Kód lokality: CZ0624119
Název lokality: Soutok - Podluží
Rozloha lokality: 9718,1889 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
CHKO
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 59' 41'' v.d.         48° 43' 23'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
3270Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
91G0Panonské dubohabřiny
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bobr evropský  (Castor fiber)
bolen dravý  (Aspius aspius)
čolek dunajský  (Triturus dobrogicus)
drsek větší  (Zingel zingel)
hořavka duhová  (Rhodeus sericeus amarus)
hrouzek běloploutvý  (Gobio albipinnatus)
ježdík dunajský  (Gymnocephalus baloni)
ježdík žlutý  (Gymnocephalus schraetzer)
kuňka ohnivá  (Bombina bombina)
lesák rumělkový  (Cucujus cinnaberinus)
ohniváček černočárý  (Lycaena dispar)
ostrucha křivočará  (Pelecus cultratus)
páchník hnědý  (Osmoderma eremita *)
piskoř pruhovaný  (Misgurnus fossilis)
sekavec  (Cobitis taenia)
svinutec tenký  (Anisus vorticulus)
tesařík obrovský  (Cerambyx cerdo)
velevrub tupý  (Unio crassus)
vydra říční  (Lutra lutra)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Břeclav, Hodonín, Kostice, Lanžhot, Lužice u Hodonína, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Poštorná, Tvrdonice, Týnec na Moravě