Natura 2000

Vybrané oblasti ochrany ptactva na jižní Moravě

Natura 2000 je soustava chráněných území Evropské unie, na kterých se vyskytují chráněné druhy rostlin, živočichů či hodnotná přírodní stanoviště.

Soustava Natura 2000 bude pragmatickým nástrojem ochrany přírodního prostředí a druhů, nikoli souborem předem daných omezení veškeré lidské činnosti ve využívání krajiny.

Právě vzhledem k ohleduplnému hospodaření byla území navržena do soustavy Natura 2000, která může dále přinášet řadu příležitostí pro různorodé aktivity člověka včetně přírodě blízkého lesního i zemědělského hospodaření či turistického ruchu.

Česká republika se k vyhlášení soustavy Natura 2000 zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Nejdříve budou vyhlášeny oblasti ochrany ptactva a poté další území určená k ochraně druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť.

Na základě směrnice o ochraně volně žijících ptáků bylo navrženo 41 oblastí ochrany ptactva neboli SPA (SPA je anglickou zkratkou pro ptačí území), z nichž si Vám dovolujeme představit šest lokalit, které se vyskytují na jižní Moravě.

SPA Hovoransko–Čejkovicko (rozloha 1 338,8 ha)

V území se vyskytují typické druhy suchých lesostepních stanovišť a druhy vázané na krajinu s extenzivním maloplošným zemědělstvím. Oblast je navržena pro strakapouda jižního, pěnici vlašskou a strnada zahradního.

SPA Jaroslavické rybníky (rozloha 357,6 ha)

Jaroslavické rybníky mají význam především jako hnízdiště ptáků a tahová zastávka. Ptačí oblast je navržena pro kvakoše nočního, jehož kolonie se vyskytuje na ostrůvku na Horním rybníku.

SPA Lednické rybníky (rozloha 705,9 ha)

Ptačí oblast zahrnuje soustavu čtyř rybníků z poloviny 14. stol. (největším rybníkem je Nesyt) a později vybudovaného rybníka Zámecký. Je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v ČR. Ptačí oblast je navržena pro kvakoše nočního.

SPA Pálava (rozloha 8 535,7 ha)

Navržená ptačí oblast je totožná s CHKO Pálava. Typické biotopy představují lesostepi a skalnaté a drnové stepi, teplomilné doubravy a křoviny. Početně zde hnízdí některé druhy dravců. Druhy, pro které je oblast navržena: čáp bílý, orel mořský, včelojed lesní, strakapoud jižní, strakapoud prostřední, pěnice vlašská, lejsek bělokrký a ťuhýk obecný.

SPA Soutok–Tvrdonicko (rozloha 9 660,5 ha)

Území patří k ornitologicky nejvýznamnějším oblastem v rámci celé ČR. Dosud bylo zjištěno 240 druhů ptáků. Oblast je významná jako hnízdiště, tahová zastávka i zimoviště. Staré lužní porosty s mnoha doupnými stromy poskytují vhodná útočiště pro dutinové druhy ptáků. Významná skupina hnízdičů jsou ptáci vlhkých luk. Oblast je velmi atraktivní pro dravce – je zde jediné hnízdiště orla královského v ČR a nejpočetnější hnízdiště obou druhů luňáků v ČR. Oblast je navržena pro čápa bílého, včelojeda lesního, luňáka červeného, luňáka hnědého, ledňáčka říčního, žlunu šedou, strakapouda prostředního a lejska bělokrkého.

SPA Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny (rozloha 1 050 ha)

Lokalita leží v místě bývalých lužních biotopů. Oblast je významná jak v hnízdním období, tak v období tahu i v zimě. Je největším zimovištěm severských druhů husí, orla mořského a morčáka bílého v ČR. V době tahu je lokalita velmi atraktivní pro mnoho druhů vodních ptáků. Lokalita je nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného, zrzohlávky rudozobé a racka chechtavého v ČR. Pravidelně se zde shromažďuje přes 20 000 vodních a mokřadních ptáků. Oblast je navržena pro orla mořského a rybáka obecného.