Kód lokality: CZ0624099
Název lokality: Niva Dyje
Rozloha lokality: 3249,0428 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
CHKO
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 48' 7'' v.d.         48° 48' 24'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
91G0 Panonské dubohabřiny
91H0 Panonské šípákové doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bobr evropský  (Castor fiber)
hořavka duhová  (Rhodeus sericeus amarus)
kuňka ohnivá  (Bombina bombina)
lesák rumělkový  (Cucujus cinnaberinus)
ohniváček černočárý  (Lycaena dispar)
páchník hnědý  (Osmoderma eremita *)
piskoř pruhovaný  (Misgurnus fossilis)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
svinutec tenký  (Anisus vorticulus)
tesařík obrovský  (Cerambyx cerdo)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Břeclav, Bulhary, Charvátská Nová Ves, Ladná, Lednice na Moravě, Milovice u Mikulova, Nejdek u Lednice, Nové Mlýny, Podivín, Poštorná, Přítluky, Rakvice, Zaječí