Kód lokality: CZ0624106
Název lokality: Tvořihrázský les
Rozloha lokality: 1468,2272 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 6' 48'' v.d.         48° 54' 9'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
4030 Evropská suchá vřesoviště
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0Panonské dubohabřiny
91H0 Panonské šípákové doubravy
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
roháč obecný  (Lucanus cervus)
tesařík obrovský  (Cerambyx cerdo)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Kuchařovice, Kyjovice, Plaveč, Suchohrdly u Znojma, Těšetice u Znojma, Tvořihráz, Únanov, Výrovice