Stáhnout tuto směrnici .rtf.zip (30 kB)

SMĚRNICE 2000/60/ES
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

z 23. října 2000
ustavující rámec pro činnost Společenství
v oblasti vodní politiky
Evropský parlament a
Rada Evropské unie

1. S ohledem na smlouvu ustavující Evropské společenství a obzvláště na její čl. 75 odst. 1, s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru, s ohledem na stanovisko Výboru regionu, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 Smlouvy a na základě společného textu schváleného Dohodovacím výborem dne 8. července 2000, vzhledem k tomu, že voda není komerčním produktem jako ostatní výrobky, ale spíše dědictvím, které musí být chráněno, střeženo a nakládáno s ním jako takovým.

2. Závěry Semináře ministrů o vodní politice Společenství ve Frankfurtu v roce 1988 zdůraznily potřebu právních předpisů Společenství pokrývajících ekologickou kvalitu. Rada ve svém usnesení z 28. června 1988 požádala Komisi, aby předložila návrhy na zlepšení ekologické kvality povrchových vod Společenství.

3. Prohlášení Semináře ministrů o podzemních vodách konaného v roce 1991 v Haagu vyjádřilo potřebu opatření, která by odvrátila dlouhodobé zhoršování jakosti a snižování množství sladkých vod, a požadovalo, aby byl do roku 2000 uskutečněn program činností zaměřený na udržitelné hospodaření a ochranu zdrojů sladkých vod. Rada ve svých usneseních z 25. února 1992 a z 20. února 1995 uložila zpracovat akční program pro podzemní vody a revizi směrnice Rady 80/68/EHS ze 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými nebezpečnými látkami jako součást celkové politiky pro ochranu sladkých vod.

4. Vody ve Společenství podléhají vzrůstajícím nárokům vyplývajícím ze stále rostoucích požadavků na dostatečné množství vody dobré jakosti ke všem účelům. Dne 10. listopadu 1995 uvedla Evropská agentura pro životní prostředí ve své zprávě "Životní prostředí v Evropské Unii - 1995" aktualizované sdělení o stavu životního prostředí, které potvrdilo potřebu opatření na ochranu vod Společenství jak z hlediska jakosti, tak i množství.

5. Dne 18. prosince 1995 přijala Rada závěry požadující mimo jiné vypracování návrhu nové rámcové směrnice ustavující základní zásady trvale udržitelné vodní politiky v Evropské Unii a vyzvala Komisi k předložení návrhu.

6. Dne 21. února 1996 schválila Komise Sdělení Evropskému parlamentu a Radě o vodní politice Evropského společenství, které stanovuje zásady vodní politiky Společenství.

7. Dne 9. září 1996 předložila Komise návrh rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o akčním programu pro integrovanou ochranu podzemních vod a hospodaření s nimi. V tomto návrhu Komise zdůraznila potřebu stanovení postupů pro regulaci odběrů sladkých vod a pro monitoring jakosti a množství sladkých vod.

8. Dne 29. května schválila Komise sdělení Evropskému Parlamentu a Radě o uvážlivém využívání a zachování mokřadů, které uznalo jejich důležitou funkci pro ochranu vodních zdrojů.

9. Je nezbytné vytvořit provázanou vodní politiku Společenství.

10. Rada dne 25. června 1996, Výbor regionů 19. září 1996, Hospodářský a sociální výbor 26. září 1996 a Evropský parlament 23. října 1996 vyzvaly Komisi, aby předložila návrh směrnice Rady ustavující rámec evropské vodní politiky.

11. Podle článku 174 Smlouvy má politika Společenství pro životní prostředí přispět k prosazování cílů zachování, ochrany a zvýšení kvality životního prostředí, při uváženém a rozumném využívání přírodních zdrojů a má být založena na principu předběžné opatrnosti, na principech přijímání preventivních opatření, nápravy škod na životním prostředí prvotně u zdroje a na principu, že znečišťovatel má platit.

12. Ve smyslu článku 174 Smlouvy má Společenství vzít při přípravě své politiky životního prostředí v úvahu dostupné vědecké a odborné údaje, podmínky životního prostředí v různých oblastech Společenství a ekonomický a sociální rozvoj Společenství jako celku a vyvážený rozvoj svých regionů, jakož i potenciální přínosy a náklady související s realizací nebo absencí opatření.

13. Ve Společenství existují rozdílné podmínky a potřeby, které vyžadují různá specifická řešení. Tato rozdílnost má být zohledněna při plánování a provádění opatření k zajištění ochrany a udržitelného užívání vod v rámci povodí. Rozhodnutí mají být přijímána co nejblíže k místům, kde je voda ovlivňována nebo užívána. Přednost má být dávána působnosti členských států v rámci jejich kompetencí prostřednictvím návrhů programů opatření přizpůsobených regionálním a místním podmínkám.

14. Úspěšné uplatnění této směrnice závisí na úzké spolupráci a provázané činnosti na úrovni Společenství, členských států a na místní úrovni, jakož i na informovanosti, konzultacích a zapojení veřejnosti včetně uživatelů.

15. Zásobování vodou je službou v obecném zájmu, jak je vyjádřeno ve sdělení Komise o službách v obecném zájmu v Evropě.

16. Je nutná hlubší integrace udržitelného hospodaření s vodou do ostatních sektorů politiky Společenství, jako je energetika, doprava, zemědělství, rybářství, regionální politika a turistika. Tato směrnice má poskytnout základ pro pokračující dialog a rozvoj strategií k dalšímu sbližování sektorových politik. Tato směrnice může též významně přispět ke spolupráci mezi členskými státy v dalších oblastech, mimo jiné v rámci Perspektivy rozvoje v evropském prostoru (ESDP).

17. Účinná a důsledná vodní politika musí vzít v úvahu zranitelnost vodních ekosystémů ležících v blízkosti pobřeží a ústí řek, zálivů nebo relativně uzavřených moří, neboť jejich rovnováha je silně ovlivněna jakostí vnitrozemských vod, které do nich vyúsťují. Ochrana stavu vod v rámci povodí přinese ekonomický užitek tím, že přispěje k ochraně rybích společenstev, včetně společenstev ryb v pobřežních oblastech.

18. Vodní politika Společenství vyžaduje průhledný, účinný a důsledný právní rámec. Společenství má zajistit obecné principy a celkový rámec pro příslušná opatření. Tato směrnice má takový rámec poskytnout a koordinovat, integrovat a v delší perspektivě dále rozvíjet společné principy a struktury pro ochranu a udržitelné užívání vod v rámci Společenství v souladu se zásadami subsidiarity.

19. Tato směrnice usiluje o udržení a zlepšení vodního prostředí ve Společenství. Tento účel se v první řadě týká jakosti příslušných vod. Řízení množství je podpůrným prvkem při dosahování dobré jakosti vod, a proto mají rovněž být přijata opatření týkající se množství, podporující cíl zajištění dobré jakosti.

20. Kvantitativní stav útvaru podzemní vody může mít vliv na ekologickou kvalitu povrchových vod a suchozemských ekosystémů spojených s takovým útvarem podzemní vody.

21. Společenství a členské státy jsou smluvními stranami různých mezinárodních dohod obsahujících důležité závazky na ochranu mořských vod před znečištěním, zejména úmluvy o ochraně mořského prostředí v oblasti Baltského moře, podepsané v Helsinkách 9. dubna 1992 a schválené rozhodnutím Rady 94/157/ES, úmluvy o ochraně mořského prostředí v severovýchodním Atlantiku, podepsané v Paříži 22. září 1992 a schválené rozhodnutím Rady 98/249/ES a úmluvy o ochraně Středozemního moře před znečištěním, podepsané 16. února 1976 v Barceloně a schválené rozhodnutím Rady 77/585/EHS a jejím Protokolem o ochraně Středozemního moře před znečištěním ze zdrojů na pevnině, podepsaným v Aténách 17. května 1980 a schváleným rozhodnutím Rady 83/101/EHS. Tato směrnice má přispět a umožnit Společenství a členským státům splnit tyto závazky.

22. Tato směrnice má přispět k cílenému snižování vypouštění nebezpečných látek do vod.

23. Je třeba společných principů pro koordinaci úsilí členských států ke zlepšení ochrany vod Společenství z hlediska množství a jakosti, k podpoře udržitelného užívání vod, k řešení problémů na vodách přesahujících hranice, k ochraně vodních a suchozemských ekosystémů a mokřadů přímo na nich závislých a k zachování a rozvoji potenciálního užívání vod Společenství.

24. Dobrá jakost vody přispěje k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

25. Má být stanovena obecná definice stavu vod, pokud jde o jejich jakost, a ve vztahu k účelům ochrany životního prostředí, i definice množství. Mají být stanoveny environmentální cíle k tomu, aby bylo dosaženo dobrého stavu povrchových a podzemních vod v celém Společenství a na úrovni Společenství zabráněno zhoršování stavu vod.

26. Členské státy mají usilovat o dosažení přinejmenším dobrého stavu vod prostřednictvím stanovení a zavedení nezbytných opatření v rámci integrovaných programů opatření, a to s ohledem na existující požadavky Společenství. Tam kde dobrý stav vody již existuje, má být udržován. U podzemních vod má být navíc k požadavku dobrého stavu identifikován a zvrácen jakýkoliv významný a trvalý vzestupný trend koncentrace kterékoliv znečišťující látky.

27. Konečným cílem této směrnice je dosáhnout eliminace prioritních nebezpečných látek a přispět k dosažení takových koncentrací látek v mořském prostředí, které jsou blízké k hodnotám jejich přirozeného výskytu.

28. Povrchové a podzemní vody jsou v zásadě obnovitelné přírodní zdroje; obzvláště úkol zajistit dobrý stav podzemních vod vyžaduje včasné zásahy a trvalé dlouhodobé plánování ochranných opatření s ohledem na přirozené zpoždění při jejich vytváření a obnově. Tento časový posun ve zlepšení stavu je třeba vzít v úvahu v harmonogramech při určování opatření pro dosažení dobrého stavu podzemních vod a zvrácení každého významného a trvalého vzestupného trendu koncentrace kterékoliv znečišťující látky v podzemních vodách.

29. Při snaze dosáhnout cílů stanovených touto směrnicí a při tvorbě programu opatření k jejich zajištění, mohou členské státy rozdělit program opatření na etapy, aby rozložily náklady na jeho implementaci.

30. K zajištění plné a důsledné implementace této směrnice má být jakékoliv zpoždění podloženo odpovídajícími, jasnými a průhlednými kritérii a zdůvodněno členskými státy v plánech povodí.

31. V případech, kdy je vodní útvar natolik ovlivněn lidskou činností nebo jeho přírodní poměry jsou takové, že dosažení dobrého stavu by bylo neproveditelné nebo neúměrně nákladné, mohou být na základě odpovídajících, jasných a průhledných kritérií stanoveny méně přísné environmentální cíle a mají být podstoupeny všechny schůdné kroky, aby se zamezilo jakémukoliv dalšímu zhoršování stavu vod.

32. Ve specifických podmínkách mohou existovat důvody pro výjimky z požadavku na zamezení dalšího zhoršování nebo dosažení dobrého stavu, pokud je neúspěch výsledkem neočekávaných nebo výjimečných okolností, zejména povodní nebo suchých období, nebo z důvodů nadřazeného veřejného zájmu, nově změněných fyzikálních poměrů v útvaru povrchové vody nebo změn hladin u útvarů podzemní vody, za předpokladu, že se podstoupí všechny dostupné kroky ke zmírnění nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru.

33. Cíl dosažení dobrého stavu vod má být uplatňován pro každé povodí, aby tak mohla být koordinována opatření ve vztahu k povrchovým a podzemním vodám náležejícím ke stejnému ekologickému, hydrologickému a hydrogeologickému systému.

34. Za účelem ochrany životního prostředí je třeba většího provázání kvalitativních a kvantitativních aspektů jak povrchových, tak podzemních vod se zřetelem na přirozené odtokové poměry v rámci hydrologického cyklu.

35. V povodích, kde může mít užívání vod účinky přesahující hranice, mají být požadavky na dosažení environmentálních cílů stanovené touto směrnicí, a zvláště všechny programy opatření, koordinovány v celé oblasti povodí. Pro povodí přesahující hranice Společenství mají členské státy usilovat o zajištění odpovídající koordinace s příslušnými nečlenskými státy. Tato směrnice má přispět k plnění závazků Společenství podle mezinárodních úmluv o ochraně vod a hospodaření s nimi, zejména úmluvy Spojených národů o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, schválené rozhodnutím Rady 95/308/ES, a každé návazné dohody o její aplikaci.

36. Je nutné, aby byly provedeny analýzy charakteristik povodí a dopadů lidské činnosti, stejně jako ekonomická analýza užívání vod. Vývoj stavu vod má být sledován členskými státy na systematickém a srovnatelném základě v rámci celého Společenství. Tyto informace jsou nezbytné k poskytnutí spolehlivého základu členským státům k vytvoření programů opatření směřujících k dosažení cílů stanovených touto Směrnicí.

37. Členské státy mají určit vody užívané pro odběr pitné vody a zajistit dosažení souladu se směrnicí Rady 80/778/EHS z 15. července 1980, týkající se jakosti vody určené k lidské spotřebě.

38. Využití ekonomických nástrojů může být vhodné jako součást programu opatření. Přitom má být vzata v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně nákladů na životní prostředí a vodní zdroje spojených s poškozením nebo nepříznivým ovlivněním vodního prostředí, a to zejména v souladu s principem, že znečišťovatel platí. Pro tento účel bude nezbytná ekonomická analýza vodohospodářských služeb založená na dlouhodobé předpovědi nabídky a poptávky po vodě v oblasti povodí.

39. Je zapotřebí předcházet nebo snížit vliv nehod, v důsledku kterých jsou vody havarijně znečištěny. Cíleně zaměřená opatření by měla být součástí programu opatření.

40. S ohledem na prevenci a omezování znečištění má být vodní politika Společenství založena na sdruženém přístupu s využitím omezování znečistění u zdroje stanovením hodnot emisních limitů a standardů environmentální kvality.

41. Pokud jde o množství vody, mají být stanoveny všeobecné zásady pro regulaci odběrů a vzdouvání vody, aby byla zajištěna trvalá environmentální udržitelnost dotčených vodních systémů.

42. Společné standardy environmentální kvality a emisní limity pro určité skupiny nebo druhy znečišťujících látek mají být jako minimální požadavky stanoveny právními předpisy Společenství. Opatření k přijetí takovýchto standardů mají být zajištěna na úrovni Společenství.

43. Znečišťování vypouštěním, emisemi nebo úniky prioritních nebezpečných látek se musí zastavit nebo postupně odstranit. Evropský parlament a Rada se mají, na návrh Komise, dohodnout na látkách, které budou považovány z hlediska zásahu za prioritní, a na specifických opatřeních, která mají být přijata proti znečišťování vod těmito látkami, přičemž je třeba vzít do úvahy všechny významné zdroje a stanovit nákladově efektivní a proporcionální úroveň a kombinaci omezujících opatření.

44. Při identifikaci prioritních nebezpečných látek má být vzat v úvahu princip předběžné opatrnosti, opírající se zejména o určení všech potenciálně nepříznivých vlivů příslušného výrobku a odborné posouzení rizika.

45. Členské státy mají přijmout opatření k odstranění znečištění povrchových vod prioritními látkami a k cílenému snižování znečištění dalšími látkami, což by jinak znemožnilo členským státům dosáhnout příslušných cílů pro útvary povrchových vod.

46. Pro zajištění účasti veřejnosti včetně uživatelů vody na sestavování a aktualizaci plánů povodí je nezbytné poskytovat patřičné informace o plánovaných opatřeních a podávat zprávu o postupu jejich realizace s ohledem na zapojení veřejnosti před přijetím konečných rozhodnutí o nutných opatřeních.

47. Tato směrnice má vytvořit mechanismy přístupu k překážkám bránícím postupu při zlepšování stavu vod tam, kde spadají mimo působnost legislativy Společenství vztahující se k vodě, a to s ohledem na vytvoření vhodných strategií Společenství pro jejich překonání.

48. Komise má každoročně předložit aktualizovaný plán všech záměrů, které má v úmyslu navrhnout pro oblast vod.

49. Jako součást této směrnice mají být stanoveny technické specifikace zajišťující jednotný přístup v rámci Společenství. Kritéria pro hodnocení stavu vod jsou důležitým krokem vpřed. Přizpůsobování určitých technických prvků technickému pokroku a normalizace monitorování, vzorkování a analytických metod mají být schváleny procedurou výboru.
K podpoře důkladného pochopení a důsledné aplikace kritérií pro charakterizaci oblastí povodí a hodnocení stavu vod může Komise přijmout pokyny určující způsob použití těchto kritérií.

50. Opatření nezbytná pro zavedení této směrnice mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. června 1999 stanovujícím postupy pro uplatnění výkonných pravomocí udělených Komisi.

51. Zavedením této směrnice má být dosaženo přinejmenším stejného stupně ochrany vod, jaký je zajištěn určitými předchozími předpisy, které tudíž mají být zrušeny, jakmile budou plně zavedena ustanovení této směrnice.

52. Ustanovení této směrnice přebírají rámec pro omezování znečištění nebezpečnými látkami zavedený podle směrnice 76/464/EHS. Ta má být proto zrušena, jakmile budou ustanovení této směrnice plně zavedena.

53. Má být zajištěno plné zavedení a vymahatelnost existující environmentální legislativy k ochraně vod. Je zapotřebí zajistit řádnou aplikaci ustanovení realizujících tuto směrnici v rámci Společenství prostřednictvím odpovídajících sankcí podle legislativy členských států. Takovéto sankce mají být účinné, úměrné a odrazující,

přijaly tuto směrnici:

článek 1

Účel

Účelem této směrnice je stanovit rámec pro ochranu vnitrozemských povrchových vod, brakických vod, pobřežních vod a podzemních vod, který:

a) zabrání dalšímu zhoršování a ochrání a zlepší stav vodních ekosystémů a, s ohledem na jejich potřebu vody, suchozemských ekosystémů a mokřadů přímo závisejících na vodních ekosystémech:
b) podpoří trvale udržitelné užívání vod založené na dlouhodobé ochraně dosažitelných vodních zdrojů;
c) povede ke zvýšené ochraně a zlepšení vodního prostředí, mimo jiné též prostřednictvím specifických opatření pro cílené snižování vypouštění, emisí a úniků prioritních látek a zastavení nebo postupné odstranění vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek;
d) zajistí cílené snižování znečištění podzemních vod a zabrání jejich dalšímu znečišťování, a
e) přispěje ke zmírnění účinků povodní a období sucha, a tím i k:
f) zajištění dostatečných zásob povrchových vod a podzemních vod dobré jakosti potřebných pro udržitelné, vyvážené a vyrovnané užívání vod;
g) významnému snížení znečištění podzemních vod;
h) ochraně teritoriálních a mořských vod, a
i) dosažení cílů příslušných mezinárodních dohod včetně těch, které jsou zaměřeny na předcházení a odstraňování znečištění mořského prostředí, v souladu s opatřeními Společenství podle čl. 16 odst. 3 k zastavení nebo postupnému odstranění vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek, s konečným cílem dosáhnout koncentrací v mořském prostředí blízkých hodnotám pozadí pro přirozeně se vyskytující látky a blízkých nule pro uměle vyráběné syntetické látky.

článek 2

Definice

Pro účely této směrnice platí následující definice:

1. Povrchové vody jsou vnitrozemské vody s výjimkou vod podzemních, brakické a pobřežní vody; ve vztahu k problematice chemického stavu zahrnou též teritoriální vody.
2. Podzemní vody jsou veškeré vody pod zemským povrchem v pásmu nasycení a v přímém kontaktu s horninovým prostředím nebo půdním podložím.
3. Vnitrozemské vody jsou veškeré stojaté nebo tekoucí vody na zemském povrchu a všechny podzemní vody na straně pevniny od základní čáry, od které se měří šířka teritoriálních vod.
4. Řeka je útvar vnitrozemské vody tekoucí v převážné části po zemském povrchu, který ale může téci v části toku pod povrchem.
5. Jezero je útvar stojaté vnitrozemské povrchové vody.
6. Brakické vody jsou útvary povrchové vody poblíž ústí řek, které jsou svou povahou částečně slané v důsledku jejich blízkosti k pobřežním vodám, avšak jsou podstatně ovlivněné přítokem sladké vody.
7. Pobřežní vody jsou povrchové vody nacházející se směrem k pevnině od čáry, jejíž každý bod je ve vzdálenosti jedné námořní míle směrem do moře z nejbližšího bodu základní čáry, od které se měří šířka teritoriálních vod, dosahující tam, kde to odpovídá situaci, až k vnější hranici brakických vod.
8. Umělý vodní útvar je útvar povrchové vody vytvořený lidskou činností.
9. Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody, který v důsledku fyzických změn způsobených lidskou činností má podstatně změněný charakter, podle vymezení členským státem v souladu s ustanoveními přílohy II.
10. Útvar povrchové vody je samostatný a významný prvek povrchových vod, jako jezero, nádrž, tok, řeka nebo kanál, část toku, řeky nebo kanálu, brakická voda, nebo úsek pobřežních vod.
11. Zvodeň je podzemní vrstva nebo souvrství hornin nebo jiných geologických vrstev o dostatečné pórovitosti a propustnosti umožňující buď významné proudění podzemních vod nebo odběr významných množství podzemních vod.
12. Útvar podzemní vody je příslušný objem podzemní vody ve zvodni nebo zvodních.
13. Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí potoků, řek a případně i jezer do moře v jediném vyústění, ústí nebo deltě toku.
14. Dílčí povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká systémem potoků, řek a případně i jezer do určitého místa vodního toku (obvykle jezero nebo soutok řek).
15. Oblast povodí je území pevniny a moře tvořené jedním nebo více sousedícími povodími, společně s podzemními vodami a pobřežními vodami k nim příslušejícími, určená podle čl. 3 odst. 1 jako hlavní jednotka pro správu povodí.
16. Kompetentní úřad je úřad nebo úřady určené podle čl. 3 odst. 2 nebo 3.
17. Stav povrchové vody je obecným vyjádřením stavu útvaru povrchové vody, určený horším z jeho ekologického nebo chemického stavu.
18. Dobrý stav povrchové vody je takový stav útvaru povrchové vody, kdy jeho jak ekologický, tak chemický stav je přinejmenším "dobrý".
19. Stav podzemní vody je obecným vyjádřením stavu útvaru podzemní vody, daný horším z jeho kvantitativního nebo chemického stavu.
20. Dobrý stav podzemní vody je takový stav útvaru podzemní vody, kdy jeho jak kvantitativní, tak chemický stav je přinejmenším "dobrý".
21. Ekologický stav je vyjádřením kvality struktury a funkce vodních ekosystémů spojených s povrchovými vodami, klasifikovanými v souladu s přílohou V.
22. Dobrý ekologický stav je stav útvaru povrchové vody podle klasifikace v souladu s přílohou V.
23. Dobrý ekologický potenciál je stav silně ovlivněného nebo umělého vodního útvaru podle klasifikace v souladu s příslušnými ustanoveními přílohy V.
24. Dobrý chemický stav povrchové vody je chemický stav nezbytný ke splnění environmentálních cílů pro povrchové vody specifikovaných v čl. 4 odst. 1 písm. a), tj. takový chemický stav útvaru povrchové vody, ve kterém koncentrace znečišťujících látek nepřesahují standardy environmentální kvality stanovené v příloze IX, podle čl. 16 odst. 7 a podle dalších příslušných právních předpisů Společenství stanovujících standardy environmentální kvality na úrovni Společenství.
25. Dobrý chemický stav podzemní vody je chemický stav útvaru podzemní vody, který splňuje všechny podmínky stanovené v tabulce 2.3.2 přílohy V.
26. Kvantitativní stav je vyjádřením stupně ovlivnění útvaru podzemní vody přímými nebo nepřímými odběry.
27. Dosažitelný zdroj podzemní vody je dlouhodobé roční průměrné množství celkového doplňování útvaru podzemní vody snížené o dlouhodobé průměrné roční množství odtoku nutného pro dosažení cílů ekologické kvality u souvisejících povrchových vod specifikovaných podle článku 4, aby nedošlo k jakémukoliv významnému zhoršení ekologického stavu těchto vod a vyloučilo se jakékoliv významné poškození souvisejících suchozemských ekosystémů.
28. Dobrý kvantitativní stav je stav definovaný v tabulce 2.1.2 přílohy V.
29 Nebezpečné látky jsou látky nebo skupiny látek, které jsou toxické, perzistentní a náchylné k bioakumulaci a další látky nebo skupiny látek, které vyvolávají obdobnou míru pozornosti.
30. Prioritní látky jsou látky identifikované v souladu s čl. 16 odst. 2 a vyjmenované v příloze X. Mezi těmito látkami jsou prioritní nebezpečné látky, což jsou látky identifikované v souladu s čl. 16 odst. 3 a 6, pro které musí být přijata opatření v souladu s čl. 16 odst. 1 a 8.
31. Znečišťující látka je jakákoliv látka schopná způsobit znečištění, zejména látky uvedené v příloze VIII.
32. Přímé vypouštění do podzemních vod je vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod, aniž by prošly filtrací půdou nebo půdním podložím.
33. Znečišťování je přímé nebo nepřímé zavádění, jako důsledek lidské činnosti, látek nebo tepla do ovzduší, vody nebo půdy, které může být škodlivé pro lidské zdraví nebo pro kvalitu vodních ekosystémů nebo suchozemských ekosystémů přímo na nich závislých, vyúsťuje v poškození hmotného majetku nebo zhoršuje či narušuje hodnoty životního prostředí a další uznávané způsoby jeho užívání.
34. Environmentální cíle jsou cíle stanovené v článku 4.
35. Standard environmentální kvality je koncentrace určité znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých organismech, která nemá být překročena z důvodu ochrany lidského zdraví a životního prostředí.
36. Sdružený přístup je omezování vypouštění a emisí do povrchových vod podle přístupu stanoveného v článku 10.
37. Voda určená pro lidskou spotřebu má stejný význam jako ve směrnici 80/778/EHS novelizované směrnicí 98/83/ES.
38. Vodohospodářské služby jsou veškeré činnosti, které zajišťují pro domácnosti, veřejné instituce nebo pro jakoukoliv hospodářskou činnost:
a) odběr, vzdouvání, jímání, úpravu a rozvod povrchových nebo podzemních vod,
b) odvádění a čištění odpadních vod s následným vypouštěním do povrchových vod.
39. Užívání vod jsou vodohospodářské služby, spolu s jakoukoliv další činností, které mají podle hodnocení v článku 5 a příloze II významný vliv na stav vod. Toto pojetí se vztahuje k účelům článku 1 a k ekonomické analýze zpracované podle článku 5 a přílohy III písm. b);
40. Hodnoty emisních limitů jsou množství vyjádřená určitými specifickými ukazateli, koncentracemi a/nebo úrovněmi emisí, které nesmí být překročeny v jednom nebo v několika časových obdobích. Hodnoty emisních limitů mohou být rovněž stanoveny pro určité skupiny, třídy nebo kategorie látek, zejména těch, které jsou uvedeny v článku 16. Hodnoty emisních limitů pro jednotlivé látky obvykle platí v místě, kde emise opouštějí určité zařízení, přičemž se při jejich určování nebere v úvahu ředění. Při nepřímém vypouštění do vod lze při určování hodnot emisních limitů daného zařízení vzít v úvahu účinek čistírny odpadních vod za předpokladu, že je zaručena stejná úroveň ochrany životního prostředí jako celku, a že přitom nedojde ke zvýšení úrovně znečištění v životním prostředí.
41. Regulování emisí jsou opatření určující požadavky na omezování emisí, např. hodnotou emisního limitu nebo jinak určenými limity nebo podmínkami pro vlivy, povahu nebo jiné charakteristiky emisí nebo provozních podmínek, které emise ovlivňují. Užití pojmu regulování emisí v této směrnici nemá být vzhledem k ustanovením jakékoliv jiné směrnice v žádném ohledu považováno za novou interpretaci těchto ustanovení.

článek 3

Koordinace administrativního uspořádání v rámci oblastí povodí

1. Členské státy vymezí jednotlivá povodí ležící na jejich území a pro účely této směrnice je přiřadí jednotlivým oblastem povodí. Tam, kde je to vhodné, mohou být malá povodí spojena s většími povodími nebo se sousedícími malými povodími tak, aby se vytvořily jednotlivé oblasti povodí. Tam, kde podzemní vody zcela nesledují určité povodí, budou vymezeny a přiřazeny k nejbližší nebo nejvhodnější oblasti povodí. Pobřežní vody budou vymezeny a přiřazeny k nejbližší nebo nejvhodnější oblasti nebo oblastem povodí.
2. Členské státy zajistí patřičné administrativní uspořádání, včetně určení příslušného kompetentního úřadu pro uplatnění pravidel této směrnice v rámci každé oblasti povodí, jež leží na jejich území.
3. Členské státy zajistí, aby povodí rozkládající se na území více než jednoho členského státu, bylo přiřazeno k mezinárodní oblasti povodí. Na žádost dotčených členských států Komise podnikne kroky, aby přiřazení k takovýmto mezinárodním oblastem povodí usnadnila. Každý členský stát zajistí vhodné administrativní uspořádání, včetně určení příslušného kompetentního úřadu pro uplatnění pravidel této směrnice v části mezinárodní oblasti povodí, jež leží na jeho území.
4. Členské státy zajistí, aby požadavky této směrnice k dosažení environmentálních cílů stanovených v článku 4 a zejména všechny programy opatření byly koordinovány v celé oblasti povodí. V mezinárodních oblastech povodí zabezpečí dotčené členské státy tuto koordinaci společně a mohou pro tento účel využít stávajících struktur vyplývajících z mezinárodních dohod. Na žádost dotčených členských států podnikne Komise kroky, aby ustanovení programů opatření usnadnila.
5. Tam, kde oblast povodí přesahuje území Společenství, bude dotčený členský stát nebo členské státy usilovat o zajištění odpovídající koordinace s příslušnými nečlenskými státy se záměrem dosáhnout cílů této směrnice v rámci celé oblasti povodí. Členské státy přitom zajistí aplikaci pravidel této směrnice na svém území.
6. Členské státy mohou určit existující národní nebo mezinárodní orgán jako kompetentní úřad pro účely této směrnice.
7. Členské státy určí kompetentní úřad do data uvedeného v článku 24.
8. Členské státy předají Komisi seznam svých kompetentních úřadů a kompetentních úřadů všech mezinárodních orgánů, kterých jsou členy, nejpozději do šesti měsíců po termínu stanoveném v článku 24. Za každý kompetentní úřad bude předán soubor informací podle přílohy I.
9. Členské státy budou Komisi informovat o jakékoliv změně v informacích poskytnutých podle odstavce 8 do tří měsíců od vstoupení této změny v platnost.

článek 4

Environmentální cíle

1. Při realizaci programů opatření specifikovaných v plánech povodí:

a) pro povrchové vody
I. Členské státy provedou potřebná opatření k zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod, při uplatnění odstavců 6 a 7 a bez újmy k odstavci 8;
II. Členské státy zajistí ochranu, zlepšení stavu a obnovu všech útvarů povrchových vod, s ohledem na ustanovení bodu III pro umělé a silně ovlivněné vodní útvary, s cílem dosáhnout dobrého stavu povrchové vody nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti této směrnice, v souladu s ustanoveními specifikovanými v příloze V, při uplatnění odstavce 4 poskytujícího možnost časového posunu a uplatnění odstavců 5, 6 a 7 a bez újmy k ustanovením odstavce 8;
III. Členské státy zajistí ochranu a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů, s cílem dosáhnout dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu povrchové vody nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti této směrnice, v souladu s ustanoveními specifikovanými v příloze V, při uplatnění odstavce 4 poskytujícího možnost časového posunu a uplatnění odstavců 5, 6 a 7 a bez újmy k ustanovením odstavce 8;
IV. Členské státy provedou nezbytná opatření v souladu s čl. 16 odst. 1 a 8 se záměrem cíleně snížit znečištění prioritními látkami a zastavit nebo postupně odstranit emise, vypouštění a úniky prioritních nebezpečných látek; bez újmy k odpovídajícím mezinárodním dohodám dotčených stran zmíněným v článku 1.

b) pro podzemní vody
I. Členské státy provedou potřebná opatření k zamezení nebo omezení vstupů znečišťujících látek do podzemních vod a k zamezení zhoršení stavu všech útvarů podzemních vod, při uplatnění odstavců 6 a 7 a bez újmy k ustanovením odstavce 8 tohoto článku a při uplatnění čl. 11 odst. 3 písm. j);
II. Členské státy zajistí ochranu, zlepšení stavu a obnovu všech útvarů podzemních vod a zajistí vyvážený stav mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu podzemní vody nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti této směrnice, v souladu s ustanoveními specifikovanými v příloze V, při uplatnění odstavce 4 poskytujícího možnost časového posunu a uplatnění odstavců 5, 6 a 7 a bez újmy k ustanovením odstavce 8 tohoto článku a při uplatnění čl. 11 odst. 3 písm. j);
III. Členské státy provedou za účelem účinného snížení znečištění podzemních vod potřebná opatření k tomu, aby zvrátily jakýkoliv významný a trvající vzestupný trend koncentrace jakékoliv znečišťující látky jako důsledku dopadů lidské činnosti.

Opatření ke zvrácení trendů musí být realizována v souladu s odstavci 2, 4 a 5 článku 17, přičemž budou vzaty v úvahu příslušné standardy stanovené v odpovídající legislativě Společenství, při uplatnění odstavců 6 a 7 a bez újmy k ustanovením odstavce 8;

c) pro chráněné oblasti
1. Členské státy dosáhnou souladu se všemi standardy a cíli nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti této směrnice, pokud legislativa Společenství, podle které byly jednotlivé chráněné oblasti zřízeny, nestanovuje odlišné požadavky.

2. Pokud se na předmětný vodní útvar vztahuje více než jeden cíl uvedený v odstavci 1, uplatní se vždy nejpřísnější z nich.

3. Členské státy mohou vymezit útvar povrchové vody jako umělý nebo silně ovlivněný, pokud by:
a) změny hydromorfologických charakteristik, které by byly nutné k dosažení dobrého ekologického stavu tohoto útvaru, výrazně nepříznivě ovlivnily:
I. širší okolí,
II. plavbu, včetně přístavních zařízení, nebo rekreaci,
III. činnosti, pro něž je voda jímána, jako je zásobování pitnou vodou, výroba elektrické energie nebo závlahy,
IV. úpravu vodních poměrů, ochranu před povodněmi, odvodňování, nebo
V. jiné stejně důležité trvalé rozvojové činnosti člověka.
b) užitečné funkce poskytované umělými nebo ovlivněnými charakteristikami vodního útvaru nemohly, z důvodů technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady, být rozumně dosaženy jinými prostředky, jež by byly významně lepší z hlediska životního prostředí. Takovéto vymezení vodních útvarů a jeho důvody budou výslovně uvedeny v plánech povodí požadovaných podle článku 13 a revidovaných každých šest let.

4. Termíny stanovené podle odstavce 1 mohou být prodlouženy za účelem postupného dosahování cílů pro vodní útvary za předpokladu, že se neprojeví další zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a to při splnění všech následujících podmínek:
a) Členské státy dojdou k závěru, že všechna potřebná zlepšení stavu vodních útvarů nelze rozumně dosáhnout v časových termínech uvedených ve zmíněném odstavci, a to z nejméně jednoho z dále uvedených důvodů:
I. míra požadovaného zlepšení může být z důvodů technické proveditelnosti dosažena pouze postupnými kroky, které přesahují časové termíny;
II. dosažení odpovídajícího zlepšení v rámci daného termínu by bylo neúměrně nákladné;
III. přírodní podmínky nedovolují včasné zlepšení stavu daného vodního útvaru.
b) Prodloužení termínu splnění a jeho důvody budou jmenovitě uvedeny a vysvětleny v plánu povodí požadovaném podle článku 13;
c) Prodloužení termínů budou omezena na období maximálně dvou následných revizí plánu povodí, s výjimkou případů, kdy přírodní podmínky jsou takové, že stanovené cíle nemohou být v těchto obdobích dosaženy.
d) Souhrn opatření požadovaných podle článku 11, která jsou považována za nezbytná k cílenému dosažení požadovaného stavu vodního útvaru v prodlouženém termínu, důvody jakéhokoliv významného zpoždění funkčnosti těchto opatření a očekávaný časový plán jejich realizace jsou uvedeny v plánu povodí. Přehled o realizaci těchto opatření a souhrn všech dodatečných opatření budou součástí revidovaného plánu povodí.

5. Členské státy mohou připustit pro specifické vodní útvary dosažení méně přísných environmentálních cílů než těch, které jsou uvedeny v odstavci 1, pokud jsou tyto vodní útvary ovlivněny lidskou činností do míry určené v souladu s čl. 5 odst. 1 nebo pokud jsou jejich přírodní podmínky takové, že by dosažení těchto cílů bylo neproveditelné nebo neúměrně nákladné, a pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
a) environmentální a sociálně-ekonomické potřeby zajišťované takovou lidskou činností nemohou být dosaženy jinými prostředky, které by z hlediska životního prostředí byly významně lepší a nevyžadovaly by neúměrné náklady;
b) členské státy zajistí,
- pro povrchové vody, že bude dosaženo nejvyššího možného ekologického a chemického stavu, při daných vlivech, kterým nebylo možné se rozumně vyhnout v důsledku povahy lidské činnosti nebo znečištění;
- pro podzemní vody, nejmenší možné změny oproti dobrému stavu podzemní vody při daných vlivech, kterým nebylo možné se rozumně vyhnout v důsledku povahy lidské činnosti nebo znečištění;
c) nedojde k dalšímu zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru;
d) stanovení méně přísných environmentálních cílů a příslušné důvody budou jmenovitě uvedeny v plánu povodí podle článku 13 a tyto cíle budou každých šest let přezkoumány.

6. Dočasné zhoršení stavu vodních útvarů nebude porušením požadavků této směrnice, pokud bude výsledkem okolností přírodní povahy nebo vyšší moci, které jsou výjimečné nebo nemohly být rozumně předpokládány, zejména extrémních povodní a déletrvajících suchých období, nebo důsledkem okolností způsobených haváriemi, které nebylo rozumně možné předvídat, a budou-li splněny všechny následující podmínky:
a) jsou přijaty všechny schůdné kroky s cílem předejít dalšímu zhoršování stavu a s účelem neustoupit od dosažení cílů této směrnice u ostatních vodních útvarů neovlivněných těmito mimořádnými okolnostmi;
b) podmínky, za kterých mohou být okolnosti označeny za mimořádné nebo rozumně nepředpověditelné, jsou uvedeny, včetně zavedení příslušných ukazatelů, v plánu povodí;
c) opatření, která mají být přijata za takovýchto mimořádných okolností, jsou zahrnuta do programů opatření a nebudou oslabovat obnovu kvality daného vodního útvaru po skončení mimořádných okolností;
d) důsledky mimořádných nebo rozumně nepředpověditelných okolností se každoročně přezkoumají a s ohledem na důvody stanovené v odst. 4 písm. a) se přijmou všechna proveditelná opatření s cílem v co možná nejkratším čase obnovit ve vodním útvaru stav, který byl před mimořádnou událostí, a
e) souhrn důsledků mimořádných okolností a opatření, která byla nebo mají být přijata v souladu s písmeny a) a d), se uvedou v nejbližší aktualizaci plánu povodí.

7. Členské státy neporuší tuto směrnici pokud:
- nedosažení dobrého stavu podzemních vod, dobrého ekologického stavu nebo, kde je to relevantní, dobrého ekologického potenciálu nebo neúspěch při předcházení zhoršování stavu útvaru povrchové nebo podzemní vody jsou důsledkem vlivu nově změněných fyzikálních poměrů v útvaru povrchové vody nebo změn hladin útvarů podzemní vody, nebo
- neúspěch při zamezení zhoršení z velmi dobrého na dobrý stav útvaru povrchové vody je důsledkem nových trvalých rozvojových činností člověka a jsou-li splněny všechny následující podmínky:
a) jsou učiněny všechny schůdné kroky k omezení nepříznivých vlivů na stav vodního útvaru;
b) důvody těchto vlivů nebo změn jsou jmenovitě uvedeny a vysvětleny v plánu povodí požadovaném podle článku 13 a dané cíle budou přezkoumány každých šest let;
c) důvody těchto vlivů nebo změn vyplývají z nadřazeného veřejného zájmu a nebo pokud jsou přínosy pro životní prostředí a společnost při dosahování cílů stanovených v odstavci 1 převáženy přínosy z nových vlivů nebo změn pro lidské zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo trvale udržitelný rozvoj,
d) přínosy poskytované těmito vlivy nebo změnami vodního útvaru nemohou být, z důvodů technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady, rozumně dosaženy jinými prostředky, jež by byly významně lepší z hlediska životního prostředí.

8. Při uplatňování odstavců 3, 4, 5, 6 a 7 členské státy zabezpečí, že nedojde k trvalému vyloučení nebo ústupkům při dosahování cílů požadovaných touto směrnicí v jiných vodních útvarech ležících v téže oblasti povodí, a že uplatňování bude v souladu se zaváděním dílčích předpisů Společenství v oblasti životního prostředí.

9. Musí být podstoupeny kroky k zajištění, že uplatňování nových ustanovení, včetně uplatňování odstavců 3, 4, 5, 6 a 7, zaručí přinejmenším stejnou úroveň ochrany jako stávající legislativa Společenství.

článek 5

Charakteristiky oblasti povodí, vyhodnocení environmentálních důsledků lidské činnosti a ekonomická analýza užívání vody

1. Každý členský stát zajistí, že pro každou oblast povodí a pro část mezinárodní oblasti povodí ležící na jeho území bude zpracována:
- analýza jejích charakteristik,
- zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových vod a podzemních vod; a
- ekonomická analýza užívání vody, a to podle technických specifikací uvedených v přílohách II a III a v termínu nejpozději do čtyř let od data nabytí účinnosti této směrnice;
2. Analýzy a hodnocení uvedené v odstavci 1 budou přezkoumány a podle potřeby revidovány nejpozději do 13 let od data nabytí účinnosti této směrnice a dále každých šest let.

článek 6

Registr chráněných území

1. Členské státy zajistí zřízení registru nebo registrů všech území, nacházejících se v každé oblasti povodí, které byly vymezeny jako území vyžadující zvláštní ochranu podle příslušných právních předpisů Společenství na ochranu jejich povrchových a podzemních vod nebo na zachování stanoviště a druhů živočichů a rostlin přímo závislých na vodě. Členské státy zajistí, aby byly registry dokončeny nejpozději do čtyř let od data nabytí účinnosti této směrnice.
2. Registr nebo registry budou zahrnovat všechny vodní útvary identifikované podle čl. 7 odst. 1 a chráněné oblasti uvedené v příloze IV. 3. Registr nebo registry chráněných území budou pro každou oblast povodí soustavně ověřovány a aktualizovány.

článek 7

Vody užívané pro odběr pitné vody

1. Členské státy určí pro každou oblast povodí:
- všechny vodní útvary využívané pro odběr vody určené pro lidskou spotřebu, pokud poskytují průměrně více než 10 m3 vody za den nebo slouží více než 50 osobám, a
- vodní útvary uvažované pro tento účel. V souladu s přílohou V budou členské státy monitorovat ty vodní útvary, které podle přílohy V poskytují průměrně více než 100 m3 vody za den.
2. Pro každý vodní útvar určený podle odstavce 1, kromě plnění cílů uvedených v článku 4 v souladu s požadavky této směrnice, členské státy zajistí, pro povrchové vody včetně standardů kvality stanovených na úrovni Společenství podle článku 16, že za použitého režimu úpravy vody a v souladu s právními předpisy Společenství splní upravená voda požadavky směrnice 80/778/EHS ve znění směrnice 98/83/ES.
3. Členské státy zajistí nezbytnou ochranu určených vodních útvarů s cílem zabránit zhoršování jejich kvality, za účelem snížení stupně úpravy potřebného pro výrobu pitné vody. Pro tyto vodní útvary mohou členské státy zřídit ochranná pásma.

článek 8

Monitoring stavu povrchových vod, stavu podzemních vod a chráněných území

1. Členské státy zajistí ustavení programů pro sledování stavu vod za účelem zajištění souvislého a úplného přehledu o stavu vod v každé oblasti povodí:
- pro povrchové vody tyto programy zahrnou:
I. objem a hladinu nebo průtok vody v rozsahu, který je relevantní pro ekologický a chemický stav a ekologický potenciál, a
II. ekologický a chemický stav a ekologický potenciál;
- pro podzemní vody budou tyto programy obsahovat sledování chemického a kvantitativního stavu;
- pro chráněná území budou tyto programy doplněny požadavky obsaženými v právních předpisech Společenství, podle nichž byla jednotlivá chráněná území zřízena.
2. Tyto programy budou uvedeny do provozu nejpozději do šesti let od data nabytí účinnosti této směrnice, pokud příslušné právní předpisy nespecifikují jiný termín. Takovýto monitoring bude odpovídat požadavkům uvedeným v příloze V.
3. Technické specifikace a normalizované metody analýzy a sledování stavu vod budou stanoveny v souladu s postupem uvedeným v článku 21.

článek 9

Návratnost nákladů za vodohospodářské služby

1. Členské státy vezmou v úvahu princip návratnosti nákladů za vodohospodářské služby, včetně environmentálních nákladů a nákladů na využívané zdroje, s ohledem na ekonomickou analýzu provedenou podle přílohy III a zejména v souladu s principem, že znečišťovatel platí. Do roku 2010 členské státy zajistí,
- že cenová politika ve vztahu k vodě vytvoří uživatelům dostatečné podněty k tomu, aby užívali vodní zdroje efektivně, a tím přispěli k dosažení environmentálních cílů této směrnice;
- adekvátní výnosy za různé typy užívání vody, rozdělené přinejmenším na průmysl, domácnosti a zemědělství, k úhradě nákladů za vodohospodářské služby, a to na základě ekonomické analýzy provedené v souladu s přílohou III a v duchu principu znečišťovatel platí. Členské státy přitom mohou přihlédnout k sociálním, environmentálním a ekonomickým důsledkům úhrady, jakož i ke geografickým a klimatickým podmínkám dotčené oblasti či oblastí.
2. Členské státy podají v plánech povodí informaci o plánovaných krocích směřujících k implementaci odstavce 1, které přispějí k dosažení environmentálních cílů této směrnice, a o výnosech z různých užívání vody k uhrazení nákladů na vodohospodářské služby.
3. Nic v tomto článku nesmí bránit financování konkrétních preventivních nebo nápravných opatření směřujících k dosažení cílů této směrnice.
4. Členské státy neporuší tuto směrnici, pokud se rozhodnou v souladu se zavedenou praxí neuplatňovat ustanovení druhé věty odstavce 1 a k tomu příslušejících ustanovení odstavce 2 pro dané užívání vod tam, kde to nenaruší účely a dosažení cílů této směrnice. Členské státy uvedou důvody pro neúplné uplatnění druhé věty odstavce 1 v plánech povodí.

článek 10

Sdružený přístup k bodovým a difuzním zdrojům znečištění

1. Členské státy zabezpečí, aby všechna vypouštění do povrchových vod podle odstavce 2 byla regulována podle sdruženého přístupu uvedeného v tomto článku.
2. Členské státy zabezpečí zavedení a/nebo realizaci:
a) regulování emisí na základě nejlepších dostupných technologií, nebo
b) odpovídajících hodnot emisních limitů, nebo
c) v případě difuzních vlivů, regulování znečišťování zahrnující, pokud je to účelné, nejlepší environmentální postupy; podle:
- směrnice Rady 96/61/ES z 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění,
- směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod,
- směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů,
- směrnic přijatých na základě článku 16 této směrnice,
- směrnic uvedených v příloze IX,
- z jakýchkoli dalších příslušných právních předpisů Společenství nejpozději do 12 let od data nabytí účinnosti této směrnice, pokud příslušné právní předpisy neuvádějí jiný termín.
3. Tam, kde jakostní cíl nebo standard kvality, ať už je stanoven na základě této směrnice, na základě směrnic uvedených v příloze IX nebo na základě jakéhokoli jiného právního předpisu Společenství, vyžadují přísnější podmínky, než které by vyplývaly z uplatnění odstavce 2, bude v souladu s tím stanoveno přísnější regulování emisí.

článek 11

Program opatření

1. Každý členský stát zajistí, se zřetelem na výsledky analýz požadovaných podle článku 5 a k dosažení cílů stanovených podle článku 4 pro každou oblast povodí, nebo část mezinárodní oblasti povodí ležící na jeho území, zpracování programu opatření. Tyto programy mohou odkazovat na opatření vyplývající z legislativy přijaté na národní úrovni a pokrývající celé území členského státu. Tam, kde je to účelné, může členský stát přijmout opatření uplatňovaná pro všechny oblasti povodí a/nebo pro všechny části mezinárodních oblastí povodí ležící na jeho území.
2. Každý program opatření musí obsahovat "základní" opatření specifikovaná dále v odstavci a tam, kde je to nutné, i "doplňková" opatření.
3. "Základní opatření" představují minimální požadavky, které mají odpovídat a sestávat z:
a) takových opatření, která jsou vyžadována k implementaci právních předpisů Společenství pro ochranu vod, včetně opatření požadovaných právními předpisy uvedenými v článku 10 a v části A přílohy VI;
b) opatření považovaných za odpovídající pro účely článku 9;
c) opatření pro podporu efektivního a trvale udržitelného užívání vody za účelem zabránění ústupkům při dosahování cílů specifikovaných v článku 4;
d) opatření ke splnění požadavků článku 7, včetně opatření k ochraně jakosti vody za účelem snížení stupně úpravy potřebného pro výrobu pitné vody;
e) regulace odběrů sladkých povrchových a podzemních vod a vzdouvání sladkých povrchových vod, včetně registru nebo registrů odběrů vod a požadavku na předchozí povolení k odběrům a vzdouvání vod. Tato opatření budou periodicky přezkoumávána a podle potřeby aktualizována. Členské státy mohou z těchto omezení vyjmout ty odběry nebo vzdouvání vod, které nemají významný vliv na stav vodních útvarů;
f) regulace umělé infiltrace nebo doplňování útvarů podzemních vod včetně požadavku na předchozí povolení. Použitá voda může pocházet z jakéhokoliv povrchového nebo podzemního zdroje za předpokladu, že použití tohoto zdroje nepovede k ústupkům v dosažení environmentálních cílů stanovených pro tento zdroj nebo nadlepšovaný či doplňovaný útvar podzemní vody. Tato opatření budou periodicky přezkoumávána a podle potřeby aktualizována;
g) pro bodové zdroje vypouštění způsobující znečištění, požadavku na předchozí omezení prostřednictvím např. zákazu vnosu znečišťujících látek do vod, nebo předchozího povolení nebo registrace založené na všeobecně závazných pravidlech, stanovujících postupy regulování emisí příslušných znečišťujících látek, včetně regulace v souladu s články 10 a 16. Tyto postupy regulace budou periodicky přezkoumávány a podle potřeby aktualizovány;
h) pro difuzní zdroje způsobující znečištění, opatření k zabránění nebo regulaci vnosů znečišťujících látek. Opatření mohou mít formu požadavku na předchozí omezení, jako je zákaz vnosu znečišťujících látek do vod, předchozího povolení nebo registrace založené na všeobecně závazných pravidlech tam, kde není takový požadavek jinak stanoven v rámci legislativy Společenství. Tyto postupy regulace budou periodicky přezkoumávány a podle potřeby aktualizovány;
i) pro jakékoliv jiné významné nepříznivé ovlivnění stavu vod identifikované podle článku 5 a přílohy II, zejména opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodního útvaru, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu pro vodní útvary klasifikované jako umělé nebo silně ovlivněné. Omezení sledující tento účel mohou mít formu požadavku na předchozí povolení nebo registrace založené na všeobecně závazných pravidlech tam, kde není takový požadavek jinak stanoven v rámci legislativy Společenství. Tato omezení budou periodicky přezkoumávána a podle potřeby aktualizována;
j) zákazu přímého vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod s ohledem na následující ustanovení:
Členské státy mohou vydat povolení pro zpětné vtláčení geotermálně užívané vody do téže zvodně. Mohou též vydat povolení specifikující podmínky pro:
- vtláčení vody obsahující látky vznikající při činnostech spojených s průzkumem a těžbou ropných látek nebo s důlní činností a vtláčení vody pro technické účely do geologických struktur, ze kterých byly vytěženy ropné nebo jiné látky nebo do geologických struktur, které jsou z důvodů přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely. Toto vtláčení nesmí obsahovat jiné látky, než ty, které vznikly při výše uvedených činnostech,
- zpětné vtláčení podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,
- vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro účely skladování do geologických struktur, které jsou z důvodu přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely,
- vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro účely skladování do jiných geologických struktur, pokud existuje nadřazená potřeba zajištění zásobování plynem a kde je vtláčení prováděno tak, aby se zamezilo jakémukoliv současnému nebo budoucímu ohrožení jakosti jakýchkoliv souvisejících podzemních vod;
- konstrukční, inženýrské a jiné stavební práce a podobné činnosti na zemském povrchu nebo pod ním, které přicházejí do kontaktu s podzemními vodami. Pro tyto účely mohou členské státy stanovit, že tyto činnosti mohou být prováděny jako by byly povoleny za předpokladu, že budou prováděny v souladu s obecně závaznými pravidly, která stanoví členský stát pro tyto činnosti,
- vypouštění malých množství látek pro vědecké účely pro charakterizování, ochranu nebo zlepšení stavu vodních útvarů, omezeného na množství nezbytně nutné pro tyto účely, pokud takovéto vypouštění neovlivní dosažení environmentálních cílů přijatých pro daný útvar podzemní vody;
k) opatření ve shodě s postupy přijatými na základě článku 16 k odstranění znečištění povrchových vod látkami specifikovanými v seznamu prioritních látek přijatém na základě čl. 16 odst. 2 a k cílenému snížení znečištění dalšími látkami, které by jinak členským státům bránily dosáhnout cílů stanovených pro útvary povrchových vod v článku 4;
l) jakýchkoliv opatření potřebných k prevenci významných úniků znečišťujících látek z technických zařízení a k prevenci nebo zmírnění následků událostí způsobujících havarijní znečištění, jako např. v důsledku povodní, a to včetně detekčních nebo varovných systémů k těmto účelům, a pro havárie, které nemohly být rozumně předvídány, včetně všech přiměřených opatření ke snížení ohrožení vodních ekosystémů.
4. "Doplňková opatření" jsou opatření navržená a realizovaná k doplnění základních opatření za účelem dosažení cílů stanovených podle článku 4. Část B přílohy VI obsahuje seznam takovýchto vzorových opatření. Členské státy mohou rovněž přijmout další doplňková opatření s cílem zabezpečit dodatečnou ochranu nebo zlepšení vod, na něž se vztahuje tato směrnice, a to včetně realizace odpovídajících mezinárodních dohod zmíněných v článku 1.
5. Tam, kde monitoring nebo jiné údaje naznačují, že cíle stanovené pro příslušný vodní útvar podle článku 4 nebudou pravděpodobně dosaženy, členský stát zajistí, aby:
- byly vyšetřeny příčiny možného nesplnění,
- byla příslušně ověřena a přešetřena odpovídající povolení a oprávnění,
- byly příslušně přešetřeny a upraveny monitorovací programy a
- byla přijata dodatečná opatření, která mohou být potřebná pro dosažení těchto cílů, včetně, pokud to je účelné, stanovení přísnějších environmentálních kvalitativních cílů podle postupů stanovených v příloze V. V případech, kdy jsou tyto příčiny důsledkem okolností přírodní povahy nebo vyšší moci, které jsou výjimečné a nemohly být rozumně předvídány, zejména extrémní povodně a období déletrvajícího sucha, může členský stát označit dodatečná opatření za prakticky neuskutečnitelná s uvážením ustanovení čl. 4 odst. 6.
6. Při zavádění opatření na základě odstavce 3 podstoupí členské státy všechny odpovídající kroky, aby se nezhoršilo znečištění mořských vod. Bez újmy k ustanovením existujících právních předpisů nesmí aplikace opatření na základě odstavce 3 v žádném případě vést ani k přímému, ani k nepřímému zvýšení znečištění povrchových vod. Tento požadavek se neuplatní, pokud by jeho důsledkem bylo zvýšené znečištění životního prostředí jako celku.
7. Programy opatření budou ustaveny nejpozději do devíti let od data nabytí účinnosti této směrnice a všechna opatření budou zavedena nejpozději do 12 let od tohoto data.
8. Programy opatření budou přezkoumány a v případě potřeby zrevidovány nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti této směrnice a dále každých šest let. Všechna nová nebo revidovaná opatření přijatá podle aktualizovaného programu budou zavedena do tří let od jejich ustanovení.

článek 12

Záležitosti, které nelze řešit na úrovni členského státu

1. Pokud se členský stát setká se záležitostí, která má vliv na hospodaření s jeho vodami a nemůže být tímto členským státem vyřešena, může tuto záležitost oznámit Komisi a jakémukoliv dalšímu dotčenému členskému státu a doporučit přitom, jak tuto záležitost řešit.
2. Komise odpoví na každé oznámení nebo doporučení členského státu nejpozději do šesti měsíců.

článek 13

Plány povodí

1. Členské státy zajistí, že pro každou oblast povodí ležící zcela na jejich území bude zpracován plán povodí.
2. V případě mezinárodní oblasti povodí zcela ležící na území Společenství, zabezpečí členské státy koordinaci s cílem vypracování jednotného
mezinárodního plánu povodí. Pokud takový mezinárodní plán povodí nebude zpracován, členské státy zpracují k dosažení cílů této směrnice plány povodí pokrývající přinejmenším ty části mezinárodní oblasti povodí, které leží na jejich území.
3. U mezinárodních oblastí povodí překračujících hranice Společenství budou členské státy usilovat o vypracování jednotného plánu povodí a tam, kde to nebude uskutečnitelné, bude plán pokrývat nejméně tu část mezinárodní oblasti povodí, která leží na území dotčeného členského státu.
4. Plán povodí bude obsahovat informace podrobně uvedené v příloze VII.
5. Plány povodí mohou být doplněny zpracováním podrobnějších programů a plánů pro dílčí povodí, sektor, problém nebo typ vod, které se budou zabývat jednotlivými aspekty hospodaření s vodou. Realizace těchto opatření nezbavuje členské státy žádné povinnosti uvedené v ostatních částech této směrnice.
6. Plány povodí budou publikovány nejpozději do devíti let od data nabytí účinnosti této směrnice.
7. Plány povodí budou přezkoumány a aktualizovány nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti této směrnice a následně po každých šesti letech.

článek 14

Informování a konzultace s veřejností

1. Členské státy podpoří aktivní zapojení všech zainteresovaných stran při uplatňování této směrnice, zejména při zpracování, přezkoumání a aktualizaci plánů povodí. Členské státy zajistí, aby byly pro každou oblast povodí publikovány a zpřístupněny k připomínkám veřejnosti, včetně uživatelů:
a) časový plán a program prací pro zpracování plánu včetně vyhlášení konzultačního postupu, který má být uskutečněn nejméně tři roky před začátkem období, kterého se plán bude týkat;
b) předběžný přehled významných problémů hospodaření s vodou zjištěných v povodí, a to nejméně dva roky před začátkem období, kterého se plán bude týkat;
c) kopie návrhu plánu povodí, a to nejméně jeden rok před začátkem období, kterého se plán bude týkat.
Na základě vyžádání musí být umožněn přístup k podkladovým dokumentům a informacím použitým pro zpracování návrhu plánu povodí.
2. Členské státy poskytnou nejméně šest měsíců na písemné připomínky k těmto dokumentům, aby se umožnilo aktivní zapojení a konzultace.
3. Odstavce 1 a 2 budou rovněž platit pro aktualizované plány povodí.

článek 15

Předávání zpráv

1. Členské státy zašlou kopie plánů povodí a všechny jejich pozdější aktualizace Komisi a všem dalším dotčeným členským státům, a to do tří měsíců od jejich zveřejnění:
a) u oblastí povodí ležících v celém rozsahu na území členského státu všechny plány povodí pokrývající toto státní území a zveřejněné podle článku 13;
b) u mezinárodních oblastí povodí alespoň tu část plánů povodí, která pokrývá území členského státu;
2. Členské státy předloží souhrnné zprávy o:
- analýzách požadovaných podle článku 5 a
- monitorovacích programech navržených podle článku 8 zpracované pro potřeby prvního plánu povodí do tří měsíců od jejich dokončení.
3. Členské státy předloží do tří let od zveřejnění každého plánu povodí nebo jeho aktualizace podle článku 13 dílčí zprávu popisující pokrok dosažený při realizaci plánovaného programu opatření.

článek 16

Strategie proti znečišťování vod

1. Evropský parlament a Rada přijmou specifická opatření proti znečišťování vod jednotlivými znečišťujícími látkami nebo jejich skupinami, které představují významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím, a to včetně rizik pro vody užívané k odběru pitné vody. Pro tyto znečišťující látky budou příslušná opatření zaměřena na cílené omezování, a pro prioritní nebezpečné látky definované v čl. 2 odst. 30 na zastavení nebo postupné odstranění vypouštění, emisí a úniků. Tato opatření budou přijata na základě návrhů předložených Komisí v souladu s postupy uvedenými ve Smlouvě.
2. Komise předloží návrh stanovující seznam látek představujících významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím. Pro následné kroky budou látky rozděleny podle priority na základě rizika způsobovaného vodnímu prostředí nebo jeho prostřednictvím, určeného podle:
a) hodnocení rizik, zpracovaného podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93, směrnice Rady 91/414/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES, nebo
b) výběrového hodnocení rizik (podle metodologie z nařízení (EHS) č. 793/93) se zaměřením výhradně na akvatickou ekotoxicitu a na toxicitu pro člověka prostřednictvím vodního prostředí. Pokud to bude nutné pro splnění časového plánu specifikovaného v odstavci 4, budou látky pro potřebné kroky rozděleny podle priority na základě rizika pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím, určeného podle zjednodušeného postupu hodnocení rizika na základě vědeckých principů se zvláštním zřetelem na:
- zjištění týkající se vlastního rizika spojeného s danou látkou, zejména s její akvatickou ekotoxicitou a toxicitou pro člověka prostřednictvím vodních expozičních cest, a
- zjištění o rozšíření kontaminace prostředí získané prostřednictvím monitoringu,
- a jiné prokázané faktory, které mohou indikovat možnost rozšíření kontaminace prostředí, jako je produkce nebo používaný objem předmětné látky a způsoby jejího užití.
3. Návrh Komise také určí prioritní nebezpečné látky. Přitom vezme Komise v úvahu výběr látek, jež jsou předmětem zájmu relevantní legislativy Společenství nebo odpovídajících mezinárodních dohod týkajících se nebezpečných látek.
4. Komise přezkoumá seznam určených prioritních látek nejpozději do čtyř let od data nabytí účinnosti této směrnice a poté nejpozději každé čtyři roky a předloží příslušné návrhy.
5. Při přípravě svého návrhu vezme Komise v úvahu doporučení Vědeckého výboru pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí, členských států, Evropského parlamentu, Evropské agentury pro životní prostředí, výzkumných programů Společenství, mezinárodních organizací, ve kterých je Společenství zastoupeno, evropských podnikatelských organizací včetně těch, které reprezentují malé a střední podniky, evropských environmentálních organizací a další relevantní informace, které zaznamená.
6. Pro prioritní látky předloží Komise návrhy na jejich omezování za účelem:
- cíleného snížení vypouštění, emisí a úniků příslušných látek, a zejména
- zastavení nebo postupného odstranění vypouštění, emisí a úniků látek identifikovaných v souladu s odstavcem 3, včetně příslušného časového plánu realizace těchto opatření.
Tento časový plán nepřekročí období 20 let po přijetí těchto návrhů Evropským parlamentem a Radou v souladu s ustanoveními tohoto článku. Při této činnosti Komise zjistí odpovídající ekonomicky efektivní a úměrnou úroveň a kombinaci kontroly výrobků a výrobních procesů, a to jak pro bodové, tak difuzní zdroje, a vezme v úvahu hodnoty jednotlivých emisních limitů Společenství pro kontrolu výrobních procesů. Tam, kde to bude účelné, mohou být na úrovni Společenství podniknuty kroky pro kontrolu výrobních procesů po jednotlivých sektorech. Tam, kde kontroly výrobků zahrnují přezkoumání příslušných povolení vydaných podle směrnice 91/414/EHS a směrnice 98/8/ES, budou tato přezkoumání uskutečňována v souladu s ustanoveními těchto směrnic. Každý návrh kontrol bude specifikovat postup jejich revize, aktualizace a hodnocení jejich efektivnosti.
7. Komise předloží návrhy standardů kvality použitelných pro koncentrace prioritních látek v povrchových vodách, v sedimentech nebo biotě.
8. Komise předloží návrhy, v souladu s odstavci 6 a 7, a přinejmenším k regulování emisí z bodových zdrojů a pro standardy environmentální kvality do dvou let od začlenění příslušné látky do seznamu prioritních látek. Pro látky začleněné do prvního seznamu prioritních látek, v případě absence úmluvy na úrovni Společenství do šesti let od data nabytí účinnosti této směrnice, stanoví členské státy standardy environmentální kvality pro tyto látky pro všechny povrchové vody ovlivněné vypouštěním těchto látek a stanoví omezení hlavních zdrojů vypouštění těchto látek, založené mezi jiným na zvážení všech technických možností snížení znečištění. Pro látky následně začleněné do seznamu prioritních látek, v případě absence úmluvy na úrovni Společenství, uskuteční členské státy tato opatření do pěti let po datu jejich začlenění do seznamu.
9. Komise může připravit strategie proti znečišťování vod jakýmikoliv jinými znečišťujícími látkami nebo jejich skupinami, včetně jakéhokoliv znečištění, které vznikne jako následek havárií.
10. V rámci přípravy svých návrhů ve smyslu odstavců 6 a 7 přezkoumá Komise rovněž všechny směrnice uvedené v příloze IX. Do termínu dle odstavce 8 navrhne Komise revizi omezení v příloze IX pro všechny látky začleněné do seznamu prioritních látek a navrhne odpovídající opatření včetně možného zrušení omezení podle přílohy IX pro všechny ostatní látky. Všechna omezení v příloze IX, pro která se navrhuje přezkoumání, budou zrušena k termínu, kdy příslušné revidované hodnoty nabudou platnosti.
11. Seznam prioritních látek podle odstavců 2 a 3 navržený Komisí se po jeho přijetí Evropským parlamentem a Radou stane přílohou X této směrnice. Jeho revize zmíněná v odstavci 4 proběhne podle stejného postupu.

článek 17

Strategie k zabránění a omezení znečištění podzemních vod

1. Evropský Parlament a Rada přijmou specifická opatření k předcházení a omezování znečištění podzemních vod. Tato opatření budou zaměřena na dosažení dobrého chemického stavu podzemních vod v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) a během dvou let po nabytí účinnosti této směrnice budou na základě předloženého návrhu přijata Komisí v souladu s postupem stanoveným ve Smlouvě.
2. Při navrhování opatření vezme Komise v úvahu analýzu zpracovanou v souladu s článkem 5 a přílohou II. Tato opatření budou navržena dříve, pokud budou k dispozici údaje, a budou zahrnovat:
a) kritéria pro hodnocení dobrého chemického stavu podzemní vody v souladu s přílohou II oddílem 2.2 a přílohou V oddíly 2.3.2 a 2.4.5;
b) kritéria pro zjišťování významného a trvalého vzestupného trendu a pro definování počátku změny trendu, což bude využito v souladu s přílohou V oddílem 2.4.4.
3. Opatření vyplývající z uplatnění odstavce 1 budou zahrnuta do programů opatření vyžadovaných podle článku 11.
4. Při absenci kritérií přijatých v souladu s odstavcem 2 na úrovni Společenství, budou příslušná kritéria stanovena členskými státy, a to nejpozději do pěti let od data nabytí účinnosti této směrnice.
5. Při absenci kritérií přijatých v souladu s odstavcem 4 na národní úrovni bude za počátek obratu trendu považováno maximum ze 75 % úrovně standardů kvality stanovených ve stávající legislativě Společenství aplikovatelné na podzemní vody.

článek 18

Zpráva Komise

1. Komise uveřejní zprávu o implementaci této směrnice nejpozději do 12 let od data nabytí účinnosti této směrnice a dále každých šest let a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě.
2. Zpráva bude obsahovat:
a) zhodnocení pokroku při implementaci této směrnice;
b) zhodnocení stavu povrchových a podzemních vod Společenství vypracované ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí;
c) přehled plánů povodí, předložených podle článku 15, včetně doporučení pro zlepšení budoucích plánů;
d) souhrn stanovisek k jednotlivým zprávám nebo doporučením předloženým Komisi členskými státy podle článku 12;
e) souhrn všech návrhů, omezujících opatření a strategií zpracovaných podle článku 16;
f) souhrn stanovisek k připomínkám Evropského parlamentu a Rady k předchozím zprávám o implementaci.
3. Komise rovněž uveřejní zprávu o postupu implementace směrnice založenou na souhrnných zprávách členských států předložených podle čl. 15 odst. 2 a postoupí ji Evropskému parlamentu a členským státům nejpozději do dvou let od termínů uvedených v článcích 5 a 8.
4. V průběhu tří let od uveřejnění jednotlivých zpráv podle odstavce 1 uveřejní Komise dílčí zprávu popisující pokrok při implementaci na základě průběžných zpráv členských států zmíněných v čl. 15 odst. 3. Tuto zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě.
5. V návaznosti na cyklus podávání zpráv svolá Komise v přiměřenou dobu konferenci zainteresovaných stran z jednotlivých členských států o vodní politice Společenství k vyjádření připomínek ke zprávám Komise o implementaci a k výměně zkušeností. Mezi účastníky konference by měly být představitelé kompetentních úřadů, Evropského parlamentu, nevládních organizací, sociální a hospodářští partneři, spotřebitelské organizace, zástupci akademické obce a další experti.

článek 19

Plány pro budoucí opatření Společenství

1. Komise předloží jednou za rok pro informaci Výboru uvedenému v článku 21 přehledný plán opatření majících dopad na legislativu v oblasti vody, která má v úmyslu navrhnout v blízké budoucnosti, včetně všech opatření, která vyplývají z návrhů, omezujících opatření a strategií zpracovaných podle článku 16. První takovou prezentaci připraví Komise nejpozději do dvou let od data nabytí účinnosti této směrnice.
2. Komise přezkoumá tuto směrnici nejpozději do 19 let od data nabytí její účinnosti a navrhne k ní veškeré potřebné dodatky.

článek 20

Technická přizpůsobení směrnice

1. Přílohy I, III a oddíl 1.3.6 přílohy V mohou být přizpůsobeny vědeckému a technickému pokroku v souladu s postupem uvedeným v článku 21 se zřetelem na období, ve kterém se revidují a aktualizují plány povodí podle článku 13. Pokud to bude potřebné, může Komise vydat pokyny pro implementaci příloh II a V v souladu s postupy uvedenými v článku 21.
2. Pro předávání a zpracování údajů, včetně statistických a kartografických dat, mohou být technické formáty pro účely odstavce 1 přizpůsobeny v souladu s postupy uvedenými v článku 21.

článek 21

Řídící výbor

1. Komisi bude napomáhat výbor (dále Výbor).
2. Při odkazech na tento článek budou uplatněny články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES a bude brán zřetel na ustanovení článku 8 tamtéž. Období specifikované v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES bude stanoveno na tři měsíce.
3. Výbor přijme svůj jednací řád.

článek 22

Zrušující a přechodná ustanovení

1. Následující předpisy se ruší s účinností sedm let od data nabytí účinnosti této směrnice:
- směrnice Rady 77/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených pro odběr pitné vody v členských státech,
- rozhodnutí Rady 77/795/EHS z 12. prosince 1977 ustavující společný postup pro výměnu informací o jakosti povrchových sladkých vod ve Společenství,
- směrnice Rady 79/869/EHS z 9. října 1979 o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených pro odběr pitné vody v členských státech.
2. Následující předpisy se ruší s účinností 13 let od data nabytí účinnosti této směrnice:
- směrnice Rady 78/659/EHS z 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb;
- směrnice Rady 79/923/EHS z 30. října 1979 o požadované jakosti měkkýšových vod;
- směrnice Rady 80/68/EHS ze 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečištěním způsobeným určitými nebezpečnými látkami; a
- směrnice Rady 76/464/EHS s výjimkou článku 6, který bude zrušen k termínu, kdy vstoupí v platnost tato směrnice.
3. Pro směrnici 76/464/EHS budou platit následující přechodná ustanovení:
a) seznam prioritních látek přijatý podle článku 16 této směrnice nahradí seznam látek specifikovaných ve sdělení Komise postoupený Radě 22. června 1982;
b) pro účely článku 7 směrnice 76/464/EHS mohou členské státy aplikovat zásady pro identifikaci problémů znečištění a látek, které je způsobují, stanovení standardů kvality a přijímání opatření podle této směrnice.
4. Environmentální cíle uvedené v článku 4 a standardy environmentální kvality stanovené v příloze IX a podle čl. 16 odst. 7 a členskými státy podle přílohy V pro látky, které nejsou v seznamu prioritních látek, a podle čl. 16 odst. 8, pokud jde o prioritní látky, pro které dosud nebyly stanoveny limity Společenství, budou považovány za standardy environmentální kvality pro účely odstavce 7 článku 2 a článku 10 směrnice 96/61/ES.
5. Pokud některá látka na seznamu prioritních látek přijatém podle článku 16 není zahrnuta do přílohy VIII této směrnice nebo do přílohy III směrnice 96/61/ES, bude do těchto příloh doplněna.
6. Pro útvary povrchové vody budou environmentální cíle stanovené v prvním plánu povodí požadovaném touto směrnicí, jako minimum uplatňovat standardy kvality nejméně tak přísné jako ty, požadované pro implementaci směrnice 76/464/EHS.

článek 23

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení národních ustanovení přijatých na základě této směrnice. Takto stanovené sankce musí být účinné, úměrné a odrazující.

článek 24

Implementace

1. Členské státy uvedou v platnost zákony, prováděcí předpisy a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 22. prosince 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Při přijímání těchto předpisů členskými státy v nich musí být uveden odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátního práva, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

článek 25

Nabytí účinnosti

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

článek 26

Adresáti

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 23. října 2000

Za Evropský parlament předseda N. FONTAINE
Za Radu předseda J. GLAVANYl

Převzato z http://www.env.cebin.cz/publikace/3_smernice_voda/obsah.html