch, máme na mysli produkciu potravín, ktorá je v súlade s prírodou. Hospodárenie v súlade s prírodou si za cieľ nekladie zisk na úkor prírody, neprihliada sa primárne na kvantitu ale kvalitu. "Menej znamená viac."

 

Bio farmári nepoužívajú priemyselné hnojivá, ochranné chemické prostriedky ani geneticky modifikované organizmy. Pôda sa hnojí kompostom, maštalným hnojom a zeleným hnojením (zelená hmota rastliny sa zapracuje do pôdy). Výživa pôdy sa zabezpečuje aj správnym striedaním plodín v osevnom postupe. Správnym osevným postupom sa zabezpečí aj to, že rastliny sú silné a odolnejšie voči chorobám a škodcom. Snahou je aj vyberať odrody, ktoré sú voči chorobám a škodcom odolné, teda dopestovať plodiny bez nutnosti používať chemické postreky, pri zodpovednom rešpektovaní citlivej rovnováhy životného prostredia.

 

Ako BIO vzniklo?

Samotné podmienky BIO hospodárenia nie sú výstrelkom módy, ide o dlhoročnú tradáciu pestovania plodín a chovu dobytka, ktoré praktikovali mnohé generácie po celom svete. Treba podotknúť, že v minulosti mali ľudia oveľa užší vzťah s prírodou v porovnaní s dneškom. S "evolúciou" techniky a vedy sa však na hospodárov začali klásť vyššie nároky, "čo v najkratšiom čase vyprodukuj čo najviac". Tým ustúopila kvalita do úzadia, nastúpila kvantita a s ňou nastala konkurencia - nočná mora hospodárov.

Začali sa používať rôzne postreky. Časom sa však zistilo, že tieto "pomôcky" majú neblahé dôsledky na životné prostredie ako aj na zdravie ľudí.

 

Prečo BIO vzniklo?

Ľudia si začli uvedomovať toto nebezpečie už v prvých desaťročiach 20. storočia, kedy boli zaznamenané prvé dokumentované údaje o poškodzovaní pôdnej úrodnosti a zmenách v agroekosystémoch, ktoré súviseli s chemickou a technickou intezifikáciou hospodárstva, predovšetkým s prudkým rozvojom biochémie, rozšírením a teda zlacnením výroby dusikatých hnojív, ktoré boli poprvýkrát syntetizované už v polovici 19. storočia, ako aj rozvojom technológie benzínového vznetového motoru, "éra traktorov".

 

Začali byť diskutované otázky chemických verzus biologických základov úrodnosti pôd. Už v tejto dobe boli zaznamenané zvýšene výskyty chorôb, škodcov a zníženie kvality potravín. Dochádzal k rastu spriemyslenenia výroby a spracovania potravín a k týmto zmenám viedli aj zmeny vyživovacích zvyklostí. Práve toto boli dôvody, ktoré viedli k diskusiám o vznikajúcom systéme hospodárstva a k premysleniu alternatív.

História vzniku ekologického hospodárstva siaha až do počiatku 20. storočia, presnejšie do obdobia po prvej svetovej vojne. Vznik ekologického hospodárstva je spojený s menom britského botanika Sira Alberta Howarda a s menom Rudolfa Steinera zakladateľa systému biodynamického hospodárstva, ktoré bolo pravdepodobne prvým uceleným systémom ekologického hospodárenia vôbec.

 

Aký je zmysel BIO hospodárenia?

Kľúčovou myšlienkou BIO hospodárenia je trvale udržateľné hospodárenie, ktoré bez rešpektovania prírodných zákonitosti a úcty voči prírode nie je možné. Zreteľ sa kladie na zdravie človeka ako aj na zdravý stav prírody. K týmto zámerom slúžia Bio hospodárstvu metódy, akými sú: zmiešané farmy, striedanie plodín a trávny úhor, jarné siatie, obmedzenie herbicídov a pesticídov, zákaz minerálnych hnojív, udržiavanie stromov, krovín a okrajov polí, zelené hnojenie, podsev, medziplodiny, menšie polia ako aj holistický prístup ekologického hospodárenia.

 

S tým súvisí uprednostnenie lokálnych potravín a výrobkov pred tými, ktoré sa dovážajú z iných krajín. Samotná podpora domácich hospodárov, ktorí to nemajú ľahke na scéne dnešného trhu je možná v rôznych fotrmách: zaujímavým fenoménom sa stávajú trhy, jarmoky, na ktorých majú veľkú príležitosť spoznať potenciálni spotrebitelia svojich dodávateľov - farmárov a tí zas môžu predstaviť svoje produkty, sovju prácu bezprostredne ľuďom, ktorí o to majú záujem. Ďalšou možnosťou, ako možno podporiť BIO hospodárenie sú "bedýnkové" systémy, kde lokálny BIO hospodári dovážajú svoje potraviny, produkty, ktoré si možno na danom mieste (kaviareň, klub, dvor či obchodík) zakúpiť. Vo veľek miere možno v poslednom čase vidieť obhcody so zdravou výživou, kde si možno nakúpiť BIO produkty od domácich či zahraničných dodávateľov.

 

CERTIFIKÁCIA POTRAVÍN

Značenie biopotravín v ČR podlieha európskej legislatíve a zákonu 242/2000 Sb. o ekologickom hosopdárstve. Podľa tejto legislatívy musí byť každá potravina označená slovom BIO či iným odkazom na spôsob produkcie v ekologickom hospodárstve opatrená na obale kódom organizácie, ktorá urobila kontrolu, či výrobok skutočně spĺňa zákonné podmienky pre biopotraviny. Vďaka kódu si môžete na stránkách jednotlivých kontrólnych organizácii ľahko dohľadať, či výrobok skutočne prošiel kontrolou.

 

Ako postupovať pri certifikácii?

V prvom rade potrebujete podať žiadosť na Ministerstvo hospodárstva, ktoré vykonáva dozor nad dodržiavaním Zákona o ekologickom hospodárení u subjektov, u ktorých sú prihlásení či registrovaní ako ekologickí podnikatelia. K tomu účelu uzaviera na základe výberového riadenia zmluvu s právnickou osobou, ktorú poveruje uskutočnením kontroly a ďalších odorných úkonov. Súčasne ju oprávňuje k vydávaniu osvedčení o pôvode bioproduktov či osvedčeniu o biopotravine. Podnikatelia, ktorí prejavia záujem o zaradenie do systému kontroly a certifikácie ekologického hospodárstva sa môžu prihlásiť u niektorých z vedených kontrólnych organizácii v priebehu celého roka. Na základe vyplnenej prihlášky a predloženého projektu je podnik zaregistrovaný. Kontrólne organizácie uskutočňujú pomocov inšpektorov kontrólne návštevy hospodárskych podnikov. Kontrola sa uskutočňuje ako u výrobcov biopotravín a osôb, ktoré uvádzajú bioprodukty či biopotraviny do obehu.

 

V Českej republike v súčasnej dobe biopotraviny kontrolujú tri organizácie, ktorých kódy se na biopotravinách objavujú:

Kódy týchto organizácii musia býť zároveň doplnené grafickým znakom tzv. „biozebrou”.

Túto značku môže používať len ten výrobca, ktorého potravinársky výrobok:

  • splnil všetky legislatívne stanovené podmínky pre ekologické hospodárstvo,

  • prešiel prísnou kontrolou jednej z kontrólnych organizácii, podliehajúcich Ministerstvu hospodárstva,

  • obdržal „certifikát o pôvode biopotraviny”.

  • Použitíe tejto značky u potravín, ktoré nepocházejú z ekologického hospodárstva, je prísne potrestané.

Inšpektori kontrólnych organizácii odošlu vyplnený zápis o kontrole spoločne s overenou prírpadne doplnenou prihláškou a ostatnými podkladmi pre jednanie Certifikačného výboru. Certifikačný výbor je nezávislým orgánom s rozhodovacou právomocou, v ktorého kompetencii je:

  • rozhodnutie o zaradení podnikateľa do Ústredného zoznamu producentov a spracovateľov biopotravín vydavaného MZe ČR

  • rozhodnutie o udelení certifikátu na produkciu, ktorý umožňuje používanie značky "Produkt ekologického hospodárstva" u výrobkov, ktoré odpovedajú zákonu o ekologickom hospodárstve,

  • povelnie výnimky v oddôvodnených prírpadoch,

  • udelenie osvedčenia o pôvode,

  • nariadenia revíznej inšpekcie na základe odvolania podnikateľa,

  • uloženie sankcie za porušenie zákona o ekologickom hospodárstve spolu s dobou pre ich odstránenie /inšpektor tieto sankcie a doby len navrhuje/

Prechodné obdobie a označnenie produktu

V prechodnom období, pokiaľ bola dodržaná dĺžka prechodného obdobia najmenej 12 mesiacov pred zberom, sa rastlinný produkt označí slovami "produkt z prechodného obdobia na ekologickom hospodárstve" vo farbe, veľkosti a typu písma, ktoré nesmie byť výraznejšie než označenie produktu podľa zvláštnych právnych predpisov, slovného spojenia "ekologického hospodárstva" nesmie byť výraznejšie ako slová "produkt z prechodného obdobia na".

Živočíšne produkty môžu byť označené ako bioprodutky, až po uplynutí najkratšej doby chovu pre hospodárske zviera, z ktorého pochádzalo, za predpokladu, že rozhodnutie o registrácii pre pestovanie rastlin nadobudlo právnu moc.

V prechodnom obdobý môžu byť živočíšne produkty označované ako "produkty z prechodného obdobia na ekologické hospodárstvo" až po uplynutí najkratšej doby chovu pre hospodárske zviera, z ktorého pochádza.

Od 1. července 2010 je pre všetky balené biovýrobky, ktoré boli vyrobené v jednom z členských štátov EU a spĺňajú stanovené normy povinné jednotné evropské logo. Pre dovážané výrobky bude logo nepovinné. Vedľa označenia EU bude povolené používanie ďalších súkromých, regionálnych či národných log. Všetky biopotraviny z EU tak povinne ponesú túto značku:

 

Veľmi zreteľne a jasne je to zhrnuté v dokumente s názvom Kontrola a certifikace ekologických farem.

Za účelem sjednocení a propojení široké škály zainteresovaných aktérů v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin, byla v České republice založena Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství.

 

Odkazy:

ekologické hospodárstvo v EU:

http: //ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/inspection-certification_cs

stránka Českej technologickej platformy pre ekologické hospodárenie

/http://www.ctpez.cz/cz/o-ctpez/

návod na vznik a riadenie ekologických marketingových iniciatív:

http://www.bio-info.cz/vzdelavani/on-line-vzdelavani/navod-na-vznik-a-rizeni-ekologickych-marketingovych

niečo o škodlivosti hnojív:

http://www.plzensketrhy.cz/jidlo-a-zivotni-prostredi/pesticidy-a-dalsi-chemikalie.htm

 

logá, ktorá označujú biologické, ekologické potraviny, produkty nájdte na tomto odkaze:

http://www.hamsa.sk/index.php?main_page=page_2

Certifičkané organizácie v ČR:

http://www.kez.cz/

http://www.biokont.cz/?e=168

http://www.abcert.cz/

Autor: Lucia Hužvárová a Hana Sekerková; Ekologická poradna Veronica

Přečtěte si dále k tématu

Další dotazy z kategorie: Zahrady a zemědělství Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 419. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 9. 2021