Kód lokality: CZ0724091
Název lokality: Chřiby
Rozloha lokality: 19226,4512 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR/PP
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 17° 18' 0'' v.d.         49° 8' 22'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8150 Středoevropské silikátové sutě
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0 Panonské dubohabřiny
91H0 Panonské šípákové doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
ohniváček černočárý  (Lycaena dispar)
tesařík alpský  (Rosalia alpina *)
vrkoč útlý  (Vertigo angustior)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice, Hýsly, Moravany u Kyjova, Vřesovice