Kód lokality: CZ0624096
Název lokality: Podyjí
Rozloha lokality: 6273,1347 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NP
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 15° 53' 46'' v.d.         48° 51' 6'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
4030Evropská suchá vřesoviště
40A0Kontinentální opadavé křoviny
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240 Subpanonské stepní trávníky
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8150Středoevropské silikátové sutě
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91H0 Panonské šípákové doubravy
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
čolek velký  (Triturus cristatus)
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)
kovařík  (Limoniscus violaceus)
netopýr černý  (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý  (Myotis bechsteini)
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)
tesařík obrovský  (Cerambyx cerdo)
vranka obecná  (Cottus gobio)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Čížov, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Konice u Znojma, Lesná u Znojma, Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma, Onšov na Moravě, Podmolí, Podmyče, Popice u Znojma, Sedlešovice, Vranov nad Dyjí, Znojmo-Hradiště, Znojmo-město