Kód lokality: CZ0624103
Název lokality: Mušovský luh
Rozloha lokality: 557,4511 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 35' 1'' v.d.         48° 54' 58'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
lesák rumělkový  (Cucujus cinnaberinus)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
vydra říční  (Lutra lutra)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Ivaň, Mušov, Nová Ves u Pohořelic, Pohořelice nad Jihlavou, Přibice