Úvodní strana letáku

Co představuje Natura 2000?

Názvem Natura 2000 je označována soustava chráněných území evropského významu, jejímž prostřednictvím se má zajistit zákonná ochrana nejcennějších přírodních biotopů a nejvíce ohrožených druhů rostlin a živočichů. Povinnost České republiky podílet se na vytváření soustavy Natura 2000 vyplývá z jejího přijetí do Evropské unie (EU) v roce 1994.
Vyhlášení určité lokality za chráněné území soustavy Natura 2000 předchází podrobné terénní mapování, aby se do soustavy zahrnuly nejhodnotnější lokality v Evropě. V současné době probíhá mapování na celém území České republiky.

Natura 2000 na území údolní nivy dolního toku řeky Moravy.

Na části tohoto území se díky dosavadnímu způsobu hospodaření zachovaly lokality cenných luk a mokřadů s množstvím vzácných druhů rostlin a živočichů. Nacházejí se zde i významné zachované komplexy lužních lesů zcela ojedinělé v kontextu s dalšími částmi Pomoraví směrem k Olomouci. Značná část území nivy řeky Moravy v nejjižnější části České republiky má velkou naději na zařazení mezi lokality evropského významu. Návrhy na toto jejich vyhlášení budou ve složitém procesu projednávány s vlastníky a uživateli území i konkrétních pozemků.

Jak šetrně hospodařit na území nivy řeky Moravy?

 • Nejpříznivější způsob využívání zemědělské půdy v údolní nivě představují trvalé travní porosty. Proto se doporučuje, aby orná půda získaná rozoráním původních luk, která trpí sezónním podmáčením, byla opět využívána jako trvalé louky.

 • Louky v údolní nivě je potřeba kosit alespoň jednou ročně, lépe je kosit dvakrát a nejlepší lokality v příznivém roce mohou mít i tři seče. Na udržení vysokého druhového bohatství je vhodné kosit louku až dva týdny po začátku kvetení převládajících trav, případně kosit louku po částech. Z hlediska ochrany hnízdících ptáků je třeba kosit od středu plochy směrem k okrajům a pojezd mechanizace omezit na maximální rychlost 6 km/hod.

 • V nivě je nejvhodnější vyloučit dodatečné hnojení umělými hnojivy, v případě zaplavovaných luk jakékoli hnojení, protože taková půda je dostatečně zásobena živinami. Zároveň se tak zabrání znečištění podzemních i povrchových vod. Z hlediska ochrany přírody je důležité nepoužívat žádné pesticidy a na dosévání využívat jen původní rostlinné druhy.

 • Regulovaná extenzivní pastva je také vhodným typem obhospodařování a přispívá k zachování druhového bohatství. Stanovení nejvhodnějšího způsobu hospodaření na vlhkých loukách je vždy výsledkem rozumného kompromisu mezi zájmy zemědělství a ochrany přírody se zohledněním zkušeností místních obyvatel, pamětníků tradičních způsobů využívání území.

  Co Natura 2000 nezmění?

  Natura 2000 v zásadě nepřináší další zpřísnění ochranného režimu na územích, která ho již mají stanovený v současnosti a na dalších nebude souborem příkazů a nařízení. Natura 2000 neznamená soustavu přísných rezervací s vyloučením jakékoliv lidské činnosti.

  Co se Naturou 2000 změní?

  Zařazení území do soustavy Natura 2000 znamená hlavně ocenění jeho přírodních hodnot a vyjádření zájmu EU zachovat toto území jako součást přírodního dědictví.
  Z toho vyplývá, že pokud se na tomto území šetrně hospodařilo, tento způsob obhospodařování byl pro přírodu příznivý a není třeba ho omezovat, snad jen rozšířit na další přilehlá území.
  Jestli však bude nutné v zájmu ochrany území některé činnosti omezit nebo naopak udělat něco navíc, pak bude možné získat finanční prostředky ve formě kompenzace nebo dotace.

  Bližší informace můžete získat na internetových stránkách: www.natura2000.cz
  www.dhv.cz/natura
  www.ceu.cz/edu
  www.csop.ecn/natura
  www.veronica.cz
  www.arnika.org

  Pro bližší informace a materiály k soustavě Natura 2000 se můžete obracet na Ekologickou poradnu Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel. 542 422 750,
  fax: 542 422 752, e-mail: veronica@veronica.cz