Kód lokality: CZ0624100
Název lokality: Milovický les
Rozloha lokality: 2443,2085 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
CHKO
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 41' 38'' v.d.         48° 49' 26'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6240Subpanonské stepní trávníky
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0Panonské dubohabřiny
91H0Panonské šípákové doubravy
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bourovec trnkový  (Eriogaster catax)
netopýr černý  (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý  (Myotis bechsteini)
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)
roháč obecný  (Lucanus cervus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bulhary, Klentnice, Mikulov na Moravě, Milovice u Mikulova, Pavlov u Dolních Věstonic, Sedlec u Mikulova