Kód lokality: CZ0624101
Název lokality: Kuntínov
Rozloha lokality: 661,458 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR/PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 50' 58'' v.d.         48° 56' 42'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240Subpanonské stepní trávníky
6250Panonské sprašové stepní trávníky
91G0Panonské dubohabřiny
91H0 Panonské šípákové doubravy
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
hadinec nachový  (Echium russicum)
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)
včelník rakouský  (Dracocephalum austriacum)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Boleradice, Bořetice u Hustopečí, Brumovice, Kobylí na Moravě, Morkůvky, Němčičky u Hustopečí