Kód lokality: CZ0624132
Název lokality: Údolí Svitavy
Rozloha lokality: 1204,5864 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR/PP
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 38' 60'' v.d.         49° 17' 48'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3270 Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
kovařík  (Limoniscus violaceus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Adamov, Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Olešná u Blanska, Olomučany, Vranov u Brna