Kód lokality: CZ0624128
Název lokality: Krumlovsko-Rokytenské slepence
Rozloha lokality: 99,3176 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NPR/PP
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 19' 53'' v.d.         49° 3' 30'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
40A0Kontinentální opadavé křoviny
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6240Subpanonské stepní trávníky
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91H0 Panonské šípákové doubravy
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
hvozdík moravský  (Dianthus moravicus *)
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)
tesařík obrovský  (Cerambyx cerdo)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Budkovice, Moravský Krumlov, Rokytná