Kód lokality: CZ0624130
Název lokality: Moravský kras
Rozloha lokality: 6485,3704 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
CHKO/PR/PP
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 43' 27'' v.d.         49° 23' 2'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6240Subpanonské stepní trávníky
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8150 Středoevropské silikátové sutě
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0Panonské dubohabřiny
91H0Panonské šípákové doubravy
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
hadinec nachový  (Echium russicum)
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)
kovařík  (Limoniscus violaceus)
netopýr brvitý  (Myotis emarginatus)
netopýr černý  (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý  (Myotis bechsteini)
netopýr velký  (Myotis myotis)
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)
šikoušek zelený  (Buxbaumia viridis)
vranka obecná  (Cottus gobio)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Adamov, Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Březina u Křtin, Habrůvka, Holštejn, Horákov, Hostěnice, Jedovnice, Kanice, Klepačov, Krasová, Křtiny, Lažánky u Blanska, Lipovec u Blanska, Líšeň, Maloměřice, Mokrá u Brna, Obřany, Ochoz u Brna, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice u Blanska, Rudice u Blanska, Sloup v Moravském krasu, Suchdol v Moravském krasu, Šošůvka, Těchov, Vavřinec na Moravě, Veselice na Moravě, Vilémovice u Macochy, Žďár u Blanska, Židenice