Kód lokality: CZ0624129
Název lokality: Luční údolí
Rozloha lokality: 125,9743 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR/PP
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 45' 0'' v.d.         49° 18' 39'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
čolek velký  (Triturus cristatus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Křtiny