Kód lokality: CZ0624104
Název lokality: Děvín
Rozloha lokality: 406,3195 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
CHKO
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 38' 53'' v.d.         48° 52' 9'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6240Subpanonské stepní trávníky
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91G0Panonské dubohabřiny
91H0Panonské šípákové doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
hvozdík Lumnitzerův  (Dianthus lumnitzeri *)
kosatec skalní písečný  (Iris humilis ssp. arenaria)
netopýr černý  (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý  (Myotis bechsteini)
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
střevlík  (Carabus hungaricus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnice, Pavlov u Dolních Věstonic, Perná