Kód lokality: CZ0624095
Název lokality: Údolí Dyje
Rozloha lokality: 1821,3125 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR/PP
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 15° 43' 45'' v.d.         48° 55' 24'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
3270Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
40A0Kontinentální opadavé křoviny
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8150Středoevropské silikátové sutě
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91H0Panonské šípákové doubravy
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy
91U0 Lesostepní bory


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
hořavka duhová  (Rhodeus sericeus amarus)
hrouzek běloploutvý  (Gobio albipinnatus)
hvozdík moravský  (Dianthus moravicus *)
kovařík  (Limoniscus violaceus)
netopýr velký  (Myotis myotis)
roháč obecný  (Lucanus cervus)
tesařík obrovský  (Cerambyx cerdo)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bítov, Chvalatice, Jazovice, Korolupy, Lančov, Onšov na Moravě, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Stálky, Starý Petřín, Štítary na Moravě, Uherčice u Znojma, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany u Znojma, Zblovice